Novice in obvestila

Uredba o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom
06. 07. 2011

Ker v zadnjem času zaradi preteka tega datuma beležimo povečano število klicev s tematiko zbiranja in odvoza biološko razgradljivih odpadkov in zelenega vrtnega odreza, tematika pa se pogosteje pojavlja tudi v medijih, podajamo naslednja pojasnila:

JP Komunala Cerknica je v letu 2009 pristopila k vzpostavitvi sistema ravnanja z biološko razgradljivimi odpadki po takrat veljavni Uredbi o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki. Skladno s to Uredbo smo v prvi polovici leta 2010 v večjih naseljih (Cerknica, Rakek, Stari trg in Lož) pri večstanovanjskih hišah uvedli odvoz biološko razgradljivih odpadkov, ostala gospodinjstva v teh naseljih so se lahko opredelila do hišnega kompostiranja ali do vključitve v odvoz biološko razgradljivih odpadkov. Ostalim občanom smo ponudili brezplačne kompostnike. V tem času je prišlo do spremembe Uredbe o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom, ki je opredelila rok za zagotavljanje ločenega zbiranja in prevzemanja biološko razgradljivih odpadkov do 30.06.2011.

Zbiranje, odvoz in ravnanje z biološko razgradljivimi odpadki je nova storitev, ki je trenutna cena ravnanja s komunalnimi odpadki ne pokriva. V avgustu 2010 je bila sprejeta Uredba o določitvi najvišjih cen komunalnih storitev, ki je »zamrznila« cene komunalnih storitev do konca februarja 2011, konec februarja pa se je zamrznitev podaljšala do konca avgusta 2011.

Kljub temu, da se cene komunalnih storitev ne morejo dvigniti, niti ne moremo uveljaviti nove storitve, smo občinam posredovali kalkulacije cen zbiranja in odvoza biološko razgradljivih odpadkov. Po potrditvi cen na občinskih svetih bomo na pristojno ministrstvo vložili vlogo za pridobitev pozitivnega strokovnega mnenja za ceno ravnanja z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki. Po potrditvi cene na občinskih svetih, pridobitvi pozitivnega strokovnega mnenja ministrstva in po prenehanju veljavnosti Uredbe o določitvi najvišjih cen komunalnih storitev, bomo pričeli uporabnike opremljati z zabojniki za ločeno zbiranje biološko razgradljivih odpadkov in zelenega vrtnega odreza ter širiti obstoječ sistem ravnanja z biološko razgradljivimi odpadki.

Trenutna cena zbiranja, odvoza in odlaganja odpadkov ne pokriva stroškov, ki nastajajo pri izvajanju javne službe ravnanja z biološko razgradljivimi odpadki v obstoječem obsegu, zato trenutno žal ne moremo širiti sistema zbiranja biološko razgradljivih odpadkov do sprejetja cene, s katero bodo pokriti stroški izvajanja te storitve.

Navedena pojasnila vam pošiljamo v vednost in v pomoč pri podajanju odgovorov uporabnikom storitev, ki se s svojimi vprašanji glede zbiranja in odvoza biološko razgradljivih odpadkov obračajo na vaše službe. V primeru dodatnih pojasnil smo vam na voljo.

Lepo pozdravljeni.

JP Komunala Cerknica d.o.o.

Notranjska cesta 44

1380 Cerknica

Tel.: 01-709-79-12

Fax.: 01-709-31-75

http://www.komunala-cerknica.si

Na glavno vsebino