Novice in obvestila

Zapisnik 27. redne seje občinskega sveta Občine Loška Dolina
29. 09. 2005

prisotni:člani občinskega sveta Viktor Prosenc, Branko Troha, Janez Komidar, Marko Gorše, Zdravko Zrimšek, Marinko Klanfar, Borut Kraševec, Dušan Baraga, Jernej Zabukovec, Armida Bavec, Franc Truden, Janez Škerbec, Zdenko Truden, Anton Strle

občinska uprava: župan Janez Sterle, Robert Gradišar,Danica Zrim, Lidija Novak in Andreja Buh

vabljeni: Zavod Oron, Andrej Kordiš – Nadzorni odborSejo je vodil župan Janez Sterle, pozdravil prisotne, ugotovil sklepčnost in v razpravo podal zapisnik prejšnje seje.

Svetniki so sprejeliSKLEPšt. 261: Občinski svet Občine Loška dolina potrjuje zapisnik svoje 26. redne seje.
za: soglasno

Nato je župan predlagal dnevni red kot v vabilu.

Armida Bavec je predlagala, da se 3. točka ne obravnava po skrajšanem postopku, ker so v predlogu nepregledni indeksi, saj so indeksi in primerjave narejeni na rebalans plana in realizacijo plana 2005, morali bi biti narejeni na realizacijo in rebalans 2004.

Župan je prebral drugi odstavek 83. člena poslovnika občinskega sveta, in poudaril, da poslovnik ne omogoča drugačnega sprejema.

Armida Bavec se je strinjala, vendar poslovnik v 72. členu govori o tem, kdaj se uporablja skrajšani postopek.

Župan je ponovno prebral določila poslovnika, ki določajo postopek za sprejem proračuna in rebalansa. 72. člen velja za sprejem odloka o proračunu, ne pa za rebalans.

Branko Troha se je strinjal z županom, vendar je opozoril, da je v vabilu navedeno “odlok o spremembah…”, torej gre za odlok.

Župan je poudari, da gre za rebalans. Poudaril, da 83. člen velja in gre sprejem rebalansa po predlaganem postopku. Zato predloga Armide Bavec ne more dati na glasovanje.

Armida Bavec je predlaga glasovanje o rebalansu, vendar o vsaki točki posebej.

Svetniki so sprejeliSKLEPšt. 262: 27. redna seja Občinskega sveta Občine Loška dolina poteka po naslednjem dnevnem redu:
1. potrditev zapisnika 26. redne seje
2. pregled realizacije sklepov
3. predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Loška dolina za leto 2005 – skrajšani postopek
4. Pravilnik o spremembah pravilnika o vrednotenju programov športa v Občini Loška dolina, ki se sofinancirajo iz proračunskih sredstev – skrajšani postopek
5. predlogi za podelitev priznanj Občine Loška dolina:
a. “Zlati grb Občine Loška dolina”
b. “Srebrni grb Občine Loška dolina”
6. pobude in vprašanja
za: 8, proti: 6

Armida Bavec je prebrala določilo Poslovnika, ki pravi: “Odločitev o odločanju o skrajšanem postopku ne more biti sprejeta, če ji nasprotuje več kot 1/3 prisotnih”.

Župan je poudaril, da predloga Armide Bavec ni dal na glasovanje, ker je postopek v 83. členu jasno zapisan. Pri 4.točki dnevnega reda pa bi lahko glasovali o tem, ali se gre po skrajšanem postopku ali ne. Povedal je, da bi rebalans pravzaprav lahko sprejemali po dvofaznem postopku, vendar je postopek predpisan.

Viktor Prosenc je predlagal prekinitev seje, da se sestane statutarna komisija in preuči zaplet.Župan se je strinjal s predlogom in prekinil sejo.

Branko Troha – predsednik statutarne komisije je povedal, da komisija meni, da se upošteva 83. člen. Njegovo osebno mnenje je, da velja tudi 72. člen, vendar je komisija sklenila drugače.

K 2. točki:

Župan je ugotovil, da so vsi sklepi prejšnje seje realizirani.

K 3. točki:

Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Loška dolina za leto 2005 je predstavila Lidija Novak.

Viktor Prosenc je dejal, da j z obrazložitvijo zadovoljen, postavil pa je nekaj vprašanj:

 • Bilanca prihodkov–prodano zemljišče v Pudobu – komu in, če je prav gledal, ali za 220.000 SIT?
 • Prodan je bil osebni avtomobil, je bil javni razpis?
 • Bilanca odhodkov– 4. stran – sredstva za zavarovalne premije za občinsko premoženje- zakaj občina v letu 2004 ni plačala premij?
 • Zmanjšajo se stroški seminarjev – zakaj? To pomeni, da zaposleni ne potrebujejo izobraževanja?
 • Sprememba postavke plačila domačih obresti – občina je najela kredit v višini 27 mio SIT in zanima ga, ali je občinski svet sklepal o kreditu in ali ima kompetenco za odločanje o kreditu. Ali je poplačan kredit v letu 2005 ta isti kredit?
 • Varstvo okolja– v proračunu je bila vključena postavka male čistilne naprave, zakaj so bila dela prekinjena? Projekti so torej bili narejeni, sredstva za projekte smo plačali, zanima ga, ali so projekti zanič, ali niso v skladu s standardi EU?
 • Glede stanovanjske dejavnosti– sredstva za izdelavo projektov 5,7 mio – kakšnih projektov

?

 • Tekoči transferi – sredstva za pomoč socialno ogroženim dijakom in študentom – doslej ni bilo porabljeno nič. Zakaj? Ali so občani Loške doline tako bogati, da nihče ne rabi nobene solidarnostne pomoči? Dodal je, da je občanka ali občan Loške doline prišel na občinsko upravo vprašatza ta sredstva, pa dobil vehementen odgovor, da ne bo nič.

Župan je podal pripombo na način svetnikovega izvajanja, saj je sklepal že nekaj v naprej, preden je dobil odgovore. Poudaril je, da je potrebno povedati, če je bila komu storjena krivica, da se jo popravi.

Lidija Novak:

 • Zavarovalne premije _ zavarovalne pogodbe z zavarovalnico se sklepajo v mesecu novembru. V letu 2004 je občina z zavarovalnico dva meseca usklajevala pogodbe, zato je račun prispel šele v januarju. V letu 2005 pa bo predvidoma račun plačan pravočasno

.

 • Izobraževanje – glede na nove uredbe Ministrstva za javno upravo so seminarji bistveno cenejši kot v preteklih letih.
 • Plačilo obresti – planirane so bile maksimalna višine obresti za kratkoročni kredit, ki naj bi bil plačan ob koncu leta 2005. Občina je kredit najela v januarju, ker pa je pohitela z obračunom nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, je bilo prvih 5 mio kredita plačanih v prvi polovici leta, do konca avgusta pa kredit v celoti.
 • Dodeljevanje denarnih socialnih pomoči – občinski svet je sprejel odlok, v katerem je določil izvajalca, ki ureja dodeljevanje socialnih pomoči. Ravno tako je občinski svet določil cenzus za upravičenost do pomoči. Kdor želi pomoč, odda vlogo na CSD, kjer o tem odločajo v skladi z odlokom. Dodala je, da so se ta namenskasredstva začela intenzivneje dodeljevati v mesecu septembru in sicer za nakup šolskih potrebščin, za šolo v naravi, zavarovanje…

Robert Gradišar:

 • Prodaja občinskega premoženja – kupec je g. Vampelj, cena pa je bila določena v skladu s pravili.
 • Avto je bil ocenjen na 50.000 Sit, ocenil ga je serviser. Nišlo za javni razpis, saj so povprečni stroški javnega razpisa okoli 80.000. Informacija o prodaji avtomobila je bila podana javno na seji občinskega sveta in prodan je bil prvemu ponudniku, ki se je pojavil.
 • Projekti kanalizacija Babno Polje– narejene so bile le geodetske meritve kot podlaga za izdelavo projektov. Nesmiselno je delati projekt samo za Babno polje, saj se bo delal projekt za celotno občino in sicer s sofinancerskimi sredstvi evropskih skladov.
 • Projekti stanovanjskega področja v višini 5 mio – proračun predvideva izdelavo projektov za prenovo objekta v Ložu, ki naj bi bili narejeni do konca leta.

Župan je dodal, da je avtomobil uporabljala gasilska zveza, v letu 2005 ga je občina Gasilski zvezi Loška dolina ponudila (brezplačno), vendar ga je gasilska zveza odklonila. Glede projektov, ki se nanašajo na odvajanje in čiščenje odpadnih voda – za celo občino so narejeni idejni projekti. Sedaj je potrebno narediti projekte PGD in PZI. Kar se tiče INTERREG-a, smo ena redkih občin, ki je uspela na INTERREG-u, prijava je bila narejena na upravi občine, brez zunanjih izvajalcev in je vredna pohvale.

Armida Bavec:

 • Vrstica 191– zakaj od 2,5 mio ni bilo nič nakazano? Ali bo to sploh porabljeno?
 • Vrstica 200– zakaj ni bilo še nič realizirano?
 • Vrstica 239– tudi nerealizirano, kaj se dogaja?
 • Pohvalila je projekt “Ohranimo vodečiste” in predlagala njegovo predstavitev na občinskem svetu.
 • Vrstica 255– še ni nič realizirano.
 • Vrstica 281– še nič realiziranega, predlagala je tekoče plačevanje.
 • Inv. vzdrževanje Stari trg –prenova; ali je bil razpis in pogodba za 17 mio SIT ali je bil že razpis in pogodba za 22 mio?

Župan je povedal, da gre za zakasnitve pri investicijah zaradi sprejema republiškega rebalansa. Npr. za zdravstveno postajo v Starem trgu so z Ministrstva za zdravje faksirali sklepe takoj, ko o bili sprejeti, vendar je bilo končno soglasje dano šele konec poletja.

Lidija Novak je glede transferov gasilski zvezi povedala, da se zagotavljajo v skladu z dogovorom. Enako velja glede sredstev za dežurno službo. Sredstva se nakazujejo v skladu z likvidnostjo proračuna. Potrebne dotacije pa so bile plačane v začetku septembra.
Glede vzdrževanja gozdnih cest so se dela začela julija in doslej so situacije plačane.

Robert Gradišar :
Obnova objekta v Ložu – gre za vir sredstev, ki bi jih dobili od prodaje objektov Pot na Ulako. Ker do te prodaje ni prišlo, se ne pristopi k obnovi objekta v Ložu.
Glede obnove zdravstvene postaje Stari trg je povedal da je bila pogodba podpisana za celoten obseg del, težko pa je regulirati popis del, saj gre za čisti odziv trga. Glede na to, da so sofinancerska sredstva zagotovljena, je menil, da ni nič narobe, ker je pogodba podpisana.

Župan je dodal, da je Min. za zdravje pozitivno presenetilo občino, saj smo dobili skoraj šeenkrat več denarja, kot smo ga planirali. Občina je to informacijo dobila konec aprila in takrat povečala obseg del. Ravno tako je občina pohitela z izbiro izvajalca, da bi z deli pričeli čim prej, vendar je država povzročila časovno stisko s poznim sprejemom državnega proračuna.

BrankoTroha:

 • Zakaj se v postavki 238 nekatere stvari ne ujemajo?
 • Pri malihčistilnih napravah se potrjuje njegova izjava, da bodo nekateri čistilne naprave potrebovali v Viševku. Občinski svet je sprejel nekatere stvari, ki pa so prikazane čisto drugače.
 • Kje so planirana sredstva za most v Markovcu?
 • Kje so prenesena sredstva stanovanjskega sklada?
 • Stvari so izredno slabo primerljive.

Župan je spomnil, da je bilo glede mostu Markovec povedano, da je v sklopu obrtne cone Markovec in da je občina za investicijo pridobila del nepovratnih sredstev.

Lidija Novak : Postavka 238 in 239 – skupni znesek je v razvojnih programih na strani 6. Glede stanovanjskega področja je prebrala obrazložitve iz gradiva za sejo.

Branka Troha (replika) je zanimalo, kje je ostali denar stanovanjskega področja. Vprašal je še, zakaj objekt Pot na Ulako ni prodan?

Župan je odgovoril, da objekta ni moč prodati zaradi še neurejenih lastniških razmer in zaradi predkupnih pravic. Objektje občina dobila, ker ga lastnik – denacionalizacijski upravičenec – ni hotel prevzeti. V njem so bila tudi lastniška stanovanja in enega je lastnik prodal. Za drugo lastniško stanovanje je stanovalka vložila zahtevek, da ga občina odkupi po “jazbinškovem zakonu” in postopek še traja.

Marko Gorše je pohvalil državo, ki je dvignila primerno porabo. Dejal je, da ga moti, da so projektne vrednost investicij veliko manjše od izvedbenih vrednosti. Projektanti nimajo nobene odgovornosti. Mogoče bi morali razmišljati o tem, da občina projektantom, ki slabo ocenijo investicijo, nebi več dajala dela.
Inv. sredstva za gasilsko zvezo – dogajalo se je, da so jih dobili v sredini decembra in jih niso mogli gospodarno porabiti. Dobro bi bilo, da bi sredstva dobili vsaj v začetku decembra.

Župan je dodal, da je bil dvig primerne porabe res 10%, vendar na leto 2004 in ne na leto 2005, kar realno znaša le okoli 5%.
Razkoraki med projektantskim in ponudbenim predračunom: projektantski so delani na osnovi povprečnih cen, gradbeni trg pa je stvar ponudbe in povpraševanja. In, kadar je povpraševanje po gradbenikih večje, so cene višje.

Viktor Prosenc :
Zanimalo ga je,zakaj se občina ni pozanimala o lastništvu oz. možnosti prodaje objekta Pot na Ulako, preden je sredstva od le-te uvrstila v proračun.

Župan je odgovoril, da je med postopkom prišla zahteva ene lastnice stanovanja za odkup njenega stanovanja in ta postopek se rešuje.

Marinko Klanfar :
Glede na dejstvo, da se veliko stvari gradi, projektiranje prenove mostu… verjetno potekajo preko določenih razpisov oz. zanimalo ga je, ali v Loški dolini dela ista projektantska hiša? Na kakšen način se pristopa k projektiranju – gre za projektno nalogo, ki jo postavi občina ali pa projektant sam oceni projekt in ga pripravi za razpis? Ko je razpis pripravljen, v kolikšni meri zakon dovoljuje pogajanja? Veseli ga, da je uprava pridobila dobršen del sredstev na področjih investicij in pričakuje, da bo podjetje, ki je bilo izbrano za most Skladulca, pravočasno končalo.

Župan je glede izborov povedal, da se vse od projektanta do izvajalca izbira v skladu z zakonom o javnih naročilih. Ponudba je primerna glede na povpraševanje, ponudnikov je mnogokrat zelo malo. Gradbinci imajo v jesenskem delu veliko dela in temu primerna je tudi cena. Za most Markovec je bilo več ponudb in izvedla so se pogajanja, kar dopušča Zakon o javnih naročilih.

Svetniki so sprejeliSKLEPšt. 263: Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu občine Loška dolina za leto 2005.
za: 8, proti: /

K 4. točki:

(Janez Komidar je zapustil sejo.)

Uvodno poročilo je podala Danica Zrim.

Zdravko Zrimšek je v imenu komisije za družbeni dejavnosti predlagal sprejem predlaganega sklepa.

Svetniki so sprejeliSKLEPšt. 264: Sprejme se Pravilnik o spremembah pravilnika o vrednotenju programovšporta v občini Loška dolina, ki se sofinancirajo iz proračunskih sredstev.
za: soglasno (13)

K 5 točki:

Uvod je podal Franc Truden, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki je tudi podal obrazložitev za Društvo pihalni orkester Kovinoplastika Lož.
Obrazložitev za gospoda Ivana Škrbca iz Podcerkve je podal Branko Troha, za gospo Mileno Ožbolt iz Markovca pa Borut Kraševec. Obrazložitev je bila enaka kot je bila zapisana v gradivu.

Ob 21,30 se je na sejo vrnil Janez Komidar.)

Svetniki so sprejeliSKLEPšt. 265: “Zlati grb Občine Loška dolina” v letu 2005 prejme Društvo pihalni orkester Kovinoplastika Lož.SKLEPšt. 266: “Srebrni grb Občine Loška dolina” v letu 2005 prejmeta:
1. gospod Ivan Škrbec, Podcerkev 30, Stari trg pri Ložu in
2. gospa Milena Ožbolt, Markovec 39 b, Stari trg pri Ložu.
za: (za oba sklepa) soglasno (14)

Župan je v imenu občinskega sveta in v svojem imenu čestital vsem dobitnikom priznanj.

K 6. točki:

Zdravko Zrimšek je dejal, da opaža, da na njegove pobude in vprašanja praktično ni odgovora. Na zadnji seji je imel eno pobudo, eno vprašanje, pa nobenega odgovora. Prosil za odgovor na pobudo, da se za ločeno zbiranje odpadkov namesti kontejnerje na Ogradah.

Robert Gradišar je odgovoril, da je bila omenjena pobuda sprejeta in strokovne službe jo bodo poskusile umestiti v proračun 2006.

Zdenko Truden :
1. Pred kratkim je bila seja sveta staršev OŠ, kjer je bilo postavljeno vprašanje,
kje se lahko parkira v okolici OŠ Iga vas in zakaj ni prehoda čez cesto. Starši otrok 1. razreda so dolžni poskrbeti za varen prihod otrok v šolo. Ne vedo, kako, saj kršijo prometne predpise in dajejo slab vzgled otrokom. Postavljena sta dva prometna znaka – prepoved parkiranja in ustavljanja. Če je to pristojnost občine, naj se ta pomanjkljivost čim prej odpravi, če pa jev pristojnosti države, pa naj občina ali SPV ali policija od države zahteva, da se prehod in parkirišče uredita.
2. Glede ureditve okolice eko cone v Pudobu je povedal, da povzroča težave del poti ob cerkvi, ki je precej nasuta s peskom. Ob vsakem večjem deževju zdere pesek na cesto in toje z vidika varnosti v prometu zelo nevarno. Predlagal je asfaltiranje tega dela poti, ali zdaj (ob urejanju kabla) ali pa v letu 2006.
3. Zanimalo ga je, kaj je s sanacijo bivšega bazena v Pudobu. Pred nekaj leti se je podrlo garderobe, delno zasulo bazen, zasulo dotok vode in pobralo nekaj uporabne zemlje. Tako je ostalo do danes. Prav bi bilo, da bi se ta prostor uredil. Ob morebitnih gradbenih delih, kjer je višek materiala, naj se ta material spelje v bazen, da se teren zravna.
4. Na športno zvezo so dobili pobudo mladih občanov, ki želijo “skate park”. Trenutno verjetno ni možnosti za to, je pa prav, da ima občina ob morebitnih načrtih v mislih tudi tako površino. Predvsem naj bi imeli v mislih varnost za take športnike.
5. Glede na to, da med Starim trgom in Pudobom ni pločnika, je predlagal, da se delavce, ki hodijo peš na relaciji Stari trg – Marof, seznani, kakose hodi po cesti. Govoril je predvsem o jutranjih urah, ko je vidljivost precej zmanjšana, delavci pa hodijo vštric – po dva, tri ali več, kresničke pa so zgolj izjema, ne pa pravilo. Občina naj s tem seznani delodajalca, ta pa naj poduči svoje delavce.

Župan je odgovoril:
Parkiranje v bližini šole Iga vas je problem že nekaj časa in pobuda je bila posredovana tudi OŠ. Trenutno je v skladu z dogovorom možno uporabljati parkirišče pred gasilnim domom v Iga vasi, s čimer se je strinjal tudi Upravni odbor PGD. Dana je bila tudi pobuda, naj zaposleni svojih avtomobilov ne puščajo neposredno pred šolo. Glede prehoda je bila pobuda posredovana na prometni oddelek Direkcije RS za ceste. S strani njihove službe so bili opravljeni ogledi, vendar niso dali pozitivnega mnenja za prehod. Je pa pobuda še aktualna. Staršem je predlagal, da poskušajo parkirati izven ceste terpovedal, da z prehodom čez cesto ne kršijo prometnih predpisov, ker v bližini ni prehoda.
Glede eko otoka v Pudobu – pobuda se vzame na znanje in se bo poskušala upoštevati pri pripravi proračuna 2006.

Borut Kraševec je posredoval pobude, ki so mu jih posredovali občani:
1. Za na pol razpadajoče drvarnice v centru Starega trga ( pri restavraciji) – verjetno so last KGZ – je izrazil upanje, da se bodo, vključno z okolico uredile v sklopu ureditve objektov. Zanimalo ga je, ali je prišel kakšen odgovor podjetja KGZ glede tega, če ne, prosi občinsko upravo, da jim posredujedopis.
2. Obešanje zastav – občan ga je opozoril, da na kulturnem domu v Starem trgu ni nobenega nosilca za zastavo. Predlaga, da se na kulturni dom namesti ustrezne nosilce za zastav, zelo dobrodošlo bi bilo to že pred občinskim praznikom.
3. Ko pridejo obiskovalci v Loško dolino, ne vedo,kam naj se obrnejo za informacije o kraju, kje bi dobili prospekte, zemljevide… če je prav informiran, je možno informacije dobiti na sedežu občine in prav bi bilo, da se to označi. Dobro bi bilo razmisliti tudi o informativnih tablah.

Župan je glede drvarnic pri restavraciji povedal, da jepobuda že bila posredovana lastniku in bo še enkrat.
Glede kulturnega doma – pobuda se vzame na znanje.
Glede informiranja obiskovalcev je povedal, da je na to temo pripravljen eden izmed letošnjih projektov. Današnja tehnika omogoča tridimenzionalen zemljevid in o tem tečejo pogovori. Vlanskem letu je občina izdala turističen zemljevid, ki pa je že skoraj pošel, saj je bilo povpraševanje zelo veliko.

Franc Truden je povedal, da je v zemljiški knjigi opazil, da občina postaja lastnik raznih zemljišč v Loški dolini, tudi solastnik zemljišč in gozdov. Predlagal je, dauprava ta zemljišča vključi v proračun 2006 za prodajo.

Župan je komentiral, da Občina Loška dolina že nekaj let ureja zemljiško knjižne zadeve. Hitrost tega urejanja največkrat določa zemljiška knjiga in vpisi ne gredo tako hitro, kot bi si želeli. S SKZG je večina zemljišč že razdeljeno, urejajo pa se še nekatera druga zemljišča. Glede prodaje bo sklepal občinski svet, vendar je župan menil, da ni smiselno vse razprodati naenkrat. Zemljišča v Loški dolini trenutno nimajo velike vrednosti.

Viktor Prosenc je dejal, da je že v prejšnjem mandatu dal pobudo za ureditev pločnika Pudob – šola Iga vas. Takrat je dobil odgovor, da bo to narejeno ob rekonstrukciji ceste. Od takrat je minilo šest let, pa ni narejenega nič. Vprašal je, ali se da kaj narediti. In podprl pobudo Zdenka Trudna glede pločnika Pudob – Stari trg.

Župan je povedal, da si pločnikov vsi želimo – tako, kot je urejeno na relaciji Stari trg – Lož. DRSC ima v svojem planu za leto 2006 preplastitev cest Babno Polje – Jermendol in to bo najprej prišlo na vrsto. Občina se bo trudila, da bi čim prej prišlo tudi do rekonstrukcije odsekov Stari trg – Pudob – Iga vas.Armida Bavec je vprašala, kaj je s koncesijo za dimnikarske storitve? Če izbrani koncesionar še ni naredil nič na tem področju, je predlaga odvzem koncesije.
Dodala je, da bi bil – glede na referendumski izid v Postojni – primeren trenutek eno od sej posvetiti temi, kaj bomo z našimi smetmi.Župan je povedal, da je po podelitvi koncesije dimnikarju prišlo do zakonske spremembe in zdaj je podelitev koncesije za dimnikarske storitve v pristojnosti države. Glede odločitve občanov Postojne o nepodpiranju deponije v Orehovških brdih, so se občine že začele dogovarjati. Kažejo semožnosti v občini Logatec, ki že zdaj sprejema odpadke iz drugih krajev Slovenije. Ministrstvo za okolje in prostor se še odloča o številu regijskih odlagališč v Sloveniji. Občina Postojna pa si je nakopala težave doma, saj ne morejo reševati niti lastnih odpadkov. Naša deponija na Rakeku ima podaljšano dobo, kar je trenutno za občino tudi najceneje.

Župan se je zahvalil za sodelovanje, vse povabil na “Srednjeveški dan” in polharski večer, ki ga organizira turistično društvo in ob 22.10 zaključil sejo.zapisala: Andreja BuhŽupan: Janez Sterle

Na glavno vsebino