Novice in obvestila

Javni razpis za sofinanciranje nakupa in vgradnje hišnih črpališč komunalnih odpadnih voda na območju Občine Loška dolina za leto 2023
17. 04. 2023

Na podlagi Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15, 76/17, 81/19, 194/21 in 44/22 – ZVO-2), Pravilnika o sofinanciranju nakupa in vgradnje hišnih črpališč komunalnih odpadnih voda na območju občine Loška dolina (Uradno glasilo občine Loška dolina, št. 151) in Odloka o proračunu občine Loška dolina za leto 2023 (Uradno glasilo Občine Loška dolina št. 175) Občina Loška dolina objavlja

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje nakupa in vgradnje hišnih črpališč komunalnih odpadnih voda na območju Občine Loška dolina za leto 2023

PREDMET RAZPISA

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje dela stroškov nakupa in vgradnje hišnih črpališč komunalnih odpadnih voda iz  objektov, kadar odpadne vode v javno kanalizacijsko omrežje ne morejo doteči s pomočjo gravitacije, ker se stekajo nižje od voda javne kanalizacije, zaradi česar jih je potrebno prečrpavati s pomočjo črpališča.

SPLOŠNI POGOJI SOFINANCIRANJA, VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV

Sredstva, namenjena sofinanciranju dela stroškov nakupa in vgradnje hišnih črpališč komunalnih odpadnih voda iz  objektov na območju občine Loška dolina so v proračunu občine Loška dolina za leto 2023 zagotovljena na proračunski postavki 15012 – Sofinanciranje nakupa MKČN in črpališč. Znesek sofinanciranja je 50% stroškov nakupa in vgradnje z DDV oziroma največ 700,00 EUR. Upravičeni vlagatelj vloge je do sofinanciranja upravičen le enkrat za isti namen. Sredstva se dodeljujejo enkrat letno do porabe sredstev proračuna.

 

UPRAVIČENCI

Do sofinanciranja so upravičene fizične osebe, ki so lastniki stanovanjskih stavb na območju, na katerem občina Loška dolina zagotovi odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod z javno kanalizacijo in javno čistilno napravo, kadar odpadne vode v javno kanalizacijsko omrežje ne morejo doteči s pomočjo gravitacije.

Do sofinanciranja niso upravičeni tisti vlagatelji objektov, kjer je možna izvedba gravitacijskih priključkov iz pritličja stavbe v javno kanalizacijo, hišno črpališče pa bi služilo zgolj za prečrpavanje odpadnih vod iz vkopanih kletnih prostorov.

Za uveljavitev pravic do sofinanciranja nakupa in vgradnje črpališča se bodo upoštevale le vloge, ki bodo izkazovale nakup in vgradnjo črpališča od vključno leta 2018 naprej.

 

VSEBINA VLOGE IN POGOJI ZA DODELITEV SREDSTEV

Ob vlogi za sofinanciranje hišnega črpališča komunalnih odpadnih vod mora vlagatelj:

 

  • imeti soglasje upravljavca kanalizacijskega sistema za vgradnjo črpališča (soglasje se pridobi po oddani vlogi za izdajo soglasja k priklopu),
  • priložiti račun ter dokazila o plačilu računov, ki se morajo glasiti na upravičenca,
  • imeti soglasje solastnika objekta, če je lastnikov več oziroma soinvestitorjev izgradnje skupnega črpališča za isti objekt,
  • zagotoviti, da bo na tlačnem vodu iz črpališča vgradil nepovratni ventil, ki preprečuje povraten tok fekalij iz javne kanalizacije.

 

ROK ZA PRIJAVO IN NAČIN PRIJAVE

 

Vloga za sofinanciranje mora biti podana na predpisanem obrazcu »NE ODPIRAJ – PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS – hišna črpališča«. Kandidati jo lahko dobijo na spletni strani Občine www.loska-dolina.si ali na sedežu Občine Loška dolina,  Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu. Vloga se šteje za popolno, če je k vlogi priložena vsa zahtevana dokumentacija.

 

Kandidati lahko oddajo vloge po pošti priporočeno ali jih osebno vročijo na naslov:

 

Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu.

 

Vloga z zahtevano dokumentacijo mora biti oddana v zaprti kuverti s pripisom »NE ODPIRAJ – PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS – hišna črpališča«. Na hrbtni strani ovitka mora biti naveden naziv in naslov prijavitelja. Vloge, ki bodo prispele po roku, se ne bodo odpirale in bodo vrnjene naslovniku. Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja s pogoji ter kriteriji razpisa.

 

Kandidati lahko vloge oddajo najkasneje do 30.09.2023.

 

OBRAVNAVANJE VLOG IN POSTOPEK ODOBRITVE

Vloge se odpirajo po vrstnem redu prejetja. Odpiranje vlog ni javno. Prispele vloge bo pregledala in strokovno ocenila komisija, ki jo s sklepom imenuje župan občine Loška dolina.

Vloga se šteje za popolno, če je izpolnjena na obrazcih razpisne dokumentacije, je razumljiva in ima priložene vse zahtevane priloge. Vlagatelje nepopolnih vlog se pisno pozove k dopolnitvi. Rok dopolnitve je 8 dni od prejema poziva za dopolnitev. Dopolnitve, poslane po tem roku, se ne upoštevajo.

 

Popolne vloge se razvrstijo po datumu in uri prejetja. V primeru, da je na seznamu popolnih vlog uvrščenih več vlog, kot je na voljo sredstev, se sredstva razdelijo vlagateljem popolnih vlog z začetka seznama glede na vrstni red datuma in ure prejetja in razpoložljiva sredstva.

Upravičenci, ki so podali popolno vlogo v tekočem letu in zaradi porabe sredstev niso prejeli sredstev, imajo ob ponovni prijavi na razpis v naslednjem letu prednost v vrstnem redu prispetja vlog.

Vloge, ki so prispele po zaključku razpisa, ki niso oddane na predpisani dokumentaciji, nepopolne vloge, ki jih v navedenem roku vlagatelj ne dopolni ali jih dopolni neustrezno, se s sklepom zavrže.

Vloge, ki so neutemeljene, vsebinsko neustrezne, vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev za prijavo, se s sklepom zavrne.

 

OBVEŠČANJE O IZBORU

Postopek dodeljevanja sredstev vodi tričlanska komisija, ki jo s sklepom imenuje župan. Komisija pripravi predlog dodelitve sredstev. Na podlagi predloga komisije o dodelitvi proračunskih sredstev odloči direktor občinske uprave s sklepom. Zoper navedeni sklep je mogoča pritožba na župana občine Loška dolina na naslov: Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu v roku 15. dni od vročitve sklepa. Prepozno vložene pritožbe se zavržejo.

 

VIII. SPREMLJANJE PORABE SREDSTEV

 

Nadzor nad izvajanjem namenske porabe sredstev izvaja občinska uprava s sodelovanjem izvajalca javne službe JP Komunala Cerknica.

 

Upravičenec je dolžan vrniti nenamensko porabljena sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki se obračunavajo od dneva izplačila do dneva vračila sredstev, v primerih, ko se ugotovi:

  • da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko porabljena,
  • da je upravičenec navajal neresnične podatke,
  • da je prejemnik prekršil določila pogodbe.

 

IX. DODATNE INFORMACIJE

Razpisna dokumentacija je od dneva objave javnega razpisa do izteka prijavnega roka dosegljiva na občinski spletni strani. Zainteresirani jo lahko prevzamejo tudi na sedežu občine Loška dolina v času uradnih ur.

 

Kontaktna oseba za dodatne informacije v zvezi z razpisom je Lidija Novak, telefonska številka 01 70 50 682 ali e-mail lidija.novak@loskadolina.si.

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Številka: 354-13/2023

Datum: 17.04.2023

Župan

Občine Loška dolina

Matjaž Antončič

Na glavno vsebino