Novice in obvestila

13. redna seja Občinskega sveta občine Loška dolina
07. 12. 2016

Na podlagi 33. člena Statuta Občine Loška dolina (Uradno glasilo Občine Loška dolina št  62 – uradno prečiščeno besedilo in št. 88) in 19. člena Poslovnika Občinskega sveta občine Loška dolina (Uradno glasilo Občine Loška dolina št. 64 in št. 88)  sklicuje župan Janez Komidar 13.  redno sejo Občinskega sveta Občine Loška dolina, ki bo v četrtek, 22. decembra 2016, ob 18.00 uri.

Dnevni red:

  1. Potrditev zapisnika 12.  redne seje, z dne 13. 10. 2016
  2. Pregled realizacije sklepov
  3. Predlog odloka o proračunu Občine Loška dolina za leto 2017 – prva obravnava Predlog Proračuna Občine Loška dolina za leto 2017
  4. Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o predkupni pravici Občine Loška dolina na nepremičninah – skrajšani postopek
  5. Soglasje k cenam socialno varstvenih storitev – pomoč družini na domu  
  6. Letni program športa Občine Loška dolina za leto 2017
  7. Letni program ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Loška dolina za leto 2017
  8. Pobude in vprašanja
Na glavno vsebino