Novice in obvestila

Sprememba namenske rabe zemljišča
06. 12. 2019

Občina je prispele pobude za spremembo namenske rabe in druge predloge za umestitev v prostor preučila ter se do njih opredelila. V fazi izdelave osnutka sprememb in dopolnitev Odloka občinskega prostorskega načrta vas še zadnjič pozivamo, da lahko vložite pobude in predloge v nadaljnjo obravnavo in sicer do 21.02.2020.  

 

 

Zaradi javne razgrnitve modelov vrednotenja nepremičnin, ki jih bo občini posredovala Geodetska uprava RS v javno razgrnitev, bomo razvojne pobude ponovno pobirali, po končani javni razgrnitvi modelov vrednotenja ob koncu leta 2019 oziroma v začetku leta 2020.   

 

Ker so bile s 1.10. 2019 v skladu z Zakonom o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN-1, Ur.l.RS, št 77/2017 in 33/2019) na Portalu množičnega vrednotenja nepremičnin objavljene cene nepremičnin, Vas po poteku javne razgrnitve modelov in roka za pripombe, pozivamo, da je ponovno odprta možnost za podajanje pripomb za namen spremembe namenske rabe prostora. Vsi občani in drugi udeleženci pa lahko podate tudi pripombe in predloge za boljše rešitve prostorskega akta (Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Loška dolina – OPN).

Vloge lahko oddate do vključno petka 20.12.2019.

 

Če bo občina ocenila pobudo kot ustrezno, jo bo uvrstila v nadaljnje faze postopka priprave občinskega prostorskega načrta. S strani Ministrstva za okolje in prostor je izdan tudi Priročnik za obravnavo pobud za spremembo namenske rabe zemljišč, ki bo občini služil pri obravnavi pobud, koristen pa je tudi za pobudnike. Priročnik je dosegljiv na spletni strani:

http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/pomembni_dokumenti/priporocila/prirocnik_pobude_namenska_raba_zemljisc.pdf

 

 

VLOGA

Na glavno vsebino