Novice in obvestila

18. redna seja Občinskega sveta občine Loška dolina
14. 12. 2017

Na podlagi 33. člena Statuta Občine Loška dolina (Uradno glasilo Občine Loška dolina št  62 – uradno prečiščeno besedilo in št. 88) in 19. člena Poslovnika Občinskega sveta občine Loška dolina (Uradno glasilo Občine Loška dolina št. 64 in št. 88)  sklicuje župan Janez Komidar 18.  redno sejo Občinskega sveta Občine Loška dolina, ki bo v četrtek, 21. decembra 2017, ob 18. uri.

Dnevni red:

 1. Potrditev zapisnika 17.  redne seje z dne 12.10.2017
 2. Pregled realizacije sklepov
 3. Predlog  odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Zdravstvenega doma dr. Božidarja Lavriča Cerknica – skrajšani postopek
 4. Predlog odloka o proračunu Občine Loška dolina za leto 2018 – prva obravnava (Priloga: Proračun Občine Loška dolina za leto 2018 – 1. obravnava)
 5. Predlog odloka o postopkih in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Loška dolina
 6. Soglasje k cenam socialnovarstvenih storitev – pomoč družini na domu
 7. Letni program ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Loška dolina za leto 2018
 8. Sklep o brezplačnem prenosu zemljišča
 9. Imenovanje  člana in predsednika Komisije za komunalo, prostor in varstvo okolja ter člana Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
 10. Končno poročilo o opravljenem nadzoru zaposlovanja in kadrovanja v posrednem uporabniku javnih sredstev Osnovni šoli heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu
 11. Končno poročilo o opravljenem nadzoru nad izvedbo javnega naročila in izvedbo gradnje gozdne ceste v Stene
 12. Pobude in vprašanja
Na glavno vsebino