Novice in obvestila

16. redna seja Občinskega sveta občine Loška dolina
07. 10. 2021

Na podlagi 33. člena Statuta Občine Loška dolina (Uradno glasilo Občine Loška dolina št  62 – uradno prečiščeno besedilo, št. 88 in 111) in 19. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Loška dolina (Uradno glasilo Občine Loška dolina št. 64, 69, 88 in 151)  sklicuje župan Janez Komidar 16.  redno sejo Občinskega sveta občine Loška dolina, ki bo v četrtek, 14. oktobra 2021, ob 18. uri.

 

DNEVNI RED:

 

1. Potrditev zapisnika 15. redne seje, z dne 24.6. 2021

 

2.      Pregled realizacije sklepov

 

3. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o simbolih, občinskem prazniku in priznanjih v občini Loška dolina – skrajšani postopek

 

4. Predlog odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Loška dolina – prva obravnava

 

5.     Poročilo poveljnika Štaba Civilne zaščite za Notranjsko

 

6. Lokalni energetski koncept

Lokalni energetski koncept občine Loška dolina – osnutek končnega poročila

Lokalni energetski koncept občine Loška dolina – celotno gradivo

 

7. Sklep o lastninjenju infrastrukturnih objektov, namenjenih izvajanju javne službe…

 

8. Dopolnitev letnega načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Loška dolina za leto 2021

 

9. Podelitev priznanj Občine Loška dolina v letu 2021

 

10. Imenovanje odgovornega urednika javnega glasila Obrh

 

11. Poročilo o poteku aktivnosti glede izgradnje večnamenske športne dvorane

Elektronsko sporočilo članice Občinskega sveta Občine Loška dolina z dne 16.09.2021

 

12. Poročilo o poteku aktivnosti glede večjih investicij ki jih izvaja Občina Loška dolina

 

13. Končno poročilo nadzornega odbora o opravljenem nadzoru »Učinkovitosti pridobivanja sredstev za sofinanciranje razvojnih programov in investicij v Občini Loška dolina v letu 2019 in 2020«

 

14.     Pobude in vprašanja

 

Predvajanje seje Občinskega sveta

Na glavno vsebino