Novice in obvestila

8. redna seja Občinskega sveta občine Loška dolina
09. 12. 2015

Na podlagi 33. člena Statuta Občine Loška dolina (Uradno glasilo Občine Loška dolina št  62 – uradno prečiščeno besedilo in št. 88) in 19. člena Poslovnika Občinskega sveta občine Loška dolina (Uradno glasilo Občine Loška dolina št. 64 in št. 88)  sklicuje župan Janez Komidar 8.  redno sejo Občinskega sveta Občine Loška dolina, ki bo v SREDO, 23. DECEMBRA 2015, ob 18. uri, v sejni sobi Občine Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu.

Dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 7. redne seje, z dne 17.9. 2015

2. Pregled realizacije sklepov

3. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah OPN Občine Loška dolina št. 2

Priloge:

Predlog odloka o SD OPN 2

EUP-PNRP:

3, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 23, 27, 28, 30, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, vsebina, legenda

GJI: 3 , 4, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 23, 27, 28, 30, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41

4. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Loška dolina – prva obravnava

5. Predlog odloka o proračunu Občine Loška dolina za leto 2016 – prva obravnava

Proračun Občine Loška dolina za leto 2016 (1. obravnava)

6. Cene pogrebnih in pokopaliških storitev

7. Sklep o poračunu omrežnine pri GJS oskrba s pitno vodo za leto 2014

8. Cene programov predšolske vzgoje v Vrtcu Polhek pri Osnovni šoli heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu

9. Predlog sklepa o opredelitvi javnega interesa v skladu z 31. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti

10. Predlog sklepa o  uskladitvi zemljiškoknjižnega z dejanskim stanjem

11. Kadrovske zadeve:

a) Imenovanje predstavnikov ustanovitelja v svet OŠ heroja Janeza Hribarja

b) Imenovanje predstavnikov v svet območne izpostave JSKD

c) Predlaganje sodnikov porotnikov

d) Imenovanje SPV-ja

12. Poročilo o opravljenem nadzoru nad delovanjem črpališč kanalizacijskega sistema v Loški dolini

13. Poročilo o opravljenem nadzoru dokumentacije nad izborom izvajalca gradbenih del za investicijo – Ureditev gozdne poti Škrilje – Šmarata (371-13/2012)

14. Poročilo o opravljenem nadzoru nad delovanjem in poslovanjem proračunskega uporabnika Medobčinskega inšpektorata občin Postojna, Cerknica, Pivka, Loška dolina in Bloke za leto 2014 do dneva nadzora

15. Pobude in vprašanja

 

Župan Občine Loška dolina

Janez Komidar

Na glavno vsebino