Novice in obvestila

Zapisnik 9. redne seje občinskega sveta Občine Loška Dolina
02. 10. 2003

prisotni:člani sveta Janez Škerbec, Franc Truden, Marko Gorše, Jernej Zabukovec, Armida Bavec, Branko Troha, Zdenko Truden, Janez Komidar, Zdravko Zrimšek, Borut Kraševec, Marinko Klanfar, Viktor Prosenc in Anton Strle

občinska uprava: župan Janez Sterle, Lidija Novak, Andreja Buh, Robert Gradišar, Tomislav Žagar in Danica Zrim

vabljeni: Zavod ORON, Andrej Kordiš – nadzorni odbor občine

opravičeno odsotni: Dušan BaragaSejo je vodil župan, pozdravil prisotne, ugotovil sklepčnost in v razpravo predlagal zapisnika 8. redne seje.

Svetniki so sprejeliSKLEPšt. 91: Občinski svet občine Loška dolina potrjuje zapisnik svoje 8. redne seje.
za: soglasno

Župan je nato predlagal dnevni red, kot v vabilu in dopolnil 6. točko z besedilom “SKRAJŠANI POSTOPEK” ter popravil 8. točko, ki se pravilno glasi “Osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o izvajanju in podelitvi koncesije za izvajanje obvezne gospodarske javne službe pregledovanja, nadzorovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka pred škodljivi emisijami”.

Armida Bavec je predlagala črtanje 8. točke z dnevnega reda, ker je iz gradiva razvidno,da so v osnutku uporabljene neobstoječe podlage in sicer Statut iz leta 95, ki že od 99. leta ne obstaja več, ni uporabljena Odredba o skrbi malih kurilnih naprav pri opravljanju javne gospodarske službe itd., ki je bila sprejeta v letu 2002. To povzroča, da so določeni členi v neskladju z novimi predpisi, v samem osnutku pa je napačno uporabljen tudi ZUP, ki opredeljuje, kako se koncesije podeljujejo. Praviloma bi moralo biti tako, da se na osnovi vsega tega to izvede, zadeva pa se zaključi z upravno odločbo. Ko je upravna odločba pravnomočna in so vsi postopki končani, se s koncesionarjem sklene koncesijska pogodba. Ravno tako ni upoštevano, da je bil takrat kot osnutek sprememb odloka, ki naj bi ga obravnavali (na isti seji in objavljen v istem Uradnem listu), sprejet tudi Pravilnik o postopku javnega razpisa za izbiro koncesionarja in načinu izbire koncesionarja, kipa je vezan na ta odlok. Menila je, da je vse skupaj potrebno uskladiti in pripraviti usklajen osnutek.

Župan je predlagal, da osnutek ostane na dnevnem redu, saj gospodarske družbe želijo, da se koncesija za dimnikarske storitve podeli čim prej, ker to službo potrebujejo pri svojem delovanju.V sprejem je predlagal sklep, da se 8. točka črta z dnevnega reda, ki pa ni bil sprejet, saj je zanj glasovalo 5 svetnikov.

Svetniki so nato sprejeliSKLEPšt. 92: 8. seja občinskega sveta občine Loška dolina poteka po naslednjem dnevnem redu:
1. potrditev zapisnika 8. redne seje
2. pregled realizacije sklepov
3. Odlok o taborjenju v Občini Loška dolina
4. Pravilnik za sofinanciranje programov za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Občini Loška dolina
5. predlogi za podelitev priznanj občine Loška dolina
a. “Srebrni grb Občine Loška dolina”
b. “Zlati grb Občine Loška dolina”
6. Odlok o spremembah odloka o ustanovitvi Notranjsko – kraškega regionalnega zavoda za turizem Postojna – skrajšani postopek
7. soglasje k Statutu Notranjsko – kraškega regionalnega zavoda za turizem Postojna
8. Osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o izvajanju in podelitvi koncesije za izvajanje obvezne gospodarske javne službe pregledovanja, nadzorovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka pred škodljivi emisijami
9. soglasje za povečanje števila otrok v oddelkih vrtca
10. Osnutek odloka o spremembah odloka o komunalnih taksah v občini Loška dolina
11. Osnutek pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o prodaji iz premičnih prodajnih objektov v Občini Loška dolina
12. soglasje k menjavizemljišča s parc. št. 582/4, K.O. Stari Trg (cesta) in parc.št. 819/, k.o. Stari trg
13. pobude in vprašanja
za: 10, proti: 1

K 2. točki:

Župan je ugotovil, da so vsi sklepi prejšnje seje realizirani.

K 3. točki:

Župan je uvodoma povedal, da je Janez Škerbec na predlog odloka posredoval amandma.

Poročevalec k točki je bil Tomislav Žagar.

Nato je župan predstavil amandma:
“Odstavki a), b) in c) v 3. členu naj se glasijo:
a) zemljišče v Grajskem kompleksu Snežnik (Šranga) s parc.št. 1138/1 in 1371 k.o. Kozarišče
b) zemljišče ob državni cesti R213 s parc.št. 735/2 k.o. Babno Polje v bližini naselja Babno Polje
c) zemljišče s parc.št. 1672/13 k.o. Iga vas (Gmajna pod Špico)
Dodata naj se odstavka d) in e)
d) zemljišče s parc.št. 1455/18 in 1455/189 k.o. Dane (Zamešce)
e) ostala zemljišča, ki izpolnjujejo pogoje tega odloka”

Janez Škerbec je v imenu komisije za komunalno ureditev, prostor in varstvo okolja predlagal sprejem odloka v predlagani obliki ob upoštevanju pripomb.

Branko Troha je v imenu statutarne komisije predlagal sprejem odloka v predlagani obliki.

Svetniki so sprejeliSKLEPšt. 93: Amandma JanezaŠkrbec se sprejme.
za: soglasnoSKLEPšt. 94: Sprejme se odlok o taborjenju v občini Loška dolina.
za: soglasno

K 4. točki:

Poročevalec k točki je bil Tomislav Žagar.

Janez Komidar je v imenu komisije za kmetijstvo predlagal sprejem pravilnika v predlagani obliki.

Svetniki so sprejeliSKLEPšt. 95: Sprejme se pravilnik za sofinanciranje programov za ohranjanje in razvoj kmetijstva v občini Loška dolina.
za: soglasno

K 5. točki:

Poročevalec k točki je bil Franc Truden. Dodal je, da je Armida Bavec predlagala, da se vsem članom SPV občine Loška dolina podeli grb, kar pa ni izvedljivo, saj bi se lahko zgodilo, da bi grb prejelo društvo z 200 člani in bi potem morali podeliti 200 grbov.

Armida Bavec je obrazložila predloge za podelitev srebrnega grba in dodala, naj bi člani SPV prejeli neko potrdilo o prejemu občinskega priznanja.

Svetniki so nato sprejeliSKLEPšt. 96: “SREBRNI GRB OBČINE LOŠKA DOLINA” v letu 2003 prejmejo:
1) Občinski svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine Loška dolina z navedbo v njem sodelujoče skupine občanov Marjan Vampelj, Lidija Jurkovič in Andreja Ravšelj in
2) Marija (Mika) Trubačev, Vrhnika 33, Stari trg pri Ložu.
za: soglasnoFranc Truden je podal še predlog za podelitev zlatega grba. Ob tem je dodal, da je bil občinski svet v sedanji sestavi pri predlogih za priznanja veliko bolj aktiven kot v prejšnji sestavi. Za zlati grb sta prispela dva predloga, oba pravočasno in popolna. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je menila, da sta oba predloga primerna, odločila pa se je, da predlaga podelitev zlatega grba g. Janezu Kebetu.

Marinko Klanfar je povedal, da je skupina občanov za ZLATI GRB predlagala Jerneja Zabukovec. Predlog ni bil sprejet in na komisiji za mandatna vprašanja, volitve inimenovanja je bilo odločeno s preglasovanjem, da se zlati grb podeli župniku, g. Kebetu. Zato sta svetniški skupini LDS in ZLSD oblikovali obvestilo za javnost, v katerem se opredeljujeta do tega imenovanja.
Obvestilo za javnost:
“Svetniški skupini LDS in ZLSD sta komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pravočasno in v skladu z razpisnimi pogoji, vložili predlog za podelitev občinskega priznanja ZLATI GRB, ki ga je s svojim podpisom podprlo zadostno število volivcev.
Predlog je bil na komisiji, ki je predloge obravnavala, obravnavan kot drugorazredni predlog, kar je bilorazvidno iz razprave, ki je osebo, ki smo jo predlagali za najvišje občinsko priznanje, žalila in diskreditirala.
Ker je bila oseba na tej seji prisotna kot član komisije, se čutimo sokrive v smislu, ker smo jo kot zaslužnega člana naše skupnosti predlagali za odlikovanje, zato se ji v imenu vlagateljev in vseh podpisnikov predloga, iskreno opravičujemo za poniževanja, ki jih je doživela.
Iz razlogov, ki smo jih navedli in pa razloga, ker svetniški skupini ZLSD in LDS podpirata predlog, ki sta ga vložili na razpis, bosta svetniški skupini v času razprave in glasovanja o predlogu v gradivu za sejo občinskega sveta, dvorano zapustili in s tem izrazili svoj protest neenakovredni obravnavi obeh predlogov.
(podpisi petih svetnikov)”

Nato so iz sejne sobe odšli Branko Troha, Armida Bavec, Zdravko Zrimšek, Viktor Prosenc, Marinko Klanfar in Jernej Zabukovec .

Župan je ugotovil, da je občinski svet nesklepčen in prekinil sejo za 15 minut.

Po odmoru je župan nadaljeval sejo v skladu s 23. členom Poslovnika občinskega sveta občine Loška dolina.

K 6. točki:

Poročevalec pri točki je bil Branko Troha.

Svetniki so sprejeliSKLEPšt. 97: Sprejme se odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Notranjsko– kraškega regionalnega zavoda za turizem Postojna.
za: soglasno

K 7. točki:

Poročevalec pri točki je bil Branko Troha.

Svetniki so sprejeliSKLEPšt. 98: Občinski svet občine Loška dolina daje soglasje k Statutu Notranjsko – kraškega regionalnega zavoda za turizem Postojna.
za: soglasno

K 8. točki:

Župan je ponovno poudaril razloge za uvrstitev točke na dnevni red. Predlagal je pismeno posredovanje pripomb in dodal, da bo ob sprejemu sklepapredlagal desetdnevno javno razpravo.

Poročevalec pri točki je bil Robert Gradišar.

Branko Troha je povedal, da je bila statutarna komisija najprej mnenja, naj se odlok umakne. Nato pa so se dogovorili, naj gre osnutek v javno razpravo in poudaril, da so odloki smiselni, če se jih izvaja.

Janez Škerbec je povedal, da je imela komisija za komunalno ureditev, prostor in varstvo okolja kar nekaj pripomb in vse, razen ene, so upoštevane. Komisija je menila, da je osnutek primeren za nadaljnjo obravnavo.
Osebno pa je dodal dopolnitev 2. člena – odstavek c z besedilom “in njihove nastavitve”.

Anton Strle je dejal, da kurilna naprava ni dimnik, ampak gorilec in druge gorilne enote in da mora biti koncesionar usposobljen za vse vrste kurilnih naprav.

Armida Bavec:

 • Opozorila, da je v odlok potrebno vključiti Odredbo o oskrbi malih kurilnih naprav, itd. – UL 2/2002, ki jo izdal minister.

Odredba je zelo podrobna z vidika varstva okolja.

 • Preambulo ponovno pregledati, ker nekateri akti niso navedeni pravilno (statut občine…), podlage niso pravilne, Odredbo je potrebno vključiti.
 • 2.člen, na koncu prvega odstavka dodati “v skladu z Odredbo o oskrbi malih kurilnih naprav pri opravljanju javne službe pregledovanja, nadzorovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in prezračevalnih naprav zaradi varstva zraka.”
 • 2.člen, drugi odstavek je potrebno še enkrat pregledati in uskladiti z Odredbo.
 • 3.člen, v drugem stavku za besedilom “uporaba storitev” dodati “koncesionarja”. Občani so obvezni koristiti usluge koncesionarja, lahko pa pokličejo tudi druge. Ker, če bo predpisano, da nihče drug ne sme nič delati, je to po 74. členu Ustave omejevanje svobodne konkurence.
 • V 6.členu je naveden pravilnik o rokih itd., vendar bi morala biti navedena Odredba, ki je mlajša in bolj podrobna.
 • V 7.členu je potrebno upoštevati Odredbo. V nadaljevanju tega člena je opis, da bi se s tem preprečevale razne malverzacije oz. špekulacije koncendenta. Kako se določajo cene, je določeno v 12. členu Zakona o dimnikarski službi.
 • V 9.členu, pri pogojih za izbor koncesionarja je prečrtano, da naj bi koncesionar predložil registracijski izpisek iz registrskega sodišča oz. obrtno dovoljenje. Če koncesionar tega ne bo predložil, bo to morala poiskati strokovna komisija, po uradni liniji. Zato je bolje, da ta pogoj ostane.
 • V nadaljevanju se predlaga izbris pogoja koncesionarja, da ima izkušnje na področju, ki je predmet koncesije in da v zvezi s tem predloži ustrezna priporočila. Priporočila ni ustrezna formulacija, ampak naj bi bila to poročila v smislu, kje je delal, kaj je delal, kakšno območje pokriva, koliko kurilnih naprav. Poleg naj bi priložil, npr. s.p. tudi letno poročilo – bilanca stanja in bilanca uspeha, podjetja pa letno poročilo in izkaz bilančnega dobička in izgube ter izkaz poslovnega uspeha za preteklo leto, da se vidi, ali s.p. oz. podjetje sploh funkcionira.
 • Alinei “da razpolaga z zadostnim obsegom….” in “da je usposobljen…” je potrebno natančneje definirati.
 • 9.člen na naslednji strani “Poleg dokazil pa mora pri svojem delu…” govori tako, kot da mu je koncesija že podeljena, v bistvu pa govorimo o pogojih. Besedilo je potrebno formulirati drugače.
 • V naslednjemčlenu, na koncu prvega odstavka dodati “ki jih predpiše zakon, podzakonski predpisi in koncedent”.
 • V nadaljevanju je potrebno vse, kar je na novo vneseno, preveriti po novi Odredbi.
 • Člen na naslednji strani “Pri uporabnikih izvaja koncesionar dimnikarsko…”. V drugem odstavku popraviti “uporabnika z obvestilom in je dolžan uporabniku omogočiti, da se s koncesionarjem dogovori za datum in uro, ko bo uporabnik prisoten.” Uporabniku je namreč potrebno dati možnost, da terminuskladi.
 • Naslednjičlen je potrebno uskladiti z Odredbo.
 • 10.člen, prva alinea: Lahko se določi, da ima koncesionar pravico in storitve koncesionarja smo dolžni uporabljati v skladu z drugimi predpisi vsi občani. Lahko pa občani povabijo tudi druge, saj ni mogoče omejevati svobodne konkurence.
 • Vse prečrtane člene in odebeljeno besedilo preveriti v skladu z Odredbo

.

 • Zadnjičlen na naslednji strani “Dolžnosti koncedenta so zlasti…”, prva alinea – kako zagotavlja izvajanje? Tekst je potrebno drugače precizirati.
 • Ističlen, druga alinea – občina ne more sankcionirati uporabnikov. Koncesijska pogodba mora določiti, da koncesionar obvesti ustrezne inšpekcijske službe, ne pa občina.
 • Ističlen, tretja alinea; gre za omejevanje konkurence.
 • Ističlen, zadnja alinea, 12. člen Zakona točko določa, kako se cene določajo. Pa še to: če bo ta člen popravljen pri tem koncesionarju, je potrebno popraviti tudi pri pogrebni službi.
 • 19.člen, poudarila je 12. člen Zakona o dimnikarski službi.
 • 20.člen, prvi odstavek; potrebno je še razmisliti. Če se ta sredstva nakazujejo nazaj v občinski proračun, je potrebno definirati, zakaj se ta sredstva lahko uporabijo. Mogoče pa je tudi ta možnost, da če so cene v določenem obdobju zelo visoke, se 3 % subvencionira koncesionarju in občani plačajo manj.
 • 21.člen; potrebno je definirati “primerno institucijo”.
 • 22.člen, drugi odstavek naj se glasi: “Nadzor je lahko napovedan ali nenapovedan. V primeru nenapovedanega nadzora mora koncedent koncesionarju najmanj en dan pred nadzorom to sporočiti pisno in utemeljiti razloge nenapovedanega nadzora in sporočiti, katero dokumentacijo mora koncesionar pripraviti.”
 • Naslednjičlen, zadnji odstavek; če je pravilen datum 28.2., naj se vnese 28.2.
 • Naslednjičlen, prvi stavek naj se glasi “da župan imenuje strokovno komisijo, ki bo pred razpisom preučila pripravljeno razpisno dokumentacijo in sklep o javnem razpisu.” Nato sklep o razpisu sprejme župan.
 • Naslednjičlen formulirati tako “Pred izborom opravi strokovno presojo ponudb in poda mnenje o najugodnejšem ponudniku strokovna komisija, ki jo je za izvedbo imenoval župan. Strokovno presojo in mnenje izbirne komisije preuči še komisija, ki jo je za ta namen imenoval občinski svet (lahko je to tudi komisija za komunalo). Ta komisija nato oblikuje sklep o najboljšem ponudniku in o najboljšem ponudniku s sklepom odloči občinski svet občine Loška dolina, na podlagi poročila te strokovne komisije.
 • V nadaljevanju je določeno, da župan izda upravno odločbo. To naj se črta. Koncesija poteka tako: sprejme se odlok, potem se sprejmejo pravila, razpiše se koncesija, opravi se izbor, nato se na občinskem svet odloča, kdo je najugodnejši in na osnovi te odločitve potem župan pripravi upravno odločbo. To je zaključek koncesije – upravni del. Na to upravno odločbo se imajo neizbrani (tudi izbrani, če se ne strinjajo) pravico pritožiti. V primeru pritožb so po ZUP-u določeni roki – do sodišča. Ko so vse pravne možnosti izkoriščene, je upravna odločba dokončna, takrat se odloča o sklenitvi koncesijske pogodbe. Ta upravni postopek mora biti naveden v odloku.
 • Prvi odstavek 1.člena V. poglavja: namesto “v režijo” napisati ” režijski obrat občine Loška dolina”, če bo mogoče kdaj ustanovljen.
 • V naprej uskladiti določila z Odredbo.
 • 31.člen, za besedilom “Koncesionar mora…. javne službe” dodati “obvezno pisno” in na koncu za besedilom “določenimi z zakonom” napisati “podzakonskimi predpisi in tem odlokom”.
 • 33.člen, ne bi bilo neumno, da se tudi koncedent obveže, da za nekaj odgovarja, če ne bo izpolnjeval svojih obveznosti. Dodati “Koncedent (občina) je uporabniku storitev koncesionirane dejavnosti (občanom) odgovoren za škodo, če ne izvaja redno nadzorov, ki jih določa ta odlok.”
 • 37.člen; predlaga besedilo “Medsebojna razmerja med koncedentom in koncesionarjem se podrobneje uredijo s koncesijsko pogodbo, na katero poda predhodno soglasje občinski svet in jo šele nato v imenu in za račun koncedenta podpiše župan občine Loška dolina.”
 • 38.člen; kdo je oseba, ki računa predpisane kazni? Občina nima komunalnega inšpektorja, tisti, ki račune piše, pa mora imeti najmanj inšpektorski izpit.
 • Opozorila, da se ob pripravi predloga odloka pregledaže sprejet Pravilnik o postopkih javnega razpisa za izbiro koncesionarja in načinu izbire koncesionarja, ki bil objavljen v UL RS 13/97. Po potrebi naj se dopolni tudi ta pravilnik in se po potrebi sprejme po hitrem postopku.

Robert Gradišar se je zahvalil za pripombe. Dodal je, da odlok ni potreben, če se pusti konkurenci prosto pot. Se pa konkurenca ne omejuje, saj se na razpis lahko prijavi vsakdo. Poudaril je še, da lahko kataster kurilnih naprav vodi le en izvajalec.

Armida Bavec je dejala, da se strinja, da koncesija in koncesionar in ves postopek mora biti. Občina je po zakonu dolžna zagotoviti opravljanje dejavnosti, lahko ima pogodbo s 30 dimnikarji, lahko z enim. Glede konkurence: če se bo v odloku napisalo, da je kaznivo za vse tiste, ki bodo od kjerkoli prišli karkoli delati na območje občine, je to omejevanje konkurence.

Svetniki so nato sprejeliSKLEPšt. 99: Osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o izvajanju in podelitvi koncesije za izvajanje obvezne gospodarske javne službe pregledovanja, nadzorovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka pred škodljivi emisijami se sprejme in daje v 10-dnevno javno razpravo.
za: soglasno

Župan je svetnike zaprosil za čim prejšnje posredovanje pismenih pripomb.

K 9. točki:

Poročevalka k točki je bila Danica Zrim.

Zdravko Zrimšek je v imenu Komisije za družbene dejavnosti predlagal, da se število otrok v 1. skupini poveča iz 12 na 14, v 2. skupini pa iz 22 na 24.

Svetniki so prejeliSKLEPšt. 100: Občinski svet občine Loška dolina soglaša, da število otrok v oddelkih I. in II. starostne skupine presega število za največ dva otroka v oddelku.
za: soglasno

K 10. točki:

Poročevalec k točki je bil Tomislav Žagar.

Branko Troha je v imenu Statutarne komisije povedal, da je komisija predlagala pripravo izračunov in predlagala, da se osnutek posreduje v javno razpravo.

Janez Škerbec je v imenu komisije za komunalno dejavnost, prostor in varstvo okolja povedal, da je komisija poudarila nujnost, da se odlok začne čim prej uporabljati in se strinjala s predlaganim osnutkom.

FrancTruden je naprej poudaril, da občina že ima odlok od leta 1996, vendar se ni izvajal. Če se bo enako zgodilo tudi s novim odlokom, je delo zastonj. Nato je posredoval pripombe:

 • 4.člen; vrednost točke naj bo enaka sosednjim občinam (Cerknica, Bloke, Pivka…) Dodal, da želi red, saj občina Bloke že računa komunalno takso.
 • Glede potujočih trgovin piše, da se običajno izda soglasje za 365 dni. On ima soglasja, v katerih piše “trikrat tedensko” in to ni 365 dni. Moti ga, da občina daje nekaterim prioriteto, saj nekateri trgovci dobijo soglasja za prodajo na javnih površinah, drugi pa morajo pridobiti soglasja individualnih lastnikov zemljišč. Vendar ti, ki prodajajo na zasebnih zemljiščih, komunalne takse ne plačajo.
 • 6. in 8.člen; prosil za natančnejšo obrazložitev glede plačila takse.
 • Občina naj skrbi za občane.

Armida Bavec:

 • 2.člen, 6. točka; dodati besedilo “oz. površinah v lasti občine”,
 • 2.člen, 7. točka; dodati besedilo “posameznega oglaševalca”,
 • 3. alinea rubrike “Komunalne takse se ne odmerijo” naj se dopolni “V primeru, ko občinski svet prejme sklep, da gre za širši družbeni interes ter na ta način oprosti posameznega taksnega zavezanca plačila komunalne takse in v primeru, ko je organizator prireditev občina Loška dolina.”
 • Naslednja alinea naj se nadaljuje “v primeru javnih prireditev, ki jih sofinancira občina Loška dolina in katerih izvajalce izbere občina Loška dolina na javnem razpisu”:
 • Naslednja alinea “za prireditve osnovnešole, vrtca, kulturnih društev, športnih društev, ki imajo sedež v občini Loška dolina in so sofinancirani iz proračuna občine Loška dolina”.
 • 5.člen, 5. stavek; kateri je pristojen organ?
 • 5.člen, 6. stavek; izbrisati besedilo “pobiranje in izterjavo”.
 • 6.člen, 4. odstavek; za besedilom “nastanek taksne obveznosti” dodati besedilo “v letnem znesku”.
 • 7.člen, za besedilom “je taksni zavezanec dolžan” dodati besedilo “osem dni” in za besedilom “občino Loška dolina in” dodati besedilo “v določenem roku”.
 • 8.člen; člen naj se glasi “Komunalne takse plačujejo zavezanci v naprej, na osnovi odločbe o odmeri komunalne takse, preko plačilnega naloga na račun…” “Če taksni zavezanec ne plača takse, se v roku 30 dni po preteku tega roka sproži izterjavo preko pristojnega občinskega organa ali po njegovem pooblastilu pristojne davčne službe.”
 • 8.člen, 4. odstavek, za besedilom “dovoljenje pristojnega organa, je treba” dodati “upravno” in za besedilom “oziroma dovoljenja” dodati besedilo “komunalno takso pa v skladu s 1. in 2. odstavkom tega člena.”
 • 9.člen; definirati, ali se preveč plačana taksa stranki vrne samoiniciativno ali se izplača na osnovi zahtevka.
 • 11.člen, dodati 2. odstavek: “Pravočasnost izterjave oz.vlaganje zahtevkov za prisilno izterjavo neplačanih komunalnih taks, po 8. členu tega odloka, kontrolira nadzorni odbor občine Loška dolina.”
 • Če je redar črtan, kdo potem lahko opravlja nadzor, kdo
 • lahko kaznuje?

V 13. členu za besedilom “neplačevanja” dodati “polletne in letne” .

 • (med razpravo k tej točki dnevnega reda je Marko Gorše opravičeno zapustil sejo)

Svetniki so nato sprejeliSKLEPšt. 101: Sprejme se osnutek odloka o spremembah odloka o komunalnih taksah v občini Loška dolina in se daje v 14-dnevno javno razpravo.
za: soglasno

K 11. točki:

Poročevalec je bil Tomislav Žagar.

Branko Troha je v imenu statutarne komisije predlagal, da gre osnutek v nadaljnjo proceduro za sprejem.

Enako je predlagal tudi Janez Škerbec v imenu komisije za komunalnedejavnosti, prostor in varstvo okolja.

Franc Truden se je zahvalil predlagatelju za že upoštevane pripombe. Dodal:

 • 3.člen; dodati “trgovec mora najmanj 15 dni prej vložiti prošnjo”.
 • 6.člen; občan mora imeti nekaj ( predsoglasje), da se odloči, ali gre v prodajo in da bo pred pričetkom prodaje plačal komunalno takso.

Armida Bavec:

 • Glede 3.člena je podprla Franca Truden (15 dni prej vložiti). Glede črtanja “prodaje skozi okno” – v pravilniku piše, da se prodaja iz vozila.
 • V 3. odstavku 5.člena bi spremenila “… je trgovec dolžan navesti obliko prodaje (potujoča prodajalna ali stojnica…), uro prodaje (od – do) in točno lokacijo predvidene prodaje”.
 • V zadnjem stavku dodati “na podlagi odloka o komunalnih taksah v občini Loška dolina”. V prvem odstavku 6. člena naj ostane besedilo “soglasje občinskega organa ni veljavno”. Doda pa se “komunalna taksa pa se izterja po določbah odloka o komunalnih taksah v občini Loška dolina.” To pomeni, če je trgovec dobil soglasje, da lahko prodaja, je dolžan plačatikomunalno takso. Če takse ne plača, je soglasje neveljavno, občinska služba pa bo trgovca vseeno izterjala za komunalno takso.
 • Naslednji odstavek pa naj bi se glasil “V primeru, da je izdano letno soglasje, je zavezanec dolžan plačati komunalno takso do začetka izvajanja prve prodaje v letu, za katero je izdano soglasje.”
 • V 7.členu besedo “smatra” nadomestiti “na osnovi dokazov ugotovi”.

Marinko Klanfar je pozdravil sprejem odlokov, vendar, če ni varuhov teh odlokov, tistega, ki bo nadzoroval, potem je vse brez predmetno.

Jernej Zabukovec je predlagal, da se domačine, ki prodajajo na domačem terenu, prosti vsa taksa. Vprašal je, na osnovi česa so dobili soglasje trgovci, ki prodajajo v Starem trgu kar na cesti (cesta proti železnini). Spomnil je, da je bivša Krajevna skupnost redno pobirala takso in da je bil to kar precejšen prihodek. Opozoril, da je stvari potrebno urediti in to v najkrajšem možnem času.

Župan je povedal, da je v zadnjem času tudi v manjših občinah trend, da zaposlujejo redarje in dodal, da so oprostitve plačevanja taks za domačine v pristojnosti občinskega sveta.

Franc Truden je povedal, da podpira vse predhodnike, zlasti Jerneja Zabukovec. Dodal je, da je že sklenil, da bo v primeru, da se bodo še pojavili trgovci na cestiv Starem trgu ( proti železnini), da bo tam parkiral svojega Yugota in ga zaklenil. Pismeno bo posredoval nekatere podatke nadzornemu odboru.
Rekel je še, da je proti temu, da so nekateri dobili soglasje za prodajo na javnih površinah, ker se, v primerjavi s tistimi, ki so pridobili soglasja zasebnikov, ni potrudil.

Župan je dejal, da za prodajo na zasebnih površinah občina ne more zaračunavati takse. Če pa se dogaja, da nekdo prodaja na zemljiščih, za katera nima soglasja, je to stvar inšpekcijskih služb. Le-teh pa občina nima. Za to delo bo potrebno zaposliti na novo, to pa bododatna obremenitev občinskega proračuna.

Armida Bavec je spomnila, da je občina včasih kopijo soglasja za prodajo na terenu posredovala inšpekcijskim službam.

Svetniki so nato sprejeliSKLEPšt. 102: Sprejme se osnutek pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o prodaji iz premičnih prodajnih objektov v občini Loška dolina in se ga daje v 14-dnevno javno razpravo.
za: soglasno

K 12. točki:

Po uvodnem poročanju Roberta Gradišar so svetniki sprejeliSKLEPšt. 103: Občinski svet občine Loška dolina soglaša z zamenjavo zemljišča s parc.št. 582/4 in parc.št. 819/2 k.o. Stari trg in prevzemom stroškov postopka.
za: soglasno

K 13. točki:

Branko Troha:
1. Dobil je odgovor na to, kdo je lastnik zemljišča, na katerem je odlagališče lubja in dodal, da jebila ob urejanju ceste proti obrtni coni lepa priložnost za ureditev tega odlagališča
2. Vprašal je, kaj je z mostom v Skadulci.
3. Občina ima odlok o turistični taksi, prihodka od te takse pa nič. Predlagal je, da se za vse stvari poskuša poiskati optimalne rešitve.

Jernej Zabukovec jeglede na to, da je Babno Polje še brez CATV, predlagal, da občina doda cca 1 mio tolarjev in se iz teh sredstev omogoči priklop socialno šibkejšim družinam.

Župan je na predlog Jerneja Zabukovca dodal, da bi morda občina naročila 10 priključkov v osnovno šolo v Babnem Polju in bi tako zadostili potrebnemu številu priključkov.

Franc Truden:
1. Invalid Beno Žnidaršič je slikar in bi rad razstavljal tudi v Loški dolini. Dal je pobudo županu, da poskuša to organizirati.
2. Na pobudo vaščanov je dejal, da okrog pokopališča v Ložu ni javne razsvetljave oz. komunalne ureditve.

Armida Bavec:
1. Občinski svet je sprejel sklep o odprodaji zemljišča v Pudobu. Vprašala je, ali je narejena cenitev tega zemljišča v celoti oz., koliko bi se vrednost zemljišča zmanjšala, če bi se odprodalo po delih.
2. Klopi na pokopališču v Viševku so v zelo slabem stanju in predlagala je, da se jih obnovi oz. po možnosti dokupi.

Župan je glede prodaje zemljišča v Pudobu povedal, da bo ta zadeva na dnevnem redu naslednje seje občinskega sveta.

Zdravko Zrimšek je povedal, da je v Notranjskih novicah bral o uvedbi interneta preko CATV v Cerknici, da pa v Loški dolinio tem ne razmišljamo. Vprašal je, kaj je s tem. In tudi, kaj je z radijskimi postajami, ki naj bi bile vključene preko CATV.

Borut Kraševec je odgovoril, da je bilo na seji programskega sveta kabelskega operaterja rečeno, da bi uvedba interneta precej podražila sistem in da v bistvu nebi bilo nič ceneje kot po klasični poti. Glede radijskih postaj – po zagotovilu kabelskega operaterja naj bi se uvedle letošnjo jesen.

Viktor Prosenc je vprašal, kaj se dogaja s sredstvi, ki so v proračunu namenjena šolanju otrok iz socialno šibkejših družin.

Župan je odgovoril, da je zadevav postopku in da je občina pred nekaj dnevi iz CSD Cerknica dobila spisek predlogov za tako pomoč.

Marinko Klanfar je slišal, da posamezniki in podjetja dobivajo plačilne naloge za plačevanje parkirnine v središču Starega trga. Zanima ga, ali obstaja kakšna klasifikacija za to plačevanje,ali je bilo to narejeno zgolj na pamet, ali so udeležene fizične in pravne osebe, ali samo določeni posamezniki in kaj je osnova za plačevanje oz. kalkulacijo plačevanja teh parkirnih mest. Kajti, če ni nekega dogovorjenega parkirnega režima oz. parcelacije parkirnih mest v centru Starega trga, ne ve, kaj je osnova za plačevanje in posamezniki ne vedo, na kaj se občina sklicuje, ko določa način plačevanja. Višina, za katero je slišal, pa je celo presegala višino, ki jo imajo določena parkirišča v Ljubljani.

Župan je prosil svetnika za konkretizacijo vprašanja in da pove,za katero zadevo gre.

Marinko Klanfar je povedal, da gre za parkirišča, ki so med stavbo, v kateri je frizer in stavbo, v kateri je sadjar, cvetličarna, stanovalci – zelena hiša.

Župan je povedal, da je zelena hiša na občinskem zemljišču in da se poraja vprašanje, kako je bilo za to hišo sploh izdano gradbeno dovoljenje, saj ni niti zemljiško urejeno, nima dostopa. Povedal je še, da so posamezniki dobili plačilni nalog za plačilo komunalne takse.

Marinko Klanfar je še vprašal, ali komunalno takso plačujejo tudi vsi stanovalci, ki imajo na dotičnem parkirišču parkiraneavtomobile. Gre za fer-play sistem, saj imajo vsi državljani RS in občani Loške doline iste pravice in dolžnosti.

Župan je povedal, da bo občina vsaj na občinskem zemljišču poskušala narediti red. Poudaril pa je še enkrat, da zelena hiša nebi smela dobiti gradbenega dovoljenja brez soglasja lastnika, saj nima dostopa.

Nato se je župan zahvalil prisotnim, povedal, da bo naslednja seja čez 14 dni in ob 22,15 zaključil sejo.zapisala: Andreja Buhžupan: Janez Sterle

Na glavno vsebino