Novice in obvestila

8. redna seja Občinskega sveta občine Loška dolina
11. 12. 2019

Na podlagi 33. člena Statuta Občine Loška dolina (Uradno glasilo Občine Loška dolina št  62 – uradno prečiščeno besedilo, št. 88 in 111) in 19. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Loška dolina (Uradno glasilo Občine Loška dolina št. 64 in št. 88)  sklicuje župan Janez Komidar 8.  redno sejo Občinskega sveta občine Loška dolina, ki bo v četrtek, 19. decembra 2019, ob 18. uri.

 

DNEVNI RED:

 

1 Potrditev zapisnika 7. redne seje, z dne 3.10. 2019 i in 1. dopisne seje z dne 23.10.2019

 

2 Pregled realizacije sklepov

 

3 Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Postojna, Cerknica, Pivka, Loška dolina in Bloke« – prva obravnava

 

4 Predlog Odloka o proračunu Občine Loška dolina za leto 2020 – prva obravnava

Proračun 2020

 

5 Predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Loška dolina – skrajšani postopek

 

6 Predlog Odloka o spremembah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Loška dolina – skrajšani postopek – skrajšani postopek

 

7 Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene izvajanja storitev obvezne lokalne gospodarske javne službe oskrba s pitno vodo ter pripadajoče omrežnine za uporabo javnih infrastrukturnih objektov in naprav v Občini Loška dolina

 

8 Letni program ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Loška dolina za leto 2020

 

9 Imenovanje predstavnikov ustanovitelja v svet zavoda Osnovne šole heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu

 

10 Poročilo o poteku aktivnosti glede izgradnje večnamenske športne dvorane

Arhigram

 

11 Poročilo o poteku aktivnosti glede večjih investicij, ki jih izvaja Občina Loška dolina

 

12 Poročilo nadzornega odbora o opravljenem nadzoru nad poslovanjem Javnega zavoda za kulturo, turizem in medgeneracijsko sodelovanje Snežnik v letu 2017 in 2018

 

13 Pobude in vprašanja

 

Informacije:

Pobuda za odpravo nezakonitosti in napake – stališče občinske uprave

Informacija o ugotovitvah glede predloga za uvrstitev točke na dnevni red seje Občinskega sveta-začasno zadržanje izvajanja odloka o OPPN za 4 odseke LC Podcerkev-Dane, JP Knežja njiva, nekategorizirane ceste Nadlesk in Iga vas

Na glavno vsebino