Novice in obvestila

Zapisnik 10. redne seje občinskega sveta občine Loška dolina
16. 10. 2003

prisotni:člani sveta: Janez Škerbec, Zdenko Truden, Anton Strle, Franc Truden, Janez Komidar, Zdravko Zrimšek, Armida Bavec, Jernej Zabukovec , Viktor Prosenc, Branko Troha, Marko Gorše in Borut Kraševec
občinska uprava: župan Janez Sterle, Robert Gradišar, Danica Zrim, Lidija Novak, Tomislav Žagar in Andreja Buh
vabljeni: Zavod ORON, Andrej Kordiš – predsednik NO, Metod Korošec – Radio Slovenija

opravičeno odsotni: Dušan Baraga in Marinko KlanfarSejo je vodil župan, pozdravil prisotne, ugotovil sklepčnosti in v razpravo podal zapisnik prejšnje seje.

Armida Bavec je posredovala pismeno dopolnitev zapisnika prejšnje seje k točki “pobude in vprašanja”. Dopolnitev je v prilogi zapisnika.

Svetniki so sprejeliSKLEPšt. 104: Dopolnitev zapisnika Armide Bavec se sprejme.za: soglasnoSKLEPšt. 105: Občinski svet občine Loška dolina potrjuje zapisnik svoje 9. redne seje.
za: soglasno

Župan je nato predlagal dnevni red kot v vabilu.

Armida Bavec je v imeni svetniških skupin LDS in ZLSD predlagala razširitev dnevnega reda ter nov predlog sklepa k 3. in k 5. točki dnevnega reda in svetnikiso sprejeliSKLEPšt. 106: Dnevni red se razširi in se pred 3. točko dnevnega reda uvrsti točka “Odlok o spremembah odloka o simbolih, občinskem prazniku in priznanjih v Občini Loška dolina – hitri postopek”.
za: soglasnoSKLEPšt. 107: 10. redna seja občinskega sveta občine Loška dolina poteka po naslednjem dnevnem redu:
1. potrditev zapisnika 9. redne seje
2. pregled realizacije sklepov
3. Odlok o spremembah odloka o simbolih, občinskem prazniku in priznanjih v Občini Loška dolina – hitri postopek
4. predlog za podelitev priznanj občineLoška dolina
“Zlati grb Občine Loška dolina”
5. koncesija za opravljanje zobozdravstvene dejavnosti v Zdravstvenem domu Stari trg pri Ložu
6. izgradnja KRS v naselju Babno Polje
7. pobude in vprašanja
za: soglasno

K 2. točki:

Župan je ugotovil, da so sklepi prejšnje seje realizirani aliv realizaciji.

K 3. točki:

Branko Troha je podal predlog spremembe odloka o simbolih, občinskem prazniku in priznanjih v občini Loška dolina.

Franc Truden je dejal, da je zadnji odstavek 21. člena odloka napisan nejasno, kar je povzročilo zaplete na sestanku komisije za mandatna vprašanja,volitve in imenovanja. Apeliral je na župana, naj na občini zagotovi pravnika.

Marko Gorše je dejal, da je načeloma proti “ad hoc” spremembam, vendar je v konkretnem primeru potrebno narediti izjemo. Tudi po predlaganih spremembah odlok še ne bo idealen in potrebno je razmisliti o temeljitihspremembah odloka. Dodal je, da bo glasoval za spremembe, da se reši trenutna neprijetna situacija.

Janez Škerbec je predlagal dopolnitev prvega odstavka 2. člena predlaganih sprememb in sicer, naj se na koncu stavka doda besedilo: “če se za to odloči občinski svet z 2/3 večino”.

Armida Bavec je dejala, da odlok ni slab, le brati ga je potrebno pravilno. Glede 2/3 večina je dejala, da v 111. in 112. členu Statuta občine in v Poslovniku piše, da se z 2/3 večino sprejemata Poslovnik in Statut. Tudi zakon govori o tem, da se Statut in Poslovnik sprejemata z 2/3 večino, če ni v drugih aktih drugače napisano. In v naši občini v drugih aktih ni drugače napisano. Menila je, da bi ob sprejemu predloga Janeza Škrbca morali spremeniti tudi Poslovnik in Statut občine.

Janez Škerbec je pojasnil predlog: o vsakem kandidatu se odloča z navadno večino, o izjemah pa naj svet odloča z 2/3 večino.

Marko Gorše je dejal, da odlok ni slab s pravnega stališča. On bi načeloma spremenil določene stvari in sicer: kdo predlaga dobitnike priznanj in način sprejemanja. Pripomnil, da bi (glede na slovnico) v prvem členu moralo pisati “priznanji”. Slovenščina je eden redkih jezikov, ki ima dvojino in na to moramo biti ponosni.

Župan je dejal, da Poslovnik in Statut ne onemogočata, da se o drugih stvareh odloča z 2/3 večino, če se svet odloči tako.

Branko Troha je dejal, da se stvari v odloku, ki je sprejet z navadno večino, ne more sprejemati z 2/3 večino.Franc Truden je predlagal, da se v 21. in 23. členu beseda “predlog” v ednini zamenja z besedo “predlogi” v množini.

Svetniki so nato sprejeliSKLEPšt. 108: V 21. in 23.členu odloka se beseda “predlog” v ednini nadomesti z besedo “predlogi” v množini.
za: soglasnoSKLEPšt. 109: Prvi odstavek 2.člena sprememb odloka se na koncu dopolni z besedilom: “če se občinski svet o tem odloči z 2/3 večino”.
za: 9SKLEPšt. 110: Sprejme se Odlok o spremembah odloka o simbolih, občinskem prazniku in priznanjih v občini Loška dolina.
za: soglasno

K 4. točki:

Branko Troha je uvodoma povedal, da sta bila za “Zlati grb občine Loška dolina” podana dva predloga s strani občanov oz. podpisnikov. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja bi morala oba predlogaposredovati na občinski svet. Do tega zaradi napake ni prišlo, zato svetniški skupini LDS in ZLSD predlagata, da se Zlati grb podeli obema predlaganima občanoma. Posredoval je predlog sklepa: “V skladu s sprejetim odlokom v letu 2003 priznanja “Zlati grb občine Loška dolina” prejmeta g. JanezKebe in g. Jernej Zabukovec.”
Na komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je bilo rečeno, da oba izpolnjujeta pogoje za priznanje. V želji za konsenzom in dobrim sodelovanjem je predlog popolnoma vmesen.

Franc Truden je povedal, da je sam po seji komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ugotovil, da so predloge na komisiji napačno obravnavali. Zato je ponovno sklical komisijo, kjer so bili soglasni, da so naredili napako.
Opravičil se je več kot 5% volivcem, ki so podprli g. Zabukovca, a njihovega predloga na komisiji niso pravilno obravnavali. Enako se je opravičil tudi g. Jerneju Zabukovcu.

Na predlog Zdenka Trudna in Viktorja Prosenca je Franc Truden prebral obrazložitev za podelitev priznanja Jerneju Zabukovcu. Na predlog Boruta Kraševca pa še obrazložitev za podelitev priznanja Janezu Kebetu.

Janez Škerbec je opozoril, da bi moral občinski svet najprej sprejeti sklep o tem, ali se v letu 2003 podelita dve priznanji “Zlati grb občine Loška dolina”.

Branko Troha je ponovno posredoval predlog sklepa.

Občinski svet je sprejelSKLEPšt. 111: V letu 2003 se izjemoma podelita dve priznanji “Zlati grb občine Loška dolina”
za: soglasnoSKLEPšt. 112: “Zlati grb občine Loška dolina” v letu 2003 prejmeta g. Janez Kebe, župnik župnije Stari trg pri Ložu in župnijski upravitelj župnije Babno Polje in g. Jernej Zabukovec , roj. 26.5.1930 iz Loža.
za: soglasno

K 5. točki:

Uvodno poročilo je podala Danica Zrim.

Zdravko Zrimšek je povedal, da je predlagano koncesijo obravnavala Komisija za družbene dejavnosti. Komisija je želela, da pristojna občinska služba do sklica seje občinskega sveta pridobi poročilo o stanju zobozdravstva v občini Loška dolina. Poročilo naj vsebuje podatke o čakalnih dobah, normativih in statistiki. Po dveletnemopravljanju koncesionirane dejavnosti bi se opravil nadzor. V predlogu, ki je naveden v materialih, piše, da se koncesija opravlja za nedoločen čas, vendar je komisija menila, naj se po dveh letih le ugotovi, ali je zobozdravnik dober za prebivalce oz. če so se čakalne dobe skrajšale. Morda določen dveletni rok ne bo pritegnil koncesionarja, vendar je potrebno koncesionarja z nečim opredeliti. V določilih pogodbe, ki govorijo o odvzemu koncesije, so navedene le grobe kršitve pogodbe, preverjanja pa ni. Dodal je še lastno mnenje, da so podatki, ki so jih svetniki dobili, borni. Pa še to: normativi so določeni, čakalne dobe pa se samo povečujejo. Normativi torej so ali pa niso določeni prav. Če namreč koncesionar lahko opravlja še druge dejavnosti oz. storitve zobozdravstva in potem opravi vse, zakaj nebi tega opravil v okviru plačanega obsega s strani ZZZS.

Jernej Zabukovec je komentiral, da je v gradivu navedeno število pacientov 1159. Občina pa ima 3600 prebivalcev, kar pomeni, da občini pripada 1,5 zdravnika. Vprašal je, ali bodo zavarovanci čakali na vrsto pred ali po zasebni praksi. Ali bodo dobili kakšne prioritete ali ne.Če bo zdravstveni dom prejemal sredstva tudi od najemnine, bo moral poskrbeti, da bo teklo vsaj tako kot zdaj. Dodal je še, da je zobozdravstvo v Loški dolini v poraznem stanju in poudaril, da se mora občina zavedati, da je koncedent za vse prebivalce.

Danica Zrim je razložila, da se v skladu s pogodbo vsakoletno opravlja nadzor, ki ga izvaja ZZZS, pristojna zbornica ali strokovno združenje, hkrati pa ta nadzor opravlja tudi koncedent. Menila je, naj se koncesija podeli za nedoločen čas, saj so pogoji za prenehanje koncesije določeni. Zato nebi bilo potrebno sprejemati koncesije za dve leti. Jerneju Zabukovcuje odgovorila, da ZZZS priznava v pogodbi en tim za odrasle na 2346 zavarovancev. V Loški dolini en tim v celoti pokriva zobozdravnik v Kovinoplastiki, vendar občina nima njegovih podatkov. Gospa Šega-Novak pa pokriva pol ekipe, zato ima opredeljeno število odraslih pacientov 1159, skoraj polovico od normativa.
Dodala je, da mora koncesionirana služba omogočati obstoječe stanje, občanom mora omogočati enako ali celo boljšo dostopnost. Urnik kontrolira ZZZS, koncesijska dejavnost pa se mora izvajati izven tega urnika.

Anton Strle je vprašal, če je dr. Vesna Šega edina kandidatka, ki je zaprosila za koncesijo. Uporabniki oz. pacienti želijo čim boljšo storitev, imajo pa na tem področju zelo slabe izkušnje. Želel bi več ponudnikov in da bi se na podlagi spoznanj, pregledov, njihovih strokovnih sposobnosti in kvalitete lažje odločali.
Predlagal je dopolnitev gradivain sicer se v stavku “Koncedent ne more odpovedati pogodbe o koncesiji, lahko pa od nje odstopi v primerih, ko koncesionar dejavnosti ne izvaja v skladu s pogodbo, zakonom o zdravstveni dejavnosti in drugimi predpisi” doda “zakonom o zdravstveni dejavnosti dovolj strokovno in drugimi predpisi, vezanimi na dejavnost.”

Župan je povedal, da se zadeva s podelitvijo koncesije vleče že dve,tri leta. Že takrat so se pojavljala vprašanja, ali občina želi ali ne podeliti koncesije. Občina se mora odločiti, ali je za podelitev koncesije in občinski svet je zaprošen za mnenje, ali se strinjaz nadaljevanjem postopka za pridobitev koncesije. Ne gre še za podeljevanje koncesije, kajti prosilka mora pridobiti še soglasje Ministrstva za zdravstvo. Tudi Zdravstveni dom Cerknica – Loška dolina v svojem dopisu navaja, da je potrebno urediti še pogodbo med občinami in Zdravstvenim domom. Pa tudi pristojni občinski organ mora še izdati odločbo, šele nato pride na vrsto pogodba o koncesiji.

Zdravko Zrimšek je dejal, da se občina prvič srečuje s tovrstnimi koncesijami, do slej je šlo le za koncesije s področja gospodarskih dejavnosti. Člani komisije za družbene dejavnosti se bili glede podelitve te koncesije precej skeptični, glede na stanje zdravstva in zobozdravstva v slovenskem področju. Zato so tudi predlagali, da se čez 2 leti ugotovi, ali koncesionar dela enako dobro ali bolje. V pogodbi pa ne piše, da občina lahko odvzame koncesijo, če koncedent dela slabo. Zato je komisija mnenja, naj bi bila koncesija opredeljena za dve leti, potem pa se ugotovi, ali dela dobro ali ne.

Armida Bavec je opozorila, da občinski svet odloča le o tem, ali naj strokovna služba postopek nadaljuje ali ne. Razložila je postopek podelitve koncesije. Strokovna službamora pred izdajo upravne odločbe o podelitvi koncesije pridobiti mnenje ZZZS, mnenje zdravniške zbornice (ki ga je zdravnica že priložila). Kot stranko v postopku mora vključiti Zdravstveni dom, da razčistijo, je to možno ali ne. Na osnovi tega bo občinski svet lahko odločal, ali se splohodloči za podelitev koncesije. Če se ne odloči, morajo biti podani razlogi. Kajti, če to ne vpliva na širitev javne mreže in dejavnost zdravstvenega doma še vedno obstaja oz. njegova dejavnost ni kršena, praviloma ni razloga, da se ta koncesija nebi podelila. Glede dobrega ali slabega opravljanja storitev – tega koncesionar nima možnosti kontrolirati, ker ni noben strokovnjak, strokovnjake imajo ZZZS in zdravniška zbornica. Je pa tako, da koncesionar ne more kar reči, da se je odločil, da se koncesija odvzame, ampak je odvzem mogoč samo z izdajo upravne odločbe, ki jo na osnovi mnenj o strokovnosti oz. nestrokovnosti izda koncesionar oz. upravni organ koncesionarja. Občinski svet bo torej o tem, ali se zdravnici podeli koncesija, odločal šele takrat, ko bo upravni organ zbral čisto vse podatke, na osnovi katerih naj bi bila izdana odločba. Odločilno pa je mnenje zdravstvenega doma, če je kršena dejavnost zdravstvenega doma, da zdravstveni dom te dejavnosti ne more več opravljati v okviru svoje službe. Ločiti pa je potrebno še nekaj: svet govori o podelitvi koncesije, ne o privatizaciji oz. o liberalizaciji. To pa pomeni, da za koncesijo lahko zaprosijosamo zdravniki ali zobozdravniki, ki so že zaposleni v tem zdravstvenem domu in želijo dejavnost v istih prostorih opravljati še kot zasebniki. Če bi iskali še drugo ponudbo, pa bi morali objaviti javni razpis in to pomeni pravo zasebništvo, ki ni vključeno v javno službo.

Danica Zrim je menila, da se mora občinski svet opredeliti glede koncesije. Občinska uprava je storila vse za pridobitev dokumentacije, naslednji korak je vloga na Ministrstvo za zdravje za soglasje h koncesiji, če se občinski svet tako odloči. Ministrstvu je potrebno posredovati vso dokumentacijo, res pa je,da konkretnega mnenja Zdravstvenega doma še ni. Direktorica zdravstvenega doma namreč pogojuje podelitev tega mnenja s podpisom pogodbe o pravicah in obveznostih vseh treh ustanoviteljev, ker naj bi bilo mnenje o koncesiji enako za vse tri občine. Dodala je, da je občina pridobila pravno mnenjepravnika Braneta Doblekarja, ki deluje na zdravniški zbornici. To mnenje navaja, da mnenje zdravstvenega doma glede podelitve koncesije ne more zaustaviti postopka podeljevanja koncesije. Pristojni občinski organ razpravlja in odloča o podelitvi koncesije, tudi v primeru, da direktor zdravstvenega doma ni podal pozitivnega mnenja v prehodu zobozdravstvene dejavnosti v zasebno dejavnost. Zdravstveni dom oz. direktor zdravstvenega doma po veljavni zakonodaji pri dodeljevanju koncesij podaja le svoje mnenje in ne soglasje. Poudarila je, da meni, da bi se moral občinski svet opredeliti, aligre v podelitev koncesije ali ne.

Armida Bavec je dejala, da se na osnovi dobljenih podatkov ni moč opredeliti. Povedala je za odločbo Upravnega sodišča na to temo iz leta 2002, ko se je zgodilo, da je upravni organ zavrnil podelitev koncesije določeni zobozdravstveni dejavnosti za otroke in mladino. Ta nesojeni koncesionar se je pritožil, Upravno sodišče pa je argumentiralo zavrnitev, ker v podatkih ni bilo dovolj obrazloženo izpodbijanje oz. ni bilo dovolj obrazloženo, zakaj je prišlo do zavrnitve koncesije. Ugotovili so tudi, da v postopku Zdravstveni dom ni dal jasne opredelitve oz. jasnega stališča, ali bi bila z odhodom potencionalnega koncesionarja v zasebno sfero v okviru javne službe, ogrožena dejavnost v zdravstvenem domu, ki jo opravlja. To je bila okoliščina, da je odločba organa padla. Zato je opozorila, da mora biti pred odločitvijo o koncesiji pridobljeno mnenje zdravstvenega doma, kaj se zgodi z javno službo. Ponovno je poudarila, da na podlagi podatkov, ki jih je občinski svet dobil, ne more odločati tako, kot bi moral.

Župan je iz razprave povzel, naj bi občinski svet o soglasju oz. nesoglasju razpravljal na eni naslednjih sej.

Danica Zrim je prosila Armido Bavec, naj pove, katere podatke je še potrebno pripraviti, da se bo občinski svet lahko odločil.

Armida Bavec je odgovorila, da kot strokovna služba Danica Zrim ve, kateri podatki manjkajo, najpomembnejši podatek pa je Zdravstveni dom.

Svetniki so nato sprejeliSKLEPšt. 113: Občinski svet se strinja z nadaljevanjem postopka za podelitev koncesije dr. stomatologije Vesni Šega Novak za opravljanje zobozdravstvene dejavnosti v Zdravstvenem domu Stari trg pri Ložu in se o podelitvi soglasja odloča na eni od naslednjih sej občinskega sveta.
za: soglasno

K 6. točki:

Uvodno poročilo je podal Robert Gradišar.

Armida Bavec je posredovala predlog svetniških skupin LDS in ZLSD. Prvi predlog se glasi “Občinski svet občine Loška dolina pooblašča župana, da pristopi h pogajanjem s koncesionarjem KRS v občini Loška dolina, da se spremeni 4. člen pogodbe o koncesiji št. 365-01/96/2002 tako, da se minimalno število naročnikov v Babnem Polju zniža na 75. Spremembo pogodbe bo občinski svet obravnaval na prvi naslednji seji.”
V primeru, da bi takšen sklep predstavljal oviro oz. bi zaustavil izgradnjo sistema v Babnem Polju, pa predlagajo sklep: “Občina Loška dolina zagotovi izpolnitev pogoja iz koncesijske pogodbe št. 365-01/96/2002 in na svoj račun sklene naročnine za kabelsko TV v Babnem Polju za največ 8 priključkov. V pogodbah, ki jih bo občina sklenila s koncesionarjem, pa se mora koncesionar zavezati, da bo v primeru novih potreb popriključkih v Babnem Polju, najprej, pod enakimi pogoji, kot velja za ostale, odprodal priključke, za katere naročnino plačuje občina Loška dolina in kupnino povrnil v proračun občine. Šele, ko bodo priključki odprodani, bo lahko tržil lastne priključke.”

Robert Gradišar je povedal, da so svetniki z drugim predlogom omejili župana pri pogajanjih, saj je bil predlog podan javno in iz pogajanj ne bo nič. Koncesionarju ni v interesu, da bi spreminjal koncesijsko pogodbo in, če bo gledal sejo občinskega sveta ali bral sklepe, bo videl, da je občina pripravljena popuščati.
Glede odprodaje priključkov je dejal, da odprodaja ni možna, možen je le prenos. Priključek imaš ali pa ga vrneš in sklep v predlagani obliki je preveč zavezujoč za občinsko upravo.

Župan je dodal, da so bila pogajanja za manjše število priključkov že narejena v lanskem letu, a koncesionar ni popustil. Način prenosa priključkov se bo preverilo. Poudaril pa je, da bo koncesionar moral začeti z izgradnjo KRS, ko bo število priključkov zagotovljeno.

Svetniki so sprejeliSKLEPšt. 114: Občina Loška dolina zagotovi izpolnitev pogojev iz koncesijske pogodbe. Na svoj račun sklene naročnine za kabelsko televizijo (razliko do izpolnitve pogoja iz pogodbe – maksimalno 8 priključkov).
za: soglasno

K 7. točki:

Janez Komidar je prisotne seznanil z ugovorom na obvestilo za javnost,podano s strani svetniških skupin LDS in ZLSD (ugovor je v prilogi zapisnika) in dodal, da upa, da bo šel proceduralni zaplet v poduk vsem razgretim glavam, ki vidijo le cilj, ne vidijo pa tudi poti.
Dal je tudi pobudo za snemanje sej delovnih teles občinskega sveta.

Jernej Zabukovec je dejal, da se je pred 6-imi leti delala kanalizacija v Ložu. Za to kanalizacijo občina ni imela dovolj sredstev, zato je vsak občan prispeval 83.000 in zbralo se je 7,5 mio tolarjev. Zdaj se dela kanalizacija v Starem trgu in zanimalo ga je, koliko prispevajo krajani Starega trga za to kanalizacijo. Vnasprotnem primeru so občani Loža od njega že zahtevali, da zbere podpise, da se Ložanom vrne denar, ki so ga dali za kanalizacijo. Ali pa naj prispevajo vsi občani.

Župan je odgovoril, da je bila kanalizacija v Starem trgu v proračunu že v letu 2002, vendar ni bila izvedena. Financira pase iz sredstev komunalnih taks. Vprašal pa je, kako to, da je bil ta del Starega trga (13 hiš) izpuščen in dodal, da nikogar ni mogoče prisiliti v plačevanje samoprispevka.

Jernej Zabukovec je povedal, da je del Starega trga ostal brez kanalizacije, ker je krajevna skupnost takrat delala kanalizacijo “Mandrge”. Sredstva so bila iz naslova za nerazvito področje. Za del Starega trga pa je bila izvedba kanalizacije dolžnost Občine Cerknica in Komunale, ki so denar od taks pobrali, naredili pa niso nič. Dodal je, da do Ložanov ni pošteno, da so oni plačali, drugi pa ne.

Franc Truden:
1. Vprašal je, kaj se dogaja z ureditvijo parkirišča pri pokopališču v Podcerkvi. Pogovori z gospodom Hacetom so že potekali, izrazil je željo, da se to uredi pred praznikom Sv. Martina.
2. Zahteval je pojasnilo Pošte Slovenije – Enote Stari trg, kako dolgo potuje pošiljka oz. kdajpride do naslovnika v Loški dolini, če je pošiljka oddana v Starem trgu ali isti dan v Ljubljani. Na dan seje (četrtek) je poizvedoval za gradivom komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki ga je občinska uprava poslala na pošto v torek. Nekaj te pošte je dvignil v četrtek svetnik Janez Komidar in jo dostavil namesto poštarja.

Marko Gorše:
1. Na prejšnji seji je Marinko Klanfar spraševal glede zelene hiše v Starem trgu. V gradivu so svetniki dobili odgovor, s katerim pa ni zadovoljen. Želel je celovito informacijo – kako je s parkirišči, kdo je lastnik parkirišč, zakaj lastniki stanovanj teh ne morejo vpisati v knjigo etažne lastnine in tako naprej.
2. Glede industrijske cone v Markovcu je povedal, da je bil pred dnevi tam predstavnik ministrstva za gospodarstvo in povedal, da bi lahko dobili sredstva iz strukturnih skladov EU in sicer do 75% investicije, vendar še niso pripravljeni projekti, ki so pogoj za pridobitev teh sredstev. V proračunu občine Loška dolina je namenjeno 1 mio tolarjev v ta namen, pa ni še nič. Dejal je, da projekti (mostovi, dostop) ne bodo koristili le uporabnikom industrijske cone, temveč tudi vsem ostalim občanom iz vasi Markovec, Vrhnika, Knežja Njiva, ki se tam vsakodnevno vozijo.
3. Dal je pobudo svetnikom, da se – glede na vzroke sklica seje – odpovedo sejnini v korist družinam iz Travika, ki so zaradi požara ostale brez stanovanj. Dal je tudi pobudo občini, da – če je možno – se tem družinam poskuša pomagati še na kak način.

Župan je glede sejnine povedal, da se lahko vsak svetnik odloči zase. Povedal je tudi, da je na občino že prispela prošnja Občine Loški Potok. Pogovarjal se je s sosednjimi župani in oblikovali so predlog, da vsaka občina da po 100 tolarjev na prebivalca.

Armida Bavec:
1. Pismeno je posredovala pobudo Nadzornemu odboru občine Loška dolina glede drugega razpisa za oddajo stanovanj v Ložu
2. Pismeno je posredovala tudi predlog komisiji za telekomunikacije za preučitev možnosti uporabe nove komunikacijske tehnologije v občini Loška dolina.

Borut Kraševec je odgovoril Armidi Bavec, da gre verjetno za sistem ADSL. S tem tednom je ta priključek možno dobiti tudi v Loški dolini, ker gre za sistem, ki je povezan z optičnim kablom, ki je zdaj tudi v Loški dolini.

Župan je na koncu povabil vse prisotne na svečano sejo 19.10., se zahvalil za udeležbo in ob 21. uri zaključil sejo.zapisala: Andreja BuhŽupan: Janez Sterle

Skip to content