Novice in obvestila

Zapisnik 18. redne seje občinskega sveta Občine Loška Dolina
17. 06. 2004

prisotni:člani občinskega sveta Branko Troha, Marko Gorše (prispel ob 19,45), Zdravko Zrimšek, Armida Bavec, Janez Škerbec, Jernej Zabukovec, Marinko Klanfar, Zdenko Truden, Franc Truden (prispel ob 19,05) in Anton Strle

občinska uprava: župan Janez Sterle, Danica Zrim, Robert Gradišar, Lidija Novak in Andreja Buh

vabljeni: Zavod ORON, Jana Krebelj – Dnevnik, Dragica Prosen – Radio Slovenija
opravičeno odsotni: Viktor Prosenc, Dušan Baraga, Janez Komidar in Borut Kraševec
Sejo je vodil župan Janez Sterle, pozdravil prisotne, ugotovil sklepčnost in v razpravo podal zapisnik prejšnje seje.

Svetniki so sprejeliSKLEPšt. 195: Občinski svet občine Loška dolina potrjuje zapisnik svoje 17. redne seje.
za: soglasno

Nato je župan predlagal dnevni red kot v vabilu in svetniki so sprejeliSKLEPšt. 196: 18. redna seja občinskega sveta občine Loška dolina poteka po naslednjem dnevnem redu:
1. potrditev zapisnika 17. redne seje
2. pregled realizacije sklepov
3. odlok o zaključnem računu proračuna občine Loška dolina za leto 2003
4. osnutek odloka o dodeljevanju denarnih socialnih pomoči v občini Loška dolina
5. namera za izgradnjo doma za starejše v občini Loška dolina
6. prometna signalizacija
7. pobude in vprašanja
za: soglasno

K 2. točki:

Župan je ugotovil, da so vsi sklepi prejšnje seje realizirani.

K 3. točki:

Uvod je podala Lidija Novak in svetniki so sprejeliSKLEPšt. 197: Sprejme se odlok o zaključnem računu proračuna občine Loška dolina za leto 2003.
za: soglasno

K 4. točki:

Uvod je podala Danica Zrim.

Zdravko Zrimšek je posredoval mnenje komisije za družbene dejavnosti, ki je sprejela sledeč sklep: “Komisija za družbene dejavnosti predlaga občinskemu svetu, da sprejme predlagani osnutek odloka o dodeljevanju denarnih socialnih pomoči v občini Loška dolina, ki se do predloga popravi tako, da se kriterij za dodelitev denarne pomoči – minimalni dohodek – poveča za 20%, vsako leto, v skladu z rastjo.”

Branko Troha je podprl odlok. Dodal je, da je potrebno kriterije v 3. členu poenotiti oz. drugače razdelati. Povedal je, da ima osnovna šola pravilnik o subvencioniranju prehrane in šole v naravi in verjetno bi bilo prav, da bi tudi občina imela podobne kriterije kot Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport. Prav bi bilo, da bi šlo za enotno vodenje pomoči – kdor dobi na šoli, naj bi dobil sredstva tudi na občini.

Danica Zrim je povedala, da kriterije določa zakon o socialnem varstvu. Kriterij je minimalni dohodek, ki je določen v skladu z zakonom in zato je menila, da ni potrebno, da so navedeni še v odloku.

Župan je ob tem poudaril, da je v odloku opredeljena enkratna pomoč.

Armida Bavec:

  • Zbodlo jo je, da je potrebna takrat, ko CSD odloči o socialni pomoči, predhodna potrditev občine. To je neumestno, nepotrebno, če je center seznanjen, s kakšno višino sredstvi razpolaga. CSD ima vpogled do vseh virov, sredstev, evidenc, premoženja in pozna socialno sliko vsake posamezne družine, s katero se ukvarja (občine teh pravic nimajo). CSD odloča o denarnih pomočeh na ravni države, torej mu tudi država zaupa in občina Loška dolina nima pravice v smislu predhodnih potrditev dvomiti v strokovnost in pravilnost odločitve. Predhodno se da CSD – ob sprejemu proračuna – obvestiti, koliko sredstev je namenjenih za ta namen.
  • 2.člen; črtati besedilo “zaradi spleta neugodnih okoliščin, na katere niso mogli vplivati (dolgotrajna bolezen, invalidnost, smrt v družini, ipd)” in ga zamenjati z besedilom … socialne stiske “in so se znašli v takšnem položaju, da ne morejo poravnavati najnujnejših obveznosti”.
  • 3.člen, 6. alinea; mišljeno je le dodatno zdravstveno zavarovanje, osnovno zdravstveno zavarovanje občani uredijo po drugačnem postopku in sredstva gredo iz druge postavke. Črtati je potrebno osnovne storitve.
  • 4.člen; na koncu dodati besedilo “kot neposredno – da se ta pomoč dodeli, CSD da odločbo, s tem seznani občino, osnovno šolo in potem občina plača socialno pomoč kot neposredno plačilo mesečnega računa šolske prehrane osnovni šoli”. To je potrebno, ker se računi razlikujejo od meseca domeseca.
  • 5.člen, 2. odstavek – govori že o šestem členu in se nanaša v naprej. 2. odstavek naj bi bil 7. člen, 6. člen ostane, ostali pa se preštevilčijo.
  • 8.člen naj bi se glasil: “Postopke ugotavljanja upravičenosti do dodelitve denarnih pomoči vodi in o njih odloča CSD Cerknica do višine planiranih sredstev v proračunu občine Loška dolina za ta namen v tekočem letu.” Črtati ostali del besedila, saj strokovna služba občine ni usposobljena za predhodne potrditve v smislu, ali nekomu nekaj pripada ali ne, nima vpogleda v te podatke, na “rekla-kazala” se ne ocenjuje socialne slike družine. Predhodno potrditev se da s tem, ko se pove, koliko sredstev je za te namen. Drugi odstavek ostane enak, tretji odstavek se črta.
  • 9.člen; 1. stavek naj bi se glasil: “V postopku dodelitve denarne pomoči se uporabljajo določbe Zakona o splošnem upravnem postopku.” V drugem odstavku ni potrebno govoriti o 30-ih, 60-ih dneh, CSD se trudi socialne stiske rešiti kolikor se da hitro. Namesto “v roku trideset dni” naj se navede “vrokih, ki jih določa ZUP”.
  • 9.člen, zadnji odstavek – zaradi jasnosti dodati besedilo “kot drugostopni organ” odloča župan

.

  • 11.člen naj bi se glasil: “Občina Loška dolina s tem odlokom pooblašča CSD Cerknica za izvajanje določb odloka in v tekočem letu za naslednje leto sklene za izvajanje tega odloka s CSD Cerknica pogodbo, v kateri se določijo medsebojne pravice in obveznosti.” Zavedati se je potrebno, da to nekajstane, njena ocena je, da bo potrebno za te storitve plačati okoli 100.000 tolarjev.
  • 12.člen; na koncu dodati besedilo “uporablja pa se od 1.1.2005 dalje”.

Danica Zrim je povedala, da bodo strokovne službe in komisija za družbene dejavnosti pripombe preučile in do predloga popravile odlok.

Svetniki so sprejeliSKLEPšt. 198: Sprejme se osnutek odloka o dodeljevanju denarnih socialnih pomoči v občini Loška dolina.
za: soglasno

K 5. točki:

Uvod je podala Danica Zrim.

Zdravko Zrimšek je povedal, da je program obravnavala komisija za družbene dejavnosti, ki je ugotovila, da se za starostnike že nekaj let ni nič naredilo. Osebno je menil, da je objekt s 35 oskrbovanci majhen,vendar v tej fazi primeren, z možnostjo dodatne dogradnje. Do same gradnje pa je še dolga pot in so možnosti za spreminjanje osnovnih načel.
Komisija pa predlaga svetu sprejem sklepa.

Janez Škerbec je povedal, da je komisija za komunalno ureditev obravnavala ustreznost lokacije in sprejela sklep: “”Komisija se strinja s predlagano lokacijo za izgradnjo doma, kljub temu pa maj se v nadaljevanju poizkusi poiskati zemljišče, kjer bi bila komunalna opremljenost cenejša.”

Armida Bavec je vprašala, kje je predvidena lokacija in kaj pomeni kratica GOI. Dejala je, da je dom nedvomno potreben, glede na to, da je v drugih domovih 70-80 naših občanov. Računati je potrebno na to, da vsi ne bodo izrazili interesa, da bi se vrnili v domače okolje. Vendarle je menila, da bi potrebovali najvišjo možno kapaciteto – to je za cca 50 oseb. Ob tem zagotoviti tudi prostor za delovno varstvenicenter za osebe s posebnimi potrebami, ki se jih kar nekaj vozi dnevno v Postojno.
Glede na sofinanciranje je menila, da z 10% ne bo šlo. Realno je, da občinski svet zavzame stališče, da je občina pripravljena zagotoviti 30% in komunalno opremljenost. Tudi to je eno od meril, po katerem ministrstvo uvršča kandidate v mrežo financiranja. Ne glede na to, da je na občinskem svetu že večkrat tekla beseda, da ni možno sprejemati odločitev za bodoče občinske svete, pa je za dom potrebno sprejeti odločitev in sicer z najvišjim možnim deležem sofinanciranja.

Branko Troha je izrazil zadovoljstvo nad predlogom. Povedal je, da je o tem tekla beseda pred 7-8 leti na Ministrstvu za delo, vendar so bile takrat usmeritve popolnoma drugačne in ministrstvo je dalo prioriteto komercialno pokritim domovom.
Strinjal se je s povečanjem procenta sofinanciranja.
Ponovno pa je opozoril, da bi občinski svet moral sprejeti strategijo. Predvidene investicije je potrebno ovrednotiti in poiskati možna donatorska sredstva.

Franc Truden je spomnil, da je prejšnji občinski svet o domu za starejše razpravljal na zaprti seji in takrat so bili svetniki, ki so gradnjo doma podpirali, vmanjšini. Idejo je podprl in dodal, da ni teža v deležu sofinanciranja občine, temveč v tem, da bi moralo dom upravljati podjetje, ki bi ga ustanovila domača podjetja. Vprašal je, koliko občanov Loške doline je v domovih po Sloveniji.

Jernej Zabukovec je povedal, da so o domu govorili že v času njegovega županovanja, že takrat so mislili na starejše, delali pa za mlade. Zdaj so na vrsti starejši, zaslužijo si dom, mlajši pa naj počakajo, ali pa se sami angažirajo. Izrazil je dvom, da bo 10% sofinanciranja dovolj.

Marko Gorše je dejal, da ni najbolj navdušen nad lokacijo, je pa trenutno najbolj idealna. vendar naj občinska uprava poskuša najti kako boljšo lokacijo. Sprejem sklepa je samo podlaga, da se občina lahko prijavi na Ministrstvo za delo, kjer bodo občino uvrstili na prioritetno listo.
Glede vizije je dejal, da se jih v tem trenutku ne da delati. Pred 2 meseci za razpis o domu za starejše ni še nihče vedel in zato je potrebno zagrabiti priložnost.

Robert Gradišar je opozoril, da gre za namero – pripravljenost občinskega sveta. Povedal je, da se lokacija nahaja JV od poselitvenega območja Ograde, parcela pa je velika približno 4000 m2. Dodal je, da gre za dislocirano enoto, ki pa ne bo sodila k domu v Cerknici, ampak bo enota drugega doma, ki je v popolni lasti države.
Dejal je, da bodo svetniki verjetno podprli tiste investicije, ki bodo imele večji delež sofinanciranja od drugod. Ministrstvo trenutno zahteva 10% sofinanciranje občine za dom za starejše, kar pa skupaj z ostalimi stroški trenutno predstavlja 17%, delež pa bo verjetno še narasel. Če pa bi občina uspela dobiti bolje opremljeno lokacijo, se lahko delež sofinanciranja občine tudi zmanjša.GOI – gradbena, obrtniška in inštalacijska dela.

Danica Zrim je povedala, da je podatek o pribl. 27 občanih, ki so v domovih, dobila na CSD Cerknica in sicer gre za občane, katerim je CSD pomagal pri vključitvi. Nekaj občanov se je v dom vključilo brez posredovanja CSD, prav gotovo pa ne gre za številko 70 ali 80.

Armida Bavec je ponovno predlagala, naj bo delež sofinanciranja 30%, če ima občina resen namen.

Zdravko Zrimšek je opozoril razpravljavce, da se je potrebno odločiti le o nameri, za vsa ostala vprašanja bo časa še dovolj.

Marinko Klanfar je dejal, da se strinja z g. Zrimškom, da se potrdi namera za bodočo izgradnjo doma za starejše. Menil pa je, da če ima kdo namen nekaj delati, graditi in to tudi narediti, da se v začetku opredeli, ali je dovolj močan, ali ima pravo strategijo, da bo dom lahko delal in se opredelil s 15, 20 ali 30%. Neodločenost mogoče pomeni, da sedanja občinska struktura nima pravega koncepta, kako razporediti finančna sredstva, ki jih vsako leto – že 3,4,5 let vlečemo z minusom naprej. Na tak način nikoli ne bodo vedeli, kje so z investicijami. Potrebno je narediti strategijo in s finančnim sredstvi gospodariti. Opredeliti je potrebno procent, večji od 10%.

Župan je dodal, da je bistvo navedeno na koncu obrazložitve. Občinski svet se mora odločiti, ali občina kandidira za sredstva ali ne. Tehnična vprašanja in kriteriji so bili dodelani na ministrstvu. Lobiranje s procenti ni na mestu in upoštevati je potrebno, da gre ob upoštevanju vseh stroškov za veliko več kot 10 %. Poudaril je še, da bo občina morala upoštevati delež sofinanciranja ter pridobiti sredstva tudi iz drugih virov, ne le iz proračuna

Svetniki so sprejeliSKLEPšt. 199: Občinski svet občine Loška dolina soglaša, da občina Loška dolina zagotovi soudeležbo pri gradnji doma za starejše z zagotovitvijo zemljišča, komunalno ureditvijo zemljišča in najmanj 10 % ocenjene investicijske vrednosti GOI del za izgradnjo novega objekta.
za: soglasno

K 6. točki:

Uvod je podal Robert Gradišar.

Zdravko Zrimšek je povedal, da so bili proti coni 30 na Ogradah tisti prebivalci, ki ne gravitirajo na prometne ceste. Dodal je, da naj bi SPV odpravil nevarnost, če je ugotovil problematiko, brez povpraševanja pri občanih. Sam je poskusil voziti 30 km na uro in ugotovil je, da je to res zelo počasi. Vprašal je, kje je omejitev mišljena, saj je v gradivu nenatančno opredeljena. Predlagal je rešitev v Smelijevem naselju z delno zaporo in razširitev pravokotne ceste.

Robert Gradišar je povedal, da predlagana rešitev ni najbolj primerna, vendar umirja promet. Natančno je tudi razložil, kje naj bi stali prometni znaki: ob koncu parcele Emila Mlakar – pri betonski škarpi na levi, iz smeri blokov proti križišču in pri križišču s pravokotno cesto.

Janez Škerbec je opozoril, da bo veljavnost tako postavljenih znakov le do križišča, na kar je Robert Gradišar odgovoril, da bodo znaki kljub temu umirili promet.

Svetniki so sprejeliSKLEPšt. 200: Občinski svet sprejme sklep o postavitvi prometnih znakov:
1) ki umirjajo hitrost vožnje na 30km/h, za območje Smelijevo naselje, v križišču pri spomeniku.
2) Kažipot za naselje Loški Potok v križišču za Knežjo Njivo.
3) Ogledalo v naselju Nadlesk pri odcepu za del naselja ob cerkvi.
4) Ogledalo v naselju Markovec pri mostu ob cesti Markovec-Viševek.
za: soglasno

K 7. točki:

Zdravko Zrimšek:
1. Posredoval je vprašanje občana iz Babnega Polja. Iz enotedenskega odvoza smeti so prešli na štirinajstdnevni in zanimalo ga je, ali gre za začasen ukrep. Opozoril je, da se v gozdu ponovno odmetavajo smeti, ker ni več velikih kontejnerjev.
2. Povedal je, da je od leta 1967, ko je prišel v Loško dolino, do treh let nazaj bila voda onesnažena in neprimerna za pitje, a zelo draga. Trenutno je voda čista, vendar se spet onesnažuje. Dal je pobudo, da občina izvede anketo v drugih občinah, kakšne so cene vode drugje.

Jernej Zabukovec je postavil vprašanje glede rekonstrukcije ceste. Ob zadnji rekonstrukciji te ceste pred 20-25 leti so hrib pred AS-om znižali, sedanji projektant pa ga je dvignil. Da se dela pločnik na hribu, je izključna krivda občine. Povedal je,da je Mlakar – sosed občine – posredoval dopis zaradi zalivanja njegove parcele. Nesmiselno je delati brez predhodnega pogovora z ljudmi in če bodo šla dela tako naprej, bodo sklicali protestni shod. Apeliral je na župana in občinske službe, da se dela na cesti takoj prekinejo in naredijotako, da bo v dobro ljudi in narave.

Župan je odgovoril, da je tudi občina zahtevala pisne odgovore glede rekonstrukcije ceste, katere investitor je Direkcija RS za ceste.

Robert Gradišar je posredoval odgovor projektanta, ki ga bodo prejeli svetniki tudi pismeno. Glede občinskega soseda Mlakarja je povedal, da ima težave z zaledno vodo, ki pride z Ulake. Projektantka se je oglasila pri sosedih in dogovorili so se za dodatne prepuste.

Jernej Zabukovec je dejal, da se ne more strinjati z obrazložitvijo projektanta. Z dvigom ceste bodo naredili luknjo pri kapelici. Opozoril je tudi, da so pri prejšnji rekonstrukciji naredili veliko napak, ki niso bile nikoli odpravljene.

Župan je odgovoril, da pozna pripombe ob rekonstrukciji ceste pred leti in dodal, da je podan predlog, da se rekonstrukcija podaljša 70 metrov višje.

Robert Gradišar je še povedal, da projekt pri teniških igriščih predvideva najnižjo točko, da se Brežiček v primeru visokih vod razlije čez cesto. Če tega ne bi bilo, bi voda verjetno ob cesti potovala v Stari trg.

Župan je povabil na otovoritev knjižnice, na zaključno prireditev SPV ter koncert Pihalnega orkestra Kovinoplastika Lož in ob 20,50 uri zaključil sejo.zapisala: Andreja BuhŽupan: Janez Sterle

Na glavno vsebino