Novice in obvestila

zapisnik 33. redne seje občinskega sveta Občine Loška Dolina
22. 06. 2006

prisotni:člani občinskega svetaViktor Prosenc, Branko Troha, Janez Komidar, Marko Gorše, Borut Kraševec, Dušan Baraga, Armida Bavec, Franc Truden, Zdenko Truden, Janez Škrbec, Jernej Zabukovec, Anton Strle, Marinko Klanfar in Zdravko Zrimšekobčinska uprava:župan Janez Sterle, Robert Gradišar, Danica Zrim, Lidija Novak in Andreja Buhvabljeni:Zavod Oron– tudi za Radio 94 in Notranjske Novice, Stojan Franetič – JP Komunala Cerknica

Sejo je vodil župan Janez Sterle, pozdravil prisotne, ugotovil sklepčnost in v razpravo podal zapisnik prejšnje seje.

Viktor Prosenc je menil, da v izvajanju Marka Goršeta na 8. strani ni zapisano bistvo. Menil je, da je bilo govora o nekem 57. členu, naj se to preveri.

Svetniki so sprejeliSKLEPšt. 301: Občinski svet Občine Loška dolina potrjuje zapisnik svoje 32. redne seje.
za: soglasno

Nato je župan predlagal dnevni red kot v vabilu.

Franc Truden je – glede na možnost, da tudi tekoče seje nebi uspeli končati, predlagal sprejem sklepa, da točk dnevnega reda tekoče seje ne spreminjajo,temveč župan v dveh ali treh tednih skliče novo sejo občinskega sveta.

Marinko Klanfar je predlagal, da se zadnja točka uvrsti na tretje mesto.

Svetniki so sprejeliSKLEPšt. 302: Pobude in vprašanja se uvrstijo na 3. točko.
za: 8, proti: 5

Svetniki so sprejeliSKLEPšt. 303:1. potrditev zapisnika 32. redne seje
2. pregled realizacije sklepov
3. pobude in vprašanja
4. povečanje cen komunalnih storitev ravnanja z odpadki
5. uvedba priključne moči za vodovodni priključek
6. predlog pravilnika o postopkih in merilih za vrednotenje pro ramov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Loška dolina
7. letni program ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Loška dolina za leto 2006
8. prometna ureditev
9. kadrovske zadeve
10.Osnutek odloka o zaključnem računu proračuna Občine Loška dolina za leto 2005
za: 9, proti: 4K 2. točki:

Župan je ugotovil, da so sklepi prejšnje seje realizirani.

K 3. točki:

Zdravko Zrimšek je opozoril na slabo preglednost v centru Starega trga iz smeri Markovca, kar je povzročila nova ureditev centra Starega trga.

Župan je odgovoril, da je prometna ureditev narejena, lahko pa občina pripombo posreduje izvajalcem oz. projektantom. Je pa rešitev težavna, ker obstoječi objekt onemogoča dobro preglednost.

Viktor Prosenc:
1. Povedal je, da ga je pred sejo klical Tone Premk zaradi njegove pobude z dne 14.2.2005 o vodah v Loški dolini in vprašal, ali se bo na tem področju kaj naredilo. Odgovor je lahko tudi pismen.
2. V Notranjskih novicah (26.6.) je razbral vest, da bo Notranjsko-kraška regija eko regija. Kot svetnik, tudi kolegi, o tem niso bili obveščeni. Zanima ga, kaj naj bi ta regija pomenila.
3. Ob obisku Ministra za zunanje zadeve v gradu Snežnikje na TV Koper slišal župana, da je bil denar za čistilno napravo pridobljen tudi iz sredstev EU. Če je slišal narobe, se opravičuje, če je slišal prav, pa prosi za informacije, kdaj in koliko sredstev.
4. Poklicali so ga občani in tudi ob srečanjih z njimi so ga spraševali, ali je bila na občini revizija oz. inšpekcija, pa o tem ne vedo nič. Prosil je za informacijo.

Župan:
1. Glede predloga v zvezi z vodami – gre za obširno zadevo, ki jo lahko uvrstijo na točko dnevnega reda seje občinskega sveta.
2. Glede eko regije je bilo le podpisano pismo o nameri. Bistvo tega je, danaj bi s poimenovanjem “eko” pridobili več sredstev oz. točk pri pridobitvi sredstev za projekte. Sloni pa regija na Lizbonski strategiji, ki govori, da le gospodarsko razvito področje lahko zagotavlja dobro socialno varnost in oboje skupaj je eden bistvenih pogojev, da se ohrani narava. Gre za povečanje gospodarske moči, večjega standarda in to omogoča, da si lahko privoščiš tudi ohranjeno naravo in okolje. Šlo je torej le za pismo o nameri, sklepi pa se bodo sprejemali na občinskem svetu.
3. Ob obisku ministra za zunanje zadeve ni dajal nobenega intervjuja, tudi ne v zvezi s čistilno napravo in ni omenjal nobenih sredstev. Gospod minister Rupel ni bil na otvoritvi čistilne naprave, ampak na kosilu v Gostišču Mlakar.
4. Na občini je bilo kar več inšpekcij, ne samo ena, narejena je tudi notranja revizija. Ugotovitve inšpektorjev so dostopne, ni šlo za večje nepravilnosti, le za manjše, ki so odpravljene.

Franc Truden:
1. Vprašal je, koliko je dolino stal neuspeli projekt ogrevanja z bio maso in prosil za odgovor do druge seje.
2. Po celi Sloveniji si je ogledal kar nekaj toplarn na lesno biomaso in opazil, da so našo občino mnogi prehiteli. V Kočevju to obratuje preko občinskega komunalnega podjetja. Dobili so 70% nepovratnih sredstev iz Ministrstva za okolje in prostor. Predviden izkoristek je bil 88%, po meritvah pa so prišli do 93% izkoristka. To podjetje uporablja izredno kvalitetne sekance, ne neke šare, oskrbuje pa ga privatno podjetje.Ne navija zase, oni vozijo 350 km daleč in jim je to všeč. Predlagal je, da se župan oz. uprava najavijo pri županu občine Kočevje ali pri direktorju podjetja in pridobijo informacije. Če ne ta župan, če ne v tem mandatu, pa v naslednjem, se bo potrebno spopasti z energijo.
3. Konec marcaso občani dobili pobudo za spremembo prostorskega plana. Ugotovil je, da so nekateri posamezniki in firme, ki ne živijo v tej občini, to izvedeli že veliko prej. Je proti, da se pri tem nekdo privilegira. Predlagal je, da občina upošteva nekatere želje občanov o razširitvi zazidalnega območja, zlasti občanov, ki ne najdejo parcele in se bodo izselili iz doline, k nam pa bodo prišli tujci, ki imajo vso pravico. Ko bo tujcev mnogo, bo tudi župan lahko tujec, pa bo pripeljal svojo tajnico in upravo. Občina Loška dolina je najredkeje naseljena občina v Sloveniji. Je proti špekulacijam, da bodo parcele pridobivale na vrednosti, če jih bo malo. Predlagal je občini, da kupuje parcele od SKZG, tako, kot to počnejo druge občine. Bil je na srečanju v Postojni z ministrom za okolje in prostor, kjer je župan Cerknice vprašal, kako spremeniti kategorijo zemlje in dobil odgovor.Župan Cerknice je to upošteval in, če potrebuje cesto, jo tudi naredi.

Župan:
1. Glede daljinskega ogrevanja bo odgovor posredovan pismeno. Največji dobavitelj lesne biomase – in ta trenutek edini – je GG Postojna. Na vseh razgovorih s potencialnimi investitorji, tako z zunanjimi, kot s Kovinoplastiko Lož, so na vprašanje, ali GG Postojna lahko zagotavlja bio maso, odgovorili, da viška bio mase nimajo. Zaradi tega so vsi umaknili roke, saj brez surovine tudi projekta ni.
2. Glede prostorskega reda je menil, da se že malo špekulira. Postopek se je komaj začel, vse odločitve bodojavne.
Glede zemljišč – Občina Loška dolina ima v tem trenutku zemljišča, ki so zelo primerna in jih bo ponudila, brez kupovanja – gre za območje med Ložem in Podložem, kjer je občina cca 80% lastnik zemljišč.

Janez Komidar je posredoval pismeno pobudo vaščanov Dolenjih Poljan vzvezi z okoljsko dajatvijo in prosil za pismeni odgovor vaščanom.

Armida Bavec: je posredovala pobudo, da se naredi celoten popis vodovodnega omrežja z letnicami izgradnje po vaseh in pogostost popravil teh vodovod, zaradi azbesta, salonitnih cevi. O zadevi se je pozanimala in na spletni straniSLS našla razpravo gospoda J. Podobnika o zakonu, ki govori o postopni zamenjavi azbestnih cevi.
Če gledamo ameriške standarde, imamo še zelo pitno vodo, če gledamo nemške, pa zelo onesnaženo. Zato je pri naslednjem proračunu potrebno pripraviti program prenove vodovodnih cevi.

Župan jeodgovoril, da popis vodovoda mora obstajali, saj trenutno poteka prenos infrastrukture v upravljanje Komunali in osnova tega je finančno ovrednotenje komunalne infrastrukture.

Marinko Klanfar je vprašal, ali se že projektira vrtec oz., kdo izdeluje načrte zanj in na podlagi česa.

Župan je odgovoril, da so bili načrti delani že skupno z načrti za šolo in da projektant, ki je projektiral osnovno šolo, pripravlja tudi osnutke za vrtec.
Branko Troha:
1. Odprl je številna vrata in obrnil telefone, spraševal, pogledati so prišli, naredili niso nič. Najprej bi moral prositi za finančna sredstva, da bi ob obletnici naredili veselico. Govoril je o drogu za kabelsko TV in telefon v Markovcu, ki je že več kot eno leto podrt. Klicali so na vse naslove, narejeno ni nič, kabel pa visi meter nad zemljo.
Dal je pobudo, da v izogib podobnim stvarem, reagira tudi občina in naredikaj na tem. Možnost je, da se bo kabel pozimi utrgal.
2. Spraševal je že o tem, kaj se v Babnem Polju dela glede kanalizacije, pa ni nič slišati.

Župan:
1. Glede droga lahko občina posreduje pobudo upravljavcem – Telekomu oz. kabelskemu operaterju. Dodal je, da je bil podoben primer z drogom tudi za bencinskim servisom in da je trajalo zelo dolgo, da je upravljavec zadevo uredil.
2. Glede kanalizacije Babno Polje je povedal, da je imel Robert Gradišar dan pred sejo, skupaj z JP Komunala Cerknica, sestanek s predstavniki vaških odborov Babno Polje, Vrh, Podgora, Babna polica in Iga vas, kajti zdaj se bo začelo delo na terenu – lokacije greznic, analiza…

Borut Kraševec je podal pobudo prebivalcev ulice pot na Ulako in sicer da bi tam postavili javno razsvetljavo, saj je hoja ponoči nevarna, tudi zaradi prisotnosti medveda.

Zdenka Trudna je zanimalo:

 • kaj se dogaja z asfaltiranjem pločnika v Pudobu, ki so ga rezali ob položitvi inštalacij;
 • kako napreduje spletna stran občine;
 • če se kaj dogaja v zvezi z ureditvijo asfaltnega igrišča pri OŠ.

Nekaj občanov ga je opozorilo, da se na ekoloških otokih nabirajo vreče z odpadki, ko so kontejnerji polni. Teh vreč pa nihče ne pospravi, ko praznijo kontejnerje. Predlagal je, da bi se morali zabojniki bolj pogosto prazniti ali pa tistim, ki zabojnike praznijo, naročiti, da pospravijo tudivreče.
Zahvalil se je Armidi Bavec za pobudo glede azbestnih cevi, tudi sam je imel nekaj pripravljenega na to temo. Našel je članek v reviji Viva, ki govori o azbestu, dejansko je škodljiv, največjo škodo pa povzroča tisti, ki ga vdihavamo. Prav je, da se poskuša te stvari čim prej zamenjati, vendar same cevi tega ne bodo rešile.

Župan:
Glede asfaltiranja pločnikov v Pudobu je tudi sam urgiral na Telekom in dobil odgovor, da je bilo že v aprilu plačano izvajalcu, vendar je čakalna doba za take manjše stvari dokaj dolga. Pri izvajalcu (Primorje Ajdovščina) pa je izvedel, naj bi asfaltiranje izvedli v roku 14 dni.
Postavitev spletne strani je občinska obveza, zapisna v proračunu. Zbrane so ponudbe in postopek je potrebno izpeljati do kraja.
Za asfaltiranja igrišča pri OŠ in za postavitev ograje sta izbrana izvajalca, postopek gre proti koncu.
Dodal je, da je pobudo glede ekoloških otokov slišal tudi direktor JP Komunala Cerknica in da je seveda smiselno, da tisti, ki odpelje kontejnerje, pospravi tudi odpadke poleg kontejnerja.

Anton Sterle je na prošnjo občana iz Babnega Polja vprašal, kako je s kabelsko TV v Babnem polju.

Župan je odgovoril, dabi verjetno več vedel gospod Topič (ki je bil na seji kot predstavnik medijev). V Obrhu je prebral, naj bi bila optika končana do konca aprila, a je videl, da se povezave še izvajajo. Dokler to ni končano, Inatel ne more izpeljati kabelskega sistema. Občina je že urgirala in dobila pismeni odgovor, da bo narejeno čim prej.

Viktor Prosenc je povedal, da je že tri seje nazaj vprašal glede kanalizacije Babno Polje, zakaj se je ustavilo, ali se naši načrti ne skladajo z EU. Robert Gradišar je takrat odgovoril, da se pričakujejo sredstva iz UE in V. Prosenc je vprašal, ali se ta sredstva še vedno pričakuje.

Župan je odgovoril, da so sklepi o odobritvi sredstvi že na občini in tudi postopek za konkretno izvedbo projektne dokumentacije PGD in PZI je na sredini. Izvajalec je bil že izbran, pa se je eden od neizbranih ponudnikov pritožil in postopek teče – revizija inroki tečejo. Projektna dokumentacija PGD, PZI je le en del, analizo in drugo bo delala Komunala Cerknica. Če sredstva ne bi bila odobrena, občina sploh nebi smela začeti postopka za izbiro izvajalca.

K 4. točki:

Uvod je podal Stojan Franetič, direktor JP Komunala Cerknica d.o.o., ki je povedal tudi, da je podjetje pripravilo predlog nižje cene, kot je bila predlagana prvotno.

Župan je povedal, da je problematiko želela obravnavati tudi komisija za komunalno ureditev, vendar ni bila sklepčna in ni sklepa.

Armida Bavec je posredovala pripombe oz. vprašanja:

 • v 4.členu pravilnika, ali se moramo odločiti, ali bo v kilogramih ali kubičnih metrih, zakaj je to navedeno v oklepaju,
 • 5.člen –zanima jo cena, ki se določa, kako se bo evidentiral odvoz,
 • 9.člen – obrazložitev prvega odstavka

,

 • 10.člen – kakšna so navodila, ali jih bo komunala izdala.
 • V predlogu sklepa, v 1. in 3. točki je dvakrat navedeno, da cene ne vključujejo DDV, ali je to potrebno ali ne – ali gre za pomoto?
 • Direktor opozarja, da ponovno nastajajo divja odlagališča. V nadaljevanju pa lahko beremo, da se znižuje količina odpadkov na eko otokih. Ali količina sovpada s količino divjih odlagališč? Verjetno bi bilo potrebno za prehodno obdobje obdržati oba načina – letno kosovno zbiranje in ekološke otoke. Je proti tem, da se ljudi kaznuje

.

 • Kolikšen je strošek novega zbirnega centra? V ceni je predvideno tudi 10 dodatno postavljenih ekoloških otokov – gre za nova ali že obstoječe?

Janez Škerbec je posredoval nov predlog sklepa o višini tarifnih postavk in sicer
“Cene storitev ravnanja s komunalnimi odpadki se obračunavajo po naslednjih postavkah:
cena ravnanja z odpadki iz gospodinjstva: 2,50 sit/liter

 • od tega za zbiranje in odvoz:

1,54 sit/liter

 • od tega cena za odlaganje odpadkov:

0,96 sit/litercena ravnanja z odpadki za gospodarstvo: 4,35 sit/liter

 • od tega za zbiranje in odvoz:

2,36 sit/liter

 • od tega cena za odlaganje odpadkov:

1,99 sit/liternavedene cene ne vključujejo davka na dodano vrednost.”

Dodal je, da je občina Cerknica cene že sprejela in predlagano ceno s strani Komunale zmanjšala. Za Loško dolino znaša predlagana cena pribl. 10% več kot v Cerknici, saj je zaradi prevoza le nekaj več stroškov. Povečanje, kot ga predlaga JP Komunala, bi bilo največje pri velikih družinah, ki živijo v manjših stanovanjih. Točno se povečanja ne da izračunati in ni smiselno preveč prehitevati, ampak raje ponovno popravljati. Če pa ceno primerjamo z drugimi občinami – Logatec 417 SIT, Vrhnika 837, Postojna 623… Njegovemu predlogu ser pridružujejo svetniki iz SDS, N.Si in neodvisne liste.

Branko Troha je komentiral, da so podražitve nepopularne. Moral je ponoviti nekatere stvari, ki jih je na sejah občinskega sveta in tudi kje drugje že rekel in predlagal. Preoblikovanje cen bi se lahko naredili že pred 3leti, zdaj pa gre za 100 % povišanje cen. Ne ve, zakaj se je s tem čakalo. Iskati vmesne predloge, glede na tisto, kar piše na koncu gradiva – ne trdi, da so cene komunalnih storitev visoke, ampak so nizke. Če bi ga poslušali že prej, bi danes cene preoblikovali le za 10%. Zgubo pokriva občina. Ne ve, kaj se da rešiti, idealno bi bilo, če bi podražitev uredili ob uvedbi ločenega zbiranja odpadkov. Moti ga, da iz seje na sejo prihajajo drugačni podatki, drugačni predlogi. Primerjal je še več izračunov drugih občin, cene so višje. Loška dolina ni Kočevje, Ribnica… Ni zavmesne variante, ker bo drugo leto izguba Komunale še večja – mislil je na javno službo. Se bo vzdržal glasovanja – in ostali – ker bodo tako ali tako preglasovani.

Župan je ponovno opozoril na v poslovniku opredeljen čas.

Viktor Prosenc se je strinjal z Brankom Troha in tudi svetniška skupina SD in neodvisni Jernej Zabukovec bodo ravnali enako. Ga je pa zanimalo – g. Janez Škerbec je podal neke izračune, ampak menil je, da gledalci s tem ne bodo imeli nobene slike, koliko bo prišla položnica. Njega kot potrošnika zanima cena, ki jo bo dobil na položnici. Vprašal jedirektorja za izračun, kakšna cena bo za 4 člansko družino v hiši, povp. kvadrature 120 ali 130 m2. Če gremo pošteno – ceno vode ne smemo dvigniti. Ga pa moti, da včasih sliši za tihi dogovor skupščine, občina ima člana nadzornega odbora v Komunali in je že zadnjič pogrešal njegovoporočilo o delu. Zanima ga tudi cena za večje število otrok v bloku živeče družine.

Župan je povedal, da je bil s strani Komunale podan predlog 3,20 SIT na liter. Gre za dve stvari – spremembo pravilnika in višine cene. Kot je omenil Janez Škerbec, med prvo in drugo obravnavo tematike naseji občinskega sveta v Loški dolini, je Cerknica sprejela sklep o višini cene in sicer 2,28 tolarja na liter za gospodinjstvo. Izračun za 4 člansko družino je na 4. strani.

Stojan Franetič:
4. člen pravilnika govori o obračunski enoti. Vsi izračuni, ki izhajajo po novi uredbi, izhajajo iz kg.
5. člen omenja, kaj cena vključuje. Gre za zakonsko določen minimum.
Kljub temu, da imajo ljudje možnost odpeljati odpadke na zbirne centre, pa se divja odlagališča še vedno pojavljajo. Ukrep proti temu pa je komunalna inšpekcija.
Poleg dozirnih posod obstaja možnost, da gospodinjstvoz več odpadki zaprosi še za eno posodo ali pa kupi posebno vrečo za odpadke, s katero je plačan tudi že odvoz odpadkov.
V sklepu so omenjene cene brez DDV, verjetno bi bilo dovolj, da je to omenjeno enkrat.
Glede eko otokov – prvotna cena je vsebovala vsebino: stroški zbiranja odvoza, stroški eko otokov, upravljanje na zbirnih centrih …. del cene je tudi strošek investicij. Vendar so investicijski program posredovali na občino posebej in je predvideno, da ga bo obravnaval občinski svet.
Komunala je predlagala nizko ceno, ki naj bi zagotavljala le enostavno reprodukcijo.
Željaje, da se število eko otokov širi, a mora sredstva za to zagotoviti občina.
Strošek na zbirnem centru je: oseba in odvoz in ravnanje z odpadki.
Izračun cene – primerjave z ostalimi občinami so pravilne, predlog Komunale je 512 SIT na osebo mesečno in to ni vezano na kvadraturo.
Ponovno jepoudaril, da odpadke ne ustvarjajo kvadratni metri, temveč osebe.
Ceno so oblikovali po izračunu in je nikakor ne morajo kar spreminjati. Cene mora odobriti ministrstvo.
Komunala je dvig cene predlagala že junija 2005, vendar na občinah to ni bilo obravnavano. V povprečju je cena dvignjena za30%, gre pa za čisto drugačen način obračuna in je težko narediti primerjavo. V predlagani ceni ni stroškov za razvoj (osveščanje ljudi, propagandni material, kompostiranje, biološki odpadki…).
Izgubo podjetja pokriva iz naslova investicij, izgubo iz preteklih let pa so pokrili z odpisomkapitala podjetja.
Tudi on je pogrešal mnenje člana nadzornega odbora podjetja.

Župan je povedal, da v zadnjih letih podjetje ni imelo izgube, v lanskem letu se je pokrivalo iz dobička. Glede poročila člana nadzornega odbora – poročila so podali tisti, ki so bili imenovani s strani občinskega sveta. Član nadzornega odbora podjetja pa ni imenovan s strani občinskega sveta, temveč s strani župana, bi pa lahko podal poročilo.

Armida Bavec je, ko je govorila o 10. členu, vprašala, ali ima komunala kakšna navodila. Ponovno vprašala glede divjih odlagališč – glede eko otokov. Želela je vprašati, koliko je bilo kosovnega odvoza v lanskem letu – kakšna je primerjava z divjimi odlagališči.

Viktor Prosenc je ponovno vprašal, kolikšen bo znesek na položnici.

Branko Troha je jasno in glasno povedal, da je bila izguba na javnih službah. V materialih naj bodo točne številke, tak material se ne daje iz rok. Svetniki, ki preberejo, vedo, kaj piše, tisti, ki le dvigujejo roke, pa ne.

Stojan Franetič:
10. člen – mišljeno je, da so občani dolžni posodo postaviti na odvzemno mesto.
Glede na cene na položnici – primerjavo je potrebno definirati –koliko članov, koliko vode porabijo…

Branko Troha je ponovno vprašal, podatki v sklepu o višini tarifnih postavk piše 3,20, za ravnanje z odpadki za gospodinjstva … Na strani 10 – podrobnejša obrazložitev piše … 130… na naslednji strani piše 060 in pa… In piše 123%. Kdo zdaj koga laže? Kako lahko Komunala predlaga nižje cene, če imajo z drugimi cenami izgubo?

Robert Gradišar: Povedane zadeve so točne. Opozoril je, da je v gradivu priloga, pod poglavjem “vloga za izdajo…”, to je vloga, ki jo je Komunala pripravilo, da se vidi, do katere maksimalne višine bi te cene lahko šle. Narejeno je v skladu z Uredbo, po predpisanih kriterijih. Pravilna je ugotovitev, da je na 10. strani navedeno – del, ki se nanaša na zbiranje odpadkov – trenutna cena je 1,34 in lastna cena je 3,09. To pomeni, če bi hoteli lastno ceno pokriti iz sedanjega stanja, je procent tak, kot je naveden. Navedbe v gradivu so le pomoč svetnikom pri odločanju, gre za to, do kakšnih razponov bi v skladu z uredbo lahko prišlo. Predlog za povišanje cen je podan v predlogu sklepa.

Župan je obrazložil, da je občina v lanskem letu zahtevala dopolnitve na predloge iz junija 2005, ki so prispele pred 2, 3 tedni nazaj.

Stojan Franetič je dodal, da komunala ni delala izračuna po uredbi, ker bi bila po uredbi cena višja.

Viktor Prosenc še vedno ni bil zadovoljen z odgovorom, kolikšna bo cena na položnici – primerjava, če je bilo do sedaj 4.000 SIT, koliko bo po novempredlogu?

Robert Gradišar je poskusil odgovoriti. Račun, ki ga dobivajo gospodinjstva, je sestavljen iz več postavk. Lahko pa ugiba: nekaterim se bo znesek povečal, nekaterim pa pomanjšal, npr. 4-članska družina v bloku sedaj plačuje 5.000 SIT. Ker se spreminja sistem obračuna, se bo povečal delež za odvoz, zbiranje in odlaganje smeti. V primeru, da je v takem stanovanju le ena oseba, pa bo plačala manj. Sistem spremembe, ki prehaja iz litra na osebe, poskuša biti bolj pravičen, obračunska enota je oseba in osebno meni, da je to pravilno. Do sedaj je bila zagotovljena lažna solidarnost. Pri tistih, ki so sami, bo cena – recimo – 1.000 manj, pri 4-članski družini pa pribl. 2.000 SIT več mesečno, ostali bodo nekje vmes.

Armida Bavec je menila, da je bolj primerno govoriti o 60m2 za 4-člansko družino, kot o 80m2. Če prav razume, bo 4-članska družina v blokuplačevala cca 4.000 SIT več.

Robert Gradišar je dejal, da bi ob obračunu 60 m2, bila cena višja približno 3.000 SIT. Povprečje je težko določiti, imamo stanovanja v blokovni gradnji in individualne hiše, ki imajo okoli 200 m2, zato je povprečje zelo ugodno.

Viktor Prosenc je povedal, da so imeli sejo komisije 11.4.2006 in 2. točka je bila povečanje cen. Dejal je da je bil prisoten predsednik komisije, tudi Robert Gradišar in takrat so naredili simulacijo, ki je pokazala skok iz 4.500 na 9.000 SIT.

Robert Gradišar je povedal, da je ugotovitev Viktorja Prosenca pravilna. Vendar je prvotni predlog, ki ga je obravnavala komisija, predvideval višje cene, kot so predlagane na trenutni seji.

Župan je dopolnil, da je vmes nižjo ceno sprejela občina Cerknica.

Stojan Franetič je podal primerjave: hiša s 4 osebami trenutno plača 7.240,00 SIT, po novem bo plačala 9.000 SIT, ena oseba v hiši plača 2.900, po novem bo plačala 2.500 SIT.

Marko Gorše je omenil, da je Branko Troha na začetku razprave rekel, da se bodo nekateri svetniki glasovanja vzdržali. To pomeni, da ne bodo sprejeli odgovornosti za pocenitev ali podražitev. Zato ne razume, zakaj zavlačujejo s ponavljanjem enih in istih vprašanj. O spremembah so dovolj debatirali, prišli do zaključkov, ki jih je povedal Janez Škerbec. Strinja se z Brankom Troha, da bi spremembe morali sprejeti že pred pol leta, a dejstvo je, da se cena smeti že predlogo ni spremenila. Izgubo komunale je potrebno pokriti, na en ali drugi način. Predlog, ki ga je dal Janez Škerbec, je na nek način kompromis, da se cena porazgubi. On bi se strinjal s tem, da se najprej spremeni način obračuna, nato pa se spremeni tudi cena. Obračun smeti po osebah je bolj pravičen, vprašanje pa je, če je bolj socialen. Je za to, da se pravilnik o obračunavanju sprejme in da se sprejmejo usklajene cene. Dejstvo je, da to ni popularen ukrep in nekateri se bodo vzdržali, tisti, ki so prevzeli odgovornost, pa bodo glasovali za.

Branko Troha je povedal, da ni imel namena iti na govornico. Vendar trije različni podatki, 3 različni predlogi. Vzdržali se bodo, ne zaradi neodgovornosti. Velikokrat je predlagal povišanje cen, ko je bil član Nadzornega odbora podjetja, je podajal poročila in v njih so bila navedena povišanja. Težko se je pogovarjati o glasovanju, če so dogovori že narejeni in, kdorje poslušal direktorja, je slišal, da ministrstvo nebi odobrilo cen, kakršne je predlagal Janez Škerbec, ker so prenizke. Izgubo bo pokrival proračun, komunala ima bianko za podražitve.

Župan je konkretno vprašal, katera njegova izjava ni bila resnična.

Branko Troha je ponovil izjavo župana, da tistim, ki jih on predlaga, ni potrebno podajati poročila. Njega je občinska služba pismeno obvestila, da mora dati poročila.

Župan je povedal, da nikoli ni rekel, da Branko Troha ni dal poročila. Povedal je, da poročevalcem obvestila ni pošiljal on. Obvestil je direktorja, da morajo imenovani organi posredovati poročila. Občinska uprava je v skladu s sklepom št. 61 poslala obvestila imenovanim. Občinskemu svetu poročila posredujejo tisti, ki so imenovani s strani občinskega sveta, ne tisti, ki jih imenuje župan ali nadzorni odbor.

Danica Zrim je pojasnila, da je bilpoziv posredovan predstavnikom, tudi Branku troha, ki pa je predstavnik lokalne skupnosti tudi v drugih organih. Pozvan je bil kot imenovani predstavnik lokalne skupnosti, sam pa je dodal še poročilo o delu v nadzornem odboru.

Armida Bavec je zanimalo, župan je prebral “imenovani” predstavniki– čigavi predstavniki pa so potem ostali?

Župan je poudaril, da občinski svet ne more zahtevati poročila predstavnika, ki ga imenuje skupščina podjetja.

Viktor Prosenc je repliciral Marka Goršeta “če ne boš glasoval, molči” – to pomeni, molči in mi bomo povedali svoje. Glede prevzema odgovornosti, je spomnil Marka Goršeta, da je 4 leta v koaliciji, 90% predlogov opozicije je bilo zavrnjenih.

Marinko Klanfar je povedal svoje mnenje, zakaj se razprava tako vleče. Gradivo je bilo pripravljeno kvalitetno, ampak za splošno razumevanje bi bilo potrebno povedati, da metodologije niso primerljive. Če bi nekdo rekel – 1 človek – toliko za smeti itd., bi si lahko izračunali. Tako pa gre le za ugibanje. Pa tudi, če bi bil predlagatelj prepričljiv, bi lažje zagovarjal spremembo. V tej razpravi pa ima ustavno pravico razpravljati, ne glede na to, ali bo glasoval za ali ne. Občine so bile ustanovljene zato, ker ima vsak pravico, da govori.

Marko Gorše je repliciral Viktorju Prosencu: tisti, ki ga pogosto recitirajo, je pomemben in on je ponosen na to. Ni rekel “naj molči”, ampak je rekel, da nima smisla pogosto ponavljati ista vprašanja.

Zdravko Zrimšekbo glasoval proti, ker je načeloma proti vsaki podražitvi in zaradi odgovornosti do ljudi. V Sloveniji smo se nekako konsolidiral in nebi smeli imeti večjih podražitev. Menil je, da bo komunala našla notranje rezerve in pokrivala izgubo. Tako, kot se to zdaj obravnava, je proračunsko. Namestoda bi se potrudili in iskali notranje rezerve.

Svetniki so sprejeliSKLEPšt. 304: Občinski svet sprejme Pravilnik o tarifnem sistemu ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Loška dolina.
za: 8, proti: 1

Župan je nato predlagal sprejem sklepa: Občinski svet sprejme sklep o višini tarifnih postavk – cenik za obračun storitev ravnanja s komunalnimi odpadki, ki pa ni bil izglasovan, saj nihče ni glasoval za, 8 pa proti.

Branko Troha je vprašal, o katerem sklepu se po poslovniku glasuje najprej, kdo da tolmačenje? Pravnice tu ni. Samo enkrat so uporabili statutarno komisijo in ker je niso mogli preglasovati, ni bila več sklicana.

Župan je odgovoril, da poteka glasovanje po poslovniku, Branka Troha pa opozoril, naj drugič navede člen poslovnika.

Svetniki so sprejeliSKLEPšt. 305: Občinski svet sprejme sklep o višini tarifnih postavk – cenik za obračun storitev ravnanja s komunalnimi odpadki:
– cena ravnanja z odpadki za gospodinjstva 2,50 SIT/liter, od tega za zbiranj in odvoz 1,54 SIT/liter, od tega cena za odlaganje odpadkov 0,96 SIT/liter in
-cena ravnanja z odpadkiza gospodarstvo 4,35 SIT/liter, od tega za zbiranje in odvoz 2,36 SIT/liter, od tega cena za odlaganje odpadkov 1,99 SIT/liter.
za: 8, proti: 1

K 5. točki:

Uvod je podal Stojan Franetič, direktor JP Komunala Cerknica d.o.o., ki je dodal informacijo o sprejetem sklepu v Cerknici.

Župan je povedal, da so v Cerknici sprejeli 30% nižjo ceno.

Branko Troha je ponovil vprašanje iz prejšnje seje – za koga je pisan pravilnik, če govori v 16. členu o čiščenju voda, velja za tiste, ki imajo priključke na kanalizacijo. Ostali smrtniki v Loški dolini bodo plačali 5x več plus prevoz.Če je pisano za občane, naj bo enotno.

Župan je dodal, da je sistem praznjenja grezničnih odpadnih voda tradicionalno še isti – na kmetijske površine, le tisti, ki nima druge možnosti, koristi storitev čistilne naprave.

Armida Bavec je vprašala, zakaj je tako dolg rok. da se zadeva začne uporabljati 6 mesecev po uveljavitvi.

Stojan Franetič je odgovoril, da je nekaj vodovodov v Loški dolini, ki imajo azbestne cevi, podatki kompletne infrastrukture so bili s strani komunale posredovani na občino v letu 2005. Glede azbesta – za informacijo – doda lahko le, da imajo vgrajeneazbestne cevi že tako plast apnenca, da težko vplivajo na zdravje. Se strinja, da je to potrebno zamenjati, vendar so večji problemi s kritino.
Glede roka – povzeto je po drugih tarifnih pravilnikih in nima konkretnega oz. utemeljenega odgovora.

Janez Škerbec je glede praznjenja greznic dejal, da bomo prišli do podobne situacije kot pri smeteh. Če smeti niso odpeljane po zmerno nizki ceni, bodo šle v gozd. Podobno se lahko zgodi z grezničnimi odpadki, ki bodo ponovno šli predvsem na kmetijske površine. Potrebno bo skleniti nek kompromis, neko zmerno ceno, drugače je bila investicija povsem nepotrebna.
Predlagal je, da je prispevek za priključno moč enak kot v Cerknici, vsak občan bi moral dati najmanj 518 SIT plus okoljske dajatve. Vprašal je, koliko so okoljske dajatve.

Stojan Franetič je odgovoril, da ni takse na priključno moč, le vodarina, priključna moč in enkratna priključna taksa.

Svetniki so sprejeliSKLEPšt. 306: Občinski svet sprejme Pravilnik o tarifnem sistemu oskrbe z vodo iz javnih vodovodov, odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda.
za: 8, proti: /

Nato je župan v sprejem posredoval sklep, da občinski svet sprejme sklep o potrditvi tarifnih postavk oskrbe z vodo iz javnih vodovodov, odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda, ki pa ni bil sprejet, saj za ni glasoval nihče, proti pa 8 svetnikov.

Svetniki so sprejeliSKLEPšt. 307: Občinski svet sprejme sklep p potrditvi tarifnih postavk oskrbe z vodo iz javnih vodovodov, odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda s ceno prispevka za priključno moč – vodomer: 192 SIT.
za: 8, proti: /

Župan je predlagal sprejem sklepa, da bi nadaljevali s sejo .

Zdenko Truden je dodal, da je k predlaganem sklepu potrebno dodati omejitev – ali do konca, še eno točko… ali je naslednja seja čez

Na glavno vsebino