Novice in obvestila

Zapisnik 16. redne seje občinskega sveta Občine Loška Dolina
13. 05. 2004

prisotni:člani občinskega sveta Branko Troha, Marko Gorše, Zdravko Zrimšek, Dušan Baraga, Armida Bavec, Janez Škerbec, Borut Kraševec, Jernej Zabukovec , Zdenko Truden, Franc Truden in Anton Strle

občinska uprava: župan Janez Sterle, Danica Zrim, Tomislav Žagar, Robert Gradišar in Andreja Buhvabljeni: Zavod ORON, Klara Škrinjar –Delo, Dragica Prosen – Radio Slovenija

opravičeno odsotni: Viktor Prosenc, Janez Komidar in Marinko KlanfarSejo je vodil župan Janez Sterle, pozdravil prisotne, ugotovil sklepčnost in v razpravo podal zapisnik prejšnje seje.

Franc Truden je v skladu s 37. členom Poslovnika vložil ugovor na glasovanje o 176. sklepu, ker je bil zaveden. Ob glasovanju ni imel pri sebi sklepa, o katerem je glasoval,torej je glasoval na pamet in ob glasovanju mislil, da glasuje o sklepu, kakršen je bil naveden v gradivu.

Župan je odgovoril, da sklepa v zapisniku ni moč popraviti, lahko pa svetniki podajo pobudo, da se o točki ponovno razpravlja na naslednji seji.

Svetniki so nato sprejeliSKLEPšt. 178: Občinski svet občine Loška dolina potrjuje zapisnik svoje 15. redne seje.
za: 10, proti: /

Nato je župan predlagal dnevni red kot v vabilu in svetniki so sprejeliSKLEPšt. 179: 16. redna seja občinskega sveta občine Loška dolina poteka po naslednjem dnevnem redu:
1. potrditev zapisnika 15. redne seje
2. pregled realizacije sklepov
3. širitev programske ponudbe Inatel d.o.o.
4. izdelava projektov za generalno rešitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda v občini Loška dolina
5. odlok o taborjenju
6. preimenovanje enota knjižnice Stari trg
7. kadrovske zadeve
a. soglasje k imenovanju direktorja Notranjsko – kraškega regionalnega zavoda za turizem Postojna
b. imenovanje člana v svet zavoda Zdravstveni dom Cerknica – Loška dolina
8. prometna signalizacija
9. pobude in vprašanja
za: soglasno

K 2. točki:

Župan je ugotovil, da so sklepi prejšnje seje realizirani oz. v fazi realizacije.

K 3. točki:

Uvod je podal Robert Gradišar.

Branko Troha je dejal, da imajo pogodbo s koncesionarjem dejansko sklenjeno posamezni naročniki in bi tudi sprememba pogodbe morala biti sklenjeno z njimi. Poudaril je, da gre za bistveno spremembo programov in bistveno povečanje cene. Osebno je za novo programsko shemo, vendar bo glasoval proti zaradi tistih, ki težko živijo in jim bo strošek naročnine prevelik.

Jernej Zabukovec se je pridružil mnenju Branka Trohe. Vprašal je, kakšne so cene – zdajšnji program, koliko bo stala nova shema, koliko bo plačeval tisti, ki bo samo gledal programe in koliko tisti, ki bo uporabljal še druge storitve.

Marko Gorše se je vprašal, ali lahko občinski svet odloča v imenu vseh naročnikov. Sam se z razširitvijo strinja, saj ponuja nekaj novih kvalitetnih programov. Pogovarjal se je z občani – nekateri so bili zelo proti, nekateri pa zelo za. In, ker jih je bilo več za, bo tako tudi glasoval. Tudi zato, ker se bo tako morda laže rešil kabelski sistem na Babnem Polju.
Dodal je, da gre razvoj v tako smer,da bo posameznik lahko naročil le tiste programe, ki jih bo želel gledati. Vmesna tehnologija je možnost uporabe manjšega števila programov za nižjo ceno. Enako je z erotičnim programom – posameznik si lahko ob plačilu kavcije sposodi dekoder in program gleda.
Opozoril je še, da naročnina nacionalni TV nima nobene povezave s kabelsko naročnino.

Župan je Jerneju Zabukovcu odgovoril, da je zdajšnja naročnina kabelske TV 2.487,00 SIT, predvidena nova naročnina pa 3.590,00 SIT.

Borut Kraševec je dejal, da z razširjeno programsko shemo dobimo vse tiste programe, po katerih soobčani spraševali že leta. Občani so ga ustavljali in rekli, da so pripravljeni plačati več za ponujeno shemo. Dodal je, da so navedeni programi v paketu in naročnikom ni potrebno dodatno plačevati.

Armida Bavec je dejala, da je glede na strukturo prebivalstva ( okoli 1200 upokojencev ) podražite velika. Kabelsko TV ima 700 – 800 gospodinjstev. Spomnila je na anketo glede programske sheme, ki so jo dobili naročniki kabelske TV pred časom. Nanjo je odgovorilo le 11 naročnikov. Povedala je, da je razmišljala o mladih družinah, katerih plačilna sposobnost za vrtec je 30-35 %,kar ni veliko. Po drugi strani pa je potrebno razmisliti, kaj nova shema ponuja otrokom. Predlog bo podprla, tudi zaradi ankete, na katero je odgovorilo le 11 naročnikov.

Dušan Baraga je povedal, da bo glasova za. Gre namreč za enkratno možnost, s katero dobimo kvaliteten program, saj shema vsebuje kvalitetne izobraževalne programe. Tudi cena je primerljiva z drugimi kabelskimi sistemi – je enaka kot v Ljubljani. Vedno pa je tudi možnost, da se naročnik odpove kabelskemu sistemu.

Branko Troha je dejal, da je lahko govoriti o enakosti, vendar denarja nimajo vsi enako. Odkrito je potrebno reči: tisti, ki ne more plačevati, se lahko odklopi. Vprašal je, kaj bo naredil kabelski operater, če naročnik ne bo plačeval naročnine – verjetno ga bo odklopil. Dodal, da bi moral kabelski operater pogodbe skleniti z posameznimi naročniki in še, da se – če je možno – naredi tako, da posameznik, ki to želi, vzame skromnejši paket.

Občinski svet je sprejelSKLEPšt. 180: Občinski svet sprejme razširitev programske ponudbe podjetja Inatel d.o.o. Sprememba koncesijske pogodbe št. 365-01/96/2002 se opravi v roku 30 dni po začetku delovanja nove programske ponudbe.
za: 9, proti: /

K 4. točki:

Uvod je podal Robert Gradišar.

Janez Škerbec je prisotne seznanil s sklepom komisije za komunalno dejavnost: “Komisija soglaša s predstavljenim predlogom rešitve izdelave projektov za odvajanje in čiščenje odpadnih voda v občini Loška dolina. Pri tem predlogu pa vrstni red naj ne bi bil fiksno določen, ampak občinske strokovne službe naj sproti ocenijo stanje in same predlagajo izdelavo tistih projektov, ki imajo največ možnosti za pridobitev zunanjih sredstev.”

Branko Troha je dejal, da je potrebno reči, kje začeti in kaj delati. Revitalizacija gradu Snežnik, ki bo enkrat na dnevnem redu občinskega sveta, pomeni MČN v Pudobu na prvem mestu. Če je Babno Polje tisto, ki najbolj onesnažuje na viru, potem je enako v Markovcu in Vrhniki. Logika ekologov je, najprej sanirati vire, nato pa dalje.

Armida Bavec je dejala, da glede vrstnega reda zaupa strokovnim službam. Zmotilo pa jo je, da se bo projekte delalo smiselno, kot bodo možnostiza pridobivanje zunanjih sredstev. Kajti pri vseh MČN stalno bo ali pa ne bo možnosti za kandidiranje za sredstva. Najmanj, kar je potrebno narediti, pa je: napisati leta in prelagala je za Babno Polje planirana sredstva l. 2005 v občinskem proračunu in kandidiranje za zunanja sredstva. Letos jepotrebno vedeti, kateri razpisi bodo v naslednjem letu. Dane – projekti 2007, za izvedbo dve leti in leta 2009 Pudob, kar naj bi bilo končano do 2011. Markovec leta 2011, 2013 pa Babno Polje in Podlož in do leta 2017 bi morala biti vsa investicija pokrita. Zavedati se je potrebno, da gre za 1,7 – 1,8 milijarde tolarjev v 12 letih. Poudarila je, da je obvezno potrebno napisati letnice.

Marko Gorše je dejal, da se ne strinja z letnicami, ker se tako obvezuje še naslednje občinske svete. Strinjal pa se je s predlogom komisije. Glede vrstnega reda – dejstvo je, naj bi se začelo priizviru, v Babnem Polju, vendar se svet ne konča v Danah, torej se da na vrstni red gledati različno.

Branko Troha je ponovil, da – glede na to, da je občina napisala za sredstva iz strukturnih skladov za čistilno napravo v Pudobu, mora biti Pudob na prvem mestu.

Župan je povedal, da gre prizbiranju in čiščenju odpadnih voda za nacionalno strategijo Slovenije. Problem naj bi bil rešen do leta 2017, vendar to gotovo ne bo tako. Strinjal se je z dejstvom, da lokalne skupnosti brez zunanjih finančnih virov problema ne bodo mogle urediti. Vendar pa je potrebno nekje začeti. Za vsakokandidiranje za zunanja sredstva je potrebno imeti pripravljene projekte. Za kandidiranje za sredstva strukturnih skladov bo morala občina Loška dolina svoje projekte združiti še z drugimi občinami. Dejal je, da podpira predlog komisije, menil pa je, da je za pridobitev zunanjih sredstev največ možnosti z MČN Babno Polje, saj Občina Loška dolina in Grad Čabar sodelujte pri projektu Interreg.
Opozoril je, da gre pri ČN Pudob za zelo velik zalogaj, saj je potrebno veliko prečrpavanja. Res Pudob pokriva največ vasi, vendar je nerealno pričakovati, da bi ta zalogaj zmogli na prvemmestu, Glede grajskega kompleksa pa je povedal, da Uprava za varstvo kulturne dediščine pripravlja rešitev z manjšo čistilno napravo.

Anton Strle se je pridružil mnenju, naj bi začeli v Babnem Polju, na drugo mesto pa bi postavil Pudob, kajti ta projekt zajame največ vasi. Gledano po enotiprebivalca, je večja čistilna naprava po enoti prebivalca cenejša.

Župan je opozoril, da teče beseda o izdelavi projektov in ne o izgradnji MČN in da je projekt za Pudob najobsežnejši.

Svetniki so sprejeliSKLEPšt. 181: Občinski svet sprejme sklep, da se skladno s sprejetjem predlagane variante, ki predvideva rešitev zbiranja in čiščenja odpadnih voda na celotnem območju občine Loška dolina pristopi k izdelavi projektne dokumentacije za posamezna naselja in sicer najprej za naselje Babno Polje. Nadaljnji vrstni red pa izberejo občinske strokovne službe, glede na možnosti pridobitve izvenproračunskih sredstev za posamezno malo čistilno napravo in kanalizacijsko omrežje.
za: soglasno

K 5. točki:

Uvod je podal Robert Gradišar in svetniki so sprejeliSKLEPšt. 182: Občinski svet sprejme sklep o uporabi in izvajanju odloka o taborjenju.
za: 8, proti: /

K 6. točki:

Uvod je podala Danica Zrim.

Zdravko Zrimšek je v imenu Komisije za družbene dejavnosti predlagam sprejem sklepa. Povedal je še, da je komisija predlagala, da se enota imenuje Enota Maričke Žnidaršič Loška dolina, vendar je smiselno tudi Enota Maričke Žnidaršič Stari trg pri Ložu.

Svetniki so sprejeliSKLEPšt. 183: Občinski svet občine Loška dolina soglaša s preimenovanjem enote javne knjižnice v Starem trgu v Enoto Maričke Žnidaršič Stari trg pri Ložu.
za: 9, proti: /

K 7. točki:

Uvod je podal Franc Truden in svetniki so sprejeli
SKLEP št. 184: Občinski svet občine Loška dolina soglaša z imenovanjem g. Joška Štajerja za direktorja Notranjsko – kraškega regionalnega zavoda za turizem Postojna.
za: soglasnoSKLEPšt. 185: Občinski svet občine Loška dolina za predstavnika občine Loška dolina v svet zavoda Zdravstveni dom Cerknica – Loška dolina imenuje Marka Gorše, Nadlesk 31.
za: 10

K 8. točki:

Uvod je podal Robert Gradišar in svetniki so sprejeliSKLEPšt. 186: Občinski svet sprejme sklep o postavitvi prometnih znakov:
1. krajevne table Pudob v smeri proti Nadlesku in talno označbo STOP,
2. smerokaz za Loški Potok v naselju Markovec,
3. obvezna smer naravnost in desno pri lokalu Babilon iz smeri parkirišča proti avtobusni postaji.
za: soglasno

K 9. točki:

Jernej Zabukovec :

 • Kaj je s predlogom VO Lož – ogled zaradi obračališča in prometna ureditev pri novi stanovanjski stavbi? Avtobus obrača na cesti.
 • Predlagal ježe, da bi pregledali ceste zaradi preobremenjenosti, pa ni bilo nič narejenega.
 • Vehementno obnašanje ni pošteno do ljudi. Vaščani Loža nočejo na sestanke vaške skupnosti, ker od občine ne dobijo nobenega odgovora. Za Ložane ni časa, tudi strelovod na novi stanovanjski hiši še ni urejen.
 • Direktorja občinske uprave je prosil za seznam tistih vaščanov, ki so v Ložu plačali kanalizacijo. Po treh mesecih podatka ni dobil in zato ga bo dobil drugje.
 • V Starem trgu so se delale stvari načrno. Zakaj se ne dala tako, kot bi se moralo in zakaj se ne upošteva volja ljudi?
 • Podprl pa ježupana v tem, da je potrebno imeti projekte.

Župan je povedal, da ne drži, da so Ložani zapostavljeni in obljubil odgovore na zastavljena vprašanja.

Robert Gradišar:

 • S predstavniki podjetja Integral so si ogledali celotno območje občine zaradi obračališč in ureditve prometnih postajališč. Dogovorili so se, da bodo delavci podjetja praktično preverili, kje je možno obračati avtobus.
 • Glede pregleda cest zaradi preobremenitev je povedal, da je bila pobuda posredovana občinskemu SPV. Ker pa gre za strokovno delo, je potrebno najprej pripraviti merila.
 • Glede gradnje kanalizacije– za vsa dela so dobljena gradbena dovoljenja.
 • Seznama plačnikov kanalizacije v Ložu uprava še ni pridobila. Ko pa ga bo, bo Jernej Zabukovec povabljen, da si ga ogleda in hkrati opozorjen na varstvo osebnih podatkov.

Franc Truden:

 • Ponovil je pobudo glede sklepa 176.
 • Vprašal je, kaj se dogaja s pobudo v zvezi z zamenjavo privatnega zemljišča pri pokopališču v Podcerkvi.
 • Dal pobudo o pobiranju komunalne takse. Ugotovil je– po svoji službeni dolžnosti, kako to delajo v drugih občinah. V občini Loška dolina pa se komunalne takse ne pobirajo. Isti trgovci imajo v Cerknici in na Blokah stvari urejene, v Loški dolini pa ne. Ni potrebno, da občina zaposli kontrolorja, ampak naj se občinska uprava obrne na kontrolorja iz Cerknice, ki bo – ker bo plačan po prometu – zadevo uredil. In bo red. Lahko reče, ali pa sumi, da se za tuje trgovce pogovarja pod mizo. Domači plačajo vse, nekateri izgubijo živce in odidejo, nekateri jih pa ne bodo. Da bo komunalna taksa imela težo, ne da bo nekdo iz obrtne coneMarkovec lobiral, da se tam uredi zemljišče, naj se pobere komunalna taksa in naj se prenese za ureditev komunalne infrastrukture v obrtni coni Markovec. Prepričan bo v tisto, kar je rekel, da se to ne dogaja, da ni pogovorov pod mizo v občinski upravi, ko bo seznanjen, da se je pobrala komunalna taksa od tistih, ki krožijo po dolini in sicer za vse obdobje za nazaj v enkratnem znesku. Ta denar naj se usmeri ali v ureditev Loža ali Markova ali Podcerkev. To so milijonski zneski. Naj se s tem denarjem odpirajo nova delovna mesta v tej občini.
 • Dal je pobudo, da se iz občinskega proračuna sofinancira komunalno ureditev kulturnih spomenikov, cerkva…

Branko Troha:

 • Čigavo je zemljišče na Cvibli, ker nastaja odpad?
 • Pozdravil je ločeno zbiranje odpadkov, vendar ima občutek, da ljudje ne vedo, zakaj gre. Občanom bi morali dati navodila.
 • Ali se bo stavbna Cesta Notranjskega odreda 13 rušila ali ne?
 • Apeliral je na urednika glasila OBRH, da za naslednje volitve v Obrhu objavi pogoje oglaševanja.

Župan:

 • Glede Cvible je povedal, da je zemljišče skoraj zagotovo v lasti SKZG.
 • Navodilo za uporabo zabojnikov za ločeno zbiranje odpadkov bo v naslednji številki glasila Obrh.

Armida Bavec:

 • Dala pobudo za postavitev cestnega ogledala na cesti Markovec proti Smelijevem naselju ter na cesti Markovec– Viševek, izvoz iz ulične ceste pred mostom.
 • Posredovala je vprašanje občana iz Podcerkve, ali bo in kdaj organiziran kosovni odvoz in če ne bo, kam z kosovnimi odpadki.
 • Pred letom dni je dala pobudo za postavitev oglasnih desk po vaseh. V kakšni fazi je zasnova te postavitve?

Robert Gradišar:

 • Glede cestnih ogledal je povedal, da bodo pregledali lokacije.
 • Kosovni odvoz bo verjetno konec meseca maja, hkrati bo organiziran tudi odvoz starih avtomobilov. Objave o tem bodo preko TV Oron in vaških odborov.
 • Za oglasne deske po vaseh ni ovire in se bodo uredili, ko bo denar.
 • Objekt Cesta Notranjskega odreda 13 se bo rušil, ko bo pridobljeno gradbeno dovoljenje za rušitev, to bo približno v mesecu dni.

Župan je glede Cesta Notranjskega odreda 13 dodal, da je ureditveni načrt, v katerem je tudi predvidena rušitev ceste, sprejet že od leta 1999. Gradbeno dovoljenje za rušitev pa mora pridobiti Direkcija za ceste.

Anton Strle je dal pobudo, naj se še enkrat preuči rušitev objekta Cesta Notranjskega odreda 13. Ne more si predstavljati centra Starega trga brez te hiše, on bi rušil takrat, ko bo znan investitor za ureditev tega prostora. Menil, da zaradi ceste rušitev ni potrebna in bi z njo počakal.

Robert Gradišar je povedal, da je rušenje predvideno v projektu rekonstrukcije.Projekt rešuje prometno ureditev skozi naselje in zagotavlja večjo varnost udeležencev v prometu. Rušitev objekta je sestavni del projekta, h kateremu so dali soglasje vsi soglasodajalci.

Marko Gorše je dal pobudo v zvezi s sklepom 176 in sicer naj se na naslednji seji glasovanje ponovi.Borut Kraševec je posredoval pobudo občana, da bi po Starem trgu namestili koše za odpadke in sicer na lokacijah, kjer je največ ljudi. Občina lahko tudi predlaga lastnikom lokalov, da poskrbijo za koše in za čiščenje.

Župan se je vsem zahvalil za udeležbo in ob 21. uri zaključil sejo.zapisala: Andreja Buhžupan: Janez Sterle

Na glavno vsebino