Novice in obvestila

Razpis za podelitev priznanj Občine Loška dolina v letu 2017
12. 05. 2017

Na podlagi Odloka o simbolih, občinskem prazniku in priznanjih v občini Loška dolina (Uradni list RS št. 52/00, Uradno glasilo občine Loška dolina, št. 23 z dne 11.11.2003 in št. 84 z dne 29.03.2013) in Pravilnika o podeljevanju priznanj občine Loška dolina (Uradno glasilo občine Loška dolina, št. 86 z dne 31.05.2013) Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja občine Loška dolina objavlja

RAZPIS za podelitev priznanj Občine Loška dolina v letu 2017

1. Razpisni pogoji za priznanje »Zlati grb občine Loška dolina« so naslednji:
– v letu 2017 se lahko podeli  največ eno priznanje oziroma s sklepom občinskega sveta izjemoma dve, če se občinski svet o tem odloči z 2/3 večino;
– prejemnik je lahko najzaslužnejši občan, samostojni podjetnik, pravna oseba, nevladna in druga organizacija, ki  deluje na območju občine Loška dolina in sicer za življenjske oziroma izjemne dosežke na znanstvenem, gospodarskem, kulturnem, razvojnem, vzgojno-izobraževalnem, športnem, naravovarstvenem, humanitarnem, prostovoljnem ali katerem drugem področju delovanja v časovnem obdobju vsaj 10-ih let, če so s svojim delom znatno prispevali k razvoju in ugledu kraja;
– predlagatelj je lahko najmanj 2/3 svetnikov občinskega sveta ali 5 % volivcev v občini Loška dolina;
– predlog mora biti podrobno utemeljen in izpolnjevati razpisne pogoje, iz predloga mora biti razvidna dejavnost in doseženi uspehi tistih, ki so predlagani za dodelitev priznanja ter časovno obdobje delovanja;
– predlogi za podelitev občinskega priznanja se pošljejo  v pisni obliki na sedež občine Loška dolina, najpozneje do vključno dne 10.07.2017,  v zaprti  kuverti, z oznako “ZA RAZPIS – PRIZNANJE ZLATI GRB – NE ODPIRAJ”, na naslov Občina Loška dolina, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Cesta Notranjskega odreda 2,  1386 Stari trg pri Ložu.

2. Razpisni pogoji za priznanje »Srebrni grb občine Loška dolina« so naslednji:
– v letu 2017 se lahko podeli  največ dve priznanji oziroma s sklepom občinskega sveta izjemoma največ štiri, če se občinski svet o tem odloči z 2/3 večino;
– prejemnik je lahko občan, skupina, društvo ter nevladne in druge organizacije in skupnosti, ki delujejo na območju občine Loška dolina za posebne dosežke v znanosti, gospodarstvu, kulturi, vzgojno-izobraževalni dejavnosti, športu, varstvu narave, humanitarni in prostovoljni dejavnosti v časovnem obdobju vsaj 5-ih let.
– predlagatelj je lahko vsak član občinskega sveta, župan ali  najmanj 5% volivcev v občini  Loška dolina;
– predlog mora biti podrobno utemeljen in izpolnjevati razpisne pogoje, iz predloga mora biti razvidna dejavnost in doseženi uspehi tistih, ki so predlagani za dodelitev priznanja ter časovno obdobje delovanja;
– predlogi za podelitev občinskega priznanja se pošljejo  v pisni obliki na sedež občine Loška dolina, najpozneje do vključno dne 10.07.2017, v zaprti kuverti, z oznako “ZA RAZPIS – PRIZNANJE SREBRNI GRB – NE ODPIRAJ”, na naslov Občina Loška dolina, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Cesta Notranjskega odreda 2,  1386 Stari trg pri Ložu.

3. Razpisni pogoji za priznanje »Bronasti grb občine Loška dolina« so naslednji:
–  v letu 2017 se lahko podeli  največ tri priznanja oziroma s sklepom občinskega sveta izjemoma največ pet;
– prejemnik je lahko občan, skupina, društvo ter nevladne in druge organizacije in skupnosti, ki delujejo na območju občine Loška dolina za posebne dosežke v znanosti, gospodarstvu, kulturi, vzgojno-izobraževalni dejavnosti, športu, varstvu narave, humanitarni in prostovoljni dejavnosti v zadnjem letu.
– predlagatelj je lahko vsak član občinskega sveta, župan ali  društva, izobraževalne inštitucije, gospodarske družbe ali interesne organizacije v občini Loška dolina;
– predlog mora biti podrobno utemeljen in izpolnjevati razpisne pogoje, iz predloga mora biti razvidna dejavnost in doseženi uspehi tistih, ki so predlagani za dodelitev priznanja ter časovno obdobje delovanja;
– predlogi za podelitev občinskega priznanja se pošljejo  v pisni obliki na sedež občine Loška dolina, najpozneje do vključno dne 10.07.2017, v zaprti kuverti, z oznako “ZA RAZPIS – PRIZNANJE BRONASTI GRB – NE ODPIRAJ”, na naslov Občina Loška dolina, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ,Cesta Notranjskega odreda 2,  1386 Stari trg pri Ložu.

Vsa priznanja se lahko podeljujejo tudi posmrtno.
Za pravočasne predloge se bodo šteli vsi  pisni predlogi, ki bodo prispeli na navedeni naslov do 10.07.2017 oziroma bodo zadnji dan tega roka oddani na pošti kot priporočene pošiljke.
Sklep o podelitvi občinskih priznanj bo sprejel Občinski svet občine Loška dolina.
Priznanja bodo podeljena ob občinskem prazniku na slavnostni seji občinskega sveta.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Predsednica Majda Šraj Mihelčič l.r.

Datum: 09.05.2017
Št.: 094- /2017

Na glavno vsebino