Novice in obvestila

Zapisnik 30. redne seje občinskega sveta Občine Loška Dolina
19. 01. 2006

prisotni:člani občinskega sveta Viktor Prosenc (prispel ob 18,30 uri), Branko Troha, Janez Komidar, Marko Gorše, Zdravko Zrimšek, Marinko Klanfar, Borut Kraševec, Dušan Baraga, Armida Bavec, Franc Truden, Zdenko Truden, Janez Škrbec, Jernej Zabukovec

občinska uprava: župan Janez Sterle, Robert Gradišar, Danica Zrim, Lidija Novak, Neva Šibenik in Andreja Buh

vabljeni: Zavod Oron – tudi za Radio 94 in Notranjske Novice, Andrej Kordiš – Nadzorni odbor

opravičeni: Anton StrleSejo je vodil župan Janez Sterle, pozdravil prisotne, ugotovil sklepčnost in v razpravo podal zapisnik prejšnje seje.Brano Troha: Na sam zapisnik ni imel pripomb,želel pa je pojasniti, ker je bil napačno razumljen ob repliki g. Goršetu, kjer je omenjal Turistično društvo. V kontekstu, kjer je omenjal Turistično društvo, je bil mogoče malo zajedljiv, ko je rekel, da so pripravili večerjo. Želel pa je povedati, da , ko nekdo nekaj potrebuje, nima sogovornika. Ni pa omenjal Turističnega društva in ljudi, ki za to društvo delajo. Ko je omenjal polharsko večerjo, bi moral reči, da je bil piknik za vse, saj so javno objavili vabilo. Dejstvo pa je, da brez ljudi ni turizma. O turizmu in delu Turističnega društva ni govoril in ni ocenjeval njihovega dela.

Svetniki so sprejeliSKLEPšt. 282: Občinski svet Občine Loška dolina potrjuje zapisnik svoje 29. redne seje.
za: soglasno

Nato je župan predlagal dnevni red kot v vabilu.

Svetniki so sprejeliSKLEPšt. 283: 30. redna seja Občinskega sveta Občine Loška dolina poteka po naslednjem dnevnem redu:
1. potrditev zapisnika 29. redne seje
2. pregled realizacije sklepov
3. predlog odloka o proračunu občine Loška dolina za leto 2006
4. kadrovske zadeve
a. razrešitev direktorice Zdravstvenega doma dr. Božidarja Lavriča Cerknica
5. pobude in vprašanja
za: soglasno

K 2. točki:

Župan je ugotovil, da so vsi sklepi prejšnje seje realizirani oz. v postopku realizacije.

K 3. točki:

Župan je uvodoma povedal, da je prejel s strani OO LDS in OO SD Loška dolina tri pismene predloge na osnutek proračuna in jih tudi predstavil. Povedal je, da so bili predlogi upoštevani pri pripravi dopolnjenega predloga proračuna.

Lidija Novak je predstavila nov predlog proračuna.

Župan je dodal, da na dopolnjen predlog proračuna ni bil vložen noben amandma.

Branko Troha je obrazložil glas svetniških skupin LDSin SD. Dejal je, da ve, da se stvari ne da več kot toliko spreminjati in odločili so se, da bodo glasovali za, saj je bila nasprotna stran korektna in so njihove pripombe upoštevane.

Svetniki so sprejeliSKLEPšt. 284: Sprejme se Odlok o proračunu Občine Loška dolina za leto 2006.
za: soglasno

K 4. točki:

Uvod k točki je podal Franc Truden, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

Armida Bavec je dejala, da o tem, da se nekdo odloči o odstopu, ni kaj razpravljati. Prav pa bi bilo, da občinski svet oz.župan v njegovem imenu pošlje zahvalo direktorici za njeno uspešno delo. Tudi na sejah občinskega sveta je bilo slišati veliko pohval o njenem delu.

Župan je dejal, da ima občina predstavnike v svetu zavoda, ki lahko predlog prenesejo na seji zavoda.

Marko Gorše je povedal, da so se predstavniki vseh treh občin zahvalili direktorici za dosedanjo delo na seji sveta zavoda. Lahko pa to naredijo še enkrat.

Svetniki so sprejeliSKLEPšt. 285: Občinski svet Občine Loška dolina soglaša z razrešitvijo direktorice ZD Cerknica asist. Darinke Klančar, dr. med. spec. spl. med. z dnem 31.1.2006.
za: soglasno

K 5. točki:

Janez Komidar je posredoval pobudo glede ureditve prometnega režima v centru Starega trga. Ponovno je prosil upravo, dapretehta, kaj se da naredi v okolici trgovine KGZ oz. parkirišča trgovine. Predvsem v času snega je promet zelo otežen.

Župan je povedal, da bo pobuda posredovana SPV.

Franc Truden je posredoval pobudo, da glede na to, da je eno leto časa do drugega proračuna, bi občinska uprava lahko naredila več reda pri pobiranju komunalne takse. Zdaj uporabniki delajo tako, da se na podlagi nasvetov, ki jih dobijo od delavcev občinske uprave izognejo plačilu komunalne takse. S tem občinska uprava privilegira nekatere posameznike, ki parkirajo na privatnih zemljiščih in se tako izognejo plačilu takse. Prodajalci pridobivajo soglasja privatnih lastnikov, kar pa ni v redu, saj avtomobile parkirajo delno na privatnih zemljiščih, delno pa na javnih površinah.
Občina Cerknica te prakse nima, pobira komunalno takso od vseh trgovcev in prodajalcev in pri njih ne pride v poštev, da senekdo izkaže s soglasjem lastnika zemljišča. Tudi pogoje ima, da prodajalci, ki prodajajo tam, kjer ni trgovine, plačujejo 2.000 SIT dnevno, kjer so trgovine, pa 4.000 SIT dnevno
Omenil je konkretnega prodajalca, ki pred banko v Starem trgu prodaja vino.

Župan je dejal, da tega, da posameznikv občinski upravi komu svetuje, kje naj prodaja, ne verjame. Če pa je tako, naj se pove, kdo je komu to svetoval. Pravilnik je tak, kakršen je. V proračunu 2006 pa so zagotovljena sredstva za delovanje medobčinske inšpekcijske službe, ki naj bi naredila red. Samo inšpektor je tisti in ne občinska uprava, ki lahko nekoga “meče” s pločnika. Dodal je, da je celo on osebno že opozoril prodajalca na prostoru pred železnino.

Armida Bavec je vprašala glede nove trgovinske zakonodaje, ali se že razmišlja, katere trgovine bodo lahko odprte. Ali bomo turistična občina, ali bo občina predlagala ministru v potrditev trška jedra oz. turistična območja.
Zanimalo jo je, kdaj je planirano, da se bo vzpostavila skupna inšpekcijska služba.
Predlagala, da bi v istem ali dvakratnem znesku kot je občina nakazala za požar v Loškem potoku, nakazali tudi oškodovancem ob požaru v Starem trgu.

Župan je glede trgovin predlagal, da trgovci sami najprej občini posredujejo interes, ali sploh želijo delati ob nedeljah. Na podlagi tega se bo občina odločila in ukrepala.
Glede inšpekcijskih služb (ustanovile so jo občine Bloke, Cerknica, Postojna, Pivka, Loška dolina) je povedal, da je bila dana pobuda tudi s strani drugih sosednjih občin (Loški Potok, Sodražica, Ribnica…), aktivnosti za delovanje inšpekcije pa potekajo.
Glede pomoči zaradi požara je povedal, da imajo prizadeti preko CSD možnost pridobiti sredstva za enkratno pomoč. Občina bo dobila odločboCSD in jo seveda izvršila. Se bo pa občina še odločila glede pomoči, na podlagi ocene škode in podobno.

Armida Bavec je predlagala, da občina trgovcem zagotovi pogoje, s tem, da sprejme ustrezne ukrepe.
Dodala informacijo: poleg spremembe zakona o trgovini se je spremenil tudi zakon o gostinstvu. To je pomembno predvsem za društva, ki imajo svoje bifeje. Ta društva se morajo registrirati kot gostinski lokali in sicer imajo pet mesecev časa.

Viktor Prosenc je posredoval pobudo, da bi se prisotni člani nadzornega odbora menjavali na sejah, da nebi vedno hodil predsednik.

Župan je povedal, da ima občina tri organe: župana, Nadzorni odbor in Občinski svet, ki so suvereni in o prisotnosti odloča nadzorni odbor.

Borut Kraševec je posredoval vprašanje občana glede pluženja oz. čiščenja pločnikov v Pudobu. Pridružil se je tudi pobudi glede pomoči prizadetim v požaru. Tudi on misli, da je prav, da občina ne glede na odločitev CSD nakaže določeno vsoto za pomoč. Povedal je, da je odprt račun pri Gasilski zvezi Loška dolina, na katerega lahko vsi nakažejo pomoč.

Župan je poudaril, da imajo prizadeti poleg pomoči, ki jo bo dala občina, možnost pridobiti pomoč tudi preko CSD.
Glede pluženja je povedal, da ne more posredovati konkretnega odgovora, saj ima občina pogodbo z JP Komunala Cerknica.

Župan se je zahvalil za sodelovanje in sejo zaključil ob18,45 uri.zapisala: Andreja BuhŽupan: Janez Sterle

Na glavno vsebino