Novice in obvestila

6. redna seja Občinskega sveta občine Loška dolina
14. 05. 2015

Dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 5. redne seje, z dne 2. 4. 2015

2. Pregled realizacije sklepov

3. Zaključni račun Občine Loška dolina za leto 2014

Zaključni račun

4. Predlog odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje EUP ST 28 IP – Sever

OPPN

5. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda na področju kulture in turizma v Občini Loška dolina »Javni zavod za kulturo in turizem grad Snežnik« – skrajšani postopek

6. Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta Lokalnega energetskega koncepta in njihovih učinkih

7. Letno poročilo javnega zavoda OŠ heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu za leto 2014
Poročilo

8. Letno poročilo JP Komunala Cerknica za leto 2014

Poročilo

9. Elaborat o oblikovanju cen za odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Loška dolina za leto 2015

Elaborat

10. Elaborat o oblikovanju cen za ravnanje s komunalnimi odpadki v Občini Loška dolina za leto 2015

Elaborat

11. Dopolnitev Letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Loška dolina za leto 2015

12. Sklep o izbrisu zastavne pravice

13. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

14. Kadrovske zadeve:

14a) Razrešitev direktorja JZ Snežnik

14b) Imenovanje v.d. direktorja JZ Snežnik

14c) Imenovanje predstavnikov ustanovitelja v svet JZ Snežnik

15. Pobude in vprašanja

Župan Občine Loška dolina

Janez Komidar

Informacije:

1. Obremenitev ambulant v zdravstveni postaji v Starem trgu

2. Poročila o zbranih in porabljenih sredstvih za volilno kampanjo za lokalne volitve 2014

Na glavno vsebino