Novice in obvestila

Vabilo na 15. redno sejo Občinskega sveta
30. 09. 2008

z naslednjim

D N E V N I M R E D O M:

1.potrditev zapisnika 14. redne seje, z dne 19.06.2008

zapisnik

2.pregled realizacije sklepov

3.odlok o zaključnem računu proračuna Občine Loška dolina za leto 2007 (gradivo ste že prejeli)

Odlok o ZR

4.poročilo o poslovanju javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Božidarja Lavriča Cerknica za leto 2007 (gradivo ste že prejeli) Poročilo ZD

5.poročilo o poslovanju javnega podjetja Komunala Cerknica d.o.o. za leto 2007(gradivo ste že prejeli)

Poročilo Komunala

6.odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Loška dolina za leto 2008 (skrajšani postopek)

Rebalans-gradivo

Odlok

Obrazložitev

Bilanca – splošni del

Bilanca – posebni del

Načrt razvojnih programov

Letni načrt – nepremičnine

7.odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o predkupni pravici občine Loška dolina na nepremičninah (skrajšani postopek)

Predkupna pravica

8.odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v občini Loška dolina (skrajšani postopek)

Ravnanje s komunalnimi odpadki

9.podelitev priznanja »Zlati grb Občine Loška dolina«

Zlati grb
10.pobude in vprašanja

Župan Občine Loška dolina

Janez Sterle

Informacija: Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Loška dolina v prvem polletju 2008

Poročilo

Na glavno vsebino