Novice in obvestila

2. redna seja občinskega sveta
09. 12. 2010

DNEVNI RED:

1. Potrditev zapisnika 1. konstitutivne redne seje, z dne 11.11.2010

2. Pregled realizacije sklepov

3. Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Postojna, Cerknica, Pivka, Loška dolina in Bloke« – skrajšani postopek

Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave “Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Postojna, Cerknica, Pivka, Loška dolina in Bloke”

4. Odlok o spremembah Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za Občino Cerknica – skrajšani postopek

Odlok o spremembah Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za Občino Cerknica

Dopis MOP

Odlok o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za občino Cerknica (Uradni list RS, št. 43/92)

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za občino Cerknica (Uradni list RS, št. 8/94)

5. Pravilnik o spremembah pravilnika o plačah in plačilih za opravljanje funkcije občinskega funkcionarja in članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov

Pravilnik o spremembi Pravilnika o plačah in plačilih za opravljanje funkcije občinskega funkcionarja in članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov

Pravilnik o plačah in plačilih za opravljanje funkcije občinskega funkcionarja in članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (Uradno glasilo Občina Loška dolina, št. 41/07)

6.Imenovanje članov stalnih delovnih teles občinskega sveta Občine Loška dolina in drugih delovnih teles in odborov Občine Loška dolina::

a) Stalna delovna telesa občinskega sveta Občine Loška dolina

1. Statutarno pravna komisija

2. Komisija za komunalo, prostor in varstvo okolja

3. Komisija za družbene dejavnosti

4. Komisija za gospodarske dejavnosti

b) Stanovanjski odbor Občine Loška dolina

c) Uredniški odbor Javnega glasila Obrh

d) Odgovorni urednik javnega glasila Obrh

e) Občinski svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

7. Imenovanje nadzornega odbora Občine Loška dolina

8. Predstavitev občinskega prostorskega načrta -OPN

Obrazložitev Občinskega prostorskega načrta občine Loška dolina

9. Pobude in vprašanja

Župan Občine Loška dolina

Janez Komidar l. r.

Na glavno vsebino