Novice in obvestila

Javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje nakupa malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Loška dolina za leto 2023
17. 04. 2023

Na podlagi Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15, 76/17, 81/19, 194/21 in 44/22 – ZVO-2), Pravilnika o dodelitvi nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje nakupa malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Loška dolina (Uradno glasilo Občine Loška dolina št. 84) in Odloka o proračunu Občine Loška dolina za leto 2023 (Uradno glasilo Občine Loška dolina št. 175) Občina Loška dolina objavlja

 

JAVNI RAZPIS za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za sofinanciranje nakupa malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Loška dolina za leto 2023

  • PREDMET RAZPISA

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje dela stroškov nakupa malih komunalnih čistilnih naprav (v nadaljevanju: MKČN) v Občini Loška dolina v velikosti do 50 PE, ki so/bodo vgrajene  po 1.1.2013  za legalno zgrajene obstoječe stanovanjske objekte in novogradnje s pridobljenim upravnim dovoljenjem za gradnjo.

 

VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV

Sredstva za sofinanciranje so zagotovljena v proračunu Občine Loška dolina, na postavki 15012 – Sofinanciranje nakupa MKČN in črpališč. Sredstva se dodeljujejo upravičencem po vrstnem redu prispelih popolnih vlog do porabe proračunskih sredstev tekočega leta za ta namen.

Sredstva se dodeljujejo enkrat letno do porabe sredstev proračuna.

 

Upravičenci, ki bodo oddali popolne vloge najkasneje do 30.09.2023 vendar zaradi porabe sredstev ne bo možno skleniti pogodbe o sofinanciranju, imajo prednost pri sofinanciranju v naslednjem proračunskem letu.

 

SPLOŠNI POGOJI SOFINANCIRANJA

1. Upravičenci do sofinanciranja

Lastniki (fizične osebe) stanovanjskih objektov stalnim prebivališčem v Občini Loška dolina. Sofinancira se tudi nakup skupne MKČN za več stanovanjskih objektov. Vlagatelj za te naprave je nosilec investicije, tisti na zemljišču katerega bo MKČN postavljena. Investitorji medsebojna razmerja uredijo s posebno pogodbo.

 

2. Tehnične zahteve, ki jim mora čistilna naprava zadostiti

V skladu z Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz MKČN (Uradni list RS, št. 98/07, 30/10, 98/15) mora čistilna naprava imeti CE oznako oziroma listino o skladnosti izdelka z zahtevami glede doseganja mejnih vrednosti parametrov odpadnih vod, čiščenje komunalne odpadne vode mora biti v skladu z določili Uredbe.

 

3. Splošni pogoji za dodelitev sredstev

Čistilna naprava mora biti izven območij, na katerih se predvideva izgradnja javne kanalizacije ali kjer zaradi tehničnih in ekonomskih razlogov priklop objekta na javni kanalizacijski sistem ni upravičen ter so upoštevani vsi pogoji za postavitev MKČN na območju.

Vlagatelji morajo imeti za lokacijo pravico graditi. Lokacija objekta male komunalne čistilne naprave mora biti definirana z zemljiško parcelo, vlagatelji morajo razpolagati z lastniško pravico oziroma si morajo predhodno pridobiti služnostne pogodbe, overjene pri notarju.

Če gre za odvajanje v vodotok, mora upravičenec pridobiti vodno soglasje v skladu s predpisi, ki urejajo vode in predložiti situacijo v ustreznem merilu (1: 5.000 z mestom iztoka iz MKČN v vode).

Obratovanje male komunalne čistilne naprave vlagatelj dokazuje s poročilom o opravljenih prvih meritvah za malo komunalno čistilno napravo z zmogljivostjo, manjšo od 50 populacijskih enot v skladu s predpisom, ki ureja prve meritve in obratovalni monitoring odpadnih voda.

V skladu z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur. l. RS, št. 98/15, 76/17,  81/19, 194/21 in 44/22 – ZVO-2)  mora biti MKČN vpisana v register MKČN pri izvajalcu javne službe JP Komunala Cerknica d.o.o..

 

4. Višina sofinanciranja

Upravičencem se po namenu dodelijo finančna sredstva v višini:

  • 170 EUR/PE za MKČN do vključno 15 PE,
  • 200 EUR/PE za MKČN nad 15 PE.

 

Ne glede na število PE znesek sofinanciranja lahko znaša največ 50% investicijske vrednosti. DDV ni upravičen strošek.

 

ROK IN NAČIN ODDAJE VLOGE

Vloga za sofinanciranje mora biti podana na predpisanem obrazcu »NE ODPIRAJ – PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS – MKČN«. Kandidati jo lahko dobijo na spletni strani Občine www.loska-dolina.si ali na sedežu Občine Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu.

 

Vloga se šteje za popolno, če je k vlogi priložena vsa zahtevana dokumentacija.

 

Kandidati lahko oddajo vloge po pošti priporočeno ali jih osebno vročijo na naslov:

Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu.

 

Vloga z zahtevano dokumentacijo mora biti oddana v zaprti kuverti s pripisom »NE ODPIRAJ – PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS – MKČN«. Na hrbtni strani ovitka mora biti naveden naziv in naslov prijavitelja. Vloge, ki bodo prispele po roku, se ne bodo odpirale in bodo vrnjene naslovniku. Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja s pogoji ter kriteriji razpisa.

 

Kandidati lahko vloge oddajo najkasneje do 30.09.2023.

 

POSTOPEK OBRAVNAVE VLOG

Vloge se odpirajo po vrstnem redu prejetja. Odpiranje vlog ni javno. Prispele vloge bo pregledala in strokovno ocenila komisija, ki jo s sklepom imenuje župan občine Loška dolina.

Vloga se šteje za popolno, če je izpolnjena na obrazcih razpisne dokumentacije, je razumljiva in ima priložene vse zahtevane priloge. Vlagatelje nepopolnih vlog se pisno pozove k dopolnitvi. Rok dopolnitve je 8 dni od prejema poziva za dopolnitev.

Popolne vloge se razvrstijo po datumu in uri prejetja. V primeru, da je na seznam popolnih vlog uvrščenih več vlog, kot je na voljo sredstev, se sredstva razdelijo vlagateljem popolnih vlog z začetka seznama glede na vrstni red datuma in ure prejetja in razpoložljiva sredstva.

Upravičenci, ki so podali popolno vlogo v tekočem letu in zaradi porabe sredstev niso prejeli sredstev, imajo ob ponovni prijavi na razpis v naslednjem letu prednost v vrstnem redu prispetja vlog.

Vloge, ki so prispele po zaključku razpisa, ki niso oddane na predpisani dokumentaciji in nepopolne vloge, ki jih v navedenem roku vlagatelj ne dopolni ali jih dopolni neustrezno,  se s sklepom zavrže. Vloge, ki so neutemeljene, vsebinsko neustrezne in  vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev za prijavo, se s sklepom zavrne.

 

OBVEŠČANJE O IZBORU

Postopek dodeljevanja sredstev vodi tričlanska komisija, ki jo s sklepom imenuje župan. Komisija pripravi predlog dodelitve sredstev. Na podlagi predloga komisije o dodelitvi proračunskih sredstev odloči direktor občinske uprave s sklepom. Zoper navedeni sklep je mogoča pritožba na župana Občine Loška dolina na naslov: Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu v roku 15. dni od vročitve sklepa. Prepozno vložene pritožbe se zavržejo.

 

NADZOR IN SANKCIJE

Kontrolo nad izvajanjem namenske porabe sredstev izvaja občinska uprava s sodelovanjem izvajalca javne službe JP Komunala Cerknica d.o.o.. Upravičenec je dolžan vrniti nenamensko porabljena sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki se obračunavajo od dneva izplačila do dneva vračila sredstev, v primerih, ko se ugotovi, da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko porabljena, da je upravičenec navajal neresnične podatke ali je prekršil določila pogodbe.

 

DODATNE INFORMACIJE

Razpisna dokumentacija je od dneva objave javnega razpisa do izteka prijavnega roka dosegljiva na občinski spletni strani. Zainteresirani jo lahko prevzamejo tudi na sedežu Občine Loška dolina v času uradnih ur.

Kontaktna oseba za dodatne informacije v zvezi z razpisom je Lidija Novak,  telefonska številka 01 70 50 682 ali e-mail lidija.novak@loskadolina.si

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

 

Številka: 354-12/2023

Datum: 17.4.2023

 

Župan

Občine Loška dolina

Matjaž Antončič

Na glavno vsebino