Novice in obvestila

7. redna seja Občinskega sveta Občine Loška dolina
13. 12. 2023

Na podlagi 33. člena Statuta Občine Loška dolina (Uradno glasilo Občine Loška dolina št  62 – uradno prečiščeno besedilo, št. 88 in 111) in 19. člena Poslovnika Občinskega sveta občine Loška dolina (Uradno glasilo Občine Loška dolina št. 64, 69, 88 in 151)  župan Matjaž Antončič sklicuje 7. redno sejo Občinskega sveta Občine Loška dolina, ki bo v ČETRTEK, dne 21. decembra 2023 ob 18.00 uri.

DNEVNI RED:

 1. Potrditev zapisnika 6. redne seje z dne 05.10.2023
 2. Pregled realizacije sklepov
 3. Odlok o pokopališkem redu v občini Loška dolina 
 4. Predlog cen pokopaliških in pogrebnih dejavnosti v občini Loška dolina
 5. Soglasje k cenam socialno varstvenih storitev – pomoč družini na domu
 6. Cene programov v vrtcu Polhek
 7. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda za kulturo, turizem in medgeneracijsko sodelovanje Snežnik – skrajšani postopek
 8. Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega in vzgojno varstvenega zavoda Osnovna šola heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu – skrajšani postopek
 9. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Zdravstvenega doma dr. Božidarja Lavriča Cerknica – skrajšani postopek
 10. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala Cerknica d.o.o. – skrajšani postopek
 11. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, javne posesti in grajenega javnega dobra lokalnega pomena
 12. Sklep o pristopu Občine Loška dolina v Združenje občin Slovenije – ZOS 
 13. Imenovanje predstavnikov ustanovitelja v svet Osnovne šole heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu
 14. Končno poročilo o izvedbi nadzora  nad razpolaganjem s sredstvi Občine Loška dolina in nad namenskostjo in smotrnostjo porabe proračunskih sredstev Občine Loška dolina za investicije, izvedene v letu 2022, uporabnika proračunskih sredstev občine JZ Osnovna šola heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu
 15. Končno poročilo o izvedbi nadzora nad izvajanjem javne službe pokopališke in pogrebne dejavnosti JP Komunala Cerknica za Občino Loška dolina
 16. Poročilo o poteku aktivnosti glede večjih investicij, ki jih izvaja Občina Loška dolina
 17. Pobude in vprašanja

 

Informacije:

I. Dokument identifikacije investicijskega projekta za projekt “Preureditev prostorov bivše NLB v TIC center in preureditev obstoječih prostorov TIC v Ložu v stanovanja”

         DIIP NLB

II. Dokument identifikacije investicijskega projekta za projekt “Posodobitev atletske steze in igrišča za mali nogomet z umetno travo

         DIIP 

 

 

 

Na glavno vsebino