Novice in obvestila

Zapisnik 20. redne seje občinskega sveta Občine Loška Dolina
21. 10. 2004

prisotni:člani občinskega sveta Branko Troha, Marko Gorše, Armida Bavec, Janez Škerbec, Jernej Zabukovec, Zdenko Truden, Franc Truden (prispel ob 18,30), Anton Strle, Dušan Baraga in Janez Komidar
občinska uprava: župan Janez Sterle, Danica Zrim, Robert Gradišar, Tomislav Žagar, Lidija Novak in Andreja Buh

vabljeni: Zavod ORON, Andrej Kordiš – Nadzorni odbor
opravičeno odsotni: Marinko Klanfar, Zdravko Zrimšek in Borut Kraševec
Sejo je vodil župan Janez Sterle, pozdravil prisotne, ugotovil sklepčnost in v razpravo podal zapisnik prejšnje seje.

Svetniki so sprejeliSKLEPšt. 212: Občinski svet Občine Loška dolina potrjuje zapisnik svoje 19. redne seje.
za: soglasno

Nato je župan predlagal dnevni red kot v vabilu in svetniki so sprejeliSKLEPšt. 213: 20. redna seja občinskega sveta občine Loška dolina poteka po naslednjem dnevnem redu:
1. potrditev zapisnika 19. redne seje
2. pregled realizacije sklepov
3. predlog pravilnika o vrednotenju programov športa v Občini Loška dolina, ki se sofinancirajo iz proračunskih sredstev
4. predlog odloka o odvajanju inčiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Loška dolina
5. predlog odloka o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Loška dolina
6. predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Loška dolina za leto 2004 – SKRAJŠANI POSTOPEK
7. pobude in vprašanja
za: 8, proti: /

K 2. točki:

Župan je ugotovil, da so sklepi prejšnje seje realizirani oz. v postopku realizacije.

K 3. točki:

Uvod je podala Danica Zrim.

Svetniki so sprejeliSKLEPšt. 214: Sprejme se Pravilnik o vrednotenju programovšporta v Občini Loška dolina, ki se sofinancirajo iz proračunskih sredstev.
za: soglasno

K 4. točki:

Armida Bavec je že na osnutek odloka podala pripombe in ponovno opozorila na najpomembnejše, ki niso bile upoštevane. In sicer predlog iz 23. člena odloka, da se občane ob spremembi cenetudi osebno obvesti in sicer ob izstavitvi računa. V obrazložitvi, zakaj predlog ni bil sprejet, je napisano, da je tako obveščanje sporno. Dejala je, da ne gre za obveščanje po ZUP-u, temveč za vljudnostno gesto.
Prav tako ni bila upoštevana pripomba na 25. člen, ki govori o tem, kdaj selahko odvajanje padavinskih voda prekine brez objave. V dveh primerih predčasno obvestilo ni potrebno – če sam občan to pisno zahteva ali pa če ne poravnana računov niti po prejemu opomina. V vseh ostalih primerih pa bi morali občana oz. gospodinjstvo obvestiti o odklopu, vsaj 2 ali 3 dni prej.
Dodala je, da odloka ne bo podprla, ker ni pisan za občane, ampak so omogočene kakršnekoli zlorabe.

Marko Gorše je menil, da morajo določila 25. člena ostati in to podkrepil s primerom izpusta kurilnega olja v kanalizacijsko omrežje.

Župan je glede 23. člena dejal, da je občanom možno poslati obvestilo o spremembi cene storitve, tudi, če tega ni navedenega v odloku. Pobudo bo posredoval JP Komunala Cerknica.

Svetniki so sprejeliSKLEPšt. 215: Občinski svet sprejme Odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Loška dolina.
za: 6, proti: 2

K 5. točki:

Uvod je podal Robert Gradišar.

Armida Bavec je ponovila že predlagano spremembo k 25. členu, ki govori o tem, kdaj se lahko prekine dobava vode občanom. Že pri osnutku odloka je predlagala, da upravljavec vodovoda brez objave lahko prekine samo v primeru, če uporabnik pisno začasno odpove odjem vode, če je prostor, kjer je vgrajen obračunski vodomer, nedostopen, zasut, zanemarjen, uporabnik pa tega, kljub opominu upravljavca,ne odpravi, če uporabnik ne plača računa za porabljeno vodo v roku 15 dni po poslanem opominu in če odčitevalec porabe ugotovi, da je uporabnik odstranil pečat na obračunskem vodomeru ali izvršil kakšen nedovoljen poseg na ta priključek. V vseh ostalih primerih – če stanje vodovodne napeljave uporabnika ogroža kvaliteto, je potrebno ločiti, ali gre za nekaj, kar se je zgodilo v tistem trenutku, ali gre za stanje, ki traja že dlje časa. Če gre za daljše ogrožanje, je čas dan ali dva, da se opozori uporabnika. Obvezno je potrebno uporabnika opozoriti, če brez soglasja upravljavca v lastni vodovodni napeljavi uporablja tudi vode iz drugih virov. To ne gre za stanje “od zdaj naprej”, ampak se verjetno vleče daljše obdobje (eno, dve leti) in je dan, dva časa za obvestilo. Če se uporabniki istega priključka ne dogovorijo za način plačevanja stroškov, se to tudi nesme kar odklopiti, ampak je potrebno ljudi opozoriti. Tudi v primeru, če uporabnik ne omogoči upravljavcu odčitavanja ali zamenjave obračunskega vodomera, je prav, da se uporabnika obvesti o predvidenem odklopu.
Dodala je, da zaradi neupoštevanja navedenih predlogov, odlok ni pisan za občane,in ne bo glasovala zanj.

Župan je dodal, da je pri odklopih uporabnik dobil predhodno pisno obvestilo, npr. opomin pri neplačevanju računov.

Armida Bavec je dejala, da se strinja z županom v točki 6, za ostale primere pa piše, da se prekine brez predhodnega obvestila.

Robert Gradišar je poudaril, da je voda iz omrežja tisti medij, ki je najbolj dovzeten za širjenje bolezni. Ukrepi so navedeni zato, da se zavaruje čim širši krog populacije in število uporabnikov vodovoda. Če stanje vodovodne napeljave uporabnika ogroža kvaliteto vode v vodovodnem sistemu ali ovira nemoteno dobavo vode, ogroža druge ljudi. Odgovornost za zdravje in za primerno oskrbo s pitno vodo pa nosita občina in upravljavec. In odgovorni si ne morejo dovoliti, da bo postopek odklopa nekega sistema trajal dva ali tri dni. Možnost vnosa okužbe v vodovodni sistem je potrebno preprečiti takoj, ko se ta možnost ugotovi.
V alinei 3 gre za to, da se voda iz drugih vodovodnih virov v vodovodni inštalaciji meša. Namen alinee je, da se prepreči vnos okužbe po vodovodnem sistemu in sicer takoj, ko se to ugotovi. Glede 5. alinee: neplačanemu računu sledijo opozorila, opomini in, ko se to vleče v nedogled, in ni možnosti dogovora, lahko upravljavec poseže tudi po ukrepu odklopa. Glede 7. alinee – upravljavec je dolžan zamenjavati obračunski vodomer in uporabnik mora dovoliti kontrolo. To je osnova za obračunavanje storitev in, če obračun ne poteka preko števca, je obračun jedro spora med uporabnikom in upravljavcem.Če uporabnik tudi po večkratnem urgiranju ne dovoli kontrole porabe, potem se dogaja nekaj nedovoljenega. Glede 9. alinee je povedal, da je preprodaja vode nedopustna. Glede 10. alinee je povedal, da upravljavec ne more mimo dejstva, da se nekdo priključina vodovodni sistem brez soglasja upravljavca. Tisti, ki se priklopi “na črno”, gre mimo vseh pravil. Priklop je lahko narejen nestrokovno in je možen vir okužbe. Dodal je še, da se take nepravilnosti navadno ugotovijo ob investicijah.

Svetniki so sprejeliSKLEPšt. 216: Občinski svet sprejme Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Loška dolina.
za: 8, proti: 1

K 6. točki:

Uvod je podala Lidija Novak.

Branko Troha je dejal, da bi namesto “rebalansa” morali uporabiti izraz “predlog porabe”. Namesto, da bi beseda tekla o tem, kaj se bo delalo v letu 2005,teče o tem, kaj se bo preneslo v leto 2005, saj bo zmanjkalo približno 130 milijonov tolarjev. V dveh letih ni bilo nič narejenega na stanovanjskem področju, na cestah in strošek za centralno čistilno napravo se je iz predvidenih 60 milijonov povečal na 180 milijonov tolarjev. Vprašal se je, če je sploh smiselno sprejemati proračun, če nobena od velikih postavk ne drži. Šola stoji, a občina še vedno plačuje stroške za njeno izgradnjo, kar je prekršek. Enako je z javno razsvetljavo.
Spomnil je, da je že napovedal, da občina ne bo dobila toliko sredstev primerne porabe, kotje planirala in njegova napoved se je uresničila.
Dodal je, da ne bo nič z domom za starejše, malimi čistilnimi napravami, večnamensko dvorano, saj sredstev še za projekte ni. Vendar se je potrebno dogovoriti za vrstni red investicij. Poudaril je, da ne meni, da je delo slabo, vendar nekaterestvari ne pri proračunu in ne pri rebalansu niso bile povezane.

Armida Bavec se je pridružila Branku Troha pri ugotovitvi, da gre za okoli 130 milijonov prenosa obveznosti. S tem, da nihče ni omenil nakupa knjig, saj jih v prejšnjih letih zaradi znane prostorske problematike občina ni kupovala in bo zdaj strošek verjetno več kot 10 milijonov. Vprašala je, kolikšen del sredstev se je namenil za izdelavo projekta za vodovod Babno Polje ter kolikšna je bila poraba električne energije ob koncu leta 2002, 2003 in kolikšna je zdaj za javno razsvetljavo (vprašanje je že postavila na eni od prejšnjih sej, pa ni dobila odgovora). Pri osnovnošolskem izobraževanju se je ustavila pri pogodbi za opravljaje šolskih prevozov. Že v lanskem letu je opozorila, da bi bilo ob sklepanju pogodbe za šolske prevoze potrebno razmisliti o možnosti prevoza občanov po Loški dolini (enkrat,dvakrat dnevno). Odgovorila ni dobila, pogodba s prevoznikom pa je podpisana in končna.
Na podlagi 72. člena Poslovnika je oddala pisni amandma in sicer, da se pri postavki “ureditev vaškega naselja Stari trg”, kjer se je strošek iz 40 milijonov znižal na 33 milijonov tolarjev, iz stanovanjskedejavnosti zagotovi prej predvidenih 7 milijonov tolarjev in se pred zimo grobo asfaltira cesta skozi center Starega trga ter priključki na to cesto, ki so zdaj v makadamski izvedbi.

Marko Gorše je dejal, da glede izvajanja proračuna ni pesimističen. Res vse stvari niso najboljše, ampak, gledano v celoti, je menil, da so se župan in občinska uprava potrudili iztržiti največ. Glede prenosa v prihodnje leto je ugotovil, da se višine očitno ne da točno izračunati, saj se enkrat govori o 120, enkrat o 130 milijonih. Glede opozorila Armide Bavec o nakupu knjig je povedal, da so v knjižnici v Cerknici deponirane knjige, ki sodijo v Enoto knjižnice Maričke Žnidaršič. Dodal je še, da je amandma posredovan prepozno, saj se asfalterska dela v Starem trgu že izvajajo. Rebalans bo podprl, enako bo podprl predlog sklepa o prenosu stanovanjskih sredstev, saj velike potrebe po stanovanjih ni, v preteklih letih pa se je iz sredstev za investicije investiralo tudi v stanovanja.

Župan je potrdil, da urejanje Starega trga poteka in amandma ni potreben.

Armida Bavec je glede na informacije umaknila amandma.

Branko Troha je dejal, da bi se sredstva stanovanjskega sklada porabila, če bi sklad imel narejen plan in dodal, da se lahko investicije v letu 2005 črtajo, ker bo potrebno pokrivati stroške iz leta 2004.

Svetniki so sprejeliSKLEPšt. 217: V letu 2004 se namenska sredstva iz naslova pobranih stanarin ne izločijo v proračunski stanovanjski sklad. Namenijo se za financiranje odhodkov proračuna občine Loška dolina za leto 2004. Neizločena namenska sredstva proračunskega stanovanjskega sklada iz leta 2004 se zagotovijo v proračunu Občine Loška dolina za leto 2005.
za: 9, proti: 1SKLEPšt. 218: Sprejme se Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Loška dolina za leto 2004.
za: 9, proti: 1

K 7. točki:

Branko Troha:
1. Predlagal je postavitev ogledala v Ložu, na križišču s cesto iz smeri Podlož.
2. Vprašal je, če bo v novi čistilni napravi možno prazniti greznice. Če bo to možno, kot je bilo rečeno, je potrebno napisati pogoje.

Robert Gradišar je odgovoril, da bo greznice možno prazniti in sicer se bodo takse za odvajanje voda v letu 2005 namenile v ta projekt. Pogovarjal se je že s strokovnjaki, ki so rekli, da je ta rešitev možna, potrebno pa je narediti študijo in opremiti napravo s potrebnimi strojnimi inštalacijami.

Župan je dodal, da se bo o tem potrebno natančno dogovoriti.

Armida Bavec:
1. Ponovila je pobudo za postavitev ogledala pri hiši Gradišče 2 v Starem trgu.
2. Ponovno je vprašala, kje natančno je predvidena lokacija doma starejših občanov, saj to zanima ljudi.
3. V zvezi z dokumentacijo za objekt Cesta Notranjskega odreda 13 je najprej povedala, da je morda pomembna informacija, da se je zadeva začela že leta 1990 in da je bila takrat za urejanje Starega trga sklenjena neka pogodba, ki bi jo bilo potrebno dostaviti. Za celovitost informacije je prosila še zadokumente: strokovno mnenje o obnovi vozišča, gradnji LRZVNKD iz leta 1998 (7.4.1998), dopis Občine Loška doline gospe Katji Piskur iz 16.7.2004 ter odgovor Ministrstva za okolje, prostor in energijo na ta dopis, ki ga je občina prejela konec julija.

Župan je povedal, da bodo svetniki v zvezi z objektom Cesta Notranjskega odreda 13 dobili še odločbo Upravne enote Cerknica ter dopis Ministrstva za kulturo, ki ju je občine prejela 19.10.2004. Dodal je, da je možnost za rušitev objekta še odprta. Pogovarjal se je z direktorjem Zavoda za varstvo kulturne dediščine in ga zaprosil za ponoven sestanek s strokovnjaki ter za predlog smernic v primeru premika lokacije objekta.

Robert Gradišar je odgovoril, da je dom za starejše predviden na lokaciji na Ogradah v smeri proti Markovcu, na območju, ki je poraščen z grmovjem.

Župan se je vsem zahvalil za sodelovanje in ob 19,50 uri zaključil sejo.zapisala: Andreja BuhŽupan: Janez Sterle

Na glavno vsebino