Novice in obvestila

4. redna seja Občinskega sveta občine Loška dolina
11. 02. 2015

Dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 3. redne seje, z dne 15.1.2015

2. Pregled realizacije sklepov

3. Predlog odloka o razglasitvi domačije z mlinom in žago Bajer za kulturni spomenik lokalnega pomena

4. Predlog odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč na območju Občine Loška dolina

5. Predlog Odloka o proračunu Občine Loška dolina za leto 2015

Proračun 2015

6. Predlog Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine Loška dolina – prva obravnava

7. Predlog Odloka o turistični taksi v Občini Loška dolina – prva obravnava

8. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda na področju kulture in turizma v Občini Loška dolina »Javni zavod za kulturo in turizem grad Snežnik« – prva obravnava

9. Predlog Pravilnika o spremembah pravilnika o plačah in plačilih za opravljanje funkcije občinskega funkcionarja in članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov

10. Letni program športa Občine Loška dolina za leto 2015

11. Letni program ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Loška dolina za leto 2015

12. Imenovanje članov vaških odborov

13. Imenovanje nadomestnega člana SPV-ja

14. Pobude in vprašanja

Amandmaji na predlog Odloka o proračunu

Amandmaji na predlog Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti

Gradivo 4. redne seje

Župan Občine Loška dolina

Janez Komidar

– Informacija Zavoda RS za zaposlovanje

Na glavno vsebino