Novice in obvestila

Zapisnik 28. redne seje občinskega sveta Občine Loška Dolina
08. 12. 2005

prisotni:člani občinskega sveta Viktor Prosenc, Branko Troha, Janez Komidar, Marko Gorše, Zdravko Zrimšek, Marinko Klanfar, Borut Kraševec, Dušan Baraga, Jernej Zabukovec, Armida Bavec, Franc Truden (prispel na sejo ob 18,30 uri), Zdenko Truden, Anton Strle

občinska uprava: župan Janez Sterle, Robert Gradišar, Danica Zrim, Lidija Novak, Neva Šibenik in Andreja Buh

vabljeni: Zavod Oron, Andrej Kordiš – Nadzorni odbor, Sonja Jozelj – ravnateljica OŠ heroja Janeza Hribarja Stari trg, Anica Lončar – v.d. direktorice CSD CerknicaSejo je vodil župan Janez Sterle, pozdravil prisotne, ugotovil sklepčnost in v razpravo podal zapisnik prejšnje seje.

Svetniki so sprejeliSKLEPšt. 267: Občinski svet Občine Loška dolina potrjuje zapisnik svoje 27. redne seje.
za: soglasno

Nato je župan predlagal dnevni red kot v vabilu.

Svetniki so sprejeliSKLEPšt. 268: 28. redna seja Občinskega sveta Občine Loška dolina poteka po naslednjem dnevnem redu:
1. potrditev zapisnika 27. redne seje
2. pregled realizacije sklepov
3. soglasje k cenam socialno varstvenih storitev
4. cene programov predšolske vzgoje v vrtcu “Osnovne šole heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu”
5. predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega in vzgojno varstvenega zavoda “Osnovna šola heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu” – skrajšani postopek
6. osnutek pravilnika o enkratnem denarnem prispevku za novorojence v občini Loška dolina
7.predlog odloka o proračunu občine Loška dolina za leto 2006 – predstavitev
8. kadrovske zadeve – imenovanje kandidatov za sodnike porotnike
9. pobude in vprašanja
za: soglasno

K 2. točki:

Župan je ugotovil, da so vsi sklepi prejšnje seje realizirani.

K 3. točki:

Uvod k točki je podala Anica Lončar, v.d. direktorice CSD Cerknica.

Zdravko Zrimšek je v imenu komisije za družbene dejavnosti predlagal soglasje k predlaganim cenam. Komisija pa je tudi menila, da indeks povečanja ni v skladu s napovedano rastjo cen v letu 2006, predvsem v postavkah plač.

Svetniki so sprejeliSKLEPšt. 269: Občinski svet Občine Loška dolina soglaša, da znaša cena urne postavke neposredne socialne pomoči na domu 3.545,00 SIT.
za: soglasnoSKLEPšt. 270: Občinski svet Občine Loška dolina soglaša, da znaša cena stroškov vodenja neposredne socialne pomoči na domu 97.893,00 SIT mesečno.
za: soglasnoSKLEPšt. 271: Cene socialno varstvenih storitev začnejo veljati, ko jih potrdi Občinski svet Občine Loška dolina, uporabljajo pa se od 1.2.2006 dalje.
za: soglasno

K 4. točki:

Uvodno poročilo je podala Sonja Jozelj, ravnateljica OŠ heroja Janeza Hribarja Stari trg.

Zdravko Zrimšek je v imenu komisije za družbene dejavnosti predlagal sprejem predlaganega cenika. Ponovno pa je komisija imela pripombo, da se ne strinjajo z napovedano rastjo.

Svetniki so sprejeliSKLEPšt. 272: Sprejme se sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcu “Osnovne šole heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu”.
za: soglasno

K 5 točki:

Uvod je podala Danica Zrim.

Zdravko Zrimšek je v imenu komisije za družbene dejavnosti predlagal sprejem predlaganega odloka in sicer po skrajšanem postopku.

Svetniki so sprejeliSKLEPšt. 273: Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega in vzgojno varstvenega zavoda Osnovna šola heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu v predlaganem besedilu.
za: soglasno

K 6. točki:

Uvod je podala Danica Zrim.
(na sejo je prispel Franc Truden)

Zdravko Zrimšek je v imenu komisije za družbene dejavnosti predlagal sprejem predlaganega osnutka.

Svetniki so sprejeliSKLEPšt. 274: Sprejme se osnutek pravilnika o enkratnem denarnem prispevku za novorojence v Občini Loška dolina.
za: soglasno

K 7. točki:

Predlog odloka o proračunu Občine Loška dolina za leto 2006 je predstavila Lidija Novak.

Župan je povedal, da predsedniki komisij lahko skličejo seje komisij v času do obravnave osnutka. Razprava o osnutku proračuna bo predvidoma 22.12. in za to sejo je predlagal sklic ob 17, uri.

K 8. točki:

Uvod je podal Franc Truden, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

Svetniki so sprejeliSKLEPšt. 275: Za sodnike porotnike za Okrožno sodišče v Ljubljani se z območja Občine Loška dolina v imenovanje predsedniku Višjega sodišča v Ljubljani predlaga:
1. Čuk Vjekoslava, Lož – Smelijevo naselje 31, 1386 Stari trg pri Ložu,
2. Truden Franc, Nadlesk 19, 1386 Stari trg pri Ložu,
3. Turk Bernard, Lož – Smelijevo naselje48, 1386 Stari trg pri Ložu in
4. Žagar Boris, Dane 12, 1386 Stari trg pri Ložu.
Vsi predlagani kandidati so zdravstveno zmožni in primerni za udeležbo pri izvajanju sodne oblasti kot sodniki porotniki.
za: soglasno

K 9. točki:

Viktor Prosenc je spomnil, da je na seji 9.9.2005 pod točko 3 postavil vprašanje – sredstva za pomoč socialno ogroženim dijakom. Z posredovanim odgovorom ni bil zadovoljen in dejal je, da ga je Lidija Novak verjetno narobe razumela, saj za namen pomoči socialno ogroženim dijakom in študentom ni bilo realizirano nič. Vprašal je, ali so sredstva, okaterih je govorila Lidija Novak v odgovoru, prikazana v kaki drugi postavki v proračunu, ali pa je bil zaveden.

Lidija Novak je odgovorila, da sta v proračunu 2005 dve postavki, ker je bil proračun sprejet prej kot odlok. Realizacija je v eni vrstici višje, na obeh postavkah skupaj znaša preko 300.000 SIT in do slej so bili plačani vsi zahtevki, ki jih je posredoval CSD Cerknica.

Viktor Prosenc z odgovorom ni bil zadovoljen. Zanimalo ga je točno, koliko sredstev je bilo namenjenih za pomoč ogroženim dijakom in študentom in prosil je za pismeni odgovor.

Župan je dodal, da je bil pravilnik za razdelitev sredstev sprejet in občina je zaupala delu CSD Cerknica. Če je potrebno spremeniti pravilnik, bo uprava pripravila predlog sprememb.

Armida Bavec je opozorila, da so podatki o socialnih dobitnikih tajni, lahko pa se posreduje število dijakov oz. študentov, ki so prejeli pomoč.
Posredovala je pobudo, da – glede na to, da se seje snemajo in gre pismeno gradivo v knjižnico, da bi v knjižnico posredovali tudi posnetek v obliki video kasete oz. DVD. Predlagala je tudi, da bi za zadnjo točko (pobude in vprašanja) na tej ali naslednji sprejeli sklep, da se točka uvrsti na tretje mesto.

Branko Troha je v predstavitvi predloga proračuna razumel, da ni možno narediti primerjave s proračunom iz prejšnjega leta. Menil je, da je to možno narediti, kot je narejeno z državnim proračunom (ki je objavljen v Poročevalcu).

Lidija Novak je povedala, da imaproračun na državni ravni že več let uvedeno programsko klasifikacijo, ki je bila za občine uvedena v letu 2006.

Župan se je zahvalil za sodelovanje in sejo zaključil ob 20,50 uri.zapisala: Andreja BuhŽupan: Janez Sterle

Na glavno vsebino