Novice in obvestila

Zapisnik 22. redne seje občinskega sveta Občine Loška Dolina
16. 12. 2004

prisotni:člani občinskega sveta Marko Gorše, Armida Bavec, Janez Škerbec, Jernej Zabukovec, Zdenko Truden, Franc Truden, Anton Strle, Zdravko Zrimšek in Borut Kraševec, Marinko Klanfar, Branko Troha

občinska uprava: župan Janez Sterle, Danica Zrim, Robert Gradišar, Tomislav Žagar, Lidija Novakin Andreja Buh

vabljeni: Zavod ORON, Andrej Kordiš – Nadzorni odbor, Zvona Ješelnik – CSD Cerknica

opravičeno odsotni: Dušan Baraga, Janez Komidar in Viktor ProsencSejo je vodil župan Janez Sterle, pozdravil prisotne, ugotovil sklepčnost in v razpravo podal zapisnik prejšnje seje.

Svetniki so sprejeliSKLEPšt. 223: Občinski svet Občine Loška dolina potrjuje zapisnik svoje 21. redne seje.
za: soglasno

Nato je župan predlagal dnevni red kot v vabilu in svetniki so sprejeliSKLEPšt. 224: 22. redna seja Občinskega sveta Občine Loška dolina poteka po dnevnem redu:
1. potrditev zapisnika 21. redne seje
2. pregled realizacije sklepov
3. soglasje k cenam socialno varstvenih storitev
4. letni program športa Občine Loška dolina za leto 2005
5. sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Loška dolina za leto 2005
6. sklep o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Loška dolina za leto 2005
7. predlog odloka o proračunu Občine Loška dolina za leto 2005 – SPLOŠNA RAZPRAVA
8. pobude in vprašanja
za: soglasno

K 2. točki:

Župan je ugotovil, da so vsi sklepi prejšnje seje realizirani oz. v fazi realizacije.

K 3. točki:

Uvod je podala Zvonka Ješelnik, direktorica CSD Cerknica.

Zdravko Zrimšek je v imenu Komisije za družbene dejavnosti predlagal, da Občinski svet poda soglasje k cenam socialno varstvenih storitev.
Osebo pa je menil, da država daje potuho vsem organizacijam, ki jih ima pod okriljem in jim z napredovanjem povečuje plače. To je nesprejemljivo, tako napredovanje je nepravično do gospodarstva. Ob istem obsegu dela so se plače namreč povečale za21%.

Anton Strle se je pridružil mnenju Zdravka Zrimška. Plača se je ob napredovanju za 19% povečala vodji koordinacije pomoči na domu, ob tem pa se je za enak procent povečala tudi administrativnim delavcem.

Armida Bavec je podprla predlog in dejavnost CSD Cerknica. Dejavnost pomoč na domuje potrebno podpreti, ne glede na izvajalca te službe. Glede plač obstajajo predpisi in plače niso predmet razprave občinskega sveta. Z enakim problemom se je svet srečal pri vrtcih.
Dodala je, da, če plače ne bi bile pomembne, bi vsi lahko končali le osnovno šolo.

Marko Gorše je podprlpomoč na domu. Opozoril pa je, da vsa pomoč ni enaka. Strinjal se je s ceno urne postavke za oskrbovalca, ki skrbi za osebno higieno ali pomoč pri tem, ne pa za tistega, ki hodi le v trgovino. Predlagal je CSD, da poskuša animirati prostovoljce za lažja dela.

Zdravko Zrimšek je vprašal, kajobčinski svet sploh lahko sprejema, če so pravila določena. Dodal je, da v pravilih piše, da se plače lahko izplačujejo DO določene višine, lahko pa tudi manj.

Armida Bavec je odgovorila, da pri plačah ni predpisana najnižja stopnja, ampak so pravila točno določena.

Anton Strle je dejal, da ne nasprotuje pravilom, ki določajo plače. Ni pa prav, da se plača poleg delavcu, ki s pridobitvijo izobrazbe napreduje, poveča tudi drugim delavcem.

Zvonka Ješelnik je povedala, da kadri na CSD Cerknica že imajo 100% plačo. Sredstva, ki se povečajo na račun plače koordinatorja (kije pridobil višjo izobrazbo), pa so namenjena za rizike.V Loški dolini gre za 405.226 SIT x 0,085 strokovnega delavca, kar znaša pribl. 1 mio tolarjev letno.
Normativ koordinatorja bi moral biti 0,11, vendar so ga na CSD zmanjšali na 0,085. Včasih se zgodi, da sredstva ne zadoščajo, vendar mora biti med občinami solidarnost. Letos je dejavnost v Loški dolini v izgubi, a so ostala sredstva iz prejšnjega leta, zato ne bo potrebnih dodatnih sredstev.
Dodala je še, da se služba organizira z redno zaposlenimi, z zaposlenimi prejo javnih del in s prostovoljci. V Cerknici se dogovarjajoz Društvom upokojencev in razmišljajo, da bi imeli prostovoljca v vsakem večjem kraju, kar bi službo pocenilo.

Svetniki so sprejeliSKLEPšt. 225: Občinski svet Občine Loška dolina soglaša, da znaša cena urne postavke neposredne socialne pomoči na domu 3.404,00 SIT.
za: soglasnoSKLEPšt. 226: Občinski svet Občine Loška dolina soglaša, da znaša cena stroška vodenja neposredne socialne pomoči na domu 94.816,00 SIT mesečno.
za: soglasnoSKLEPšt. 227: Cene socialno varstvenih storitev začnejo veljati, ko jih potrdi Občinski svet Občine Loška dolina, uporabljajo pa se od 1.2.2005 dalje.
za: soglasno

K 4. točki:

Uvod je podala Danica Zrim.

Zdravko Zrimšek je v imenu Komisije za družbene dejavnosti predlagal sprejem programa.

Svetniki so sprejeliSKLEPšt. 228: Občinski svet Občine Loška dolina sprejema letni program športa Občine Loška dolina za leto 2005.
za: 10

K 5. točki:

Uvod je podal Robert Gradišar.
Armida Bavec je predlaga popravek sklepa z navedbo številke.

Svetniki so sprejeliSKLEPšt. 229: Občinski svet sprejme sklep št. 42008-6/2004 o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča.
za: 9, proti: 1

K 6. točki:

Uvod je podal Tomislav Žagar.

Armida Bavec je predlaga popravek sklepa z navedbo številke.

Svetniki so sprejeliSKLEPšt. 230: Sprejme se sklepštev. 42007-12/2004 o povprečni gradbeni ceni in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v Občini Loška dolina za leto 2005.
za: soglasno

K 7. točki:

Zdenko Truden je v imenu Komisije za proračun in finance posredoval mnenje, da je predlog proračuna Občine Loška dolina za leto 2005 primeren za nadaljnjo obravnavo na občinskem svetu.
Dodal je, da sta za predlagani sklep glasovala dva člana komisije, dva pa sta se vzdržala.

Zdravko Zrimšek je v imenu Komisije za družbene dejavnosti, ki je obravnavala proračun v točkah od 7 do 10, povedal, da komisija meni, da je predlog primeren za nadaljnjo obravnavo.

Janez Škerbec je v imenu Komisije za komunalno ureditev povedal, da komisija predlaga, da se iz stanovanjskega sklada 8 mio tolarjev nameni za komunalno opremljenost vaških odborov..

Marinko Klanfar je povedal, da Komisija za gospodarstvo in razvoj predlog predlaga kot ustreznega za nadaljnjo obravnavo. So se pa porodila vprašanja glede opremljenosti obrtne cone Markovec, ter kaj se pričakuje od Zavoda za turizem, Razvojne agencije Notranjsko-Kraške regije, kateri programi se bodo odvijali na področju Občine Loška dolina, kako so programi posameznih zavodov povezani in kakšen bo odnos občine do cone v Markovcu.

Janez Škerbec je v imenu Komisije za kmetijstvo in gozdarstvo posredoval sklep komisije in sicer, da komisija predlaga, da se postopek proračuna nadaljuje. Komisija pa tudi predlaga, da se proračunska sredstva v postavki 410 – “subvencioniranje programov iz kmetijstva”, v višini 2.600.000 SIT zmanjšajo za 600.000 SIT in prerazporedijo v postavko 420 oz. konkretno za namen pod alineo “ceste vaški odbori”.

Branko Troha se je vprašal, kaj naj občinski svet sploh obravnava, saj je v proračunu porabljenože vse, namenjeno investicijam. Proračun je tipično potrošniško naravnan, ni niti enega projekta, enega načrta. Gre za “poračun terjatev iz preteklih let”. Proračun je manjši kot preteklo leto.
Vprašal je, če je občina res tako na dnu, da je potrebno iz stanovanjskega sklada vzeti okoli30 mio SIT.
V proračunu ni zajetih poravnav dolgov oz. izgube Komunale. Piše, da se Regionalni zavod za turizem financira iz strukturnih skladov, kar ni res, saj so sredstva iz strukturnih skladov strogo namenska.
Za stranke je namenjeno toliko sredstev kot je sejnina enega svetnika – 400.000 SIT. Ena stranka še vedno nima prostora za sestanke in za to ni načrta.
Za javno upravo, gospodarske dejavnosti in izobraževanje se porabi 2/3 proračuna.
V razvojnih programih so omenjeni projekti, vendar ni sredstev. Ob branju prioritet je videti, da ni predvidena nobena investicija.
Upa, da bo primerna poraba v predvideni višini.
Zdravstveni dom v Starem trgu je že pet let v proračunu, pa še vedno ni dvigala.
Delo je premalo načrtno. Kar se dela, naj se dela pod pogoji za ljudi in pod pogoji, da se lahko posluje.
Potrebno je urediti Obrtno cono Markovec, narediti cesto do Belega Mlina. Ceste so v zelo slabem stanju, v proračunu pa za ceste ni sredstev, čeprav bi morali nameniti preko 100 mio SIT.
Indeksi za plače so taki, kot so. V drugi polovici leta je predviden en zaposlen več. Vse je usmerjeno v potrošnjo, nič pa v tisto, kar naj bi naredili.
Zadovoljen je, ker so nekatere stvari napisane pošteno.
Ne zdi se mu prav, da se stanovanjska sredstva prenašajo drugam, saj ne bo iz česa financirati novih stanovanj.
Pri izobraževanju – 14,5 mio SIT je majhna številka za materialne stroške. Ni niti denarja za amortizacijo.
Odprodaja premoženja – cene so previsoke. Je pa za to, da se odproda oba službena avtomobila in se kupi enega srednje kakovostnega razreda.
Prav je, da bi se vsi skupaj dogovorili (več ljudi več ve), potrebno bi bilo sklicati koordinacijo političnih strank.
Eno sejo bi bilo potrebno posvetiti programom: čistilne naprave, dom starejših občanov… verjetno pa je prvi vrtec.

Marko Gorše je dejal, da je proračun manjši kot v letu 2004. Financiranje občin je prišlo do najnižje točke in upa, da bo šlo od zdaj dalje na bolje. Dolgoročni cilj občine mora biti samofinanciranje.
Glede investicij, ki se zaključujejo: vsakaje ob zaključku dražja kot ob izdelavi projekta. Tudi v naprej je potrebno računati vsaj 20% več od projektne vrednosti za vsako investicijo.
S proračunom 2005 bo občina zajela zrak, nato pa znova lahko izvajala investicije.
Glede obrtne cone Markovec: predvidena so sredstva za gradnjo vodovoda ( 8 mio SIT) in obnovo mostu v “Skadulci” (24 mio SIT), od tega bo 17 mio SIT prispevala država. Tudi prebivalci bodo imeli nekaj od cone, v letu 2005 npr. urejen most.
Zavod za turizem je relativno nov zavod in meni, da bo 1 mio SIT v letu 2005 dovolj. Zavodov je bilo že veliko, izkušnje z njimi pa so zelo različne. Zavodi imajo v svojih aktih napisano, da se bodo financirali iz lastnih sredstev in projektov, na koncu pa ostanejo v breme občin.

Armida Bavec je dejala, da čudežev ni moč delati. V celoti je proračun premalo razvojno naravnan. Glede dolgov se strinja z Brankom Troha.
Cilji proračuna so seznam želja, ni realno zastavljeno. Konkreten cilj ni, da “bomo poskušali zagotoviti sredstva”, ampak je potrebno zastaviti cilj, da sredstva bomo pridobili.
Nima nič proti zaposlitvi novega kadra, vendar je pri inputu informacij premalo outputa. Občina pravnika potrebuje, vendar si pri sedanjih delovnih nalogah ne more privoščiti nove zaposlitve. Dodatno zaposlovanje tudi ni v skladu s smernicami na državnem nivoju, kjer je cilj znižanje zaposlenih v državni upravi.
V zadnjem obdobju (dveh let) je bilo na stanovanjskem področju premalo narejena. Premalo se vlaga v obstoječa stanovanja, v nova pa nič.
Strinja se, da se sredstva namenjajo vaškim odborom, vendar je potrebno programe konkretneje opredeliti in prosila je za konkretno opredelitev do naslednje seje.
Podpira vsako prizadevanje občanov, ki se lotijo podjetništva. Gre za dolgoročne zadeve.Strinja se z obnovo mostu v “Skadulci”, opozorila pa je še na drugi most.
Načrt nabav in gradenj je narejen le za sredstva v občinski upravi. Do naslednje seje pričakuje načrt za vse investicije iz postavke 42. Glede na trenutni položaj meni, da je dovolj en prenosni računalnik.
Podala je pripombe na odlok:
4. člen; morda bi bilo bolj pametno, da bi župan pismeno poročal občinskemu svetu julija in ne septembra.
7. člen; višina sredstev je smiselno določena, vendar bi bilo smiselno o tem pismeno obvestiti predsednika Nadzornega odbora.
10. člen črtati.

Branko Troha je poudaril,da ni proti obrtni coni, temveč za to, da se cona uredi tako, da bodo zaposleni delali v normalnih razmerah.
Dodal je, da lahko (če svetniki to želijo) na naslednji seji podrobneje razloži delovanje Zavoda za turizem.

Župan je povedal, da je predlog proračuna uskladitev med zastavljenimi izhodišči na eni strani ter predvidenimi prihodki in obveznimi odhodki na drugi strani.
Naravnanost proračuna je obrazložena v tabeli in kar 36,9 sredstev je namenjenih investicijskim odhodkom. Realna moč proračuna občine Loška dolina ( in podobnih občin v Sloveniji) – primerna poraba se jerelativno zmanjšala in sicer je cca 30% premajhna glede na obveznosti, ki jih imajo lokalne skupnosti. Nekatere občine imajo več lastnih prihodkov, kot je zanje določena primerna poraba. Naša občina lastnih prihodkov nima dovolj, se pa vsako leto manjša finančna izravnava. V letu 2004 pa boverjetno več finančne izravnave, kot jo je občina planirala.
Sredstev javnih razpisov ni možno opredeliti, saj so razpisani vedno za tekoče leto.
Glede Zavoda za turizem je povedal, da so se župani dogovorili, da bi delovanje zavoda ne bilo na plečih občin ustanoviteljic, ampak naj bi zavodpridobil lastne dohodke. Zavod bo tudi kandidiral na razpise za pridobitev sredstev. So pa občine dale pobudo, da bi se v kratkem usedli skupaj na temo zagotovitve sredstev za delovanje zavoda.
Zdravstvena postaja v Starem trgu je bila v letošnjem letu delno prenovljena, glavnina del pa naj bi seizvedla v letu 2005 (vhod, dvigalo).
V zadnjih letih so bila pridobljena nova stanovanja v Ložu. Velikih potreb po stanovanjih v občini ni, so pa redno objavljeni razpisi, kadar so na razpolago prazna stanovanja. Sredstva pa se namenjajo za tekoče, delno tudi za investicijsko vzdrževanje stanovanj.
Glede stroškov uprave: naša občina je bila vedno preskromna, zato se pojavi večji skok. Predpisov je vedno več, postopki zahtevajo vedno več znanja in dela in temu primerna je potrebna tudi oprema.

Marinko Klanfar je izrazil veselje, da je občina stopila na realna tla in bo plačala svoje obveznosti. Tisto, kar sta kot dediščino prinesla prejšnja dva župana (g. Zabukovec in g. Gorše) je porabljeno. Zdaj bo potrebno zajeti sapo, v naslednjem mandatu pa bo spet moč dihati.

Župan je spomnil, da ne gre le za dediščino, ampak je bilo narejenih nekaj velikih investicij (npr. rekonstrukcija ceste skozi Stari trg). Je pa potrebno zajeti zrak za naprej. Upa, da se bo stanje izboljšalo, tudi politika države oz. Vlade do lokalnih skupnosti.

Svetniki so sprejeliSKLEPšt. 231: Občinski svet Občine Loška dolina nadaljuje postopek za sprejem proračuna Občine Loška dolina za leto 2005.
za: 8, proti: 1

Lidija Novak je podala informacijo, da je v skladu z zakonodajo župan 15.12.2004 sprejel sklep o začasnem financiranju. S sklepom obvešča Občinski svet in Nadzorni odbor, bo pa sklep tudi objavljen v uradnem glasilu občine.

K 8. točki:

Zdravko Zrimšek je komentiral, da center Starega trga (Pot na Ulako ter del C. Notranjskega odreda) izgleda vse slabše. Objekti so v zelo slabem stanju, nekateri (bivša Delikatesa) se podirajo. Zato je apeliral na občinsko upravo, naj preveri, kako je z lastništvom takih objektov in kakšne so možnosti vplivati na lastnike, da objekte uredijo.

Armida Bavec je povedala, da jo je že nekaj občanov klicalo zaradi tega, ker si ne znajo poiskati novih TV programov. Ena od občank je prosila za pomoč kabelskega operaterja, le-ta ji je poslal domačina, s katerim sodeluje. Občanki je domačin programe poiskal in ji za to računal 3.000 SIT. Armida Bavec je predlagala občini, naj le-ta predlaga kabelskemu operaterju tri mesečno brezplačno (oz. za malo denarja) servisno službo.

Marko Gorše je spomnil, daje občinski svet pribl. pred letom dni obravnaval koncesijo za zobozdravstvo. Glede na to, da se v Cerknici koncesije podeljujejo, je predlagal, naj se tudi koncesija za zobozdravstvo uvrsti na dnevni red seje občinskega sveta.
Dodal je, da gre, po njegovih informacijah, tudi za dotrajanost opremev zobni ambulanti in ob podelitvi koncesije bo koncesionar verjetno tudi sam vlagal v opremo in jo izboljšal.

Župan je odgovoril, da je glede problematike zobne ambulante v Starem trgu občina zaprosila za mnenje potencialno koncesionarko in zdravstveni dom Cerknica. Informacijo bo prejel občinski svet na eni naslednjih sej. Dodal je, da trenutno verjetno ni nobenih zadržkov za podelitev koncesije.

Branko Troha je vprašal, kdaj in kje bo grajena mrliška vežica, ki je navedena pri razvojnih programih proračuna za leto 2005.

Anton Strle je dal pobudo za izgradnjo večnamenske dvorane. Prepričan je, da bi pri gradnji pomagali občani (tako, kot so pri gradnji bivšega TVD Partizana, cerkve v Podgori…), pa tudi dve veliki tovarni, ki sta ponos ne le Loški dolini, temveč celotni Sloveniji, bi prispevali znatna sredstva. Prispevalo bi tudi malo gospodarstvo. Dal je pobudo vsemprebivalcev Loške doline, naj o tem razmislijo.

Jernej Zabukovec se je strinjal z besedami Antona Sterleta, vendar je opozoril, da je občina s takim programom že šla v samoprispevek, ki pa ni uspel.
Dodal je, da je zato, da občina poplača dolgove, potem pa tudi večnamenska dvorana ne bo več vprašanje.

Župan je zgolj kot informacijo povedal, da taki objekti stanejo preko 500 mio SIT in ob 19,10 uri zaključil sejo.zapisala: Andreja BuhŽupan: Janez Sterle

Na glavno vsebino