Novice in obvestila

Zapisnik 6. redne seje občinskega sveta Občine Loška Dolina
17. 04. 2003

prisotni:člani sveta: Dušan Baraga, Janez Škerbec, Zdenko Truden , Franc Truden, Borut Kraševec, Janez Komidar, Armida Bavec, Branko Troha, Zdravko Zrimšek, Marinko Klanfar, Viktor Prosenc, Jernej Zabukovec in Anton Strle

občinska uprava: župan Janez Sterle, Robert Gradišar, Danica Zrim, Lidija Novak in Andreja Buh

vabljeni: Andrej Kordiš – predsednik NO, Zavod ORON

opravičeno odsotni: Marko GoršeSejo je vodil župan, pozdravil prisotne, ugotovil sklepčnosti in v razpravo predlagal zapisnik 5. redne seje.

Jernej Zabukovec je zahteval dopolnitev zapisnika in sicer navedbo njegovega dobesednega izvajanja na temo zdravstvenega doma.

Svetniki so sprejeliSKLEPšt. 62: Občinski svet občine Loška dolina potrjuje zapisnik svoje 5. redne seje z dopolnitvijo.
za: soglasno

Župan je nato predlagal dnevni red kot v vabilu in svetniki so sprejeliSKLEPšt. 63: 6. redna seja občinskega sveta občine Loška dolina poteka po naslednjem dnevnem redu:
1. potrditev zapisnika 5. redne seje
2. pregled realizacije sklepov
3. Predlog odloka o proračunu občine Loška dolina za leto 2003
4. pobude in vprašanja
za: soglasno

K 2. točki:

Župan je ugotovil, da so vsi sklepi prejšnje seje realizirani ali v realizaciji.

K 3. točki:

V uvodu je Lidija Novak podala obrazložitve sprememb proračuna po opravljeni splošni razpravi oz. glede na pisne pripombe svetnikov, ki so jih posredovali svetniški skupini LDS in ZLSD, ter svetnika Dušan Baraga in Zdenko Truden.
Povedala je še, da sta svetniški skupini LDS in ZLSD posredovali amandma:
“Da se iz postavke 083 (402) – sejnine uredniškega odbora in urednika zniža za 300.000 SIT ter se nameni za naslednji namen: 412 – stroški za pokroviteljstva, prireditve občine, društev.”
Stališče župana je, da se predlagani amandma ne sprejme, in sicer iz naslednjih razlogov:
Postavka sejnine uredniškega odbora in odgovornega urednika je bila prvotno planirana v znesku 1,4 mio SIT. Na predlog svetnikov, ki je navajal, da se sredstva za izplačila uredniškemu odboru in ne uredniku znižajo za 140.000,00 SIT, smoznižali sredstva za 56 tisoč SIT, kar predstavlja 10% znižanje sejnin uredniškemu odboru, ob predpostavki, da bi se pravilnik o višini in načinu določanja plačil in sejnin funkcionarjem spremenil – znižanje izplačil za 10%.
Amandma svetnikov pa predlaga znižanje sejnin uredniškega odbora in urednika še dodatno za 300.000 SIT, kar pa ni možno brez spremembe Pravilnika o nagrajevanju odgovornega urednika in uredniškega odbora, ki je narejen na osnovi Pravilnika o višini in načinu določanja plač oz. plačil za opravljanje funkcije funkcionarjem občine Loška dolina, sejninčlanov delovnih teles občinskega sveta in drugih organov občine Loška dolina ter o povračilih stroškov.
Če bi se sredstva na tej postavki znižala na predlaganih 1.044.000 SIT (torej še za 300.000 SIT), bi to pomenilo znižanje plačila odgovornemu uredniku za 25% in znižanje plačil uredniškemu odboru za 25% in ne za 10%, kar naj bi bilo predlagano.

Borut Kraševec je podal komentar k neresnemu predlogu svetniških skupin LDS in ZLSD. Strinjal se je z ustreznim znižanjem sejnin, vendar po postopku in na način, kot je predviden s pravilniki. Zanimalo ga je, s kakšnim utemeljenimrazlogom sta svetniški skupini predlagali amandma.
Predlagal je, da se vsa sredstva, ki se bodo v bodoče zbrala na račun zmanjševanja sredstev uredniku in uredniškemu odboru, namenijo izključno za izplačila nagrad tistim, ki pišejo v Obrh. Do sedaj namreč nihče on teh ni dobil nobene nagrade (oz. honorarja).

Branko Troha je odgovoril Borutu Kraševec, da z amandmajem ni bilo nič mišljeno. Gre le za to, da občina nima sredstev za promocijo, predlog, da se ta sredstva vzame iz postavke za uredniški odbor in urednika pa je bil podan zato, ker je na tej postavki indeks 141.

ArmidaBavec in Viktor Prosenc sta potrdila izvajanje Branka Troha in izrazila svoje nezadovoljstvo nad komentarjem Boruta Kraševec.

Franc Truden je povedal, da so bili predlogi, podani na osnutek proračun, skoraj vsi upoštevani in da amandmaja ne bo podprl.

Jernej Zabukovec je dejal, da bo podprl amandma, ker je nekje potrebno začeti varčevati. Proračuna pa ne bo podprl, ker ni obrazložitve za sredstva za NUSZ oz. ni zadovoljen z do sedaj dobljenimi razlagami.

Župan je nato predlagal sprejem sklepa, da se sprejme amandma svetniških skupin LDS in ZLSD, ki pa ni bil sprejet, saj je za glasovalo 6, proti pa 7 svetnikov.

Svetniki so sprejeliSKLEPšt. 64: Občinski svet občine Loška dolina sprejme odlok o proračunu občine Loška dolina za leto 2003.
za: 12, proti: 1

K 4. točki:

Franc Truden:
1) Dal je pobudo županu in uredniku Obrha, da se vsaj enkrat letno spomnita na dopisnike glasila in jih povabita na kakršnokoli srečanje, glede na to, dane prejemajo nagrad oz. honorarjev.
2) V kolikor je res, da je bil objekt v Pudobu brezplačno prenesen na takratno Krajevno skupnost, sedaj pa ga občina prodaja, predlaga, da se objekt v Ložu brezplačno prenese na Kovinoplastiko Lož d.d.
3) Daj je pobudo, da se na eni od naslednjih sej prevetri Odlok o komunalnih taksah, da se uskladijo cene in se odlok uskladi s primerljivimi občinami.

Župan je dejal, da on osebno pobude o brezplačnem prenosu objekta v Ložu ne bo podprl, saj občina potrebuje sredstva. Odločal pa bo občinski svet.

Jernej Zabukovec je povedal, da stavba v Pudobuni bila prenesena na Krajevno skupnost Loška dolina.

Branko Troha:
1) Ponovno je opozoril, da občinski svet ni dobil poročil javnih zavodov in podjetij, katerih ustanovitelj oz. soustanovitelj je občina.
2) Povedal je, da je bil objekt v Pudobu prepisan na občino Loška dolina in sicer aprila2000.

Župan je povedal, da so bila poročila javnih zavodov in podjetij posredovana občinskemu nadzornemu odboru in da jih bodo prejeli tudi člani občinskega sveta.

Janez Komidar:
1) Predlagal je, da vsa društva, ki dobijo finančno podporo iz občinskega proračuna, posredujejo občini programe dela do 15.10. za prihodnje leto ter poročila do 15.1. za preteklo leto.
2) Gledal je oddajo – okroglo mizo na temo strategije upravljanja z rjavim medvedom, ki je bil aprila v gradu Snežnik. Predlagal je, da se na bodoča podobna srečanja na temo rjavega medveda povabi lastnike zemljiščin gozdov s področja, kjer se medved giblje.

Zdravko Zrimšek:
1) Glede na prvo pobudo Janeza Komidar je dejal, da je 15.1. zgodaj, ker društva do takrat še nimajo občnih zborov. Predlagal je datum 30.1. ali celo 15.2.
2) Ponovno je vzpostavil problematiko prometa na Ogradah. Dejal je, da so hitrosti prevelike in da je cesta postala obvoznica za Markovec. Ponovno je vprašal, kakšne so možnosti za postavitev ležečih policajev oz. postavitve Cone 30.

Župan je glede prometa na Ogradah odgovoril, da je SPV o tem že razpravljal in da se pripravljajo predlogi rešitev.

Armida Bavec:
1) Glede poročil društev je povedala, da je občinski svet že pred leti sprejel sklep, s katerimi je društva obvezal k dajanju poročil in programov. Sklep so prejela vsa društva, ki se financirajo iz občinskega proračuna.
2) Po vaseh je opazila obvestila, pripeta z risalnimi žebljički na drevesa. Da se to nebi počelo, je predlagala postavitev oglasnih tabel po vaseh, ki bi se lahko financirala iz sredstev, namenjenih investicijam vaškim odborom.
3) Dejala je, da bi bilo smiselno, da bi občina navezala kontakt s podjetji, ki imajo zakupljene delavske proge, če bi bilo možno enotno nastopiti na trgu in da bi ob razpisu koncesije občina in podjetja finančno stopila skupaj, da bi v okviru cene, ki se jo plačuje zdaj, organizirali še nekaj prevozov po celi dolini. Mogoče vsake dve uri, kar bi prav prišlo predvsem starejšim ljudem. Če bo tak dogovor možen, je potrebno nato obvestiti občane.
4) Ponovno je opozorila na sklep o NUSZ, ki ga je občinski svet sprejel februarja. V tem času je Ustavno sodišče ravno tak sklep, kot ga je sprejel občinski svet občine Loška dolina, z veljavnostjo za nazaj, odpravilo občini Lovrenc na Pohorju. To pomeni, da bo moralaobčina denar vrniti svojim občanom. Če kdo od prizadetih občanov Loške doline sproži ustavni spor pred Ustavnim sodiščem, bo razveljavljen tudi sklep naše občine in bo morala tudi občina Loška dolina občanom povrniti denar. Ne glede na to, da je vrednost točke enaka. Na odloči DURS bo namreč napisan sklep, ki ne sme veljati za nazaj. Menila je, da bo zaplet velik. Tudi če bi se dogovorili za kompenzacijo z novimi odločbami, bo nastalo približno 1 mio stroška, ki ga mora občina plačati davčni službi za uslugo. Temu stanju in nezakonitosti bi se lahko izognili na ta način, da bi sklep razveljavili. Leta 1999 je bil zadnji veljavno sprejeti sklep, vrednost točke pa je ista, razlika je le v tem, da je v zdajšnjem sklepu naveden letni izračun, v sklepu iz leta 1999 pa mesečni, končni znesek pa je isti.
Poudarila je, da ima sklep iz leta 1999 zakonito podlago, ker je bil sprejet decembra, velja pa od 1.1.2000 in je bil tudi ustrezno objavljen. To bi bila ena od rešitev.
Lahko pa občinski svet sprejme tudi popravek druge točke. To pomeni, da bi v odločbi davčne službe morali navajati dva sklepa. Predlagala je, da se do naslednje seje odločb za NUSZ ne izda, v tem času pa bo župan pripravil rešitev.

Robert Gradišar je dejal, da so v Lovrencu na Pohorju ceno povišali in dodal, da bo odgovor posredovan na naslednji seji.

Armida Bavec je ponovno dala pobudo, da župan zadevo preuči in ustrezno ukrepa. Dodala je še, da je bila v Lovrencu naPohorju cena res povečana, vendar je Ustavno sodišče ugotovilo neskladnost z Ustavo (155. člen, ki prepoveduje veljavnost aktov za nazaj).

Župan je dejal, da bo zadevo preveril in poskušal urediti tako, da ne bo zapletov ter ob 19,50 uri zaključil sejo.zapisala: Andreja BuhŽupan: Janez Sterle

Na glavno vsebino