Novice in obvestila

9. redna seja Občinskega sveta občine Loška dolina
27. 01. 2016

Na podlagi 33. člena Statuta Občine Loška dolina (Uradno glasilo Občine Loška dolina št  62 – uradno prečiščeno besedilo in št. 88) in 19. člena Poslovnika Občinskega sveta občine Loška dolina (Uradno glasilo Občine Loška dolina št. 64 in št. 88)  sklicuje župan Janez Komidar 9.  redno sejo Občinskega sveta Občine Loška dolina, ki bo v četrtek, 4. 2. 2016,  ob 18. uri v v sejni sobi Občine Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu.

Dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 8.  redne seje, z dne 23.12. 2015

2. Pregled realizacije sklepov

3. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Loška dolina – druga obravnava,

Program opremljanja,

Karte: 1, 2,3,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21

4. Predlog odloka o proračunu Občine Loška dolina za leto 2016 – druga obravnava, Proračun Občine Loška dolina za leto 2016 

5. Predlog pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Loška dolina za programsko obdobje 2016-2020

6. Letni program ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Loška dolina za leto 2016

7. Letni program športa Občine Loška dolina za leto 2016

8. Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta Lokalnega energetskega koncepta (LEK) in njihovih učinkih v letu 2015 in plan dela za leto 2016

9. Pobude in vprašanja

 

Župan občine Loška dolina

Janez Komidar

Na glavno vsebino