Novice in obvestila

Vabilo na 13. redno sejo Občinskega sveta
11. 04. 2008

številka: 032-3/2008-1
datum: 9. aprila, 2008

Na podlagi 22. člena statuta Občine Loška dolina (Ur. list RS, št. 49/99 in 22/00) in 11. člena poslovnika Občinskega sveta Občine Loška dolina (Ur. list RS, št. 85/99)

S K L I C U J E M

13. redno sejo Občinskega sveta Občine Loška dolina, ki bo v

ČETRTEK, 17. aprila 2008 ob 19. uri,
v sejni sobi Občine Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu
z naslednjim
D N E V N I M R E D O M:

1. potrditev zapisnika 12. redne seje, z dne 21.02.2008
zapisnik_12_seje_andreja_.pdf
2. pregled realizacije sklepov

3. poročilapredstavnikov imenovanih s strani občinskega sveta občine Loška dolina za leto 2007
porocila_predstavnikov_dopis.pdf
porocila_predstavnikov.pdf
4. cene programov predšolske vzgoje v vrtcu Osnovne šole heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu
cene_programov_preds__vzgoje_dopis.pdf
cene_programov_preds__vzgoje_dop__sola.pdf
ugotovitveni_sklep_vrtec.pdf
sklep_o_dolocitvi_cen_vrtec.pdf
5. predlog Pravilnika o tarifnem sistemu oskrbe z vodo iz javnih vodovodov, odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda v Občini Loška dolina
pravilnik_o_tarifnem_sistemu_dopis.pdf
pravilnik_o_tarifnem_sistemu_uradni_obrh.pdf
pravilnik_o_tarifnem_sistemu_predlog.pdf
6. dokončno poročilo nadzornega odbora o pregledu zakonitosti prodaje in nakupa nepremičnin od leta 2002 dalje
porocilo_o_nadzoru_6__t_dopis.pdf
porocilo_o_nadzoru_6__t_.pdf
7. kadrovske zadeve:
a) soglasje k delovni uspešnosti ravnateljice Osnovne šole heroja Janeza Hribarja Stari trg pri
Ložu
soglasje_k_del__usp__ravnateljice_dopis.pdf
uspesnost_ravnat__dopis_sola.pdf
b) soglasje k delovni uspešnosti direktorja Zdravstvenega doma Dr. Božidarja Lavriča Cerknica
soglasje_k_del__usp__direktorja_zd_dopis.pdf
soglasje_k_del__usp__direktorja_zd_priloge.pdf
c) imenovanje direktorja Javnega zavoda za kulturo in turizem Grad Snežnik
imenovanje_direktorja_javnega_zavoda.pdf
imenovanje_direktorja_javnega_zavoda_priloga.pdf
8. pobude in vprašanja

Župan Občine Loška dolina
Janez Sterle

Na glavno vsebino