Novice in obvestila

Zapisnik 21. redne seje občinskega sveta Občine Loška Dolina
25. 11. 2004

prisotni:člani občinskega sveta Marko Gorše, Armida Bavec, Janez Škerbec, Jernej Zabukovec, Zdenko Truden, Franc Truden, Anton Strle, Dušan Baraga, Zdravko Zrimšek in Borut Kraševec

občinska uprava: župan Janez Sterle, Danica Zrim, Robert Gradišar, Tomislav Žagar, Lidija Novak in Andreja Buhvabljeni: Zavod ORON, Andrej Kordiš – Nadzorni odbor
opravičeno odsotni: Marinko Klanfar, Branko Troha, Janez Komidar in Viktor Prosenc
Sejo je vodil župan Janez Sterle, pozdravil prisotne, ugotovil sklepčnost in v razpravo podal zapisnik prejšnje seje.

Svetniki so sprejeliSKLEPšt. 219: Občinski svet Občine Loška dolina potrjuje zapisnik svoje 20. redne seje.
za: soglasno

Nato je župan predlagal dnevni red kot v vabilu in svetniki so sprejeliSKLEPšt. 220: 21. redna seja Občinskega sveta Občine loška dolina poteka po dnevnem redu:
1. potrditev zapisnika 20. redne seje
2. pregled realizacije sklepov
3. predlog odloka o proračunu občine Loška dolina za leto 2005 – predstavitev
4. prometna signalizacija
5. pobude in vprašanja
za: soglasno

K 2. točki:

Župan je ugotovil, da so vsi sklepi prejšnje seje realizirani oz. v fazi realizacije.

K 3. točki:

Proračun Občine Loška dolina za leto 2005 sta predstavila župan in Lidija Novak.

Župan je povedal, da bo splošna razprava o proračunu predvidoma 16.12. in svetniki so sprejeliSKLEPšt. 221: Občinski svet Občine Loška dolina nadaljuje postopek za sprejem proračuna Občine Loška dolina za leto 2005.
za: 9, proti: /

K 4. točki:

Uvod je podal Robert Gradišar in svetniki so sprejeliSKLEPšt. 222: Občinski svet Občine Loška dolina sprejme sklep o postavitvi prometnih znakov:
a) postavitev ogledala v Ložu, na križišču s cesto iz smeri Podloža,
b) postavitev ogledala pri hiši Gradišče 2 v Starem trgu.
za: soglasno

K 5. točki:

Armida Bavec je posredovala pobudo občanov, naj bi kabelski operater, v kolikor je to tehnično izvedljivo, omogočil zainteresiranim izbiro programov. In sicer naj bi tisti, ki to želijo, ohranili prejšnjo programsko shemo, za katero bi plačevali nižjo najemnino.

Župan se je prisotnim zahvalil za sodelovanje in ob 19,15 zaključil sejo.zapisala: Andreja BuhŽupan: Janez Sterle

Na glavno vsebino