Novice in obvestila

Zapisnik 15. redne seje občinskega sveta Občine Loška Dolina
15. 04. 2004

prisotni:člani občinskega sveta Branko Troha, Marko Gorše, Zdravko Zrimšek, Janez Komidar, Dušan Baraga, Armida Bavec, Janez Škerbec, Borut Kraševec, Marinko Klanfar, Jernej Zabukovec , Zdenko Truden, Franc Truden in Anton Strle

občinska uprava: župan Janez Sterle, Lidija Novak, Danica Zrim, Robert Gradišar in Andreja Buh

vabljeni: Zavod ORON, Andrej Kordiš – predsednik NO

opravičeno odsotni: Viktor ProsencSejo je vodil župan Janez Sterle, pozdravil prisotne, ugotovil sklepčnost in v razpravo podal zapisnik prejšnje seje.

Branko Troha je komentiral izjave občinske uprave s prejšnje seje v zvezi s stroški za nadzor in občinsko glasilo, vendar ni podal konkretne pripombe na zapisnik.

Svetnikiso sprejeliSKLEPšt. 166: Občinski svet občine Loška dolina potrjuje zapisnik svoje 14. redne seje.
za: 11, proti: /

Nato je župan predlagal dnevni red kot v vabilu. Povedal je še, da je na dnevnem redu predvidena obravnava cone 30 na Ogradah in v delu Smelijevega naselja, vendar je to točko umaknil z dnevnega reda. V času, ko je bilo gradivo za sejo sveta že poslano, je namreč prispela pobuda Vaškega odbora Ograde, da cone 30 občinski svet nebi obravnaval, ker bodo v naselju izvedli anketo.

Zdenko Truden je predlagal, da bi zaradi zunanjega poročevalca 9. točko uvrstili na 5. mesto, župan pa je predlagal,da bi jo uvrstili na 3. mesto.

Svetniki so sprejeliSKLEPšt. 167: 9. točka dnevnega reda se uvrsti na 3. mesto.
za: 12SKLEPšt. 168: 15. redna seja občinskega sveta poteka po naslednjem dnevnem redu:
1. potrditev zapisnika 14. redne seje
2. pregled realizacije sklepov
3. načrt razvoja Gasilske zveze Loška dolina
4. koncesija za izvajanje dimnikarske storitve – predlog izbora ponudnika
5. koncesija za izvajanje dimnikarske storitve – osnutek pogodbe s koncesionarjem
6. izločitev enote Stari trg iz javnega zavoda Vrtec Martin Krpan Cerknica
7. prevzem zemljišča v občinsko last
8. generalna rešitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda v občini Loška dolina
9. izdelava projektov za generalno rešitev odvajanja in čiščenja odpadnih voda v občini Loška dolina
10. prometna signalizacija
11. odlok o taborjenju
12. preimenovanje enota knjižnice Stari trg
13. kadrovske zadeve
a. soglasje k imenovanju direktorja Notranjsko – kraškega regionalnega zavoda za turizem Postojna
b. imenovanje člana v svet zavoda Zdravstveni dom Cerknica – Loška dolina
14. širitev programske ponudbe Inatel d.o.o.
15. pobude in vprašanja
za: soglasno

K 2. točki:

Župan je ugotovil, da so vsi sklepi prejšnje seje realizirani.

K 3. točki:

Uvod je podal Boris Koren, predsednik Gasilske zveze Loška dolina.

Armida Bavec:

 • Ali je v gradivu navedena minimalna oprema po standardih ali po trenutnem stanju v društvih? Predlagala, da se najprej pristopi k minimalnim nujnim standardom.
 • Glede poveljniškega vozila je predlagala, da se sredstva najprej nameni v opremo gasilcev in da bi bilo mogoče pametno vozilo kombinirati s potrebami občine.
 • Vprašala je, koliko znašajo izplačane kilometrine.
 • Kako je z minimalno opremo pri IGD?
 • Sodelovanje z ostalimi PGD– kaj pomeni, da župan s podpisom operativnega načrta pooblasti poveljnika Gasilske zveze za aktiviranje enot sosednjih občin – pomeni, da ga župan lahko pooblasti ali da je že pooblaščen?
 • Glede sodelovanja v okviru regije je menila, da nebi bilo slabo, da bi se vse stvari povezovale v okviru predvidene Notranjsko-kraške regije.
 • Predlagala je formulacijo prvega sklepa: “Sprejme se načrt razvoja nujne predpisane opreme in sil Gasilske zveze Loška dolina za obdobje 2004-2009.”

Boris Koren:

 • Gre za minimalne standarde, ki so predpisani za društva.
 • Glede poveljniškega vozila: lahko se kupi leta 2009, vsekakor pa društva že zdaj želijo najprej nabaviti osebno zaščitno opremo – to je prioriteta.
 • IGD Kovinoplastika Lož ima svojo opremo, saj je društvo namenjeno predvsem delovanju znotraj družbe. Zelo dobro pa sodelujejo tudi z drugimi društvi.
 • Glede sodelovanja v regiji:če se gasilci povežejo v obalno oz. kraško regijo, so zelo majhni. Iz obalnih in kraških regij imajo gasilci veliko predstavnikov v gasilski zvezi in predstavniki občinske gasilske zveze bi imeli veliko manjšo besedo pri odločanju.

Župan je razložil, da prvi predlagani sklep odpira možnost pridobivanja sredstev s strani države, drugi pa omogoča občini oz. občinskemu svetu letno potrjevanje plana. Glede povezovanja v regije pa je povedal, da se gasilci povezujejo bolj v operativnem smislu.

Dušan Baraga je svetoval, da se gasilska zveza loti usposabljanja bolničarjev v letošnjem letu – mogoče skupaj s civilno zaščito, saj je znanje prve pomoči enako pomembno kot oprema.

Boris Koren je povedal, da so gasilci opravili 80-urni tečaj prve pomoči med služenjem vojaškega roka, vendar za to znanje ne dobijo potrdil in ga uradno ne morejo uveljaviti.

Marinko Klanfar je predlagal drugačno oblikovanje sklepa, glede na to, da gasilci dajejo prednost pri nabavi opreme in se drugim sredstvom lahko odpovejo in glede na omejenost finančnih sredstev Loške doline in sicer “Občinski svet sprejme vsebinski načrt razvoja Loške dolina za obdobje 2004-2009, hkrati pa se finančne obveznosti in obseg vlaganj vsako leto sproti določa glede na prednostne potrebe, ki izhajajo vsako leto.”

Župan je ponovno poudaril, da so sklepi oblikovani tako, kot so, zaradi možnosti pridobivanja sredstev iz državnega proračuna.

Robert Gradišar je dejal, da je tematika dnevnega reda načrt razvoja, ki pa je pogojen s sredstvi. Sklepi so oblikovani tako, da ne bodo vzbujali dvomov.

Branko Troha je dejal, da glede na obrazložitve drugi sklep sploh ni potreben. Če občinski svet sprejme načrt, sprejme tudi obveznosti.

Župan je dodal, da je načrt pripravljen za obdobje petih let, gre za okoli pet milijonov letno. V načrtu so napisane minimalne potrebe, vsako leto pa se ta sredstva opredelijo v občinskem proračunu.

Armida Bavec je dejala, da potrditev programa razvoja pomeni tudi nakazilo sredstev. Gre za okoli 43 milijonov tolarjev v petih letih, v ta znesek je morda možno vključiti tudi sredstva požarne takse. Morda bi bilo primerneje, da se v sklepu opredeli obdobje 2005-2009, razen, če je obdobje 2004-2009 potrebno zaradi kandidiranja za sredstva.

Marinko Klanfar je ponovno predlagal sprejem vsebinskega načrta, s katerim bi občinski svet zavezal župana tudi v naslednjem mandatu. V primeru, da gasilska zveza potrebuje kakšen sklep za določena kandidiranja, pa se bo tak sklep sprejel za vsako leto posebej. V prvi točki se torej zadeva vsebinsko loči, v drugi pa finančno, torej se vsako leto sproti usklajuje.

Občinski svet je sprejelSKLEPšt. 169: Občinski svet sprejme vsebinski načrt razvoja Gasilske zveze Loška dolina za obdobje 2004-2009. Finančne obveznosti in obseg vlaganj iz načrta se vsako leto določa in sprejema v okviru predvidenih sredstev proračuna.
za: soglasno

K 4. točki:

Po uvodu Roberta Gradišarja so svetniki sprejeliSKLEPšt. 170: Občinski svet sprejme sklep o najboljšem ponudniku za izvajanje obvezne gospodarske javne službe pregledovanja, nadzorovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka pred škodljivimi emisijami – dimnikarska služba, se izbere ponudba ponudnika: DimnikarstvoHenzel Ivan s.p., Partizanska cesta 6,1381 Rakek.
za: 12

K 5. točki:

Uvod je podal Robert Gradišar.

Armida Bavec:

 • 3.čl, 2. alinea; kolikokrat letno se izvaja kontrolne preglede, ali je to kje predpisano, ali predpiše občina ali je kontrola brezplačna.
 • 11. alinea; potrebno je dodati “na podlagi predpisov”, razenče je to predpisano v zakonu.
 • 4.člen, prebrala je določila iz zakona o preprečevanju in omejevanju konkurence, ki govorijo o preprečevanju konkurence. V 4. členu koncesijske pogodbe pa piše, da ima koncesionar izključno pravico opravljati dimnikarske storitve na območju občine. Menila je, da je to prav za vse ostalo, razen za čiščenje dimnikov. To je potrebno uskladiti oz. preveriti pred podpisom pogodbe.
 • 6.čl., 4. alinea od spodaj; bi dodala: “da pravočasno obvešča uporabnike o dnevu pregleda oz. čiščenja oz. z uporabnikom uskladi datum pregleda”.
 • 2. alinea od spodaj;… da ima pri izvajanju dimnikarske službe pravico do vstopa v prostore zgradb, kjer se kurilne in druge naprave nahajajo in sme, če je to potrebno, tudi pregledati načrte zgradbe. Postavilo se ji je vprašanja, kdaj je to potrebno – ali je to predpisano, ali sam odloča. Če ni predpisano, jepotrebno definirati.
 • 7.čl, 1. alinea; … da zagotovi pogoje za izvajanje koncesionirane javne službe. Kako zagotovi – ali s podelitvijo koncesije ali še kaj drugega?
 • zadnja alinea;… po poteku koncesije, bi dodala “brezplačno zapisniško prevzame predmet koncesije”.
 • 8.čl., prvi odstavek; ceniki bi bili zanimivi, razen če to ni v neskladju z zakonom o javnih naročilih.
 • 8.čl., 3. odstavek, zadnji stavek; napisala bi ga tako “Za vsako leto trajanja koncesije občinski svet koncedenta potrjuje cenik storitev.”
 • peti odstavek;… koncesionar lahko enkrat letno, dodala bi: “predlaga povišanje cene storitev”.
 • zadnji odstavek bičrtala.
 • 11.čl., … koncesionar mora kadarkoli…. Mogoče ima dimnikar predpisan delovni čas, vendar meni, da ima dimnikar delovni čas takrat, ko ga občani nimajo.
 • 13.čl. – višja sila; primerneje bi bilo “nepredvidene okoliščine”.
 • 3. odstavek 13.čl.; med višjo silo je zaznala vojno in ukrepe oblasti. Seznanjena je bila, da je bil nekaj časa nazaj skupen posvet za občine, kjer so bili predstavniki občin seznanjeni, da ministrstvo pripravlja nek akt, na osnovi katere naj bi podeljevali koncesije za dimnikarsko službo po celi Sloveniji.Po njenih informacijah so bili opozorjeni, naj se občine ne lotijo teh koncesij, saj predvideni akt lahko bistveno poseže v to zadevo, tako kot se je zgodilo z odvozom odrabljenih avtomobilov. Akt naj bi bil sprejet že v jeseni. Ukrepi oblasti so ji dali misliti, ne zdi pa se ji najbolj primerno,da so navedeni med višjo silo.
 • 17.čl.; verjetno gre za pomoto, zato bi črtala tri besedice. Drugi stavek bi napisala tako: “Po preteku te dobe se koncesija lahko podaljša s sklepom občinskega sveta brez javnega razpisa, vendar največ za eno koncesijsko obdobje.”
 • 19.čl., 2. stavek.; med koncesionar in odpoved bi dodala “nepreklicno”.
 • 20.čl., 1. odstavek; opredelila bi neko prehodno obdobje.
 • 5. alinea; napisala bi “v primeru neizpolnjevanja najmanj enega pogoja”.
 • 21.čl, na koncu prvega stavka; dodala bi “ki jo izda inšpekcijska služba”.
 • 24.čl.; sprememba koncesijske pogodbe – bi črtala. Namesto “zahteva” bi napisala “predlaga”.
 • 27.čl., 1 stavek; bi med … ko jo podpišeta zastopnika vrinila “zakonita”.

Robert Gradišar:
V pogodbi gre za dobesedni prepis določil odloka, v pogodbi se nahajajo le določene razlike. Ena bistvenih je tista, ki se nanaša na podaljšanje koncesijskega obdobja. Predlogi so različni, govorijo pa, naj bo obdobje podaljšanja manjše od enotnega obdobja. Sestavni del pogodbe je tudi ponudba ponudnika.
Dodal je, da pogodba ni slaba, težko pa bi odgovoril na posamezne citirane pripombe, saj je potrebno gledati vzporedno osnutek pogodbe in odlok.

Marinko Klanfar je dejal, da bi bilo smotrno, da bi bil cenik objavljen na občini, saj je sestavni del pogodbe. Občani bi si ga tako lahko ogledali in primerjali cene, če bi se pojavil še kakšen ponudnik za čiščenje dimnikov. Prosil je za informacijo, koliko bo stala storitev koncesionarja.

Robert Gradišar je opozoril, da gre za javni razpis in dokler postopek ni končan, podatki niso javni. Dodal je še,da svetniki lahko dobijo podatke na vpogled. Cene v sosednjih občinah so podobne.

Armida Bavec se je strinjala glede zahtev javnega naročila. Strinjala se je tudi, da so določila pogodbe prepisana iz odloka, vendar mora pogodba določene stvari precizirati. Ponovno je vprašala, ali je za čiščenje dimnikov možno predpisati izključno pravico.

Župan je odgovoril glede uredbe, ki jo pripravlja Vlada in povedal, da se ne ve, kdaj bo ta uredba pripravljena in ni nobenega zagotovila.

Branko Troha je dejal, da je čiščenje eden od segmentov koncesijske pogodbe. Vse stvari, navedene v pogodbi, so obvezne, za čiščenje pa ni konkretno napisano. Opozoril je, da se konkurenca upošteva pri podelitvi koncesije, ne pa po njeni podelitvi.

Robert Gradišar je podal še odgovore na konkretne pripombe:

 • V 17., 18. in 24.členu se zgornje vrstice lahko črtajo, saj gre za naziv poglavja.
 • 20.člen se dopolni z rokom enega leta.
 • Zadnji odstavek 9.člena se lahko črta.
 • Popravijo se slovnične napake po potrebi.

Marinko Klanfar je vprašal, koliko bo stala storitev, če pride koncesionar v hišo. Ali bo zaračunal čiščenje dimnikov ali vse v pogodbi navedene storitve? Koliko bo znesla letna storitev?

Robert Gradišar je povedal, da ni strokovnjak s tega področja, da pa on osebno v Ljubljani plačujeokoli 6.000 tolarjev dvakrat letno. Namen koncesije je, da strokovna oseba oceni stanje in potrebne ukrepe, s katerimi bo zmanjšal požarno ogroženost na minimum. Ponovno je opozoril, da odgovarja kot laik, ker ne more oceniti stanja posameznih dimnikov .

Svetniki so sprejeliSKLEPšt. 171: Občinski svet sprejme obliko predlagane koncesijske pogodbe za opravljanje “dimnikarske službe” s popravki.
za: 11, proti: 1

K 6. točki:
Uvod je podala Danica Zrim.

Branko Troha je dejal, da napisano v gradivu glede zaposlenih ne drži in da sklep, ki je bil izdan delavki za določen čas, ni v skladu z zakonom.

Danica Zrim je odgovorila, da sta sporazum sklepala zavoda, občini sta le soglašali s pokrivanjem stroškov v primeru presežka delavcev.

Zdravko Zrimšek je v imenu komisije za družbene dejavnosti predlagal sprejem vseh sklepov.

Armida Bavec je pozdravila dejstvo, da se je zgodba približala uspešni rešitvi. Povedala pa je, da se ji ne zdi korektno, da je vrtec izkazal negativni izid. Glede stroška zaradi poletnega izpisa je kriva občina, ker ni doplačala razlike, enako velja tudi za doplačilo razlike za nepopolne oddelke.

Župan je vprašal svetnico, ali meni, da občina ni poravnala obveznosti vrtcu.

Armida Bavec je odgovorila, da verjame, da je občina poravnala obveznosti, vendar so v obrazložitvi navedeni prav vzroki: izpis otrok v poletnih mesecih in nepopolni oddelki.

Župan je komentiral, da vrtec vodi direktor zavoda in ne strokovna služba občine.

Branko Troha je dejal, da gre pri osnovni šoli Stari trg za isto pravno osebo kot pri vrtcu. Vsi delavci so bili sprejeti v osnovno šolo, zakon pa govori, da morajo biti vsi delavci sprejeti pod istimi pogoji.

Danica Zrim je ponovno poudarila, da je bil prevzem delavcev stvar zavodov in o tem ni odločal občinski svet.

Svetniki so sprejeli:SKLEPšt. 172: Občinski svet občine Loška dolina soglaša: Da se premoženje zavoda Vrtec Martin Krpan Cerknica, ki se po teritoriju nahaja v Enoti vrtca Stari trg izloči iz skupnega premoženja Vrtca Martin Krpan Cerknica in se prenese v last Občine Loška dolina z dne 1.9.2003. Vrednost izločitvenega premoženja je 3.954.711,80 SIT, ugotovljeno na dan 31.12.2002.
za: soglasnoSKLEPšt. 173: Občinski svet občine Loška dolina soglaša: Skupno premoženje v upravnem in tehničnem delu Vrtca Martin Krpan v Cerknici se razdeli po kriteriju števila prebivalcev v razmerju 74% Cerknica in 26% Občina Loška dolina. Vrednost skupnega premoženja je 4.611.461,00 SIT, ugotovljeno na dan 31.12.2002 in se razdeli Občini Cerknica v znesku 3.412.481,00 SIT in Občini Loška dolina v znesku 1.198.980,00 SIT.
za: soglasnoSKLEPšt. 174: Občinski svet občine Loška dolina soglaša: Da se potrdi finančno poročilo o obračunanih prihodkih in odhodkih za obdobje januar – avgust 2003, ki na dan 31.8.2003 izkazuje negativni poslovni izid v skupni višini 12.224.154,88 SIT, kar po ločenem obračunu prihodkov in odhodkov zavoda za Občino Cerknica znaša 10.017.551,68 SIT in za Občino Loška dolina znaša 2.206.603,20 SIT.
za: soglasnoSKLEPšt. 175: Občinski svet občine Loška dolina soglaša: Da se negativni poslovni izid Občine Loška dolina delno pokriva z vrednostjo skupnega premoženja v znesku 1.198.980,00 SIT. Razliko v višini 1.007.623,20 SIT Občina Loška dolina nakaže Vrtcu “Martin Krpan” Cerknica po sprejemu tega sklepa.
za: 12K 7. točki:

Uvod je podal Robert Gradišar.

Janez Škerbec je posredoval mnenje Komisije za komunalno ureditev. Komisije je sprejela naslednji sklep: “Komisija soglaša s prevzemom parcele, vendar samo v tistem delu, ki se nanaša na glavno dovozno pot. Pobudniki predloga morajo pred prenosom urediti stanja na terenu in v državnih evidencah.”

Borut Kraševec je povedal, da se strinja, da pot preide v občinsko last in predlagal, da se v prevzem vključi celotna pot. Če bi odrezali stransko pot, bi odrezali dovoz določenim podjetjem, zato podpira predlog v celoti.

Armida Bavec je dejala, da se strinja s podpiranjem podjetništva. Opozorila je, da v gradivu piše, da gre za podjetnike iz Loške dolina, pa to drži ali ne. Opozorila je, da je neprimerno v obrazložitvi napisati “posledica morebitnih sporov med lastniki”. Dodala je, da ne ve, kdaj postane cesta cesta, ki jo mora vzdrževati občina, ve pa, da je moral podjetnik prijaviti stalno bivališče na Gorenjih Poljanah, da se tja pluži cesta.
Izpostavila je problem ceste 659/7, narisana je le do konca industrijske cone, naprej pa ceste ni. Če se ta cesta zapre, kamioni po cesti mimo Zapuškovih ne bodo mogli voziti incona se uniči. Potrebno je urediti zemljiško stanje in vrisati cesto na Viševek.

Marko Gorše je dejal, da ne ve, zakaj uporabljati dvojna merila – podjetniki iz Loške doline ali ne, zaposleni iz Loške doline ali ne. Vsi poznajo položaj in ve se, koliko delavcev se vozi v dolino od drugodin koliko podjetij je v lasti ljudi od drugod. Glede prevzema zemljišča je dejal, da je to idealna priložnost za občino. Čez čas se lahko lastniki zemljišč zamenjajo in novi lastnik morda svojega deleža ne bo hotel odstopiti. Glede ceste na Viševek pa je potrebno počakati zaključek denacionalizacije.

Armida Bavec je podarila, da je izpostavila , da je morda neprimerno, da je v obrazložitvi napisano, da gre za podjetnike iz Loške doline.

Branko Troha je dejal, da bo sklep podprl, vendar so stvari neurejene, ni ureditvenega načrta. Potrebno se je dogovoriti, kje bo potekal dovoz.

Župan je odgovoril, da pri cestah še marsikje ni rešeno (npr. Dane – Podcerkev), načrt ureditve conE pa je končan.

Franc Truden je pozdravil skrb za delovna mesta. Dodal je, da je potrebno narediti kompleksen načrt, pomembna je dovozna pot. Ni pomembno, od kod so podjetniki, pomembna sodelovna mesta v Loški dolini.

Anton Strle je dejal, da se pridružuje sklepu, da občina sprejme cesto v upravljanje. Po tej cesti bo potekala vsa prometna infrastruktura, od katere bo potem občina pobirala prispevke. Brez sprejema sklepa pa infrastrukture ne bo mogoče urediti.

Janez Škerbec je povedal, da imajo dostop že zdaj vsi podjetniki. Razprava je le o tem, ali je občini v interesu celotna pot, saj potrebuje le tisti del poti, ki je potrebna za ureditev infrastrukture.

Župan je v sprejem predlagal najprej predlog komisije in svetniki so sprejeliSKLEPšt. 176: Prevzame se parcela samo v tistem delu, ki se nanaša na glavno dovozno pot – parc.št. 659/21, k.o. Viševek. Pobudniki predloga morajo pred prenosom urediti stanje na terenu in v državnih evidencah.
za: 9, proti: 3

K 8. točki:

Uvod je podal Robert Gradišar.

Janez Škerbec je v imenu komisije za komunalno ureditev predlagal sprejem sklepa.

Branko Troha je dejal, da so projekti v redu, da pa se je pri razvoju potrebno dogovoriti za vrstni red. Potrebno se je dogovoriti tudi pri zbiranju denarja. Vodo je lahko obremeniti. Tisti, ki imajo kanalizacijo, bodo plačevali kanalizacijo in obremenitev vode, ostali pa še odvoz iz greznic. Potrebno je narediti izračun, koliko je kanalizacija in koliko bodo nekateri plačevali odvoz kanalizacije. Vprašal je še, kje je zajeta industrijska cona.

Robert Gradišar je odgovoril, da mora industrijska cona za svoje odpadne vode poskrbeti sama. Govor je o gospodinjskih odpadnih vodah, ne otehnoloških. Vrstni red projektov ni opredeljen, gre za variante rešitve, s katerimi se bo projekt nadgradil. Področje odvažanja iz greznic bo občina morala še urediti.
Vrstni red se bo obravnaval pri naslednji točki dnevnega reda, občinski svet pa se mora najprej odločiti, katero lokacijsko rešitev podpira .

Armida Bavec je dejala, da, če so zadevo podprli vaški odbori, občinski svet nima razloga, da je nebi. Občani pričakujejo določene rešitve in zanimalo jo je, ali so vaški odbori razmišljali o prispevkih. Naredila je izračun, da bo strošek na gospodinjstvo cca 10.000SIT mesečno in zanimalo jo je mnenje vaških odborov.

Anton Strle je glede čiščenja greznic dejal, da je bilo verjetno mišljeno, da se greznice praznijo v čistilno napravo. Vendar je razložil, da v Loški dolini ni take čistilne naprave, ki bi zmogla takoj očistiti cisterno. Dokler Loškadolina ne bo pokrita s čistilnimi napravami, bo potrebno greznice čistiti in vsebino odvažati na njive. Glede dinamike izgradnje je dejal, da se strinja, da se začne v Babnem Polju.

Svetniki so sprejeliSKLEPšt. 177: Občinski svet sprejme sklep, da sprejema predlagano varianto, ki predvideva rešitev zbiranja in čiščenja odpadnih voda na celotnem območju občine Loška dolina. Varianta predvideva izgradnjo MČN v naseljih: Babno Polje, Babna Polica, Dane, Markovec, Pudob in Podlož.
za: soglasno

Župan je vsprejem predlagal sklep, naj bi sejo podaljšali do 23. ure, vendar ni bil sprejet, saj za ni glasoval nihče, proti pa 11 svetnikov.
Zato je župan v skladu s Poslovnikom odločil, da se ostale točke preložijo na naslednjo sejo in ob 22,20 uri zaključil sejo.zapisala: Andreja BuhŽupan: Janez Sterle

Na glavno vsebino