Novice in obvestila

Zapisnik 11. redne seje občinskega sveta občine Loška Dolina
13. 11. 2003

prisotni:člani sveta: Zdenko Truden, Anton Strle, Franc Truden, Janez Komidar, Zdravko Zrimšek, Armida Bavec, Jernej Zabukovec , Branko Troha, Marko Gorše, Dušan Baraga, Marinko Klanfar in Borut Kraševec
občinska uprava: župan Janez Sterle, Robert Gradišar, Danica Zrim, Tomislav Žagar in AndrejaBuh
vabljeni: Zavod ORON, Andrej Kordiš – predsednik NO, Metod Korošec – Radio Slovenija, Alenika Žnidaršič – Notranjske novice

opravičeno odsotni: Janez Škerbec in Viktor ProsencSejo je vodil župan, pozdravil prisotne, ugotovil sklepčnosti in v razpravo podal zapisnik prejšnje seje.

Marko Gorše je dejal, da je potrebno popraviti njegovo izvajanje pri točki “pobude in vprašanja”, 2. točka, ker ni razvidno, da gre za vprašanje.

Svetniki so nato sprejeliSKLEPšt. 115: Občinski svet občine Loška dolina potrjuje zapisnik svoje 10. redne seje.
za: soglasno

Nato je župan predlagal dnevni red kot v vabilu in umik 10. točke z dnevnega reda, ker bo zaključno poročilo pregledal še projektni svet, ki je sklican prihodnji teden. Točka bo tako uvrščena na dnevnired naslednje seje.

Svetniki so sprejeliSKLEPšt. 116: 11. seja občinskega sveta občine Loška dolina potega po naslednjem dnevnem redu:
1. potrditev zapisnika 10. redne seje
2. pregled realizacije sklepov
3. odlok o spremembah odloka o komunalnih taksah v občini Loška dolina
4. odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o izvajanju in podelitvi koncesije zaizvajanje obvezne gospodarske javne službe pregledovanja, nadzorovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka pred škodljivimi emisijami
5. odlok o izvajanju in podelitvi koncesije za izvajanje obvezne gospodarske javne službe pregledovanja, nadzorovanjain čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka pred škodljivimi emisijami
– prečiščeno besedilo – SKRAJŠANI POSTOPEK
6. spremembe in dopolnitve pravilnika o prodaji iz premičnih prodajnih objektov v občini Loška dolina
7. predlog odloka o proračunu občine Loška dolina za leto 2004 – predstavitev
8. sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
9. kadrovske zadeve
10. predlog povišanja cen za KRS- Inatel
11. pobude in vprašanja
za: soglasno

K 2. točki:

Župan je ugotovil, da so sklepi prejšnje seje realizirani, razen sklepa št. 114, ki je v realizaciji.

K 3. točki:

Uvodno poročilo je podal Tomislav Žagar, ki se je hkrati tudi opravičil za formalno neustrezno gradivo, ki je bilo poslano po pošti. Svetniki so primerno gradivo prejeli pred sejo.

Armida Bavec je predstavila pismeno posredovani amandma. Dodala je, da je amandma v skladu s Poslovnikom Nadzornega odbora.

Župan je dejal, da je način evidence dobrodošel, da pa evidenco natančno in sprotno vodi finančna služba občine.

Franc Truden je dejal, da je na prejšnji seji tudi sam podpiral idejo, vendar bi bilo preveč za Nadzorni odbor, če bi mu tako nalagali naloge. Evidenco mora voditi občinska finančna služba, svetniki pa lahko zahtevajo od Nadzornega odbora pregled določene zadeve. Amandmaja ne bo podprl.

Branko Troha je dejal, da je sprejem odloka jasno zapisan v Poslovniku. Dodal je, da so stvari nepregledne, ni napisano, zakaj nek amandma ni sprejet. V gradivu tudi ne piše, da gre za predloge odloka. O amandmajih je potrebo glasovati ali pa napisati, zakaj se ga ne upošteva.

Župan je izrazil svoje strinjanje, da je potrebno na vsako pripombo odgovoriti in pravilno označiti gradivo.

Nato je v sprejem predlagal amandma Armide Bavec, ki pa ni bil sprejet, saj je za glasovalo 5 svetnikov, proti pa 7.

Svetniki so sprejeliSKLEPšt. 117: Sprejme se odlok o spremembah odloka o komunalnih taksah v občini Loška dolina.
za: 12, proti: 1

K 4. točki:

Uvodno poročilo je podal Robert Gradišar.

Branko Troha je opozoril, da čistopis ne more biti v gradivu, gre za predlog odloka.

Robert Gradišar je odgovoril, da gre pri 4. točki dnevnega reda za odlok o spremembi odloka in ne za čistopis.Svetniki so sprejeliSKLEPšt. 118: Sprejme se odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o izvajanju in podelitvi koncesije za izvajanje obvezne gospodarske javne službe pregledovanja, nadzorovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka pred škodljivimi emisijami.
za: 10, proti: /

K 5. točki:

Uvodno poročilo je podal Robert Gradišar.

Branko Troha je opozoril, da čistopis ni nov akt, kot govori 85. člen poslovnika občinskega sveta.

Robert Gradišar se je opravičil za napako v razpravi in povedal, da je v sklepu navedeno, da gre za prečiščeno besedilo.

Marko Gorše je vprašal, ali govori odlok o vseh prezračevalnih napravah, zračnikih oz. kje je to razmejeno.

Robert Gradišar je odgovoril, da nikonkretne razmejitve. Inšpektor lahko pregleduje tudi prezračevalne naprave, če meni, da je zardi varnosti to potrebno.

Svetniki so sprejeliSKLEPšt. 119: Sprejme se odlok o izvajanju in podelitvi koncesije za izvajanje obvezne gospodarske javne službe pregledovanja, nadzorovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka pred škodljivimi emisijami – prečiščeno besedilo.
za: 11, proti: /

K 6. točki:

Uvodno poročilo je podal Tomislav Žagar ter prisotne seznanil z amandmaji Armide Bavec.

Armida Bavec je predstavila pismeno podana amandmaja. Dodala je, da tudi tisti, ki prodajajo malto ali lopato, plačujejo davke v naši občini. Povedala je, da bo glasovala za amandma in prosila, da se to zavede v zapisnik.

Franc Truden je povedal, da se tudi on strinja s tem, da se podpira domače pravneosebe. A že v odloku je velik popust ( 90% ), poleg tega ima vsak možnost, da se izogne tudi plačilu 10%. Lahko pridobi soglasja individualnih lastnikov zemljišč in tako ne plača komunalne takse. Če tega ne pridobi, pa lahko zaprosi občino za oprostitev plačila.

Svetniki so sprejeliSKLEPšt. 120: Sprejme se amandma Armide Bavec “Naslov pravilnika se spremeni tako, da se glasi PRAVILNIK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O PRODAJI IZ PREMIČNIH PRODAJNIH OBJEKTOV V OBČINI LOŠKA DOLINA”.
za: soglasno

Župan je predlagal v sprejem tudi 2. amandma Armide Bavec, ki pa ni bil sprejet, saj je za glasovalo 5 svetnikov, proti pa 7.

Svetniki so sprejeliSKLEPšt. 121: Sprejme se Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o prodaji iz premičnih prodajnih objektov v občini Loška dolina.
za: 10, proti: /

K 7. točki:

Predlog odloka je predstavil Robert Gradišar.

Župan je dodal, da bo razprava na predlog odloka na naslednji seji, ki bo predvidoma 4.12. V tem času pa se bodo sestale tudi komisije občinskega sveta.

Svetniki so sprejeliSKLEPšt. 122: Občinski svet Občine Loška dolina nadaljuje postopek za sprejem proračuna Občine Loška dolina za leto 2004.
za: soglasno

K 8. točki:

Uvodno poročilo je podal Robert Gradišar.

Svetniki so sprejeliSKLEPšt. 123: Zemljišče s parc. št. 819/2 k.o. Stari trg v površini 42 m2 vpisano v vložno številko SO68 kot javno dobro, preneha biti javno dobro v splošni rabi.
za: soglasno

K 9. točki:

Po uvodnem poročilu Franca Trudna so svetniki sprejeliSKLEPšt. 124: V svet zavoda Osnovnašola heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu občinski svet občine Loška dolina imenuje:
Janjo Mlakar, Viševek 40;
Leona Sterle, Podgora 32 in
Branka Troha, Markovec 20 a.
za: 11

K 10. točki:

Uvodno poročilo je podal Robert Gradišar.

Marko Gorše je dejal, da je National Geographic sicer kvaliteten program, da pa si občinski svet, glede na rezultate ankete, težko vzame pravico, da naročnike obremeni z večjo naročnino.

Marinko Klanfar se je pridružil mnenju Marka Goršeta, da je 11 predlaganih glasov (anketni odgovori) premalo za odločanje. Dodal je, da občinski svet tudine more odločati o ceni v evrih, ampak mora biti cena oblikovana v tolarjih.

Robert Gradišar je povedal, da gre za plačilo naročnine v tolarski protivrednosti, podlaga za obračun avtorskih pravic pa je vezana na evro.

Dušan Baraga je ravno tako dejal, da se je težko odločiti na osnovi majhnega števila predlogov, čeprav je National Geographic zelo dober program. Predlagal je programskemu svetu, da izvede širšo anketo (npr. telefonsko), v kateri bi mogoče zajeli tudi že obstoječi program.

Župan je nato v sprejem predlagal sklep, da se sprejme povečanje cen vzdrževalnine kabelsko razdelilnega sistema za 0,90 evra + DDV, ki pa ni bil sprejet, saj za ni glasoval nihče, proti pa 8.

K 11. točki:

Branko Troha:
1. Koliko soglasij za prodajo iz premičnih prodajaln je bilo izdanih v letu 2003 in koliko je bilo pobranega denarja? Kdo kontrolira, kdo, kje in kaj prodaja?
2.Koliko denarja je občina v letu 2003 pobrala od turistične takse?
3. Razmisliti bi bilo potrebno o odloku o načinu pokopa. In vsaj za okoliš, ki gravitira na pokopališče Viševek, razmisliti o tem, da bi morali uporabljati mrliško vežico. Podoben odlok imajo v veliko občinah.
4. V odloku oglasilu je zapisano, da je glavni urednik dolžan predstaviti “platformo”. Tega na občinskem svetu v letu 2003 ni bilo. Kdo odloča, kaj se objavi oz. cenzurira, da se nekatere stvari ne objavijo.
5. Izrazil je željo, da se določi čas in prostor na občini za namene sestankov političnih strank.6. Odgovor na vprašanje Marka Goršeta na prejšnji seji je napisan lepo, ni pa bistva. Vprašanje Marinka Klanfarja je bilo drugačno. Zakaj od lanskega maja na tem ni nič narejenega? Napisati konkretno, kaj je bilo dogovorjeno in kako narejeno. Stavba- bivša gimnazija ne plava v zraku oz. ni na kolih, ampak je na stavbni parceli 905 – Kovinoplastika Lož in 704/3 – Občina Loška dolina. V kupoprodajnih pogodbah za nakup stanovanj je pisalo “s pripadajočimi prostori in funkcionalnim zemljiščem”. Funkcionalno zemljišče – koliko in kaj z zakonom ni opredeljeno. Torej bi morali vsi tisti, ki tam parkirajo, plačevati komunalno takso oz. parkirišča. Gre za polovico tiste parcele, kjer je bil TVD Partizan. Verjetno je bila bivša gimnazija leto 1974 s strani Kovinoplastike Lož kupljena za parcelo, podpisnika sta bila takratni ravnatelj, g. Mercina in takratni direktor Kovinoplatike Lož, g. Tišler.
Potrebno je reči, da gre tu za pomanjkanje dobre volje. Gre tudi za to, da se neenakopravno obravnava ljudi.
Zaenkrat vsi parkirajo na občinskem zemljišču, zakaj potem ne plačujejo parkirnine?

Župan je na zadnje vprašanje odgovoril, da je zadeva odprta že nekajčasa. Prvi del gradnje je bil na zemljišču stare osnovne šole, prizidek pa je na zemljišču “sadovnjak”. TVD Partizan ima svojo stavbno parcelo. Povedal je, da je bil že pri notarju, da bi zadevo rešili, vendar se ni dalo. Stanovanja so kupljena od podjetja Gradišče Cerknica, vendar funkcionalno zemljišče ni določeno.
Poudaril je, da ne gre za politiko in ne za diferenciacije, da zadeva ni nastala zdaj, ampak traja že nekaj mesecev. Začela pa se je pri vpisu etažnih lastnikov. Občina je pozvala izvajalca – Gradišče Cerknica, da prinese vso dokumentacijo, vse pogodbe, kajtiobčina tega nima. Po ustnem zagotovilu pa papirjev nimajo niti na podjetju Gradišče Cerknica, če bi jih imeli, bi bila stvar že rešena.
Potrebno je določiti funkcionalno zemljišče, ga odkupiti in zadevo urediti.

Robert Gradišar je dopolnil odgovor župana.
Dve seji nazaj je Marinko Klanfar vprašal, ali kdo plačuje parkirnino in je bilo jasno napisano, da parkirnine nihče ne plačuje. Kar se tiče lastnine, je vprašanje nedorečeno. Potrebno bo odkupiti zemljišča, on sam – kot zaposlen na občini – ne more predlagati županu, da občina da zemljišča zastonj.
Gre za širši problem in če kdo krivi občino za nastalo situacijo, je v veliki zmoti. Gre za primer, kot je “Zbiljski gaj” ali podobne prodaje nepremičnin. Gre za odnos med tistim, ki je prodajal in tistim, ki je kupil. Tisti, ki so kupili, so bili “potegnjeni za nos” oz. se sami niso pozanimali, kaj kupujejo. Dolžnost tistega, ki kupuje, je, da preveri in, če je bil “potegnjen za nos”, sam nosi finančne posledice. Občina ni nič vmešana, je pa res, da so nanjo veliki pritiski, da to uredi. Občina bo uredila, vendar v tem trenutku ne more razsojati drugače.
Za uporabo tega prostora plačuje samo eden in sicer lastnik trgovine, ki obratuje na strani občinskega zemljišča. Ta je zaprosil za dovoljenje in v skladu z odlokom o komunalnih taksah je dovoljenje dobil in mora plačati takso. Če bi se občan želel izogniti plačilu, bi lahko dal vlogo na občinski svet. Zaposleni na občinski upravi ne morejo sklepati o popustih.
Konkretneje na vprašanja ne more odgovoriti, ker nihče ne nastopa s konkretnimi imeni.

Branko Troha: Zakaj se g. Vamplju v Pudobu ne proda zemljišča, ki je bilo odmerjeno že v času “tovarišev” in je minilo že dve leti, odkar je g. Vampelj dal prošnjo? Na svetu tega ni bilo v obravnavi, enako ne za parcele pri bivši gimnaziji v Starem trgu, pa se vleče že od maja 2002.
Vprašal je še, koliko je občina zastonj dobila in dodal, da je absurd pričakovati, da bodo tisti, ki so dajali zastonj, to še dajali.

Armida Bavec je glede na komentar Roberta Gradišar, da ni konkretnih imen, povedala, da gre za g. Đezaira Jašari, Sadje in zelenjava. Povedala je, da je g. Jašari – kolikor je seznanjena – v sredini maja dal na občini Loška dolina vlogo oz. prošnjo za odkup zemljišča. Do dneva pred sejo, odgovora od občine ni dobil. Občinski svet pa s to možnostjo odkupa ni bil seznanjen.
G. Jašari ima stalno prebivališče v naši občini, ima svoje podjetje s sedežem v naši občini, spada pod trgovinsko dejavnost in po 12. členu odloka o komunalnih taksah naj bi plačeval le 10% od polno odmerjene takse. Srž problema pa je v tem, da je bila g. Jašariju odmerjena komunalna taksa v polni višini, ne v višini 10%. Drugi problem pa je v tem, da v 6 mesecih ni dobil odgovora, ali je njegova prošnja za odkup v postopku ali čaka vrstni red na občinskem svetu, kaj se z vlogo dogaja. V skladu z zakonom mu je potrebno nekaj odgovoriti.
Dodala je še, da v odločbi g. Jašarija piše, “premična prodajalna in prodaja izven prodajalne”.

Župan je dejal, da je zemljišče v planu za odprodajo v letu 2004 in občinski svet mora odločiti o tem, ali se zemljišče odproda ali ne. On sam naj bi pri notarji podpisal dokument, da se občina odpoveduje zemljišču, vendar tega brez sklepa občinskega sveta ne more narediti. Težave pa imajo vsi stanovalci, gre za problem dostopa, prometne ureditve. Objekt je postavljen brez določenega dostopa. V skladu z ureditvenim načrtom bo potrebno določiti funkcionalno zemljišče.

Armida Bavec se je strinjala z navedbami župana. Povedala pa je, da g. Jašari nebi izpostavil problema, če bi dobil zaračunanih 10% komunalne takse, ampak bi jo plačal. Drugi problem pa je v tem, da g. Jašari ne dobi odgovora na prošnjo za odkup zemljišča.

Župan je odgovoril, da bo preveril, kakšno odločbo je g. Jašari dobil. In, če ni v skladu z odlokom, jo bo potrebno popraviti.

Marinko Klanfar je – glede na to, da bo na naslednji seji splošna razprava o proračunu, vprašal, če lahko pristojna služba pove, koliko neplačanih obveznosti iz leta 2003 se prenaša vproračun leta 2004, da bodo svetniki lažje vedeli, ali bodo lahko zastavljene plane uresničevali oz. ali sploh ostane še kaj denarja za uresničevanje proračuna.

Borut Kraševec je vprašal Branka Troha, kateri primer ni bil objavljen, da bo lahko odgovoril.

Župan se je vsem zahvalil in ob20,30 uri zaključil sejo.zapisala: Andreja BuhŽupan: Janez Sterle

Na glavno vsebino