Novice in obvestila

5. redna seja Občinskega sveta občine Loška dolina
15. 05. 2019

Na podlagi 33. člena Statuta Občine Loška dolina (Uradno glasilo Občine Loška dolina št  62 – uradno prečiščeno besedilo, št. 88 in 111) in 19. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Loška dolina (Uradno glasilo Občine Loška dolina št. 64 in št. 88)  sklicuje župan Janez Komidar 5.  redno sejo Občinskega sveta občine Loška dolina, ki bo v četrtek, 16. maja 2019, ob 18. uri.

DNEVNI RED:

 

1. Potrditev zapisnika 4. redne seje z dne 7.3.2019

2. Pregled realizacije sklepov

3. Zaključni račun proračuna Občine Loška dolina za leto 2018

4. Letno poročilo JP Komunala Cerknica d.o.o. za leto 2018

5. Letno poročilo javneg zavoda OŠ heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu za leto 2018

6. Letno poročilo javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Božidarja Lavriča Cerknica za leto 2018

7. Letno poročilo Javnega zavoda za kulturo, turizem in medgeneracijsko sodelovanje Snežnik za leto 2018

8. Imenovanje članov vaškega odbora Šmarata

9. Imenovanje nadomestnega predstavnika lokalne skupnosti v svet javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Božidarja Lavriča Cerknica za leto 2018

10. Imenovanje predstavnikov ustanovitelja v svet Javnega zavoda za kulturo, turizem in medgeneracijsko sodelovanje Snežnik

11. Imenovanje nadomestnega člana Nadzornega odbora Občine Loška dolina

12. Imenovanje nadomestnega člana Stanovanjskega odbora

13. Mnenje k imenovanju direktorice Knjižnice Jožeta Udoviča Cerknica

14. Poročilo o poteku aktivnosti glede izgradnje večnamenske športne dvorane

15. Poročilo o poteku aktivnosti glede večjih investicij, ki jih izvaja Občina Loška dolina

16. Pobude in vprašanja

 

Predvajanje 5. redne seje bo potekalo na lokalni televiziji Oron:

 

Nedelja, 26.5.2019, ob 13.00

Torek, 28.5.2019, ob 20.00

Petek, 31.5.2019, ob 18.30

Na glavno vsebino