Novice in obvestila

11. redna seja občinskega sveta
25. 01. 2008

Na podlagi 22.člena statuta Občine Loška dolina (Ur.list RS, št. 49/99 in 22/00) in 11. člena poslovnika Občinskega sveta Občine Loška dolina (Ur. list RS, št. 85/99)

S K L I C U J E M

11. redno sejo Občinskega sveta Občine Loška dolina, ki bo v

ČETRTEK, 31. januarja 2008 ob 18. uri,
v sejni sobi Občine Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu

z naslednjim

D N E V N I M R E D O M:

1. potrditev zapisnika 10. redne seje, z dne 22.11.2007
zapisnik_10_seje_ii.pdf

2. pregled realizacije sklepov
3. predlog Odloka o proračunu Občine Loška dolina za leto 2008 (predstavitev in splošna razprava)
proracun_obcine_loska_dolina_za_leto_2008.pdf
splosni_del_proracuna_2008.pdf
splosni_del_proracuna_2008.pdf
splosni_del_proracuna_2008.pdf
nacrt_razvojnih_programov_za_obdobje_2008_2011.pdf
kadrovski_nacrt_za_leti_2008_in_2009.pdf
letni_nacrt_pridobivanja_in_razpolaganja_z_nepremicninami_za_leto_2008.pdf
kadrovski_nacrt_za_leti_2008_in_2009
4. soglasje k cenam socialno varstvenih storitev – pomoč družini na domu
4__tocka_soglasje_k_cenam_2008.pdf
dodatek_k_4__tocki_ii_.pdf
5. predlog Pravilnika za sofinanciranje mladinskih programov in projektov ter sofinanciranje delovanja izvajalcev mladinskih programov in projektov iz proračuna občine Loška dolina
obrazlozitev_pravilnika_mladi_jan__08.pdf
5__tocka_predlog_pravilnik_mladi.pdf
6. kadrovske zadeve:
a) imenovanje člana delovnih teles občinskega sveta (komisija za kmetijstvo in gozdarstvo, komisija za komunalno ureditev, prostor in varstvo okolja)
6a_tocka_imenovanje_clana_delovnih_teles_os_obcine.pdf
6__tocka_izjave_kandidatov.pdf
b) imenovanje predstavnika javnost v senat za reševanje pritožb zoper policiste
6b_tocka_priloga.pdf
c) sklep o uvrstitvi direktorja Javnega zavoda za kulturo in turizem Grad Snežnik v plačni razred
uvrstitev_direktorja_javnega_zavoda_v_plac__r_.pdf
priloga_k_6_c__tocki.pdf
7. pobude in vprašanja

Župan Občine Loška dolina
Janez Sterle

INFORMACIJA: – Informacija o realizaciji nakupa in prodaje nepremičnin Občine Loška dolina v letu 2007
info__o_realizaciji_prodaje_in_nakupa_neprem.pdf
VABLJENI:
– člani občinskega sveta
– uprava ObčineLoška dolina
– predsednik Nadzornega odbora
– predstavnik Centra za socialno delo Cerknica
– mediji

V VEDNOST:
– Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica, Partizanska 22
– predsedniki političnih strank (Stanislav Pavlič, Pavla Lavrič)

Na glavno vsebino