Novice in obvestila

Zapisnik 31. redne seje občinskega sveta Občine Loška Dolina
13. 04. 2006

prisotni:člani občinskega sveta Viktor Prosenc, Branko Troha, Janez Komidar, Marko Gorše, Zdravko Zrimšek, Marinko Klanfar, Borut Kraševec, Dušan Baraga, Armida Bavec, Franc Truden, Zdenko Truden, Janez Škrbec, Jernej Zabukovec, Anton Strle

občinska uprava: župan Janez Sterle, Robert Gradišar,Danica Zrim, Lidija Novak, Neva Šibenik, Tomislav Žagar in Andreja Buh

vabljeni: Zavod Oron – tudi za Radio 94 in Notranjske Novice, Andrej Kordiš – Nadzorni odbor, Stojan Franetič – JP Komunala Cerknica, Majda Šraj Mihelčič, Matjaž Žnidaršič

opravičeni: Leon Sterle, Janja MlakarSejo je vodil župan Janez Sterle, pozdravil prisotne, ugotovil sklepčnost in v razpravo podal zapisnik prejšnje seje.

Svetniki so sprejeliSKLEPšt. 286: Občinski svet Občine Loška dolina potrjuje zapisnik svoje 30. redne seje.
za: soglasno

Nato je župan predlagal dnevni red kot v vabilu. Opravičil se je, ker je z dnevnega reda pomotoma izpadla točka “pregled realizacije sklepov”.
Predlagal je umik točke10. b zaradi predvidene spremembe stalnega bivališča kandidatke.

Branko Troha je glede na to, da so na dnevnem redu točke, ki se tičejo predvsem občanov in njihovih žepov, predlagal umik 7. točke. Na osnovi materiala, ki so ga dobili na mizo, nima jasne slike. Stvari so napisane preveč enosmerno, dogovorjeno je že bilo, da se pri vseh izračunih naredi primerjava med starim in novim izračunom.

Župan je predlagal, da točka ostane in se opravi razprava, da se predstavi določene stvari. Se je pa strinjal, da mora biti narejena simulacija na posameznih primerih.

Armida Bavec je opozorila, da je pri obeh pravilnikih napisano, da gre za predlog in ne za osnutek. V primeru, da predstavnik podjetja zadevo predstavi, se strinja, sklepe pa bi preložila na naslednjo sejo, saj materiali niso dovolj pregledni.

Župan je dodal, da je obrazložitev točk dobrodošla, saj bo odločanje lažje, tudi če bo na naslednji seji.Svetniki so sprejeliSKLEPšt. 287: 31. redna seja Občinskega sveta Občine Loška dolina poteka po naslednjem dnevnem redu:
1. potrditev zapisnika 30. redne seje
2. pregled realizacije sklepov
3. poročila predstavnikov, imenovanih s strani Občinskega sveta Občine Loška dolina za leto 2005
4. potrditev investicijskega programa
5. predlog odloka ospremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Loška dolina za leto 2006 (skrajšani postopek)
6. povečanje cen komunalnih storitev ravnanja z odpadki
7. uvedba priključne moči za vodovodni priključek
8. predlog pravilnika o postopkih in merilih za vrednotenje programov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Loška dolina
9. letni program ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Loška dolina za leto 2006
10. kadrovske zadeve
a. soglasje k imenovanju direktorja Zdravstvenega doma dr. Božidarja Lavriča Cerknica
11. pobude in vprašanja
za: 8, proti: /

K 2. točki:

Župan je ugotovil, da so sklepi prejšnje seje realizirani.

K 3. točki:

Uvodoma so poročila podali:
a) Majda Šraj Mihelčič – predstavnica v Svetu zavoda Center za socialno delo Cerknica, ki se je – ob zaključku mandata – tudi zahvalila svetnikom za zaupanje ter zaposlenim na občinski upravi za pomoč in sodelovanje. Glede vloge v svetu zavoda je dodala, da zahteva kar nekaj angažiranja in ima občutek, da se stvari glede CSD izboljšujejo.

b) Matjaž Žnidaršič – predstavnik Sveta območne izpostave JSKD Cerknica. Tudi njemu se izteka mandat in zahvalil se je za zaupanje ter prisotne seznanil, da bo v kratkem prišel iz JSKD poziv za imenovanje novega predstavnika.

c) Jernej Zabukovec – predstavnik v Senatu za reševanje pritožb zoper policiste.

d) Marko Gorše – predstavnik v Svetu zavoda Zdravstveni dom dr. Božidarja Lavriča –Cerknica. Dodal je, da je že z več strani slišal, da so bili predstavniki Loške doline proti imenovanju novega direktorja. To informacijo je odločno demantiral, saj sta z Berto Janež od vsega začetka podpirala razpis in podpirala kandidata za novega direktorja.

e) Marko Gorše – predstavnik v Lokalni akcijski skupini za boj proti dovoljenim in nedovoljenim drogam. Apeliral na župana, naj vzpostavi kontakt z županoma občin Bloke in Cerknica in se dogovorijo o pravem statusu LAS-a.

f) Branko Troha – predstavnik v Svetu Osnovne šole heroja Janeza Hribarja Stari trg.

g) Branko Troha – predstavnik v Notranjsko – kraškem zavodu za turizem Postojna. Dodal je, da ima občutek, da gre za dupliranje stvari pri RRA Notranjsko – kraške regije, kjer so npr. organizirali tečaj za področje turizma, kar ni njihovo področje.

h) Borut Kraševec – predstavnik v Programskemsvetu kabelskega operaterja.

Župan se je vsem predstavnikom zahvalil za delo in angažiranje v organih.

Armida Bavec je dejala, da so vsi poročevalci podali veliko dobrodošlih informacij, vendar pa je predlagala, da Občinski svet oz. župan pripravi neko enotno obliko, kako naj bi poročilaizgledala, da bi se poenotila. Izpostavila je, da bi bilo poročilo g. Žnidaršiča dobrodošlo kot del zaključnega računa občine in del predloga proračuna. Opozorila, da je v enem poročilu napisano, da so v OŠ ugotovili, da sčasoma način poslovanja podružničnih šol vodi k zaprtju podružničnih šol, kar je pomembna informacija za planiranje. Pomembna je tudi informacija, da se govori o ukinitvi obratne ambulante v Kovinoplastiki Lož in na to temo bi moral kaj reči tudi Občinski svet. Pri poročilo predstavnika v zavodu za turizem je bilo izpostavljeno, da se nekateri programipodvajajo z RRA (ni zasledila poročila predstavnika RRA), smiselno bi bilo, da se programi ne podvajajo. Zanimivo je bilo poročilo LAS. Je pa skeptična, da bi bil LAS posvetovalno telo župana ali komisija občinskega sveta. Meni, da tako nebi rešili položaja, ampak je potrebno poiskati drugo obliko. Poročilo ga. Šraj – Mihelčič je tudi zanimivo, predvsem informacija, da se pripravlja republiška strategija preoblikovanja CSD – dobrodošla bi bila informacija občinskemu svetu, kaj to pomeni. Opozorila je na socialno problematiko, kar je zelo pomembna informacija in na osnovi te informacije bi morala občina že imeti izoblikovano oz. mora hitro pristopiti k izdelavi neke strategije. Podpirala bi prostovoljno delo, vendar ni prepričana, da je prostovoljno delo v celoti primerno za naš teritorij, bi pa to moralo biti del strategije.

Župan je glede zaprtja podružničnih šol povedal, da so se z gospo ravnateljico trudili, da do tega nebi prišlo. Glede RRA – poročilo bo predstavljeno šele v naslednjem tednu in on ga bo lahko predstavil na naslednji seji.

Svetniki so sprejeliSKLEPšt. 288: Občinski svet Občine Loška dolina sprejme poročila predstavnikov, imenovanih s strani Občinskega sveta Občine Loška dolina, za leto 2005.
za: soglasno

K 4. točki:

Uvod k točki je podal Robert Gradišar.

Borut Kraševec je dejal, da je ureditev nujna. Predlagano rešitev podpira, ker prinaša neke nove funkcije, ki jih središče občine potrebuje – urejen dostop do stanovanj, tudi prostor za prireditve, za tržnico, ki je precej potrebna. Ter v drugi fazi prostor, ki bo združeval upravne in organizacijske funkcije. Nastal bo nek prostor, ki ima vse lastnosti trga (po slovarju slovenskega knjižnega jezika), zato je predlagal, da se že pri načrtovanju okvalificira kot trg ter da se poimenuje po slikarju Lojzu Perku, da se v okviru ureditve predvidi tudi ustrezno obeležje Lojzu Perku. S tem se ohrani spomin na umetnika, trg dobi kulturni pomen in poimenovanje bo omogočalo lažjo komunikacijo. Zato je predlagal svetu, da podpre predlog in upravi, da uredi pravno formalne postopke, ki so za to potrebni.

Branko Troha se je strinjal z Borutom Kraševec, da je ureditev potrebna. Vendar je zopet narejeno brez planov, Stari trg se bo prekopaval še petkrat. Ob tem je še veliko drugih stvari – azbest v vodah in podobno. Ne ve, zakaj se te stvari ne obravnava širše. Rebalans plana še niso obravnavali, in investicijskega programa se ne da sprejeti brez sprejetega rebalansa. Načrt je lepo narisan, se pa boji, da gre za nadomestitev večnamenske dvorane. Predvidenevrednosti so premajhne. Predvideno je, da bo narejeno do leta 2010, kar dvomi.

Župan je odgovoril, da so bila že v proračunu zagotovljena sredstva in tudi izvajalec je že izbran. Del idejne rešitve je v gradivu, projekti bodo dokončani v prihodnjih tednih. Dodal je, da je bil prejšnji tedenpri državnem sekretarju Službe vlade RS, ki pokriva ta del. Dopolnilna sredstva občinam so bila obljubljena že v lanskem letu, rečeno je bilo, naj bi kvote dobili že v začetku leta. Vendar pa je bil pravilnik o razdelitvi sredstev sprejet šele v mesecu marcu in v pravilniku je določena kvota. Kvota je za našo občino ugodna, enako tudi pravilnik. Opozoril je, da je potrebno dokumente na državo posredovati do 19.4.

Armida Bavec je dejala, da v prejšnjem izvajanju ni zasledila, da projekt ni narejen. Spominja se, da je bil sprejet zazidalni načrt Starega trga, ve, da je bil postopek tak, da je 1 ali 2 meseca celotna zadeva bila razgrnjena na občini. Po takem postopku bi moralo iti tudi to. Razume kratke roke, tudi če so bila izhodišča znana novembra 2005, pravilnik je bil objavljen v UL 16/06, vendar stvari niso bile prej pripravljene. Omenjena je komunalna infrastruktura – ne ve, če svetniki vedo, da so v Smelijevem naselju in v Ložu (850 ljudi) še vedno položene azbestne cevi. Razmišljati bi bilo potrebno v tej smeri, iz tega je možno sklepati o boleznih… Omenjeno je, da bomo v tem prostoru rešili kulturno dediščino, zanima jo, katero, saj smo vso podrli. Se pa strinja, da je potrebno obeležiti Lojza Perka. Ko je prišla do skice, jo zanima, če je res, da bo stala občina. Meni, da je občina zadnja hiša, ki jo je potrebno izgraditi. Res pa je, da je potrebno prostor urediti. Meni, da je potrebno predlog predstaviti ljudem. Vsekakor je potrebno zelo razmisliti, ali občina teh 41 mio vzame, ali poskuša za silo poasfaltirati z 8 mio, nato pa narediti tak projekt, ki bo sprejemljiv za vse. Zanjo je zelo pomembno, da se projekt razgrne na občini, da občani lahko podajo predloge. Glede na opozorilo stanovalcev, da je prostor neurejen, ne ve, če bi se stanovalci strinjali, da se v bližini postavi visoka hiša. Poudarila je, da se trenutno res govori o 49 mio in o parkiriščih, vendar se zadeva nadaljuje.

Župan je repliciral: povabilo k oddaji načrta porabe je prispelo na občino 14.3. Glede projekta in razmišljanja – v proračunu 2005 je bil projekt opredeljen. Sprejet je ureditveni načrt in tudi v tem je predviden nadomestni objekt. V načrtu so predvidena tudi parkirna mesta. Glede azbestnih cevi – te so skoraj po celi Sloveniji, taka je bila tehnologija v času, ko se je to delalo. V začetku tega leta so biliskupaj s predstavnico Ministrstva za okolje in prostor in po njenih zagotovilih azbestne cevi niso zdravju škodljive – o tem lahko pridobi pismeno mnenje, kajti voda nima stika z azbestnimi vlakni. Notranji plašč ni iz azbesta in analize tega ne dokazujejo, s tem se ljudi ne sme zavajati in jih strašiti.
Verjetno se vsi strinjajo, da je trg potreben, občina potrebuje urejen center, občinsko središče.

Armida Bavec je replicirala: če nekdo opozori, da so azbestne cevi, to ne pomeni, da kdo kogarkoli straši in če se občani o tem pogovarjajo, meni, da je prav, da župan pridobimnenje MOP in da se oseba, ki garantira varnost, pod to podpiše. Ni pa prepričana o posledicah, ko cev poči.

Župan je povedal, da bo poskusil dobiti strokovno mnenje.

Viktor Prosenc je dejal, da se vsi strinjajo, da Stari trg potrebuje center, kajti to, kar je zdaj sredi Starega trga, je velika sramota za Loško dolino. Glede azbesta ne on, ne Armida Bavec in ne župan niso strokovnjaki in meni, da se na to vprašanje da dobiti odgovor. Gre za legitimno vprašanje, ki ga zastavljajo občani. Ko je gledal materiale, je dobil občutek, da nimamo vizije, programov, ampak gre za “zagrabiti priliko”. Je za ureditev stvari, je pa proti temu, da se gradi občinska stavba, je za gradnjo poslovnih prostorov. Ne razume, kaj pomeni združitev upravnih funkcij na tem prostoru. Razume tako, kot da gre zdaj za dislocirane občinske službe.
Leta 2000 je bil razgrnjen načrt za ureditev centra Starega trga. Razgrnitev je trajala 1 mesec, sodelovali so občani in občanke, njihove pripombe so se upoštevale in občinski svet je ta načrt potrdil. Zanima ga, ali zdajšnja skica sovpada s sprejetim načrtom. Je za ureditev Starega trga, saj je trenutni položaj sramota za občino. Vendar s premislekom, saj nihče ne bi rad videl, da bodo čez leta govorili, kaj je delal občinski svet. Glede gradnje stavbe pa bi počakal. Tistih 8 mio, ki naj bi jih občina prispevala poleg, je ali pa ni dosti.

Marko Gorše je dejal, da se svetniki razlikujejo v stališču: eni bi z 8 mio pokrpali luknje, drugi pa bi vzeli še 40 mio in naredili kar najbolje. Ne vidi razloga, zakaj bi izpustili 40 mio. Res je, da so roki kratki in meni, da marsikatera občina ne bo utegnila pripraviti programov in ne vidi razloga, zakaj ne bi vzeli 40 mio.

Franc Truden je dal podporo Borutu Kraševcu in mu zaželel, da bi sedel v svetu tudi v naslednjem mandatu. Njegova ideja je bila tudi imenovanje knjižnice in podpira imenovanje trga po Lojzu Perku.
Projekt ni nič novega, sami občani so ga že potrdili. Ureditev je potrebna, podpira, da se vzame sredstva. Meni, da je naša občina ena od zadnjih, ki gostuje v tuji stavbi in odmaknjena od centra. Podpira ureditev tržnice in celotno ureditev.
Glede azbestnih cevi je povedal, da imajo še mnogi azbest nad glavo. Glede vode po azbestnih ceveh, ni težava – cev odkopati in preveriti.

Zdenko Truden je podprl imenovanje trga po Lojzu Perku in bo zanj glasoval, ko bo prišel na dnevni red. Glede objekta – če že ni bilo in ali pa ni možnosti, da bi tam stal športni objekt, je za to, da se stvar uredi tako, da bo v korist čim več občanom. S tem meni ureditev lukenj in prahu, ureditev tržnice, predlagani predlog bo podprl.

Branko Trohaje dejal, da so nekateri pozabili, da so bili proti rušitvi in proti predlogom, ki jih zdaj podpirajo. Danes tu govorijo, kot da so inovatorji nečesa. Če bi pogledali program dela in gradenj, ki je bil sprejet za časa župana Goršeta, ne bi bilo toliko razprave.

Zdravko Zrimšek je menil, daje potrebno urediti trg. Malo manj je zadovoljen z predvideno gradnjo objekta birokracije, objekta, ki bo stal več kot polovico vseh predvidenih sredstev. Menil je, da imajo odgovorni vzornika v Vladi RS, ki je dogradila objekt na Gregorčičevi, med tem, ko druge, bolj potrebne stvari, stojijo. To se – v manjši obliki – dogaja tudi tu. V nič koliko programih je bila izgradnja večnamenskega objekta, govorilo se je o daljinskem ogrevanju – ampak o tem ni narejenega nič, gradili pa bi občinsko hišo. Pred leti je bilo govora o dodelavi podstrešja za občinske namene, pa tudi s temni nič.

Župan je opozoril, da teče beseda o dokumentu DIIP (omejen je na do 50 mio SIT), ki ne govori o občinski stavbi, temveč o ureditvi trga.

Zdravko Zrimšek je dejal, da je v Loški dolini veliko nezasedenih poslovnih prostorov. Se pa strinja, da se bližajo volitve in da obe strani želita predvideti nekaj novega in zadolžiti bodoča pokolenja.

Jernej Zabukovec je dejal, da je del vodovoda Starega trga in trasa Stari trg – Lož azbestna. V Ložu jih je v zadnjem času kar nekaj umrlo za rakom, ne trdi, da zaradi azbesta. Ne verjame pa, da azbestne cevi niso strupene.
Podpiraureditev Starega trga, še bolj podpira predlog Boruta Kraševca. Ampak, pred tem je potrebno odstraniti azbest. Misli na potrebe ljudi, na njihovo zdravje. Ne bo glasoval za predlog, dokler ne bo dogovora o odstranjevanju azbestnih cevi.

Marinko Klanfar je dejal, da je verjetno enotno mnenje, da je center Starega trga potrebno urediti. Postavil je vprašanja: glede na to, da je v neposredni bližini stanovanjski blok (15 stanovanj) in prodajalna sadja, to pomeni, da bodo stanovalci parkirali na parkiriščih. Poleg tega, če bo še 10 zaposlenih na občinski upravi, pa mesta za stranke, to pomeni, da bo dnevno verjetno zasedenih polovico parkirnih mest in sprašuje se, ali je število parkirišč zadostno. Zanima ga, glede na to, kako je bila predvidena v zazidalnem načrtu stavba (330 m2 tlorisne površine) in glede na to, da se občina ne bo širila, bi za občinsko upravo potrebovali pribl. 200 m2, katere ostale dejavnosti so mišljene v tem objektu? Ali se razmišlja o sofinanciranju izgradnje objekta in v kakšnem času bi eventualno bila možna gradnja občinske stavbe z ostalo infrastrukturo in ostalimi dejavnostmi, ki bi bile v tem objektu?

Župan je odgovoril, da so povpraševanja po poslovnih prostorih (zavarovalnice, banka) že evidentirana, saj vsi želijo biti na pravi lokaciji, z urejenim parkirišči. Banka je prostorsko omejena, tudi dostopi so neustrezni. Nekateri bi že takoj rezervirali prostor, sofinanciranje ni problematično.
Objekt CNO 15 – z investitorjem Gradiščem je dogovorjeno, da se zadeva uredi zemljiško knjižno in funkcionalna zemljišča bodo določena.

Anton Strle se je strinjal, da se Stri trg uredi kot center in bo projekt podprl. Ko se bo vršil nadzor nad deli, naj bi se naredila vsa infrastruktura, da se nebi kopalo naknadno. Za objekt – občinsko stavbo naj bi se pripravilo vso infrastrukturo, da ob začetku gradnje ne bo več stroškov. Dodal je, da je lepo zdaj, ko je iz Loža do Starega trga javna razsvetljava. Podpira Zdravka Zrimška glede večnamenske dvorane in si želi, da bi prišlo do te investicije. Podpira tudi poimenovanje trga po L. Perku.

Janez Komidar se je osredotočil na ureditev parkirišča, saj gradnja občinske stavbe ni tema dnevnega reda. Rekel je, da se strinja s predlogi in pobudami in je vedno za stvari, ki imajo določeno prednost za vse. Predvidena rešitev je dobrodošla tudiza vse, ki prihajajo v Stari trg iz okoliških vasi. Na tem delu projekta vsa čast občinski upravi, ki je v tako kratkem času uspela pripeljati zadevo tako daleč, kot je in je zdaj zadeva le pri Občinskem svetu. Če uprava zadeve nebi vodila pravilno, o 40 milijonih nebi govorili.

Armida Bavec je obrazložila glas in sicer predlagala, da Občinski svet sprejme dva sklepa, za katera ob glasovala in sicer:
Občinski svet soglaša z ureditvijo centra Starega trga, samo v sklopu, ki se naša na asfaltiranje, ozelenitev in ureditev tržnega prostora, ki ga zajema DIIP. Drugi sklep pa bi bilsklep, ki ga je predlaga uprava. Ob sprejemu predlaganih sklepov, bodo svetniki svetniških skupin SD in LDS ter Jernej Zabukovec potrdili predlog.

Janez Škerbec je dejal, da bo glasoval za sklep uprave, ker se nanaša samo na ureditev centra, ne pa na graditev občinske uprave oz. poslovnega centra. Preseneča ga, da je šele na tekočem Občinskem svetu prišla na dan problematika z azbestnimi cevmi. Ali se o tem ni vedelo, ali pa je med ljudi strah zaradi medijskih objav, se pa zavzema, da se cevi zamenjajo, v kolikor je voda res nezdrava.

Robert Gradišar je poudaril, da obstaja možnosti: ne narediti nič, urediti vse skupaj, urediti samo prostor za parkiranje vozil ali narediti samo objekt. Trenutno je na dnevnem redu le ureditev zunanjih površin, zato bodo drugačni predlagani sklepi le povzročali motnje pri nadaljnjih postopkih.

Armida Bavec je dejala, da bo predlagani sklep povzročal motnje samo v primeru, če se bo šlo v gradnjo občinske “bajte”, v nasprotnem primeru pa ne bo povzročal nobenih motenj.

Župan je ponovno poudaril da teče beseda o dokumentu DIIP , ki je omejen s sredstvi v višini 50 mio SIT. V nasprotnem primeru, če bi bila sredstva višja, DIIP ni zdosten.

Viktor Prosenc je vprašal, kakšne motnje bi nastale ob sprejemu sklepa, ki ga je predlaga Armida Bavec.

Robert Gradišar je odgovoril, da je sklep, ki potrjuje DIIP, sestavni del prijave projekta. Če je sklep nejasen, lahko pride do izključitve projekta.

Armida Bavec je poudarila, da predlagajo dva sklepa in da sklep, predlagan s strani uprave, ostane nespremenjen. Kot prvega bi dodali le nov, dodaten sklep.

Zdravko Zrimšek je dejal, da v DIIP piše, da se združijo upravne funkcije v tem prostoru. Zato je menil, da je potrebno opredeliti objekt.

Župan je prebral del gradiva na strani 4 in ponovno poudaril, o čem govori DIIP.

Zdravko Zrimšek je dodal, da bo neki drugi svet ob obravnavanju te problematike razumel, da je v gradivu opredeljena poslovna stavba.

Branko Troha je podal proceduralno pripombo in sicer, da je po Poslovniku najprej potrebno glasovati o predlogu, ki so ga podali svetniki, nato o v gradivu predlaganem predlogu.

Župan je odgovoril, da postopka, o kakršnem je govoril Branko Troha, v Poslovniku ni in svetniki so sprejeliSKLEPšt. 289: Občinski svet potrdi investicijski dokument DIIP, ki se nanaša na ureditev centra – Stari trg.
za: 8, proti: /

K 5. točki:

Uvod je podala Lidija Novak.

Svetniki so sprejeli
SKLEP št. 290: Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Loška dolina za leto 2006.
za:9, proti: /

K 6. točki:

Župan je ponovno povedal, da je mišljena le razprava na to točko, saj so svetniki dobili dodatno gradivo neposredno pred sejo in niso imeli dovolj časa, da bi ga pregledali.

Uvod je podal Robert Gradišar.

Župan je dodal, da bodo po podražitvi cene veliko višje,vendar so bile želje javnega podjetja še veliko večje.

Uvod je dodal še gospod Stojan Franetič – direktor JP Komunala Cerknica d.o.o.

Po županovem opozorilu, da seja poteka že več kot tri ure, je Franc Truden predlagal, da se seja podaljša še za 30 sekund, da se imenuje direktorja zdravstvenega doma.

Janez Komidar je predlagal razpravo le o 10. točki.

Janez Škerbec je predlagal prekinitev razprave k 6. točki in nadaljevanje seje z 10. točko.

Svetniki so sprejeliSKLEPšt. 291: Občinski svet opravi razpravo in odločanje k 6. točki dnevnega reda na naslednji seji.
za: soglasnoSKLEPšt. 292: Kot naslednjo točko dnevnega reda se uvrsti 10. točka.
za: 13, proti: /

K 10. točki:

Uvod je podal Franc Truden, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

Svetniki so sprejeliSKLEPšt. 293: Občinski svet Občine Loška dolina soglaša, da se z dnem 1.5.2006 za direktorja Zdravstvenega doma dr. Božidarja Lavriča – Cerknica imenuje Sašo KAVČIČ, dr. med., spec.spl.med.
za: soglasnoSKLEPšt. 294: Vse točke, ki danes niso bile obravnavane, se prenesejo na naslednjo sejo.
za: soglasno

Župan se je zahvalil za sodelovanje in sejo zaključil ob 22,15 uri.zapisala: Andreja BuhŽupan: Janez Sterle

Na glavno vsebino