Novice in obvestila

14. redna seja Občinskega sveta občine Loška dolina
15. 04. 2021

Na podlagi 33. člena Statuta Občine Loška dolina (Uradno glasilo Občine Loška dolina št  62 – uradno prečiščeno besedilo, št. 88 in 111) in 19. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Loška dolina (Uradno glasilo Občine Loška dolina št. 64, 69, 88 in 151)  sklicuje župan Janez Komidar 14.  redno sejo Občinskega sveta občine Loška dolina, ki bo v četrtek, 22. aprila 2021, ob 18. uri.

 

DNEVNI RED:

 

1. Potrditev zapisnika 13. redne seje, z dne 25.2. 2021

2. Pregled realizacije sklepov

3. Letno poročilo JP Komunala Cerknica d.o.o. za leto 2020

Poročilo

4. Elaborat o oblikovanju cen za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v Občini Loška dolina

Elaborat

5. Elaborat o oblikovanju cen za oskrbo s pitno vodo in določitev subvencioniranja cene v Občini Loška dolina

  Elaborat

6. Letno poročilo javnega zavoda Zdravstveni dom dr. Božidarja Lavriča Cerknica za leto 2020

Poročilo

7. Letno poročilo javnega zavoda OŠ heroja Janeza Hribarja Stari trg pri ložu za leto 2020

Poročilo

8. Letno poročilo Javnega zavoda za kulturo, turizem in medgeneracijsko sodelovanje Snežnik za leto 2020

Poročilo

9. Zaključni račun Občine Loška dolina za leto 2020

Zaključni račun 2020

10. Potrditev sestave Razvojnega sveta Primorsko-notranjske regije 2021-2027

11. Imenovanje direktorja Javnega zavoda Snežnik

12. Imenovanje predstavnikov v svet Zdravstvenega doma dr. Božidarja Lavriča Cerknica

13. Soglasje k delovni uspešnosti ravnateljice Osnovne šole heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu

14. Poročilo o poteku aktivnosti glede izgradnje večnamenske športne dvorane

15. Poročilo o poteku aktivnosti glede večjih investicij, ki jih izvaja Občina Loška dolina

16. Končno poročilo Nadzornega odbora o opravljenem nadzoru finančnega poslovanja v JP Komunala Cerknica d.o.o. za leto 2019

17. Pobude in vprašanja

 

 

Na glavno vsebino