Novice in obvestila

Zapisnik 26. redne seje občinskega sveta Občine Loške Doline
30. 06. 2005

prisotni:člani občinskega sveta Viktor Prosenc, Branko Troha, Janez Komidar, Marko Gorše, Zdravko Zrimšek, Marinko Klanfar, Borut Kraševec, Dušan Baraga, Jernej Zabukovec, Armida Bavec, Franc Truden, Janez Škerbec, Zdenko Truden, Anton Strle (prispel ob 19,20)

občinska uprava: župan Janez Sterle,Danica Zrim, Lidija Novak in Andreja Buh

vabljeni: Zavod Oron, Sonja Jozelj – OŠ heroja Janeza Hribarja Stari trg, Tatjana Leskovec – OŠ, Andrej Kordiš – Nadzorni odborSejo je vodil župan Janez Sterle, pozdravil prisotne, ugotovil sklepčnost in v razpravo podal zapisnik prejšnje seje.

Branko Troha je povedal, da je s tem, ko je predlagal, da se poročil zavodov ne bere, ker nima nobenega vpliva, hotel povedati, da je nesmiselno poročila brati še enkrat, ker so jih vsi dobili domov in bi jih lahko prebrali. Na seji naj bi jih predstavili na kratko.

Svetniki so sprejeliSKLEPšt. 256: Občinski svet Občine Loška dolina potrjuje zapisnik svoje 25. redne seje.
za: soglasno

Nato je župan predlagal dnevni red kot v vabilu. Prebral je pismeni predlog za razširitev dnevnega reda, ki so ga podali : Armida Bavec, Branko Troha, Viktor Prosenc, Zdravko Zrimšek in Marinko Klanfar. Predlagali so – točka 4. naj bi se glasila “soglasje za povečanje števila otrok v kombiniranem oddelku vrtca in pobuda Sveta šole OŠ heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu za ustanovitev 6. oddelka v vrtcu”.

Dušan Baraga je glede razširitve dejal, da zaenkrat ne bi bila smiselna, ker prejudicira proračun za leto 2006 in bi bili premalo seznanjeni s posledicami sprejetja sklepa. Menil je, da je do jeseni dovolj časa za premislek. Proti razširitvi nima nič, pomeni pa določeno finančno breme.

Armida Bavec je dejala, da je razširitev smiselna, saj so gradivo že dobili kot informacijo. Je pa pobuda podana, ker je Svet šole v dopisu občini navedel, da je 19..3.2004 problematiko poslal na občino in sprašuje, zakaj od takrat ni dobil nobenega odgovora, nobene informacije. Zato je prav o tem odločati in zaradi proračuna sprejeti sklep. Gre za zavezo svetu in zavezo upravi, da naredi analizo.

Danica Zrim je povedala, da se je bila pobuda sveta šole z dne 19.3.2004 nanašala na informacijo v zvezi z graditvijo novega vrtca in Robert Gradišar je na to pobudo tudi odgovoril. V gradivu pa imajo svetniki predlog šole za povečanje števila otrok v kombiniranih oddelkih in predlog za ekonomsko ceno za kombinirani oddelke. Za predlogom stoji šola na podlagi finančnega načrta, ki ga je podala za leto 2005.

Sonja Jozelj je predlagala, da se vsi svetniki najprej seznanijo s pripravljenim gradivom. Da se potrdi cena programa kombiniranega oddelka in da jih seznanijo z ugotovitvami v primeru ustanovitve 6. oddelka v vrtcu in morda bi se potem lažje odločali.

Marko Gorše je predlagal, naj razširjene točke ne uvrstijo na dnevni red, ker v tem trenutku ne vedo za posledice in o tem ne more glasovati. Okvirno je slišal, da bi to za občino pomenilo 10 miododatnih stroškov in preden se odloča, potrebuje informacijo. Pobuda sveta šole pa nima zveze z 6. oddelkom, predsednica sveta, s katero je osebno govoril, je dejala, da so spraševali o gradnji vrtca, res pa niso bili zadovoljni ne s hitrostjo in ne z vsebino odgovora.

Armida Bavec se je strinjala, da gradivo ni pripravljeno, da bi lahko odločali o povečanju ali o 6. oddelku. Opozorila je na datume, kdaj je šola posredovala posamezne dopise občini in prebrala dopis šole z dne 6.6.2005.

Viktor Prosenc je dejal, v je bila v prejšnjem mandatu sedanja opozicija pozicija in obratno inso obravnavali enak problem razširitve enega oddelka. Takrat so svetniki našli dogovor. Ob pregledu dopisa staršev meni, da je odločitev lahka.

Župan je komentiral, da vsi starši niso podpisani, saj so nekateri proti.

Danica Zrim je dodala, da starši v skladu z Odlokom o ustanovitvi OŠ imajo svoj organ – Svet staršev. Na seji Sveta šole je šola seznanila predstavnike sveta staršev.

Branko Troha je komentiral, da gre za debato gluhih. Bil je na vseh svetih staršev in je stvari razumel drugače. Vprašal je, kje je za 9 mio tolarjev letno moč dobiti dva delovna mesta. S 1.1. je potrebno oddelke oblikovati in, če bo svet to sprejemal s proračunom, nov oddelek ne bo sprejet. Na svetu staršev je razumel, da gre za usklajene zadeve.

Danica Zrim je prebrala odgovor občine, ki govori o tem, kakšne so posledice odprtja novega oddelka, ki je podan v gradivu kot informacija. Prebrala je še sklep sveta staršev, ki je bil 30.5.2005.

Marinko Klanfar je dejal, da bi bilo ob prebiranju gradiva smiselno razmisliti o temu, kaj menijo predstavniki sveta staršev, kaj pomeni predlog razširitev dnevnega reda in na situacijo, ki jo imamo tukaj, ko so se pred časom soglasno odločali za razširitev seje. Predlagal je umik točke dnevnega reda in naj vsi skupaj še enkrat preberejo predloge in ugotovijo, ali je to finančno možno ali ne.

Župan je vprašal, ali je predlagal umik 4. točke dnevnega reda ali predlagane razširjene 4. točke.

Marinko Klanfar je dejal, da predlaga umik 4. točke z dnevnega reda.

Armida Bavec je dejala, da ne ve, kaj pomeni popoln umik te točke. Rekla je, da se v tem primeru ne pogovarjamo o vrečah krompirja, ampak o otrocih. In pri tem ni pomembeno samo to, koliko sredstev bomo “zapravili” zaradi 6. oddelka, ampak tudi to,ali imamo zagotovljene prostorske pogoje tudi za dlje časa, ali prostorski pogoji ustrezajo normativom, ali ne ustrezajo. In kaj glede prostorskih pogojev pomeni 6. oddelek. Gradivo bi moralo vsebovati te podatke, ne pa kopije dopisov. Predlagale je, v primeru, da je predvidena še kakšna seja, dase točka umakne in se celovito pripravi. Če seje ne bo, pa naj točka ostane.

Danica Zrim je povedala, da umik 4 točke pomeni tudi umik 5. točke, seja pa se do septembra ne predvideva. OŠ na ta način ne bo mogla organizirati svojega dela.

Armida Bavec je povedala, da je bil sklep za razširitev dnevnega reda predlagan tako, da se uvede kombiniran oddelek s 1.7. oz. 1.9. in se cene potrdijo in do 1.1. to deluje tako, kot je predloženo. Od 1.1.2006 pa se uvede 6. oddelek, takrat pa je že možno pripraviti celotno zadevo. Če prostorski pogoji niso urejeni, pa naj vodstvo šole to staršem pove, ne pa da podpira pobude staršev.

Župan je predlagal sprejem Sklepa o umiku 4. točke z dnevnega reda, ki pa ni bil sprejet, saj so za glasovali 3, proti pa 8 svetnikov.

Župan je predlagal tudi sprejem sklepa o preimenovanju 4 točke dnevnega reda v “soglasje za povečanje številaotrok v kombiniranem oddelku vrtca in pobuda Sveta šole OŠ heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu za ustanovitev 6. oddelka v vrtcu”, ki tudi ni bil sprejet, saj je za glasovalo 5, proti pa 7 svetnikov.

Svetniki so sprejeliSKLEPšt. 257: 26. redna seja Občinskega sveta Občine Loška dolina poteka po naslednjem dnevnem redu:
1. potrditev zapisnika 25. redne seje
2. pregled realizacije sklepov
3. odlok o zaključnem računu proračuna Občine Loška dolina za leto 2004
4. soglasje za povečanje števila otrok v kombiniranih oddelkih vrtca
5. sprememba in dopolnitev cen programov predšolske vzgoje v vrtcu “Osnovne šole heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu”
6. pobude in vprašanja
za: 7, proti: 1

K 2. točki:

Župan je ugotovil, da so vsi sklepi prejšnje seje realizirani oz. v fazi realizacije. Dodal je, da pobuda za spremembo ur sejsveta ni na dnevnem redu, ker je potrebno temeljito pripraviti spremembo poslovnika.

K 3. točki:

Predlog odloka o zaključnem računu proračuna Občine Loška dolina za leto 2004 je predstavila Lidija Novak.

Župan je povedal, da je bila splošna razprava že opravljena in da imajo svetniki možnost le obrazložiti svoj glas.

Svetniki so sprejeliSKLEPšt. 258: Sprejme se Odlok o zaključnem računu proračuna občine Loška dolina za leto 2004.
za: 9, proti: 1

K 4. točki:

Uvodno poročilo je podala Sonja Jozelj, ravnateljica OŠ heroja Janeza Hribarja Stari trg.

Armida Bavec je povedala, da ni proti povišanju števila otrok, vprašala pa je, koliko kvadratnih metrov igralnih površine je zagotovljenih v vrtcu, ali je to najmanj 3 m3. Ali so standardi zagotovljeni?

Sonja Jozelj je odgovorila, da prostorski pogoji niso idealni, kot tudi ne drugje v Sloveniji, da pa je šola v času, od 1.6. preuredila pogoje v Starem trgu in sicer z izvedbo gradbenih del v igralnici ins tem za 30-40 % povečala igralno površino. V primeru, da govorimo o eni skupini, se je prostor povečal 100 %. Povečali so tudi prostore v Iga vasi.

Viktor Prosenc je dejal, da bo podprl sklep. Zbodel pa ga je komentar, da verjetno tudi v drugih vrtcih v Sloveniji pogoji niso taki, kot bi morali biti. Dejal je, da s tem ni obremenjen, zanimajo ga pogoji v domačem vrtcu. Vprašal je – glede normativa – koliko otrok pride na eno vzgojiteljico in kdo bo prevzel odgovornost, če se otrokom kaj naredi, če vzgojiteljica ne bo mogla paziti na vse otroke.

Sonja Jozelj je odgovorila, da povečanje števila otrok dovoljuje zakon, ki je enoten za vso Slovenijo. Glede odgovornosti: za delo v skupini sta vedno odgovorni vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice.

Armida Bavec je dopolnila vprašanje in sicer – ve, da se šola trudi zagotoviti ustrezne pogoje za otroke, vendar je vprašala, ali je za 96 otrok zagotovljenih 288 m2 igralne površine, kar pomeni najmanj 3 m2 na otroka. Če ne, koliko je te površine na otroka, saj starši pravijo, da so igralne površine premajhne.

Sonja Jozelj je odgovorila, da sta ustrezni dve igralnici, tri pa niso čisto po normativih. Izpostavila pa je dejstvo, da se z oblikovanjem dodatnega oddelka ti pogoji še bistveno poslabšajo. Ni proti novemu oddelku, vendar trenutno niso pogoji za to.

Zdravo Zrimšek je v imenu komisije za družbene dejavnosti predlagal sprejem sklepa o povečanju števila otrok.
Dodal je osebno mnenje, da jepredlog LDS in DS primeren, vendar proti takemu glasovalnemu stroju nimajo nobenih možnosti.

Marinko Klanfar je dodal, da ga čudi razmišljanje ravnateljice, da gleda skozi sredstva, ki jih nakaže občina, nima pa drugih ambicij.

Sonja Jozelj je ponovno poudarila, kaj pomeni oblikovanje šestega oddelka. Ravnateljica je dolžna planirati oddelek v okviru finančnih sredstev, ki so jih planirali oktobra 2004. Strokovno je odgovorna, da v okviru teh sredstev izpelje predšolski program. Proračun za leto 2005 ne zajema oblikovanje 6. oddelka. Tudi v primeru 6 oddelkov bi imeli en kombiniranoddelek. Dodatno bi se poslabšali prostorski pogoji. Opozorila je na analizo prisotnosti otrok ( v povprečju 80%), ki jo je že navedla v uvodu. Dodala je še, da je potrebno upoštevati, da število vpisanih otrok v vrtcu ni stalno, kot v šoli, v vrtcu se število otrok spreminja.

Anton Sterleje dejal, da bo glasoval za, ne glede na to, da gre za glasovalni stroj. Če bodo glasovali za, gre to v prid otrokom v Loški dolini.

Branko Troha je dejal, da v zapisniku seje svetu staršev ni navedeno, da pomeni oblikovanje 6. oddelka večjo prostorsko stisko.

Sonja Jozelj je odgovorila, daupa, da je to v zapisniku napisano, vsekakor pa je na seji Tatjana Leskovec poudarila, da rev primeru 6. oddelka za poslabšanje prostorskih pogojev.

Svetniki so sprejeliSKLEPšt. 259: Občinski svet občine Loška dolina soglaša, da število otrok v kombiniranih oddelkih presega število za največ dva otroka v oddelku.
za: 13

K 5 točki:

Uvod je podala Sonja Jozelj, ravnateljica OŠ heroja Janeza Hribarja Stari trg.

Zdravko Zrimšek je v imenu komisije za družbene dejavnosti predlagal sprejem predlaganega sklepa.

Svetniki so sprejeliSKLEPšt. 260: Sprejme se sklep o spremembi in dopolnitvi sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcu Osnovne šole heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu.
za: 12

K 6. točki:

Franc Truden:
1. Slišal je pripombe vaščanov Nadleska, da se iz obratov Perutninskega kombinata Pivka širi smrad. Cena za eno delovno mesto ni primerljiva s tem, da zasmradi celo vas. Zato je apeliral na občino, da apelira na podjetje, saj je občasno stanje neznosno. Je proti temu, da imajo firme naš prostor za zasmrajanje. Če ne bo ukrepa, bo podjetje prijavil na inšpektorat.

Jernej Zabukovec :
1. V zadnjem času se pojavljajo velika neurja. Čudil se je,da o tem nihče nikomur ne poroča. Župan bi moral sklicati komisijo in škodo oceniti. Verjetno bo potrebno tudi glasovati o pomoči oškodovancem.

Janez Komidar je spregovoril kot član imenovane komisije in povedal, da sta bila on in župan na terenu na dan nesreče. Najbolj je prizadeta BabnaPolica. Naslednji dan sta prizadeto območje obiskala s delavcem uprave in škodo dokumentirala. Vsi postopki tečejo v skladu z zakonom o naravnih nesrečah.

Marko Gorše je dal pobudo, ki jo je naslovil najprej na občinsko upravo. Ko gleda po dolini, vidi, da se v tem trenutku najslabše piše ostrnicam, saj iz leta v leto izginjajo. Zato je menil, da bi morala občina pristopiti k temu in predlagal je, da uprava poskusi narediti predlog osnutka odloka o zaščiti ostrnic oz. nekaj podobnega, kjer bi to posebnost zaščitili. Če bi ostrnice hoteli ohraniti, pa bi morala občina tistim, kiostrnice še postavljajo, nekaj financirati.

Zdravko Zrimšek :
1. Predlagal, da bi za ločeno zbiranje odpadkov pri kontejnerju za plastiko pritrdili aparat za stiskanje plastik, kar je že predlagal direktorji komunale Cerknica. Trenutno so kontejnerji namreč hitro polni.
2. Dal je pobudo, da bi za ločeno zbiranje odpadkov namestili kontejnerje tudi na Ogradah.

Armida Bavec je prebrala vprašanja Bernarde Okoliš, predsednice sveta šole, ki so navedena v dopisu šole z dne 6.6.2005 in sicer – citat: Sprašujem vas, ali se program izdelave dokumentacije in pridobivanja soglasij za gradnjo novega vrtca dejansko izvaja letos in ali lahko pričakujemo začetek gradnje v letu 2006, kot ste navedli v vašem dopisu?” in – citat: Ravno tako smo vas v dopisu št. 368, 23.8.2004 seznanili s sklepom, ki je bil sprejet na Svetu šole v juniju 2004 in sicer o predlogu staršev otrok iz Iga vasi o ureditvi pločnikov ob cesti iz Iga vasi do šole in nazaj.”

Župan je odgovoril, da se program izdelave projektne dokumentacije izvaja, projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja se dela. Glede pločnikov je povedal, da so to pločniki ob državni cesti in da jih je potrebno graditi oz.dograjevati skupaj z določenimi drugimi deli (npr. odvodnjavanje). Te pobude so že večkrat posredovane tudi na DRSC, vendar v programu rekonstrukcij državnih cest tega odseka zaenkrat ni.

Anton Strle je prosil župana, da poda informacijo, kako potekajo obnovitvena dela v gradu Snežnik in pristave, da bodo svetniki vedeli iz prve roke.

Župan je odgovoril, da bi iz prve roke morali izvedeti od Ministrstva za kulturo. Nina Orel z ministrstva je v medijih povedala, da je pogodba za izvedbo podpisana jeseni 2004, gre za 405 ali 410 mio tolarjev. Dela bi se morala začeti februarja, takrat se je večinski del opreme deponiralo, le nekaj opreme je ostalo tu. Ministrstvu je bil ponujen prostor za opremo, vendar se je restavratorski center odločil za hranjenje v drugih objektih. Poudaril je, da je pooblaščen Restavratorski center RS. V odgovoru ministrstva je bilo rečeno, naj bi sezačetek del zavlekel najkasneje do jeseni, ker je ministrstvo prijavilo projekt za pridobitev sredstev iz strukturnega sklada EU. Če ta vloga ne bo pozitivno rešena, bo ministrstvo to uredila iz sredstev proračuna RS. Enako izjavo je dal tudi dosedanji direktor direktorata za kulturo. Občina pogosto sprašuje glede te obnove, pa tudi drugače je pogosto v kontaktih z Direktoratom za varstvo kulture, zaradi drugih investicij.

Na vprašanje, kaj se dogaja s stavbo Cesta Notranjskega odreda 13 je župan odgovoril, da je občina dobila dopis Ministrstva za kulturo, opremljen z dopisom Zavoda za varstvo kulturne dediščine, kjer se strinjajo, naj bi se objekt varoval dokumentarno, kar omogoča rušenje tega objekta. V minulem tednu je bil na Zavodu za varstvo kulturne dediščine in izjava njihovega direktorja je, da ima zadevo na mizi in da bo projekt za rušitev potrjen še v tem tednu.
Dodal je, da so se nekateri kadri na teh službah v tem času menjali, kar zopet povzroča čakanje.
Občina je vse dokumente, ki jih je imela o objektu, posredovala takoj, postopek za izbris pa je dolgotrajen.

Župan je vse povabil na prireditve “V deželi ostrnic” in ob 20,40 zaključil sejo.zapisala: Andreja BuhŽupan: Janez Sterle

Na glavno vsebino