sklic 3. redne seje Občinskega sveta

Na podlagi 22.člena statuta Občine Loška dolina in 11. člena poslovnika Občinskega sveta Občine Loška dolina sklicujem 3. redno sejo Občinskega sveta Občine Loška dolina.
Datum: 14. februarja, 2007

številka: 032-1/2007
datum: 02. februar, 2007

Na podlagi 22. člena statuta Občine Loška dolina (Ur.list RS, št. 49/99 in 22/00) in 11. člena poslovnika Občinskega sveta Občine Loška dolina (Ur. list RS, št. 85/99)

S K L I C U J E M

3. redno sejo Občinskega sveta Občine Loška dolina, ki bo v

ČETRTEK, 15. februarja 2007 ob 18. uri,
v sejni sobi Občine Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu

z naslednjim

D N E V N I M R E D O M:

1. potrditev zapisnika 2. redne seje, z dne 14.12.2006
zapisnik2_seje.pdf
2. pregled realizacije sklepov
3. soglasje k cenam socialno varstvenih storitev – pomoč družini na domu
cene_socialnovarstvene_3_tocka.pdf
4. osnutek odloka o ustanovitvi javnega zavoda za kulturo in turizem Snežnik
4_tocka_odlok_zavod_sneznik.pdf
5. predlog odloka o proračunu Občine Loška dolina za leto 2007 – predstavitev
5_tocka_proracun_uvod.pdf
5_tocka_proracun_odlok.pdf
5_tocka_proracun_splosni_del.pdf
5_tocka_proracun_posebni_del.pdf
5_tocka_proracun_obrazlozitvel.pdf
5_tocka_proracun_nrp.pdf
5_tocka_proracun_kadrovski_nacrt.pdf
5_tocka_proracun_nacrt_nabav.pdf
5_tocka_proracun_program_prodaje.pdf
5_tocka_proracun_posredni_uporabniki.pdf
6. predlog pravilnika o plačah in plačilih za opravljanje funkcije občinskega funkcionarja in članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskihorganov ter o povračilih stroškov
6_tocka_place_funkcionarjev.pdf
7. imenovanje članov vaških odborov
A) sklepčni zbori občanov
7_a_tocka_vo.pdf
B) nesklepčni zbori občanov
7_b_tocka_vo.pdf
8. soglasje k prodaji nepremičnine
8_tocka_zd_prodaja_nepremicnine.pdf
9. prometna ureditev
9_tocka_prometna_ureditev.pdf
10. pobude in vprašanja

Župan Občine Loška dolina
Janez Sterle

informacija – poročilo organizatorjev volilne kampanje za člane občinskega sveta ali župana
informacija_porocilo_org_volilne_kampanje.pdf
VABLJENI:
– člani občinskega sveta
– uprava Občine Loška dolina
– predsednik Nadzornega odbora
– predstavnik Centra za socialno delo Cerknica
– mediji

V VEDNOST:
– Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica, Partizanska 22
– predsedniki političnih strank (Stanislav Pavlič, Janez Komidar)

Skip to content