Novice in obvestila

Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev OPPN za območje EUP ST 28 IP – sever
23. 04. 2021

Na podlagi 119. člena in v povezavi s 110. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) in 33. člena Statuta Občine Loška dolina (Uradno glasilo Občine Loška dolina št. 62/2010 in št. 88 – uradno prečiščeno besedilo) je župan Občine Loška dolina Janez Komidar sprejel:

S K L E P o pripravi  sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje EUP ST 28 IP – sever (Uradno glasilo občine Loška dolina, št. 103/2015)

1. člen

(potrditev izhodišč in razlogi za pripravo sprememb) 

 1. S tem sklepom so določene spremembe in dopolnitve Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje EUP ST 28 IP – sever (v nadaljevanju: SDOPPN) za potrebe notranjega razvoja območja IP – površine za industrijo z dopolnitvijo obstoječega stanja, širitvijo oziroma preoblikovanjem območji za gradnjo stavb in posledično preoblikovanje gradbenih mej in regulacijskih linij, zmanjšanje oziroma preoblikovanje območij odprtih površin za skladiščenje lesa na prostem in spremembe na prometni in komunalni infrastrukturi.

(2) S tem sklepom so potrjena izhodišča za pripravo SDOPPN (izdelovalec V prostoru d.o.o., Ilirska Bistrica, št. proj.: 20/PA-015, marec 2021) , ki so priloga temu sklepu.

(3) Pobudo za SDOPPN je podal MBS LIST d.o.o., Cesta Notranjskega odreda 49, 1386 Stari trg pri Ložu.

(4) Zaradi potreb, da se omogoči tolerance oziroma možnosti, da se novi zemljiškoknjižni lastnik območja veljavnega OPPN (Uradno glasilo občine Loška dolina, št. 103/2015) prilagodi potrebam po nadaljnjem razvoju z obstoječo proizvodnjo, se spremeni veljavni OPPN.

SDOPPN bo pravna osnova za izdajo predodločb in gradbenih dovoljenj.

2. člen 

(območje in predmet načrtovanja SDOPPN) 

 

1. Obravnavano območje SDOPPN se nahaja v neposredni bližini regionalne ceste Bloška polica – Pudob, ki omogoča dobro dostopnost in prepoznavnost območja, kar predstavlja prednost za razvoj proizvodne cone in obsega del enote ST 28.

2. Ureditveno območje SDOPPN obsega zemljišča s parc. št. :

 • *70-del, 982/4-del, 982/5, 982/8,982/27-del, 982/28, 982/31, 982/32-del, 983/13, 983/14, 983/21, 983/22, 983/23, 983/28, 983/31, 983/47, 983/48, 983/49, 983/50-del, 983/51, 983/55, 983/56, 983/57, 983/58, 983/59, 983/60, 983/61, 983/62, 983/63, 983/64, 983/65, 983/66, 986/1, 988/2, 988/3, vse k.o. Pudob,
 • 824/1 – del, 824/10-del, obe k.o. Stari trg pri Ložu in
 • 2037/1 – del k.o. Nadlesk.

3. Površina območja meri okvirno 9,5 ha.

4. Skladno z OPN se meja OPPN lahko spremeni in prilagodi podrobnim programskim zahtevam ter razmeram na terenu pod pogojem, da s spremenjeno mejo soglašajo lastniki na novo vključenih parcel.

 

3. člen 

(način pridobitve strokovnih rešitev) 

 

(1) Pri SDOPPN je treba upoštevati veljavne prostorske akte Občine Loška dolina, podatke o prostoru in obstoječo komunalno opremo.

(2) V postopku SDOPPN se lahko izdelajo tudi dodatne strokovne podlage ali dodatne strokovne podlage, preveritve in rešitve, ki jih v fazi postopka lahko zahtevajo posamezni nosilci urejanja prostora, ali se izkažejo za koristne.

 

4. člen 

(vrsta postopka) 

 

SDOPPN se pripravi po določbah 119. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17).

5. člen 

(roki za pripravo sprememb OPPN) 

 

 1. Roki posameznih faz v postopku priprave OPPN so naslednji:
POSTOPEK SPREJEMA OPPN
nosilec vrsta načrta/aktivnost rok izdelave / okvirni termin
Izdelovalec ob sodelovanju investitorja Priprava pobude za izdelavo SDOPPN marec 2021
Izdelovalec Izdelava IDZ in izhodišč za izdelavo SDOPPN marec 2021
Občina ob sodelovanju izdelovalca Izvedba sodelovanja javnosti ter posvetovanja z nosilci urejanja prostora glede oblikovanja izhodišč marec 2021
Občina Sprejem in objava sklepa skupaj z izhodišči o pripravi SDOPPN april 2021
Občina / nosilci urejanja prostora Pridobitev mnenj o verjetnosti pomembnejših vplivov na okolje zakonski rok 30 dni
Občina / MOP Pridobitev odločitve ali je potrebno za SDOPPN izvesti celovito presojo vplivov na okolje zakonski rok 21 dni
Izdelovalec Izdelava osnutka SDOPPN za pridobitev mnenj junij 2021
Občina Pridobitev prvih mnenj zakonski rok 30 dni
 

Izdelovalec

Izdelava elaborata ekonomike julij 2021
Izdelovalec Dopolnitev osnutka SDOPPN avgust  2021
Občina v sodelovanju z izdelovalcem Javna razgrnitev zakonski rok 30 dni
Občina v sodelovanju z izdelovalcem Priprava stališč do pripomb z javne razgrnitve  
Izdelovalec Izdelava predloga SDOPPN za mnenja oktober 2021
Občina Pridobitev drugih mnenj Zakonski rok 30 dni
Izdelovalec Izdelava usklajenega predloga SDOPPN za obravnavo in sprejem na OS november 2021
Občina SPREJEM NA OS in objava odloka v Uradnem glasilu in uveljavitev  
Izdelovalec Izdelava končnega dokumenta SDOPPN december 2021
INVESTICIJA
Investitor Gradnja predvidenih objektov leto 2022

 

(2) Predvideni roki se lahko zaradi nepredvidljivih zahtev spremenijo.

 

6. člen 

(navedba nosilcev urejanja prostora) 

 

(1) Nosilci urejanja prostora:

 • Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Dunajska 48, 1000 Ljubljana
 • Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana
 • Zavod RS za varstvo narave, OE Ljubljana, Cankarjeva 10, 1000 Ljubljana
 • Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana
 • Ministrstvo za zdravje, Direktorat za javno zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana
 • Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za ceste, Trdinova 8, 1000
 • Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana
 • Elektro Ljubljana, d. d., Slovenska cesta 58, 1516 Ljubljana
 • JP Komunala Cerknica, d. o. o., Notranjska cesta 44, 1380 Cerknica
 • Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, 1386 Stari trg pri Ložu
 • Telekom Slovenije, Sektor za dostopovna omrežja Ljubljana – Kranj, Stegne 19, 1000 Ljubljana

(2) Drugi udeleženci:

– Ministrstvo, pristojno za okolje, na podlagi mnenj državnih nosilcev urejanja prostora odloči, ali je za SDOPPN treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje (CPVO).

(3) Če se izkaže, da se predvideni posegi na predmetnem območju dotikajo tudi morebitnih drugih področij, kot jih pokrivajo zgoraj navedeni nosilci urejanja prostora, se jih mora vključiti in od njih pridobiti mnenja.

 

7. člen 

(načrt vključevanja javnosti) 

 

(1) Javnost se seznani s sklepom o SDOPPN z objavo v uradnem glasilu ter z objavo sklepa in izhodišč za pripravo OPPN na spletni strani Občine Loška dolina.

(2) Javnost se seznani z načrtovanimi rešitvami dopolnjenega osnutka SDOPPN. Javnost na objavljeno in razgrnjeno gradivo lahko poda predloge in pripombe. Javna razgrnitev ni krajša od 30 dni. Razgrnjena gradiva se tudi javno obravnava.

(3) Pripombe in predloge z javne razgrnitve in javne obravnave preuči občina in do njih zavzame stališče, ki ga javno objavi na spletni stran Občine Loška dolina.

 

8. člen

(podatki in strokovne podlage in obveznosti udeležencev urejanja prostora) 

 

(1) Pripravo OPPN financira investitor, ki v ta namen sklene pogodbo z izvajalcem, ki izpolnjuje zakonite pogoje za prostorsko načrtovanje.

(2) Obveznosti investitorja v postopku SDOPPN se lahko določijo z dogovorom o sodelovanju med Občino Loška dolina in investitorjem.

 

9. člen 

(začetek veljavnosti sklepa) 

 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu občine.

Izhodišča

Idejna zasnova grafika

Idejna zasnova za območje Marof – sever

 

Št.: 3500 – 1/2021 – 3

Stari trg, dne 14. 4. 2021

 

Župan

Janez Komidar l. r.

 

Na glavno vsebino