Novice in obvestila

6. seja občinskega sveta
09. 07. 2007

Na podlagi 22.člena statuta Občine Loška dolina (Ur.list RS, št. 49/99 in 22/00) in 11. člena poslovnika Občinskega sveta Občine Loška dolina (Ur. list RS, št. 85/99)

S K L I C U J E M

6. redno sejo Občinskega sveta Občine Loška dolina, ki bo v

ČETRTEK, 26. aprila 2007 ob 19. uri,
v sejni sobiObčine Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu

z naslednjim

D N E V N I M R E D O M:

1. potrditev zapisnika 5. redne seje, z dne 29.3.2007
zapisnik5_seje.pdf

2. pregled realizacije sklepov
3. predlog odloka o predkupni pravici v Občini Loška dolina na nepremičninah – hitri postopek
odlok_predkupna_pravica_na_nepremicninah.pdf

4. poročilo o poslovanju Javnega zavoda OŠ heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu za leto 2006
porocilo_os.pdf

5. poročilo o poslovanju Javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Božidarja Lavriča-Cerknica za leto 2006
porocilo_zd_cerknica.pdf

6. poročilo o poslovanju Javnega zavoda Notranjsko-kraški regionalni zavod za turizem Postojna za leto 2006
porocilo_nkrzt_postojna.pdf

7. poročilo o poslovanju Javnega podjetja Komunala Cerknica d.o.o. za leto 2006
porocilo_komunala_cerknica.pdf

8. poročila imenovanih predstavnikov
porocila_imenovanih_predstanikov.pdf

9. kadrovske zadeve:
a. imenovanje v.d. direktorja Javnega zavoda za kulturo in turizem grad Snežnik
imenovanje_v_d__dir__zavod_grad_sneznik.pdf

b. soglasje k delovni uspešnosti direktorja ZD dr. Božidarja Lavriča Cerknica
soglasje_dir_zd_cerknica.pdf

10. pravilnik o tržnem redu v Občini Loška dolina
pravilnik_trzni_red.pdf

11. osnutek odloka o zaključnem računu proračuna Občine Loška dolina za leto 2006
zr_old_2006.pdf

12. ustanovitev organa skupne občinske uprave “Medobčinski inšpektorat”
a. predlog sklepa p ustanovitvi organa skupne občinske uprave “Medobčinski inšpektorat”
b. osnutek odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave
medobc_inspektorat.pdf

13. pobude in vprašanja

Župan Občine Loška dolina
Janez Sterle

VABLJENI:
– člani občinskega sveta
– uprava Občine Loška dolina
– predsednik Nadzornega odbora
– predstavniki javnih zavodov in javnegapodjetja
– imenovani predstavniki
– mediji

V VEDNOST:
– Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica, Partizanska 22
– predsedniki političnih strank (Stanislav Pavlič, Janez Komidar)

Na glavno vsebino