Novice in obvestila

Zapisnik 24. redne seje občinskega sveta Občine Loška Dolina
24. 03. 2005

prisotni:člani občinskega sveta Marko Gorše, Armida Bavec, Janez Škerbec, Jernej Zabukovec, Zdenko Truden, Franc Truden, Zdravko Zrimšek, Borut Kraševec (prispel ob 19,50 uri), Marinko Klanfar, Branko Troha, Dušan Baraga, Viktor Prosenc in Anton Strle

občinska uprava: župan Janez Sterle, Danica Zrim, Robert Gradišar, Lidija Novak in Andreja Buh

vabljeni: Zavod ORON, Andrej Kordiš – Nadzorni odbor, Majda Šraj in Matjaž Žnidaršič – predstavnika občine v drugih organih, Dragica Prosen – Radio Slovenije in Klara Škrinjar – Delo

ostali prisotni: Vincenc Otoničar, član Državnega sveta RS

opravičeno odsotni: Janez KomidarSejo je vodil župan Janez Sterle, pozdravil prisotne, ugotovil sklepčnost in v razpravo podal zapisnik prejšnje seje.

Svetniki so sprejeliSKLEPšt. 238: Občinski svet Občine Loška dolina potrjuje zapisnik svoje 23. redne seje.
za: soglasno

Nato je župan predlagal dnevni red kot v vabilu in svetniki so sprejeliSKLEPšt. 239: 24. redna seja Občinskega sveta Občine Loška dolina poteka po naslednjem dnevnem redu:
1. potrditev zapisnika 23. redne seje
2. pregled realizacije sklepov
3. poročilo predstavnikov, imenovanih s strani Občinskega sveta Občine Loška dolina
4. oblikovanje najemnin za neprofitna stanovanja v lasti Občine Loška dolina
5. problematika zobozdravstva v Občini Loška dolina – koncesija za opravljanje zobozdravstvenih storitev
6. poraba sredstev proračuna Občine Loška dolina za vaške odbore za leto 2005
7. prometna signalizacija
8. problematika rjavega medveda v Loški dolini
9. pobude in vprašanja
za: soglasno

K 2. točki:

Župan je ugotovil, da so vsi sklepi prejšnje seje realizirani.

K 3. točki:

Jernej Zabukovec je predstavil pismeno podano poročilo o delu Senata za reševanje pritožb zoper policiste.

Majda Šraj je predstavila pismeno podano poročilo o delu Sveta zavoda CSD Cerknica.
Dodala je, da je predlagala spremembo statuta zavoda, saj po zdajšnjih določilih člani sveta prejmejo gradivo tri dni pred sejo. Seje so navadno ob ponedeljkih, kar pomeni, da gradivo prejmejo ob petkih, kar onemogoča posvetovanje člana sveta z županom oz. občinsko upravo.

Matjaž Žnidaršič je predstavil pismeno podano poročilo o delu Sveta območne izpostave JSKD Cerknica.

Marko Gorše je predstavil pismeno podana poročila o delu:

 • Lokalne akcijske skupine za boj proti dovoljenim in nedovoljenim drogam in
 • Sveta zavoda ZD dr. Božidarja Lavriča Cerknica.

Branko Troha je predstavil pismeno podana poročila o delu:

 • Nadzornega sveta JP Komunala Cerknica d.o.o.,
 • Sveta Notranjsko– kraškega regionalnega zavoda za turizem Postojna in
 • Sveta Osnovnešole heroja Janeza Hribarja Stari trg.

Viktor Prosenc je posredoval nekaj pripomb in vprašanj:

 • Vprašal je, ali je obstoj koordinacijske skupine CSD Cerknica sploh smiseln, če se komisija še nikoli ni sestala.
 • Glede LAS-a je vprašal, kako naj bi bila skupina organizirana in s katerimi sorodnimi skupinami je povezana. Zanimalo ga je tudi, na kakšen način LAS spremlja predloge in rešitve in kakšna je problematika drog v Loški dolini.
 • Glede ZD dr. Božidarja Lavriča je vprašal, kakšen odgovor je Marko Gorše dobil na vprašanje o podelitvi koncesije zobozdravnici in kakšen odgovor na vprašanje o plači direktorice zavoda.
 • Glede poročila članov sveta šole Mlakarjeve in Strleta je komentiral, da ne ve, za kakšno poročilo gre ( ali gre za tiskarskega škrata).

Marko Gorše je odgovoril:

 • LASše nima urejenega pravnega statusa, deluje kot interesna skupina ljudi. Možnosti organiziranja je več, pričakuje pa tudi kakšen namig občine.
 • V LAS- u so predstavniki različnih institucij, ki se pri svojem delu srečujejo z drogami (policija, CSD, sodniki, humanitarne organizacije, šole…).
 • Glede odločitev LAS-a: ob ustanovitvi so se odločili, da bodo delovali na preventivnem področju. Vendar bo potrebno – glede na trenutni položaj – delovati preventivno in kurativno. V osnovi pa naj bi LAS deloval tako, da bi mlade odvračal od uživanja drog.
 • Izvedli so anketo o uživanju drog med osnovnošolci in srednješolci, rezultati ankete pa še niso narejeni. Dodal je še, da je policija v letu 2003 obravnavala 5 primerov, povezanih z drogami, v letu 2004 pa 21 primerov.
 • Glede zdravstvenega doma je povedal:
 • Glede koncesije zobozdravnici je direktorica ZD rekla, da koncesije ne bo podprla, dokler ne bo sprejet Odlok o ustanovitvi zavoda, medtem, ko glede primerjave podeljevanja koncesij v Cerknici in v Loški dolini ni dobil konkretnega odgovora.
 • Glede direktoričine plače je dobil odgovor, da so se v zavodu pozanimali pri pravnikih – polovica pravnikov je rekla, da je plača v redu, polovica pa, da ni. Odgovor ga sicer ni zadovoljil, vendar več ni izvedel.

Zdenko Truden je povedal:

 • Poročila v dveh, treh stavkih niso primerna.
 • Vprašal je, ali je senat za reševanje pritožb imel kaj pritožb, ali so jih obravnavali in reševali.
 • Glede poročila članov sveta zavoda OŠ je pričakoval skupno poročilo vseh treh članov sveta

.Jernej Zabukovec je odgovoril, da je senat obravnaval pritožbe. Ker pa gre za točno določene osebe, o tem ne sme govoriti.

Svetniki so sprejeliSKLEPšt. 240: Občinski svet Občine Loška dolina sprejme poročila predstavnikov, imenovanih s strani Občinskega sveta Občine Loška dolina, za leto 2004.
za: soglasno

K 4. točki:

Uvod je podala Danica Zrim, ki je dodala, da je zbrala informacije v nekaterih drugih občinah (Cerknica, Logatec, Pivka, Kočevje, Ajdovščina) in da bodo ponekod povišali najemnino do najvišje možne stopnje oz. več, kot v občini Loška dolina.

Dušan Baraga je v imenu stanovanjskega odbora predlagal sprejem predlaganega sklepa.

Armida Bavec je predlagala popravek sklepa z navedbo številke.

Svetniki so sprejeliSKLEPšt. 241: Sprejme se sklepštevilka 241 o oblikovanju neprofitne najemnine za stanovanja v lasti Občine Loška dolina.
za: soglasno

K 5. točki:

Uvod je podala Danica Zrim.

Zdravko Zrimšek je v imenu Komisije za družbene dejavnosti predlagal podelitev koncesije dr. Vesni Šega Novak. Povedal je še, da je komisija mnenja, naj se v primeru potrebe za subvencioniranje najemnine zagotovijo sredstva iz občinskega proračuna.
Predlagal je, naj občinski svet nekaj naredi za izboljšanje odnosa direktorice zavoda do zobozdravstvene problematike.

Branko Troha je komentiral, da se občinski svet nima pravice vtikati vodnose v zdravstvenem domu.
Dodal je, da v gradivu manjkajo pomembne informacije (npr. velikost prostorov), sklep pa je napisan pogojno. V gradivu bi moral biti osnutek koncesijske pogodbe in točno navedeni pogoji, ki jih navaja zobozdravnica.

Danica Zrim je odgovorila, da v skladu z zakonodajo koncesijo podeljuje občinski upravni organ. Namen občinske uprave je bil občinski svet seznaniti s problematiko in pridobiti njegovo soglasje.

Armida Bavec je pritrdila Danici Zrim glede podelitve koncesije. Dodala je, da jo je v gradivu zbodel način komunikacije v zdravstvenem domu. Od direktorice ZD bi pričakovala konkretne pripombe oz. mnenje o podelitvi koncesije.
Glede na to, da bo občina prevzela določeno razliko stroškov, jo je zanimalo, za kakšen znesek gre. In ali gre res za neprofitno najemnino.
Glede zobnega tehnika je menila, da mora tu delovati trg. Menila je, da so pogojizobozdravnice korektni in dodala, da bi podprla koncesijo, vendar želi predstavitev stroškov.
Predlagala je še črtanje dela sklepa, od besedila “če bo dosežen…” dalje.

Danica Zrim je odgovorila, da višina doplačila najemnine še ni znana, okvirno pa gre za okoli 300.000 SIT letno. Tudivelikost prostorov še ni dorečena, gre pa za približno 60 m2. Glede tehnika so se dogovorili , da bo koncesionarka za polovico dela sklenila pogodbo z zdravstvenim domom, polovico pa bo oddala drugemu izvajalcu.

Dušan Baraga je komentiral, da je vprašljivo, če se s podelitvijo koncesije podrezdravstvena mreža, saj koncesionar ostane del mreže. Glede na trenutno situacijo v Sloveniji je pričakovati, da bo zobozdravnika v Loško dolino težko dobiti, če pa se občina dogovori z dr. Šegovo, bo ona interesno in finančno povezana s krajem. V primeru podelitve koncesije bo dr. Šegovavložila velike napore v posodobitev opreme. Koncesijo je potrebno gledati tudi s stališča pomanjkanja zobozdravnikov in če hoče občinski svet dobro svojim občanom, je potrebno s podelitvijo koncesije pohiteti.
Povedal je še, da je v zdravstvenem domu odnos vodstvo – zobozdravniki slabši od odnosa vodstvo – zdravniki.
Povedal je, da nekatere stvari niso dorečene, ker so še v fazi pogajanj.
Najbolj sporen je zobotehnik – dr. Šegova apelira na zdravstveni dom, naj bo tehnik v ambulanti, saj zobozdravnica potrebuje posvetovanje z njim. Trenutno tehnik dela v laboratoriju v Cerknici, tudi za potrebe Loške doline, saj je oprema laboratorija v Starem trgu prevelik strošek in tako drži podatek o količniku 0,6.
Zaradi trenutnih odnosov se je dr. Šegova odločila, da bo tehnika poiskala na trgu, kar pa pomeni, da zdravstvenem domu ostaja kader.
Dodal je še, da ga kot zdravnika moti odnos centra zavoda (Cerknica) do periferije. Na periferijo se ne vlaga, so pa trenutne investicije v Starem trgu stvar pogajanj in upa, da kaže na bolje.
Na koncu je poudaril, da je zobozdravnici potrebno iti naproti in da je škoda, da tega niso naredili že prej.

Svetniki so sprejeliSKLEPšt. 242: Občinski svet Občine Loška dolina soglaša, da se dr.dent.med. Vesni Šega – Novak podeli koncesija za opravljanje zobozdravstvenih storitev v Občini Loška dolina.
za: soglasno

K 6. točki:

Uvod je podal Robert Gradišar.

Janez Škerbec je v imenu komisije za komunalno dejavnost predlagal sprejem predlaganega sklepa. Dodal je, da se nekaterim vaškim odborom ni zdelo vredno posredovati občini svoje potrebe, zato je apeliral na občane, naj opozorijo predstavnike vaških odborov na to, naj posredujejo vaške potrebe vsako leto znova.

Zdravko Zrimšek je dejal, da je Ogradah potrebnourediti še obračališče na vrhu naselja in pešpot, ki je trenutno prav nevarna. Predlagal je, naj se to upošteva pri investicijah.

Branko Troha je komentiral, da je razprava nepotrebna. Če so vaški odbori posredovali programe, naj se te programe upošteva. Ponovno je opozoril, da komisija ne predlaga, ampak le daje mnenje. Opozoril je tudi na enotnost navedb v tabelarnem delu.

Janez Škerbec je odgovoril, da se je komisija le opredelila do programov, ni pa ničesar predlagala.

Dušan Baraga je povedal, da so Kozarišče posredovale predloge, vendar se je komisija odločila, da njihovi predlogi ne pridejo na vrsto. Rekel je, da spoštuje mnenje komisije, vendar se (kot lokalpatriot) z njim ne strinja.

Robert Gradišar pa je odgovoril, da poimenovanje programov ni enotno, ker gre za dobesedne navedbe vaških odborov.

Svetniki so sprejeliSKLEPšt. 243: Občinski svet sprejme program porabe sredstev za vaške odbore za leto 2005.
za: 11, proti: 2

K 7. točki:

Uvod je podal Robert Gradišar in svetniki so sprejeliSKLEPšt. 244: Občinski svet sprejme sklep o postavitvi prometnih znakov:

 • ogledalo v naselju Podgora ( na avtobusni postaji) in
 • prepoved parkiranja pri muzeju Lož.

za: soglasno

K 8. točki:

Uvod je podal Robert Gradišar.

Župan je dodal, da je bilo do 1.1.2005 za medveda pristojno Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP), od takrat pa je pristojno Ministrstvo za okolje in prostor (MOP). Zavod za godove RS (ZGS) kot strokovna služba je letos že podal svoje mnenje k strategiji upravljanja z rjavim medvedom. Mnenje je podal tudi Zavod za varstvo narave ter strokovna komisija in vsa ta mnenja so del podlag za pripravo odločbe za odstrel.
ZGS je ugotovil, da je številčnost medveda v nekaterih okoljih že presegla zmogljivost okolja.Župan je že pred štirinajstimi dnevi pristojne službe pozval k ukrepanju za letošnje leto, saj so se do sedaj največje težave pojavljale v spomladanskem času. MOP še ni izdalo odločbe za letošnji odstrel in župan je pristojne pozval, naj skušajo birokratske postopke zmanjšati na minimum.

Armida Bavec je predstavila pismeno gradivo, ki ga je pred sejo posredovala svetnikom. Predlagala je sprejem dveh sklepov, na podlagi katerih bi občinski svet pridobil tudi povratne informacije. Rekla je, da pričakuje, da bodo sklepi posredovani pristojnim službam, pa tudi hitro ukrepanje teh služb. S sprejetjem predlaganih sklepov naj bi MOP sprejel Občino Loška dolina kot enakovrednega partnerja.

Franc Truden je dejal, naj medved živi tam, kjer je njegov prostor – v gozdu. Dodal je, da je proti temu, da se napiše, da je potrebno zmanjšati število medvedov v bližini naselja, ampak je potrebno vse medvede v bližini naselij likvidirati. Če želi država rezervat medveda v Loški dolini, naj ga pač ima, vendar pa naj za to plača.

Marko Gorše se je opredelil k temu, da je potrebno število medvedov zmanjšati, kajti le tako bo medved preživel. V nasprotnem primerubodo pravico v svoje roke vzeli ljudje, kar se je že dogajalo v preteklosti.
Spomnil je, da je bil v lanskem letu po odločbi ministrstva v Loški dolini predviden en medved za odstrel, intervencijsko pa so potem odstrelili še tri.
Srčika problema pa je v tem, da je strategija upravljanja z rjavim medvedom odpovedala, da se na terenu ne obnese. Občina mora predvsem v tej smeri apelirati na državne ustanove.
Letošnji predvideni odstrel medveda ne dosega niti letnega prirastka, problematična pa je tudi spolna struktura odstrela, saj je vodeča medvedka izjemno zaščitena.
Odločba za letošnji odstrel medveda bi morala biti izdana do 31.12.2004. Odločbe še ni, čez poletje je za medveda lovopust, torej bo moč odločbo izvajati šele jeseni.
Glede sklepov, ki jih je v sprejem predlagala Armida Bavec, je dejal, da eden drugega izključujeta – v prvem je rečeno, da občina stvari pozna, v drugem pa občina prosi za podatke.
Zaključil je, da v občini vemo, kako pristopiti k rešitvi, odgovorni na državi pa tega ne vedo.

Armida Bavec je povedala, da ne zagovarja državne strategije in da je problem v tem, da te strategije nihče ne izvaja oz. na njej nihče še ni začel delati.
Predlagala je, naj se v medijih objavijo telefonske številke, kamor lahko občani sporočijo opažanja medveda.

Janez Škerbec je dejal, da je odstrel za pomladni del zamujen.
Dodal je, da bi bilo dobro, če bi občani obveščali občino o srečanjih z medvedom, v nujnih primerih pa naj bi občani obvestili strokovno osebo (intervencijska skupina ZGS). Opozoril je tudi občane, naj z obvestili ne čakajo, ampak videnje medveda javijo nemudoma.
Povedal je, da se strinja z drugim predlaganim sklepom Armide Bavec ter predlagal popravek sklepa iz gradiva.

Župan je dodal, da je potrebno medveda, ki se pojavi v bližini naselja, odstreliti – ne glede na težo in spol.

Borut Kraševec je dejal, da je problematika medveda vedno bol pereča in da morajo občani in občina sami nekaj narediti na tem področju. Ena možnost je objava telefonskih številk interventne skupine v medijih (Obrh, Zavod ORON).
Komentiral je tudi brošuro projekta LIFE, v kateri je tudi veliko navodil o tem, kako se obnašati ob srečanju z medvedom in predlagal županu, naj občina posreduje izdajatelju te brošure pobudo, naj bi brošuro posredovali vsem gospodinjstvom v občini.

Viktor Prosencje izrazil svoje strinjanje s svetniki, a dodal, da gre za pogovor z gluhimi. Poudaril je, da je kot o sogovorniku potrebno govoriti o konkretnih ljudeh: minister ta in ta.

Na predlog župana so svetniki sprejeliSKLEPšt. 245: Na seji lahko spregovori g. Vincenc Otoničar, član Državnega sveta RS
za: soglasno

Vincenc Otoničar je povedal, da ima namen sprožiti problematiko rjavega medveda na naslednji seji Državnega sveta. Ljudje iz MOP in Agencije za okolje sploh ne vedo, kaj se dogaja na terenu in tudi niso pripravljeni ogledati si položaja na podeželju. Pohvalil je občino za vloženi trud in jo prosil, naj vse materiale posreduje MOP in Agenciji za okolje.
Obljubil je svoje maksimalno angažiranje za reševanje problematike.

Svetniki so sprejeliSKLEPšt. 246: Občinski svet Občine Loška dolina z veliko zaskrbljenostjo spremlja porast števila in prisotnost rjavega medveda na območju Občine Loška dolina, še posebej v samih naseljih in v njihovi neposredni bližini.
V zvezi s to problematiko zahtevamo od Vlade Republike Slovenije in pristojnih ministrstev, da nemudoma začnejo izvajati ukrepe v skladu s Strategijo upravljanja z rjavim medvedom v Republiki Sloveniji in Akcijskim načrtom upravljanja z rjavim medvedom v Republiki Sloveniji.

V samih naseljih in njihovi neposredni bližini zahtevamo popoln odvzem rjavega medveda.
za: soglasnoSKLEPšt. 247: Občinski svet Občine Loška dolina od Vlade Republike Slovenije in pristojnih ministrstev pričakuje podrobnejšo seznanitev s potekom izvajanja ukrepov in tekoče letno seznanjanje s stanjem populacije rjavega medveda na območju naše občine, vključno z načrtovanimi in izvedenimi odvzemi.
za: soglasno

Na predlog Marka Goršeta je župan predlagal sprejem SKLEPA, da se 9. točka dnevnega reda preloži na naslednjo sejo, ki pa ni bil sprejet, saj sta za glasovala 2, proti pa 6 svetnikov.

K 9. točki:

Armida Bavec je podala predlog, naj bi – tako kot v drugih ambulantah – tudi v ginekološki ambulanti pacientke naročali ob urah.

Borut Kraševec je na predlog občanov predlagal ureditev glavne poti na pokopališču v Viševku.

Župan je odgovoril, da je ureditev poti že v planu in ob 22,40 zaključil sejo.zapisala: Andreja BuhŽupan: Janez Sterle

Na glavno vsebino