Novice in obvestila

sklic 3. redne seje Občinskega sveta
14. 02. 2007

številka: 032-1/2007
datum: 02. februar, 2007

Na podlagi 22. člena statuta Občine Loška dolina (Ur.list RS, št. 49/99 in 22/00) in 11. člena poslovnika Občinskega sveta Občine Loška dolina (Ur. list RS, št. 85/99)

S K L I C U J E M

3. redno sejo Občinskega sveta Občine Loška dolina, ki bo v

ČETRTEK, 15. februarja 2007 ob 18. uri,
v sejni sobi Občine Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu

z naslednjim

D N E V N I M R E D O M:

1. potrditev zapisnika 2. redne seje, z dne 14.12.2006
zapisnik2_seje.pdf
2. pregled realizacije sklepov
3. soglasje k cenam socialno varstvenih storitev – pomoč družini na domu
cene_socialnovarstvene_3_tocka.pdf
4. osnutek odloka o ustanovitvi javnega zavoda za kulturo in turizem Snežnik
4_tocka_odlok_zavod_sneznik.pdf
5. predlog odloka o proračunu Občine Loška dolina za leto 2007 – predstavitev
5_tocka_proracun_uvod.pdf
5_tocka_proracun_odlok.pdf
5_tocka_proracun_splosni_del.pdf
5_tocka_proracun_posebni_del.pdf
5_tocka_proracun_obrazlozitvel.pdf
5_tocka_proracun_nrp.pdf
5_tocka_proracun_kadrovski_nacrt.pdf
5_tocka_proracun_nacrt_nabav.pdf
5_tocka_proracun_program_prodaje.pdf
5_tocka_proracun_posredni_uporabniki.pdf
6. predlog pravilnika o plačah in plačilih za opravljanje funkcije občinskega funkcionarja in članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskihorganov ter o povračilih stroškov
6_tocka_place_funkcionarjev.pdf
7. imenovanje članov vaških odborov
A) sklepčni zbori občanov
7_a_tocka_vo.pdf
B) nesklepčni zbori občanov
7_b_tocka_vo.pdf
8. soglasje k prodaji nepremičnine
8_tocka_zd_prodaja_nepremicnine.pdf
9. prometna ureditev
9_tocka_prometna_ureditev.pdf
10. pobude in vprašanja

Župan Občine Loška dolina
Janez Sterle

informacija – poročilo organizatorjev volilne kampanje za člane občinskega sveta ali župana
informacija_porocilo_org_volilne_kampanje.pdf
VABLJENI:
– člani občinskega sveta
– uprava Občine Loška dolina
– predsednik Nadzornega odbora
– predstavnik Centra za socialno delo Cerknica
– mediji

V VEDNOST:
– Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica, Partizanska 22
– predsedniki političnih strank (Stanislav Pavlič, Janez Komidar)

Na glavno vsebino