Novice in obvestila

7. redna seja Občinskega sveta občine Loška dolina
26. 09. 2019

Na podlagi 33. člena Statuta Občine Loška dolina (Uradno glasilo Občine Loška dolina št  62 – uradno prečiščeno besedilo, št. 88 in 111) in 19. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Loška dolina (Uradno glasilo Občine Loška dolina št. 64 in št. 88)  sklicuje župan Janez Komidar 7.  redno sejo Občinskega sveta občine Loška dolina, ki bo v četrtek, 03. oktobra 2019, ob 18. uri.

 

DNEVNI RED:

 

1. Potrditev zapisnika 6. redne seje, z dne 20.6. 2019

2. Realizacija sklepov

3. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Loška dolina št. 4

GRAFIKA:

Kartografski del SD OPN LD 4 - vsebina

Pregledna karta

b. Pregledna karta 1

c. karta1

d. karta2

e. karta3

f.  karta4

PPIP_EUP_PC01.pdf

PPIP_PC09_29012019.pdf

PPIP_VI06_p.pdf

 

4. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje EUP ST 26 IG

GRAFIKA:

OPPN ST26_D-1_opn.pdf

OPPN ST26_D-2.1_gn.pdf

OPPN ST26_D-2.2_vplivi.pdf

OPPN ST26_D-3_pnrp.pdf

OPPN ST26_D-4.1_sit.pdf

OPPN ST26_D-4.2_režim.pdf

OPPN ST26_D-5_gji.pdf

OPPN ST26_D-6_varstvo.pdf

OPPN ST26_D-7_parcele.pdf

 

5. Elaborat o oblikovanju cen za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v Občini Loška dolina

6. Elaborat o oblikovanju cen za oskrbo s pitno vodo v Občini Loška dolina

7. Podelitev priznanj Občine Loška dolina v letu 2019

8. Imenovanje članov SPV-ja

9. Imenovanje Občinske volilne komisije 9. imenovanje OVK

10. Poročilo o poteku aktivnosti glede izgradnje večnamenske športne dvorane

11. Poročilo o poteku aktivnosti glede večjih investicij, ki jih izvaja Občina Loška dolina

12. Poročilo nadzornega odbora o opravljenem nadzoru naročil, izvedbe in plačil storitev svetovanja vključno s pravnimi storitvami v Občini Loška dolina za obdobje od 1. 1. 2017 do 30. 3. 2019

13. Poročilo nadzornega odbora o opravljenem nadzoru «izvedba priključka enosmerne povezave na LK229221 in LK229171«

14. Pobude in vprašanja

 

Nedelja, 06.10.2019, ob 13.20

Torek, 08.10.2019, ob 19.30

Petek, 11.10.2019, ob 17.30

Na glavno vsebino