Novice in obvestila

15. redna seja Občinskega sveta občine Loška dolina
13. 04. 2017

Na podlagi 33. člena Statuta Občine Loška dolina (Uradno glasilo Občine Loška dolina št  62 – uradno prečiščeno besedilo in št. 88) in 19. člena Poslovnika Občinskega sveta občine Loška dolina (Uradno glasilo Občine Loška dolina št. 64 in št. 88)  sklicuje župan Janez Komidar 15.  redno sejo Občinskega sveta Občine Loška dolina, ki bo v četrtek, 20.4.2017, ob 18. uri.

 

Dnevni red:

 1. Potrditev zapisnika 14.  redne seje z dne 23. 2. 2017, 2. dopisne seje z dne 28.3.2017 in 1. izredne seje z dne 4.4.2017
 2. Pregled realizacije sklepov
 3. Odlok o spremembah  in dopolnitvah odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Loška dolina – SD OPN 3
 4. Predlog pravilnika o sofinanciranju opreme za izobraževalni center sodobnih tehnologij
 5. Letno poročilo Zdravstvenega doma dr. Božidarja Lavriča Cerknica za leto 2016 – Poročilo ZD
 6. Letno poročilo javnega zavoda OŠ heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu za leto 2016 – Poročilo šola
 7. Letno poročilo JP Komunala Cerknica za leto 2016Poročilo komunala
 8. Letno poročilo Javnega zavoda za kulturo, turizem in medgeneracijsko sodelovanje Snežnik za leto 2016Poročilo JZ Snežnik
 9. Zaključni račun Občine Loška dolina za leto 2016  – Zaključni račun 2016
 10. Projekt Oblikovanje – Sistema grozd – manjših domov, gerontoloških centrov v lokalni skupnosti
 11. Sklep o ukinitvi javne posesti in javnega dobra
 12. Imenovanje predstavnikov ustanovitelja v Svet zavoda Zdravstvenega doma dr. Božidarja Lavriča Cerknica
 13. Imenovanje  nadomestnega  člana Komisije za gospodarske dejavnosti
 14. Pobude in vprašanja

 

Na glavno vsebino