Novice in obvestila

12. redna seja Občinskega sveta
15. 02. 2008

številka: 032-2/2008
datum: 12. februarja, 2008

Na podlagi 22. člena statuta Občine Loška dolina (Ur.list RS, št. 49/99 in 22/00) in 11. člena poslovnika Občinskega sveta Občine Loška dolina (Ur. list RS, št. 85/99)

S K L I C U J E M

12. redno sejo Občinskega sveta Občine Loška dolina, ki bo v

ČETRTEK, 21. februarja 2008 ob 18. uri,
v sejni sobi Občine Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu

z naslednjim

D N E V N I M R E D O M:

1. potrditev zapisnika 11. redne seje, z dne 31.01.2008
zapisnik_11_seje_ii_.pdf
2. pregled realizacije sklepov
3. predlog Odloka o proračunu Občine Loška dolina za leto 2008
3_1__tocka_obrazlozitev_dopolnjenega_predloga_proracuna.pdf
3_2_proracuna_old_za_leto_2008.pdf
i__splosni_del_proracuna.pdf
ii__posebni_del_proracuna.pdf
proracun_2008_obrazlozitev_predloga.pdf
iii__nacrt_razvojnih_programov_old_za_obd__2008_2011.pdf
iv__kadrovski_nacrt_old_za_leti_2008_2009.pdf
v__letni_nacrt_pridobivanja_in_razpolaganja_z_nepremicnim_pr_.pdf
vi__financni_nacrt_posrednih_uporabnikov.pdf
4. predlog Pravilnika za sofinanciranje mladinskih programov in projektov ter sofinanciranje delovanja izvajalcev mladinskih programov in projektov iz proračuna občine Loška dolina
obrazlozitev_pravilnika_mladi_jan__08.pdf
pravilnik_mladi.pdf
5. kadrovske zadeve:
a) imenovanje člana delovnih teles občinskega sveta (komisija za kmetijstvo in gozdarstvo, komisija za komunalno ureditev, prostor in varstvookolja)
gradivo_clan_komisije.pdf
6__tocka_izjave_kandidatov.pdf
b) imenovanje predstavnika javnost v senat za reševanje pritožb zoper policiste
gradivo_predstavnik_senata.pdf
dopis_mnz_priloga_5b.pdf
c) sklep o uvrstitvi direktorja Javnega zavoda za kulturo in turizem Grad Snežnik v plačni razred
gradivo_placni_razred.pdf
priloga_k_6_c__tocki.pdf
6. Letni program ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Loška dolina za leto 2008
obrazlozitev_letnega_programa_kulture.pdf
letni_program_kulture_za_leto_2008.pdf
zkd.pdf
7. Letni program športa občine Loška dolina za leto 2008
obrazlozitev_letnega_programa_sporta.pdf
letni_program_sporta_za_leto_2008.pdf
dopis_sportne_zveze.pdf
8. pobude in vprašanja

Župan Občine Loška dolina
Janez Sterle
VABLJENI:
– člani občinskega sveta
– uprava Občine Loška dolina
– predsednik Nadzornega odbora
– mediji

V VEDNOST:
– Knjižnica Jožeta Udoviča Cerknica, Partizanska 22
– predsedniki političnih strank (Stanislav Pavlič, Pavla Lavrič)

Na glavno vsebino