Novice in obvestila

Zapisnik 34. redne seje občinskega sveta Občine Loška Dolina
21. 09. 2006

prisotni:člani občinskega sveta: Viktor Prosenc, Janez Komidar (prispel ob 20,00 uri), Marko Gorše, Borut Kraševec, Dušan Baraga, Armida Bavec, Franc Truden, Zdenko Truden, Janez Škrbec, Jernej Zabukovec, Anton Strle, Marinko Klanfar in Zdravko Zrimšekobčinska uprava:župan Janez Sterle, Robert Gradišar, Danica Zrim, Lidija Novak, Tomislav Žagar in Andreja Buhvabljeni:Zavod Oron– tudi za Radio 94 in Notranjske Noviceopravičeno odsotni:Branko TrohaSejo je vodil župan Janez Sterle, pozdravil prisotne, ugotovil sklepčnost in v razpravo podal zapisnik prejšnje seje.

Svetniki so sprejeliSKLEPšt. 308: Občinski svet Občine Loška dolina potrjuje zapisnik svoje 33. redne seje.
za: soglasno

Nato je župan predlagal dnevni red kot v vabilu. Povedal je, da je dobil predlog za razširitev dnevnega reda s strani svetnikov Armide Bavec in Viktorja Prosenc.

Marko Gorše je predlagal umik zadnjih treh točk z dnevnega reda, ker se točke nanašajo na bodočo sestavo sveta. Pobude in vprašanja nimajo smisla v trenutnem času in jih bo reševal naslednji župan.

Franc Truden je predlagal , da 7. točka ostane na dnevnem redu, saj njega ne bo več na svetu in ne želi, da bi se nekdo drug podpisalpod njegovo gradivo.

Armida Bavec je obrazložila glas in sicer, da se ne strinja z umikom prometne ureditve. Dejala je, da je vseeno, če sklepe sprejme aktualni občinski svet in jih Komunala v enem mesecu izvede. Obrazložila je tudi predlog za razširitev dnevnega reda.

Dušan Baraga je predlagal nekaj minutno prekinitev, da bi se svetniki lahko posvetovali o predlogu Armide Bavec in Viktorja Prosenc.

Marinko Klanfar je predlagal, da se dnevni red poskuša izvršiti v predlagani vsebini, saj so pobude in vprašanja demokratična pravica in vseeno je, kdo jih rešuje – zdajšnji ali bodoči občinski svet.

Župan je za 10 minut prekinil sejo, da so se svetniki lahko posvetovali.

Robert Gradišar je glede predloga Armide Bavec in Viktorja Prosenca povedal, da obstaja morebitna ovira. Svetniki imajo pravico razpravljati in sprejeti sklep, težava pa se lahko pojavi, ker bisklep moral biti veljaven 30 dni pred volitvami, veljaven pa je z dnem objave v uradnem glasilu. Uprava bo zaprosila za pravno mnenje in lahko se zgodi, da bo moral župan izvedbo sklepa zadržati.

Armida Bavec se je strinjala z Robertom Gradišar, je pa opozorila, da v zakonu piše, da akt mora biti sprejet, ne govori pa o objavi.

Svetniki so sprejeliSKLEPšt. 309: Z dnevnega reda se umaknejo točke 6, 7 in 8.
za: 7, proti: 4SKLEPšt. 310: Na dnevni red se kot tretja uvrsti točka Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Loška dolina.
za: soglasno

Svetniki so sprejeliSKLEPšt. 311:Štiriintrideseta redna seja poteka po naslednjem dnevnem redu:
1. potrditev zapisnika 33. redne seje
2. pregled realizacije sklepov
3. sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Loška dolina
4. predlog pravilnika o postopkih in merilih za vrednotenje programovljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Loška dolina
5. Osnutek odloka o zaključnem računu proračuna Občine Loška dolina za leto 2005
6. predlogi za podelitev priznanj Občine Loška dolina:
a. Srebrni grb Občine Loška dolina
b. Zlati grb Občine Loškadolina
za: 8, proti: /

K 2. točki:

Župan je ugotovil, da so sklepi prejšnje seje realizirani.

K 3. točki.

Zdenko Truden je dejal, da bo sklep podprl, da bodo dodatna sredstva pripomogla k boljši volilni kampanji. Ga pa moti, da predlagatelja sklepa nista posredovala ostalim svetnikom maloprej, saj je bilo časa dovolj.

Viktor Prosenc je izrazil zadovoljstvo oz. se je veselil debate Zdenka Trudna. Čeprav niso vedno vsi za, ga veseli, da so se vsaj pri enem sklepu strinjali. Menil, da je to v dobro vseh, predvsem za občane Občine Loška dolina.

Svetniki so sprejeliSKLEPšt. 312: Sprejme se sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v Občini Loška dolina.
za: 11; proti/

K 4. točki:

Uvod je podala Danica Zrim.

Zdravko Zrimšek je v imenu Komisije za družbene dejavnosti povedal, da je komisija delno upoštevala pripombe, podane na seji občinskega sveta in predlaga sprejem pravilnika. Komisija je menila, da se bodo ostale morebitne pomanjkljivosti lahko popravile v času uporabe pravilnika.

Svetniki so sprejeliSKLEPšt. 313: Sprejme se Pravilnik o postopkih in merilih za vrednotenje programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Loška dolina.
za: soglasno

K 5. točki:

Uvod je podala Lidija Novak.

Župan je povedal, da je zaključni račun obravnaval tudi nadzorni obor in sklep je, zaradi odsotnosti predsednika Nadzornega odbora, prebrala Lidija Novak: “Nadzorni odbor Občine Loška dolina je pregledal inse seznanil z zaključnim računom proračuna Občine Loška dolina za leto 2005 in predlaga občinskemu svetu Občine Loška dolina, da zaključni račun proračuna za leto 2005 sprejme.
Nadzorni odbor je podrobneje pregledal postavko – odvetniške storitve na stanovanjskem področju in po opravljenem pregledu ni bilo ugotovljenih nepravilnosti.
Nadzorni odbor županu priporoča, da prekine pogodbo o plačevanju pavšalnega mesečnega svetovanja občini s strani odvetnika g. Andreja Turka.”

Armida Bavec je predlagala dopolnitev gradiva. Že pred letom ali dvemi so se pogovarjali, da se navede bruto plače vseh zaposlenih in svetnikov. Vprašala je, koliko in katere tuje jezike za učence se sofinancira in kdo to izobraževanje izvaja.
Za leto 2005 je bilo planiranih več sredstev kot je bilo porabljenih za Dedka Mraza, vprašala je, čemu taka odločitev.
Cestni promet – stroški,ki so se nanašajo na čiščenje… navesti, koliko je bilo tega.
V oči so ji padle odvetniške storitve in vprašala je, kakšen je bil odstotek uspešnosti.
Oskrba z vodo – kako to, da je prišlo do spremembe, da je stroške tekočega vzdrževanja prevzela Komunala?
Sofinancirali so se tri knjige – katere?
Zanima jo, ali so štipendisti naši občani in kaj študirajo.
V letu 2005 je nakazano 1 mio sredstev občinama Krško in Sevnica za odpravo naravnih nesreč – ali je bilo nakazano tudi kaj občanom Starega trga, ki so bili žrtve požara januarja 2006?
Ali je bilo narejeno poročilo o izvajanju notranjega nadzora?

Lidija Novak je pripomnila je, da obžaluje, če v obrazložitvah ni dovolj napisanega. Če koga še bolj zanima, naj vpraša. Vseh odgovorov ne ve na pamet, zato bodo pripravljeni do priprave predloga akta. Za pogorele v Starem trgu je bilo zagotovo nakazanoin sicer na račun Gasilske zveze Loška dolina. Ostali odgovori bodo posredovani pismeno. Maja 2006 je bilo izdelano poročilo o izvajanju notranjega nadzora in podala je povzetek te revizije ter dodala, da je poročilo na vpogled na sedežu občine.

Svetniki so sprejeliSKLEPšt. 314: Sprejme se osnutek odloka o zaključnem računu proračuna Občine Loška dolina za leto 2005.
za: 12, proti:/

K 6. točki:

a) Uvod je podal Franc Truden, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

Marko Gorše je podal obrazložitev za podelitev priznanja Francetu Turšiču.

Svetniki so sprejeliSKLEPšt. 315: V letu 2006 se priznanje “SREBRNI GRB OBČINE LOŠKA DOLINA” podeli g. Francu Turšiču, Cesta Notranjskega odreda 26, Stari trg pri Ložu.
za: soglasno

b) Uvod je podal Franc Truden, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

Obrazložitev za podelitev priznanja Jožetu Šraju je podal Dušan Baraga.

Obrazložitev za podelitev priznanja Branku Troha je podala Armida Bavec.

Marko Gorše je predlagal, da se v letu 2006 podeli 1 zlati grb. Menil je, da izjeme niso tako hude, da bi podelili 2 priznanja. Predlagal je, da se zlati grb podeli Jožetu Šraju. Nima nič proti drugemu predlaganemu, vendar meni, dani fer, da se priznanja delijo med občinskimi svetniki.

Viktor Prosenc je dejal, da ima vsak svetnik svoje mnenje. Marko Gorše je rekel, da svetniki sami sebi podeljujejo grbe, a je gospod Truden lepo povedal, da je prišlo več kot 5% podpisov občanov Občine Loška dolina. Predlagal je enaksklep kot ga je posredovala Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja – dva zlata grba, ker meni, da je – glede na to, da gre za zadnjo sejo, delitev na leve in desne slaba popotnica za volitve in za občane.

Armida Bavec je menila, da je sramota, da na seji javno na tak način razpravljajo o ljudeh. Na tak način bi se morala odločiti komisija. Podpira g. Šraja, ker je zaslužen na svojem področju in g. Troha, ki je zaslužen na svojem področju.
V primeru, da občinski svet sprejme sklep, da se podeli en zlati grb, bodo Jernej Zabukovec, oba predstavnika SD in oba predstavnika LDS zapustili prostor.

Marinko Klanfar je rekel, da podpira oba kandidata.

Župan je v sprejem predlagal sklep, da se v letu 2006 podelita dve priznanji “ZLATI GRB OBČINE LOŠKA DOLINA”, ki pa ni bil sprejet, saj je za glasovalo 5 svetnikov, proti pa 7.

Takoj po glasovanju so Jernej Zabukovec, Viktor Prosenc, Marinko Klanfar, Armida Bavec in Zdravko Zrimšek zapustili sejo.

Župan je ponovno ugotovil sklepčnosti in svet je sprejelSKLEPšt. 316: V letu 2006 se podeli en Zlati grb Občine Loška dolina.
za: 8

Na predlog Marka Goršeta je svet sprejelSKLEPšt. 317: V letu 2006 se priznanje “ZLATI GRB OBČINE LOŠKA DOLINA” podeli g. Jožetu Šraju, Kozarišče 60, Stari trg pri Ložu.
za: 8

Župan se je v svojem imenu in imenu občinske uprave zahvalil svetnikom za sodelovanje, jih povabil na svečano sejo občinskega sveta, ki bo 19. oktobra in ob 20,35 sejo uri zaključil.

zapisala: AndrejaBuh
Župan: Janez Sterle

Na glavno vsebino