4. redna seja Občinskega sveta občine Loška dolina

Na podlagi 33. člena Statuta Občine Loška dolina (Uradno glasilo Občine Loška dolina št 62 – uradno prečiščeno besedilo in št. 88) in 19. člena Poslovnika Občinskega sveta občine Loška dolina (Uradno glasilo Občine Loška dolina št. 64 in št. 88) sklicuje župan 4. redno sejo Občinskega sveta Občine Loška dolina, ki bo v četrtek, 19. februarja 2015, ob 18.00 uri, v sejni sobi Občine Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu.
Datum: 11. februarja, 2015

Dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 3. redne seje, z dne 15.1.2015

2. Pregled realizacije sklepov

3. Predlog odloka o razglasitvi domačije z mlinom in žago Bajer za kulturni spomenik lokalnega pomena

4. Predlog odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč na območju Občine Loška dolina

5. Predlog Odloka o proračunu Občine Loška dolina za leto 2015

Proračun 2015

6. Predlog Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine Loška dolina – prva obravnava

7. Predlog Odloka o turistični taksi v Občini Loška dolina – prva obravnava

8. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega zavoda na področju kulture in turizma v Občini Loška dolina »Javni zavod za kulturo in turizem grad Snežnik« – prva obravnava

9. Predlog Pravilnika o spremembah pravilnika o plačah in plačilih za opravljanje funkcije občinskega funkcionarja in članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov

10. Letni program športa Občine Loška dolina za leto 2015

11. Letni program ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Loška dolina za leto 2015

12. Imenovanje članov vaških odborov

13. Imenovanje nadomestnega člana SPV-ja

14. Pobude in vprašanja

Amandmaji na predlog Odloka o proračunu

Amandmaji na predlog Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti

Gradivo 4. redne seje

Župan Občine Loška dolina

Janez Komidar

– Informacija Zavoda RS za zaposlovanje

Skip to content