Novice in obvestila

Zapisnik 23. redne seje občinskega sveta Občine Loška Dolina
27. 01. 2005

prisotni:člani občinskega sveta Marko Gorše, Armida Bavec, Janez Škerbec, Jernej Zabukovec, Zdenko Truden, Franc Truden, Zdravko Zrimšek, Borut Kraševec, Marinko Klanfar, Branko Troha, Dušan Baraga in Janez Komidar

občinska uprava: župan Janez Sterle, Danica Zrim, Robert Gradišar, Lidija Novakin Andreja Buh

vabljeni: Zavod ORON, Andrej Kordiš – Nadzorni odbor
opravičeno odsotni: Viktor Prosenc in Anton Strle
Sejo je vodil župan Janez Sterle, pozdravil prisotne, ugotovil sklepčnost in v razpravo podal zapisnik prejšnje seje.

Svetniki so sprejeliSKLEPšt. 232: Občinski svet Občine Loška dolina potrjuje zapisnik svoje 22. redne seje.
za: soglasno

Nato je župan predlagal dnevni red kot v vabilu in svetniki so sprejeliSKLEPšt. 233: 23. redna seja Občinskega sveta Občine Loška dolina poteka po dnevnem redu:
1. potrditev zapisnika 22. redne seje
2. pregled realizacije sklepov
3. predlog odloka o proračunu Občine Loška dolina za leto 2005
4. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Zdravstvenega doma dr. Božidarja Lavriča –Cerknica – SKRAJŠANI POSTOPEK
5. kadrovske zadeve
6. pobude in vprašanja
za: soglasno

K 2. točki:

Župan je ugotovil, da so sklepi prejšnje seje realizirani oz. v postopku realizacije.

K 3. točki:

Uvod je podala Lidija Novak, ki je povedala, da na predlog odloka ni bilo posredovanih amandmajev.

Branko Troha je obrazložil glasovanje svetniške skupine LDS: Glasovali bodo proti, saj noben njihov predlog, podan v času razprave, ni bil upoštevan, medtem ko je bilo upoštevanih pribl. 2/3 predlogov drugih svetnikov.
Dodal je, da postopek sprejema proračuna ni bil izpeljan v skladus 74. in 75. členom poslovnika občinskega sveta.

Svetniki so sprejeliSKLEPšt. 234: Sprejme se Odlok o proračunu Občine Loška dolina za leto 2005.
za: 7, proti: 5

K 4. točki:

Uvod je podala Danica Zrim in svetniki so sprejeliSKLEPšt. 235: Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Zdravstvenega doma dr. Božidarja Lavriča.
za: 11, proti: /

K 5. točki:

Uvod je podal Franc Truden, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

Branko Troha je dejal, da bi moral predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja povedati, da so bili sklepi sprejeti s preglasovanjem. V prejšnjem sestavu komisije ni bilo nikoli preglasovanja, temveč vedno dogovor.
Dodal je, da bi bilo prav, da bi bila na svetu poročila vseh zavodov, ne pa, da morajo svetniki o nekaterih stvareh zvedeti na TV (stol v zobni ambulanti).

Franc Truden je odgovoril, da je bil sklep za Nelca sprejet soglasno. Za imenovanje v svet zavoda Zdravstveni dom pa sta dva kandidata podala soglasje (Gorše, Janež), za tretji predlog pa komisija ni imela soglasja kandidata.

Marko Gorše je dodal, da je enega kandidata predlagal Jernej Zabukovec, vendar ni imel kandidatovega soglasja. Menil je tudi, da je prav, da je v zavodu tudi predstavnik iz Babnega Polja.
Glede poročanja predstavnikov v zavodih je povedal, da so predstavniki dobili dopis občine, da morajo oddati poročila. Če občinski svet meni, da je poročanje enkrat letno premalo, se lahko odloči drugače. Dodal je še, da se onsam vedno posvetuje z občinsko upravo, kadar zastopa občino v raznih organih.

Branko Troha je dodal, da ni naključje, da se mu je že drugič zgodilo, da njihov kandidat ni imel soglasja. Povedal je tudi, da je Anton Žnidaršič (kandidat za svet zavoda Zdravstveni dom) podal ustno soglasje.

Svetniki so sprejeliSKLEPšt. 236: V stanovanjski odbor se namesto Milana Sernela iz Loža, Smelijevo naselje 10 imenuje Igor Nelec iz Pudoba 3.
za: 9, proti: 2SKLEPšt. 237: Občinski svet Občine Loška dolina za predstavnika Občine Loška dolina v svet Zavoda Zdravstveni dom dr. Božidarja Lavriča Cerknica imenuje Marka Gorše iz Nadleska 31 in Berto Janež iz Babnega Polja 44.
za: 7, proti: 2

K 6. točki:

Branko Troha:
1. Prosil je za odgovor, po katerem členu poslovnika je komisija tista, ki izvede določene zadeve.
2. Vprašal je, ali so vsi občinski akti urejeni tako, da so lahko za vzor ostalim. V dveh letih je bila statutarna komisija namreč sklicana le dva krat.
3. Glede na želje, napisane v tabelarnem delu občinskega proračuna, je predlagal, dase v naslednjem obdobju sprejme občinski proračun vsaj za dve leti.

Župan je odgovoril na prvo vprašanje in zatrdil, da je komisija lahko le posvetovalno telo, ki pripravi predlog, odloča pa občinski svet.

Marko Gorše:
1. Pridružil se je Branku Troha, naj se prevetri občinske akte.
2. Posredoval je prošnjo Balinarskega kluba. In sicer prosijo, če občina lahko uredi njihov prostor bolj dolgoročno. Občina ima namreč v kompleksu družbe SVEA parcelo (pribl. 1200 m2) in predlagal je, da bi občina to parcelo zamenjala za balinišče. V primeru, da družba SVEA ne bo zainteresirana, pa ji občina lahko zaračuna najemnino, saj družba parcelo že dolgo uporablja brez najemnine.

Župan je odgovoril, da je bila taka ponudba že posredovana družbi SVEA.

Armida Bavec:
1. V proračunu je videla, da je letos potrebno plačati tudi strošek nadzora pri rekonstrukciji regionalne ceste. Kdo je bil nadzorni?
2. Glede regijskega odlagališča odpadkov je predlagala, naj vse občine, ki bi uporabljale to odlagališče, pooblastijo RRA Notranjsko-Kraške regije, da bi peljali zadevo dalje. Trenutno je namreč na mrtvi točki.

Župan je odgovoril, da je nadzornika pri rekonstrukciji regionalne ceste imenovala Družba RS za ceste (gospoda Edvarda Krapeža), občina pa je soplačnik deleža po razrezu stroškov.
Glede regijskega odlagališča je povedal, da RRA Notranjsko-Kraške regije pri projektu sodeluje že ves čas. Ker pa je lokacija odlagališča v postojnski občini,mora ona sprejeli planske dokumente. In tu se stvari odvijajo prepočasi.
Občine so prve neposredne vzpodbude soglasno namenile za projektno dokumentacijo za projekt regijskega odlagališča in sicer že leta 2002. Do sedaj so izdelane le idejne rešitve, projekt pa še ne. Nekatere kraške občine ( Sežana, Hrpelje-Kozina, Divača…) se tudi še niso odločile, ali bodo sodelovale pri tem projektu ali ne.
Bo pa pobudo Armide Bavec posredoval naprej.

Zdravko Zrimšek:
1. Z odgovorom na temo stavb Pot na Ulako 7 in 7 a ni zadovoljen. Vprašal je, zakaj je občina objekte sprejela, če sov tako slabem stanju. Menil je, da občina ni bila obvezna sprejeti objekte, če pa jih že je, bo potrebno saniranje.
2. Vprašal je, kje so v občini gradbene parcele in s kakšnimi dokumenti so opredeljene.
3. Kaj je s stavbo Cesta Notranjskega odreda 13?

Župan je odgovoril:
1. Občino ni nihče vprašal, ali objekte Pot na Ulako 7 in 7 a sprejme ali ne in zaradi slabega stanja objektov se je občina odločila za odprodajo.
2. Zdravko Zrimšek naj se oglasi pri Robertu Gradišarju, kjer si bo na kartah lahko ogledal zazidljive parcele.
3. Pomoč pri reševanju stanja v zvezi z objektom Cesta Notranjskega odreda 13 sta obljubila direktor ZVKD in direktor območne enote tega zavoda. Občina se je pritožila na odločbo UE Cerknica, ki ni izdala gradbenega dovoljenja in to zdaj rešuje Ministrstvo za okolje in prostor. Glede izbrisa stavbe iz registra kulturne dediščine tudi še ni odgovora.

Janez Komidar je dal pobudo občinski upravi, naj pozove Lovske družine v občini, naj v Obrhu objavijo sezname cenilcev škod, da bodo občani vedeli, na koga se v primeru škode po divjadi lahko obrnejo.

Franc Truden je dopolnil pobudo Zdravka Zrimška. In sicer je predlagal, naj občina prostore v stavbah Pot na Ulako 7 in 7 a uredi za potrebe političnih strank.

Župan je ponovno povedal, da so v proračunu objekti namenjeni prodaji in ob 18,55 uri zaključil sejo.zapisala: Andreja BuhŽupan: Janez Sterle

Na glavno vsebino