Novice in obvestila

Zapisnik 17. redne seje občinskega sveta Občine Loška Dolina
27. 05. 2004

prisotni:člani občinskega sveta Branko Troha, Marko Gorše, Zdravko Zrimšek, Armida Bavec, Janez Škerbec, Borut Kraševec, Jernej Zabukovec, Janez Komidar, Marinko Klanfar, Zdenko Truden, Franc Truden in Anton Strle (prispel ob 20. uri)

občinska uprava: župan Janez Sterle, Danica Zrim, Tomislav Žagar, Robert Gradišar, Lidija Novak in Andreja Buh

vabljeni: Zavod ORON, Tanja Farkaš – Osnovna šola heroja Janeza Hribarja Stari trg, Marija Štritof – Zdravstveni dom Cerknica – Loška dolina, Stojan Franetič – JP Komunala Cerknica, Andrej Kordiš – Nadzorni odbor občine Loška dolina

opravičeno odsotni: Viktor Prosenc, Dušan BaragaSejo je vodil župan Janez Sterle, pozdravil prisotne, ugotovil sklepčnost in v razpravo podal zapisnik prejšnje seje.

Jernej Zabukovec je imel pripombo na zapisnik pri 9. točki dnevnega reda – njegovo izvajanje glede plačila kanalizacije.

Župan je ugotovil, da pripomba ni bila dana na zapisnik, temveč na podan odgovor in svetniki so sprejeliSKLEPšt. 187: Občinski svet občine Loška dolina potrjuje zapisnik svoje 16. redne seje.
za: 10, proti: 1

Nato je župan predlagal dnevni red kot v vabilu.

Franc Truden je kot sopobudnik 7. točke predlagal umik te točke z dnevnega reda in prenos na eno naslednjih sej. Dobil je informacijo, da se za komunalnoureditev cone pripravlja (oz. je že pripravljena) projektna dokumentacija, zato je predlagal, da se točka pripravi za eno od naslednjih sej.

Svetniki so prejeliSKLEPšt. 188: 7. točka se umakne z dnevnega reda 17. redne seje.
za: soglasnoSKLEPšt. 189: 17. redna seja občinskega sveta občine Loška dolina poteka po naslednjem dnevnem redu:
1. potrditev zapisnika 16. redne seje
2. pregled realizacije sklepov
3. poročilo o poslovanju javnega zavoda Osnovna šola heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu za leto 2003
4. poročilo o poslovanju javnega zavoda Zdravstveni dom Cerknica – Loška dolina za leto 2003
5. poročilo o poslovanju JP Komunala Cerknica d.o.o. za leto 2003
6. osnutek odloka o zaključnem računu proračuna občine Loška dolina za leto 2003
7. kadrovske zadeve
a. mnenje k imenovanju direktorice Knjižnice Jožeta Udoviča Cerknica
8. pobude in vprašanja
za: soglasno

K 2. točki:

Župan je ugotovil, da so sklepi prejšnje seje realizirani oz. v fazi realizacije.

K 3. točki:

Poročilo osnovne šole heroja Janeza Hribarja Stari trg je podala Tanja Farkaš.

Župan je prebral sklep Nadzornega odbora občine Loška dolina: “Nadzorni odbor je pregledal in se seznanil s poročilom o zaključnem računu Osnovne šole heroja Janeza Hribarja Stari trg za leto 2003 in predlaga, da ga občinski svet občine Loška dolina sprejme. Ob tem Nadzorni odbor ugotavlja, da proračunski porabnik ni poročal o primerjavi med planom in realizacijo plana za leto 2003. Nadzorni odbor občinskemu svetu in županu predlaga, da za leto 2004 zahteva predložitev plana posameznih proračunskih postavk.”

Armida Bavec je zasledila v poročilu dolg staršev za malice in kosila in sicer za oskrbnino v decembru, računi pa se izstavljajo šelev januarju. Zato je menila, da ni možno govoriti o dolgu, kajti le-ta nastane po izstavljenem računu. V poročilu je tudi omenjeno, da nekatere občine še niso plačale računov za november, verjetno tudi za december in zanimalo jo je, katere občine ne plačujejo redno. Vprašala je tudi, kolikoje zamudnikov (povprečno) med starši, ki ne plačujejo redno malic, kosila in vrtca.
Zanimalo jo je, kaj pomeni izjava glede izobraževanja – ali šola nima ustrezne kadrovske zasedbe oz. manjka ustrezno izobraženega kadra in kaj to pomeni v naprej.
Glede investicije bi morali v poročilu razmejiti vlaganja neposredno s strani ustanovitelja in s strani osnovne šole oz. ministrstva.

Tanja Farkaš je odgovorila, da bo odgovore pismeno posredovala ravnateljica. Glede kadrovske zasedbe pa je povedala, da devetletna OŠ zahteva dodatna izobraževanja, dodatne seminarje in da se morajo učitelji nenehno izpopolnjevati.

Svetniki so sprejeliSKLEPšt. 190: Občinski svet občine Loška dolina se je seznanil s poročilom o poslovanju javnega zavoda OŠ heroja Janeza Hribarja Stari trg za leto 2003.
za: soglasno

K 4. točki:

Poročilo Zdravstvenega doma Cerknica – Loška dolina je podala Marija Štritof.

Župan je prebral sklep nadzornega odbora: “Nadzorni odbor je pregledal in se seznanil s poročilom o poslovanju javnega zavoda Zdravstveni dom Cerknica – Loška dolina za leto 2003 in občinskemu svetu občine Loška dolina predlaga, da poročilo sprejme.”

Svetniki so sprejeliSKLEPšt. 191: Občinski svet občine Loška dolina se je seznanil s poročilom o poslovanju javnega zavoda Zdravstveni dom Cerknica – Loška dolina za leto 2003.
za: soglasno

K 5. točki:

Poročilo JP Komunala Cerknica je podal Stojan Franetič, direktor družbe.

Župan je prebral sklep nadzornega odbora : “Nadzorni odbor občine Loška dolina je pregledal in se seznanil s poročilom o poslovanju JP Komunala Cerknica d.o.o. za leto 2003 in občinskemu svetu občine Loška dolina predlaga, da ga sprejme. Nadzorni odbor se je hkrati seznanil tudi s Statutom JP Komunala in ob tem opozarja :

 • na neupoštevanje statutarnih določb glede sklica skupščine podjetja in postopka za sprejem letnega plana;
 • potrebo po uskladitvi statuta JP Komunala d.o.o. z zakonom;
 • na neupoštevanje statutarnih določb o načinu pokrivanja izgube:
 • poročilo navaja delitev stroškov poslovanja po tako imenovanih izkustvenih ključih, pri čeme ni izkazane povezave z ugotavljanjem rezultatov poslovanja.”

Branko Troha je dejal, da se upa napovedati tako izgubo kot je bila leta 2002 ali pa še večjo v letu 2004, če se stvari ne bodo premaknile drugače. Na komunalnem področju je bilo v lanskem letu okoli 100% povečana dejavnost, ki je v letošnjem letu ni. Opozoril je, da ne more biti dobička,če se bodo cene za ločeno zbiranje odpadkov oblikovale šele v drugi polovici leta 2004.
Rezultati so dejansko boljši. Je premik, vendar ne v smeri, da bi se izguba veliko zmanjšala. Opozoril je še, da so stroški plač manjši tudi na račun tega, da je delavka, ki opravlja finančne posle,celo leto na porodniškem dopustu in da je direktor družbe nastopil šele septembra.
Glede bilančne izgube – izguba iz leta 2002 ni pokrita; občine jo niso pokrile po deležih, kakršni so opredeljeni v statutu.
Nekatere stvari bi se bilo potrebno dogovoriti hitreje, tudi glede ločenega zbiranja odpadkov in novih cen. Lahko se zmanjša število zaposlenih na dejavnostih, ki so izven “komunalnih dejavnosti”, vendar bo potem tudi prihodek pri teh dejavnosti toliko manjši.

Župan je povedal, da so bili odloki pred časom posredovani komisiji za komunalno ureditev. V tem času so na MOPEpripravljali nove osnutke in občinam je bilo s strani Komunale predlagano, naj z novimi odloki počakajo.

Franc Truden je dejal, da je izguba iz poslovanje petkrat manjša od lanske, kar je za pozdraviti. Zanimalo pa ga je, kako se bo izguba pokrivala in vprašal je, kako kaže s letošnjim poslovanjem. Vprašal je, kakšen plačnik je občina Loška dolina in kaj je z objektom v Pudobu – ga JP Komunala uporablja ali ne.

Župan je informiral prisotne, da je Upravna enota pred mesecem ali dvema obvestila občino, da je prišlo do napake pri denacionalizacijskem postopku za objekte v Pudobu. Nastala je težava s parcelnimi številkami in to mora urediti Upravna enota.

S. Franetič je povedal, da so na skupščini podjetja sprejeli sklep, da občine pokrivajo izgubo iz leta 2002 in sicer do leta 2007. Ta sredstva se bodo strogo namenila za obnovo infrastrukture. Glede neplačnikov jepovedal, da se je konec lanskega leta plačevanje občin izboljšalo, v letošnjem letu pa je spet slabše. Glede objekta Pudob je povedal, da je dogovor z občino dosežen in da vsaj v manjši meri objekt uporabljajo. Za naslednjo zimo pa ga bodo bolj prilagodili in ga več uporabljali.
Dvig cen na vodi in na kanalščini je trenutno nemogoč zaradi odlokov in pogodbe. Dobili so informacijo iz MOPE, da bodo pripravili akte in sicer do konca aprila, vendar iz tega ni nič. Zato bodo akte pripravili za naslednjo sejo občinskega sveta. So pa v odlokih predvidene nove metodologije oblikovanja cen. Podal je primerjavo, da je cena vode že nekaj let enaka, ostale stvari pa se dražijo – bencin, elektrika, avtomobilsko zavarovanje…

Marko Gorše je pozdravil dejstvo, da ima občinski svet kompetentnega sogovornika s strani JP Komunala.
Zanimalo ga je, glede na ločeno zbiranje odpadkov– koliko je bilo do zdaj zbranega odpadnega stekla, papirja…, saj kontejnerji stojijo že približno eno leto. Vprašal je predvsem zato, ker ga je strah, da bi vsi odpadki končali na isti deponiji, kot ostale smeti. Dal je pobudo, ker sta za definiranje cene za odpadke še vedno dva sistema –eden po površini, drugi pa po številu prebivalcev – da bi definiranje cen poenotili. Vprašal je tudi, če so na Komunali že razmišljali o tehtanju odpadkov, saj bi bilo to zelo stimulativno za zmanjševanje količine odpadkov. Tega se je potrebno lotiti previdno, saj obstaja nevarnost, da biljudje odpadke metali v naravo, vendar pa je tudi zelo stimulativno.
Glede cen je dejal, da so občinski sveti sprejeli odloke, vendar se je Vlada odločila, da bo z zamrznitvijo teh cen brzdala inflacijo in je potrebno počakati na novo vlado, ki bo mogoče delala drugače.

Armida Bavec je vprašala, ali občina Loška dolina tekoče plačuje svoje obveznosti. V poročilu je zasledila, da je negativen rezultat na enoti kanalizacije, čeprav se krči obseg vzdrževalnih del na najnujnejša dela. Zanimalo jo je, kaj to pomeni dolgoročno. Menila je, da je to lahko le začasen ukrep, nato pa bo udarilo toliko najnujnejših vzdrževalnih del, da je vprašanje, če bodo občine to zmogle.
Na 11. strani je zasledila navedbo, da ima občina Bloke pravico, da se vključi kot soustanoviteljica podjetja in da je v strukturi kapitala občine Loška dolina delež, ki bi ga bilo potrebno priznatiobčini Bloke. Menila je, da to ni tisto, kar naj bi pisalo v poročilu o poslovanju Komunale. O tem bi pa morali nekaj reči – vsaj o tem, ali občinski svet meni, da ta delež občine Bloke je ali ni, določiti bi bilo potrebno tudi rok za ureditev tega.
Na strani 17 je zasledila opis večjih posegov in investicij. Zanimalo jo je, od kod so se te investicije financirale, glede na to, da je v zaključnem računu občine Loška dolina le postavka tekoče vzdrževanje javne razsvetljave ter realizacija projekta javne razsvetljave-vaški odbori. Zanimalo jo je, kolikšen je skupen strošek oz. prihodek Komunale za te investicije, ki jih je Komunala izvedla. Zanimala jo je tudi primerjava 1.1.2003-31.3.2003 z letošnjim istim obdobjem – kakšna je poraba elektrike, zaradi novih investicij.
Komunala je v letu 2003 na javnih razpisih uspela pridobiti dela – kanalizacija v delu naseljaStari trg – Gradišče in ulica Bračičeve brigade. Zanimalo jo je, kakšna je bila razpisana vrednost, saj je bilo v proračunu planirano 9 mio SIT, poraba pa je 9.830.000,00 SIT. Vprašala je še, kaj pomeni navedba “… glavne naloge Komunale bodo usmerjene v iskanje možnosti dviga cene oskrbe s pitno vodo in čiščenje odpadnih vod…” Prosila je za natančnejšo obrazložitev.
Dodala je še, da ji v gradivu manjka 37. stran.

Borut Kraševec je vprašal, ali je možno v Starem trgu postaviti dva ekološka otoka ter za koliko časa se reši deponija na Rakeku z razširitvijo.

Jernej Zabukovec je pozdravil novo deponijo, vprašal pa je, kaj je z deponijo pri Postojni (Otrožno Brdo).
Opozoril je, da so računi v Ložu naslovljeni na nepopolne naslove, saj je navedba kraja – LOŽ – izpuščena. Povedal je, da je na to že opozoril zaposlenega na Komunali, ki izstavlja račune, vendar brez učinka. Opozoril je, da bo v primeru, da računi ne bodo popravljeni že v tekočem mesecu, organiziral državljansko neposlušnost in Ložani računov ne bodo plačali.
Dodal je, da je na Komunali “boljša metla” – kar tako naprej, nepravilnosti pa je potrebno popraviti.

Stojan Franetič: Glede oblikovanja novih cen pri vodah je povedal, da so nekatere možnosti za dvig, vendar so pogoj odloki. Oblikovanje cen pri ločenem zbiranju odpadkov je opredeljeno že v študiji podjetja Ekoles, gre za dvig cene zaradi novega načina zbiranja in je že potrjen z metodologijo.
Gledeplačevanja občin je povedal, da je bila v preteklem letu občina Loška dolina veliko boljši plačnik kot občina Cerknica, v tekočem letu pa se je poslabšala. Čedalje več je tudi neplačnikov med gospodinjstvi in manjšimi podjetji.
Izguba na področju kanalizacije je tudi v Loški dolini, še večja pa bo, ko bo začela obratovati čistilna naprava. Je pa na tem področju le en zaposlen, torej so stroški za delavca nizki.
Natančen odgovor glede investicij bo posredoval pismeno.
Program ločenega zbiranja odpadkov se uvaja postopoma in v naslednjem letu je predvidena druga faza – še20, 30 ekoloških otokov. Trenutno izvajajo analizo o tem, kje so posode bolj polne in možni bodo premiki ekoloških otokov.
Deponija na Rakeku se trenutno rešuje do leta 2008. Zadostuje pa parcela za naslednjih 40 let.
Glede nepopolnosti naslovov v Ložu se bo pozanimal, prosil pa je za pismenepripombe – tudi po elektronski pošti in povedal, da v podjetju predvidevajo brezplačno telefonsko številko in spletne strani.

Svetniki so sprejeliSKLEPšt. 192: Sprejme se poročilo o poslovanju JP Komunala Cerknica d.o.o. za leto 2003.
za: soglasno

K 6. točki:

Uvod je podala Lidija Novak.

Župan je prebral sklep Nadzornega odbora občine Loška dolina: “Nadzorni odbor je pregledal odlok o zaključnem računu proračuna občine Loška dolina za leto 2003 in občinskemu svetu občine Loška dolina predlaga, da ga sprejme. Občinskemu svetu in županu nadzorni odbor predlaga, da se investicijska dejavnost občine v bodoče uravnoteži z ekonomskimi zmožnostmi občine in dogovorjeno prioriteto posameznih investicij. Nadaljevanje investicijske dejavnosti na način,ki s prenosom obveznosti v naslednje leto obremenjuje prihodni proračun, bi lahko investicijsko dejavnost ogrozila ali v posameznem letu celo onemogočila.”

Branko Troha:
Po zakonu o DDV so stvari jasne, kdaj se plača davek, kdaj se računi izstavljajo. Iz bilance stanja piše pri sredstvih, daso neplačani odhodki – to niso sredstva, to so terjatve, ki so pisane na aktivi kot kratkoročne obveznosti dobaviteljev. Če bi pisalo nekaj drugega, bi kazalo izgubo 160 mio SIT. Če je bil tehnični prevzem šole v septembru, ne more biti faktura izstavljena v decembru. Potrebno je nekoliko drugače planirati. Bilanca stanja kaže 160 mio izgube.

Armida Bavec:
Govorila je o pisnem delu poročila. V pisnem delu poročila šole ne sme pisati, da so starši dolžni, ampak da so terjatve do kupca toliko in toliko. Starši niso dolžni, če ne vedo, koliko.
Vprašala je,

 • kako se delijo sredstva za delovno uspešnost

,

 • katerih seminarjev in kakšnih izobraževanj so se udeležili zaposleni,
 • ali je nakup računalniške opreme izveden v skladu z ZJN,
 • ali je občinski svet odločal o tem, da se sodeluje pri ustanovitvi turistične cone Od Kolpe do Gorjancev Podjetniškega centra Novo mesto,
 • ali je vodovod Vrh zaseben ali v upravljanju JP Komunala, kdo plačuje analize vode,
 • kakšni so rezultati izobraževanja – namenjeno poklicnemu izobraževanju iz lanskega leta?
  Poročilo občine o investicijah v javno razsvetljavo se ne ujema s poročilom JP Komunala.

Lidija Novak:
Bilanca stanja je predpisana in govori o “neplačanih prihodkih”. Delovna uspešnost se izplačuje v skladu z zakonom. Seznam seminarjev bodo svetniki dobili pismeno do naslednje seje. Nakup računalniške opreme je bil izveden preko naročil male vrednosti ( tri ponudbe).
Glede cestne razsvetljave je možno, da se je pojavila kakšna napaka, saj je bila delana na več odsekih. Ob tem je opozorila: Komunala prikazuje v dejanski realizaciji bilance stanja tisto, kar je že opravila, pa ni bilo plačano, občina pa v bilanci prihodkov in odhodkov prikazuje samo tisto, kar je bilodejansko plačano. In tu prihaja do razlik.

Armida Bavec je ponovila, da je JP Komunala navedla investicije: Škrilje, Babno Polje ( v občinskim ZR ga ni), Ograde, Lož – cerkev ( ni v ZR občine), Stari trg – osnovna šola ( predvideva, da je to Zdravstveni dom v Starem trgu) in samostojnoinvesticijo.

Robert Gradišar je povedal, da je razlika v dograditvi javne razsvetljave Babno Polje. Elektro podjetje je namreč umaknilo povezavo ene luči in Komunala je morala to urediti ( kabel, nova povezava). Občina tega ni navedla kot investicijo, saj je šlo za tekoča dela.

Svetniki sosprejeliSKLEPšt. 193: Sprejme se osnutek odloka o zaključnem računu proračuna občine Loška dolina za leto 2003.
za: soglasno

K 7. točki:

Uvod je podal Franc Truden in svetniki so sprejeliSKLEPšt. 194: Občinski svet občine Loška dolina daje k imenovanju ga. Marije Hribar za direktorico Knjižnice Jožeta Udoviča Cerknica pozitivno mnenje.
za: soglasno

K 8. točki:

Marinko Klanfar je posredoval vprašanje občanov, ali so bila pred začetkom rekonstrukcije ceste skozi Stari trg pridobljena vsaustrezna soglasja. Če niso bila, zakaj se je pričelo z deli? Slišal je, da določene institucije niso bile vprašane za soglasja, npr. Zavod za ribištvo. Vprašal je še, kdaj je predviden zaključek del.

Župan je povedal, da je investitor rekonstrukcije ceste Ministrstvo za promet, DirekcijaRS za ceste. Občina ni investitor, temveč le sofinancer v skladu z delitvijo stroškov. Vsa ustrezna soglasja, pridobitev zemljišč, dovoljenja je iskal investitor in občina ne ve, ali je pridobil vodnogospodarsko soglasje. Poudaril je, da se morajo občani s pripombami obrniti na investitorja in izvajalce, ne pa na občino, lahko pa občina pomaga posredovati pripombe. Je pa občina zainteresirana, da se rekonstrukcija izvede v celoti in da ne pride do zastojev.
Dodal je, da so v republiškem proračunu za to rekonstrukcijo planirana sredstva v letu 2003, 2004 in 2005. Izbor izvajalcevje bil narejen v lanskem letu in tudi ena situacija je bila izdana v letu 2003.

Marinko Klanfar je vprašal, ali je občina pridobila oz. dajala soglasja k rušitvi objekta na Cesti Notranjskega odreda 13 in ali lahko nastopijo težave pri rušitvi tega objekta.

Župan je odgovoril, da ureditveninačrt Starega trga, sprejet leta 1999, predvideva tri rušenja, tudi objekt Cesta Notranjskega odreda 13. Že ob razpisu je bilo v popisu del predvideno rušenje in odškodnina za objekt.

Armida Bavec:

 • V kakšni fazi je podeljevanje koncesije za zobozdravnika v Starem trgu?
 • Predlagala je več pozornosti pri pripravi gradiva, ker se dogaja, da so v gradivu prazne strani.

Danica Zrim je glede koncesije povedala, da svojega mnenja še ni posredoval Zdravstveni dom Cerknica – Loška dolina. Le-ta posredovanje mnenja pogojuje s sprejemom odloka in pogodbe. Osnutek odloka sta sprejela občinska sveta v Loški dolini in na Blokah, v Cerknici pa naj bi ga prihodnji teden.

Janez Komidar:

 • Posredoval je predlog občana, da se uredi strešna konstrukcija vodnjaka ob cesti Stari trg – Lož in vprašal, kdo je lastnik tega vodnjaka.
 • Opozoril je na vodotok Obrh pod vasjo Podcerkev. Voda je močno načela jez in Obrh dobiva že drugo strugo, odprtina ob jezu se je v enem letu povečala za približno 100 procentov.

Borut Kraševec je posredoval pobudo občanov glede medvedje problematike. Medved je pogost obiskovalec naselij oz. dvorišč in vprašal je, ali je občina uvedla kakšne aktivnosti na področju reševanja te problematike.

Župan je odgovoril, da problem medveda obstaja že nekaj let. V lanskemletu je bilo veliko aktivnosti, v Loški dolini je bila celo organizirana okrogla miza za celo Slovenijo.
Tudi letos občina obvešča Zavod za gozdove o pogostem srečevanju medveda. V tekočem tednu je opozoril tudi državnega sekretarja na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in sicer, da so občani zagrozili, da bodo zadevo vzeli v svoje roke. Tudi govoril je z državnim sekretarjem, ki mu je povedal, kakšen je predviden odstrel medveda v letošnjem letu. Iz državnega lovišča pa so mu povedali, da je kvota odstrela na Notranjskem letos že dosežena in da je možen le šeinterventni odstrel. Župan je problematiko predstavil tudi v kontaktni oddaji na Radiu 94 in z radiem so se dogovorili za kontaktno oddajo v prihodnjem tednu.
Dodal je še, da je občina prejela nekaj izvodov revije Life na temo medveda, za katero bi priporočal, da je pošljejo vsem gospodinjstvomv občini.

Jernej Zabukovec je povedal, da je medveda srečal že pogosto – v enem mesecu približno 40x, najpogosteje pri pokopališču v Ložu in da se je pri njemu oglasil predstavnik zavoda za gozdove. Opozoril pa je, da medved stika tam, kjer so odvrženi živalski odpadki.

Zdenko Truden:

 • Predlagal je, naj se preuči možnost ureditve tržnice v okviru rekonstrukcije ceste in sicer na zelenici, okoli katere zdaj postavljajo stojnice. Pogovarjal se je s trgovci in rekli so mu, da je Loška dolina ena redkih občin, ki nima urejenega tržnega prostora.
 • Povabil je na prireditev “Veter v laseh– s športom proti drogi”, ki bo v Starem trgu 12. junija.

Župan je glede tržnice povedal, da je ena od težav tudi ta, da občina nima inšpekcijske službe in da se s sosednjimi občinami pogovarja o skupnem organiziranju le-te. Dodal je še, da se trgovci “drenjajo” v centru Starega trga, ker je tam veliko ljudi, parkirišče bivšega TVD Partizana npr. ni toliko zanimivo in ob 21,45 zaključil sejo.zapisala: Andreja BuhŽupan: Janez Sterle

Na glavno vsebino