Novice in obvestila

15. redna seja Občinskega sveta občine Loška dolina
17. 06. 2021

Na podlagi 33. člena Statuta Občine Loška dolina (Uradno glasilo Občine Loška dolina št  62 – uradno prečiščeno besedilo, št. 88 in 111) in 19. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Loška dolina (Uradno glasilo Občine Loška dolina št. 64, 69, 88 in 151)  sklicuje župan Janez Komidar 15.  redno sejo Občinskega sveta občine Loška dolina, ki bo v četrtek, 24. junija 2021, ob 18. uri.

 

DNEVNI RED:

 

1. Potrditev zapisnika 14. redne seje, z dne 22.4. 2021

 

2. Pregled realizacije sklepov

 

3. Poročilo o poteku aktivnosti glede izgradnje večnamenske športne dvorane – Projektna naloga in DIIP za večnamensko športno dvorano

 

4. Cene programov predšolske vzgoje v Vrtcu Polhek pri Osnovni šoli heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu

 

5. Določitev delovne uspešnosti direktorja Javnega zavoda za kulturo, turizem in medgeneracijsko sodelovanje Snežnik

 

6. Zadržanje sklepov občinskega sveta sprejetih na 1. izredni dopisni seji, dne 17.5. 2021

 

7. Poročilo o poteku aktivnosti glede večjih investicij, ki jih izvaja Občina Loška dolina

 

8. Pobude in vprašanja

 

Dodatna točka dnevnega reda 15. redne seje:

Soglasje k izplačilu dela plače za delovno uspešnost direktorice in pomočnice direktorice za zdravstveno nego Zdravstvenega doma dr. Božidarja Lavriča Cerknica

Na glavno vsebino