Novice in obvestila

20. redna seja Občinskega sveta Občine Loška dolina
10. 04. 2018

Na podlagi 33. člena Statuta Občine Loška dolina (Uradno glasilo Občine Loška dolina št  62 – uradno prečiščeno besedilo in št. 88) in 19. člena Poslovnika Občinskega sveta občine Loška dolina (Uradno glasilo Občine Loška dolina št. 64 in št. 88)  sklicuje župan Janez Komidar 20.  redno sejo Občinskega sveta občine Loška dolina, ki bo v četrtek, 10. maja 2018, ob 18. uri.

 

Dnevni red:

1 Potrditev zapisnika 19.  redne seje z dne 25.1.2018 in zapisnika 4. dopisne seje

2 Pregled realizacije sklepov

3 Predlog odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za severni del EUP VH 02 v Občini Loška dolina

Grafika OPPN : 1,2, 3, 4,5, 6, 7

Grafika OPPN:  P.01, P.02 

 

4 Predlog odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za 4 odseke lokalne ceste Podcerkev – Dane št. 041043, javne poti Knežja Njiva št. 729171, nekategorizirane ceste Nadlesk in Iga vas

Grafika OPPN ceste: OPPN_LD_ceste_uskl_predlog_12022018.pdf

 

5 Predlog odloka o turistični in promocijski taksi v Občini Loška dolina

6 Letno poročilo Lokalnega energetskega koncepta (LEK) Občine Loška dolina za leto 2017

7 Letno poročilo Zdravstvenega doma dr. Božidarja Lavriča Cerknica za leto 2017

8 Letno poročilo javnega zavoda OŠ heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu za leto 2017

9 Letno poročilo JP Komunala Cerknica za leto 2017

10 Letno poročilo Javnega zavoda za kulturo, turizem in medgeneracijsko sodelovanje Snežnik za leto 2017

11 Zaključni račun Občine Loška dolina za leto 2017

12 Kadrovske zadeve:

a) Mnenje občinskega sveta o kandidatki za ravnatelja OŠ heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu

b) Soglasje občinskega sveta k imenovanju direktorja Zdravstvenega doma dr. Božidarja Lavriča Cerknica

13 Predlog za imenovanje izvedenca v zvezi z nadzorom nad  investicijo »Vodooskrba v Babnem Polju«.26

14 Pobude in vprašanja

Na glavno vsebino