Novice in obvestila

10. redna seja Občinskega sveta Občine Loška dolina
10. 04. 2024

Na podlagi 33. člena Statuta Občine Loška dolina (Uradno glasilo Občine Loška dolina št.  62 – uradno prečiščeno besedilo, št. 88 in 111) in 19. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Loška dolina (Uradno glasilo Občine Loška dolina št. 64, 69, 88 in 151)  župan Matjaž Antončič sklicuje 10. redno sejo Občinskega sveta Občine Loška dolina, ki bo v četrtek 18.4.2024 ob 18. uri v sejni sobi Občine Loška dolina.

D N E V N I   R E D:

1 Potrditev zapisnika 9. redne seje z dne 25.1.2024
2 Pregled realizacije sklepov
3 Letno poročilo javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Božidarja Lavriča Cerknica za leto 2023
   Letno poročilo za leto 2023
4 Letno poročilo javnega zavoda Osnovna šola heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu za leto 2023
   Letno poročilo za leto 2023
5 Letno poročilo javnega zavod za kulturo, turizem in medgeneracijsko sodelovanje Snežnik za leto 2023
   Letno poročilo za leto 2023
6 Letno poročilo JP Komunala Cerknica d.o.o. za leto 2023
   Letno poročilo za leto 2023
7 Elaborati o oblikovanju cen komunalnih storitev:
7.1. Elaborat o oblikovanju cen za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v Občini Loška dolina in določitev subvencioniranja cene v Občini Loška dolina
          Elaborat – komunalne odpadne vode
7.2.    Elaborat o oblikovanju cen za oskrbo s pitno vodo in določitev subvencioniranja cene v Občini Loška dolina
          Elaborat – oskrba s pitno vodo
7.3.    Elaborat o oblikovanju cen za ravnanje s komunalnimi odpadki v Občini Loška dolina
          Elaborat – ravnanje s komunalnimi odpadki
8 Odlok o lokalni turistični vodniški službi na turističnem območju Zeleni kras, ki zajema občina Bloke, Cerknica, Ilirska Bistrica, Loška dolina, Pivka in Postojna – prva obravnava
9 Odlok o načinu, predmetu in pogojih opravljanja obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v občini Loška dolina – prva obravnava
10 Zaključni račun proračuna Občine Loška dolina za leto 2023
     Zaključni račun
11 Odlok o določitvi javnega postajališča za avtodome in o plačilu parkirnine – prva obravnava
12 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju občine Loška dolina – skrajšani postopek
13 Cenik oglaševanja v javnem glasilu Obrh
14 Imenovanje članov Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
15 Kadrovske zadeve:
15.1.      Mnenje k imenovanju direktorja javnega zavoda Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica
15.2.      Imenovanje nadomestnega člana Nadzornega odbora Občine Loška dolina
15.3.      Imenovanje nadomestnega predstavnika ustanovitelja Občine Loška dolina v svet ZD dr. Božidarja Lavriča Cerknica
16 Končno poročilo o izvedbi nadzora nad razpolaganjem s sredstvi reprezentance Občine Loška dolina v letu 2022
17 Končno poročilo o izvedbi nadzora nad izvajanjem oddaje naročil malih vrednosti v letu 2022
18 Končno poročilo o izvedbi nadzora nad postopkom pobiranja in odvajanja turistične takse v Občini Loška dolina in obračunavanja ter plačevanje stroškov v zvezi z mrežo postajališč za avtodome (Občina Mirna) za leto 2022
19 Končno poročilo o izvedbi nadzora nad postavko 23004 – Pomoč občinam v primeru naravnih nesreč Občine Loška dolina v letu 2022
20 Poročilo o poteku aktivnosti glede večjih investicij, ki jih izvaja Občine Loška dolina
21 Pobude in vprašanja

 

 

20240412 121404.jpg
Na glavno vsebino