Novice in obvestila

Razpis za podelitev priznanj občine Loška dolina v letu 2014
23. 05. 2014

Na podlagi Odloka o simbolih, občinskem prazniku in priznanjih v občini Loška dolina (Uradni list RS št. 52/00, Uradno glasilo občine Loška dolina, št. 23 z dne 11.11.2003 in št. 84 z dne 29.03.2013) in Pravilnika o podeljevanju priznanj občine Loška dolina ( Uradno glasilo občine Loška dolina, št. 86 z dne 30.05.2013) Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja občine Loška dolina objavlja RAZPIS za podelitev priznanj občine Loška dolina v letu 2014

1. Razpisni pogoji za priznanje »Zlati grb občine Loška dolina« so naslednji:

– v letu 2014 se lahko podeli največ eno priznanje oziroma s sklepom občinskega sveta izjemoma dve, če se občinski svet o tem odloči z 2/3 večino;

– prejemnik je lahko najzaslužnejši občan, samostojni podjetnik, pravna oseba, nevladna in druga organizacija, ki deluje na območju občine Loška dolina in sicer za življenjske oziroma izjemne dosežke na znanstvenem, gospodarskem, kulturnem, razvojnem, vzgojno-izobraževalnem, športnem, naravovarstvenem, humanitarnem, prostovoljnem ali katerem drugem področju delovanja v časovnem obdobju vsaj 10-ih let, če so s svojim delom znatno prispevali k razvoju in ugledu kraja;

– predlagatelj je lahko najmanj 2/3 svetnikov občinskega sveta ali 5 % volivcev v občini Loška dolina;

– predlog mora biti podrobno utemeljen in izpolnjevati razpisne pogoje, iz predloga mora biti razvidna dejavnost in doseženi uspehi tistih, ki so predlagani za dodelitev priznanja ter časovno obdobje delovanja;

– predlogi za podelitev občinskega priznanja se pošljejo v pisni obliki na sedež občine Loška dolina, najpozneje do vključno 10.07.2014, v zaprti kuverti, z oznako “ZA RAZPIS – PRIZNANJE ZLATI GRB – NE ODPIRAJ”, na naslov Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, 1386 Stari trg pri Ložu.

2. Razpisni pogoji za priznanje »Srebrni grb občine Loška dolina« so naslednji:

– v letu 2014 se lahko podeli največ dve priznanji oziroma s sklepom občinskega sveta izjemoma največ štiri, če se občinski svet o tem odloči z 2/3 večino;

– prejemnik je lahko občan, skupina, društvo ter nevladne in druge organizacije in skupnosti, ki delujejo na območju občine Loška dolina za posebne dosežke v znanosti, gospodarstvu, kulturi, vzgojno-izobraževalni dejavnosti, športu, varstvu narave, humanitarni in prostovoljni dejavnosti v časovnem obdobju vsaj 5-ih let.

– predlagatelj je lahko vsak član občinskega sveta, župan ali najmanj 5% volivcev v občini Loška dolina;

– predlog mora biti podrobno utemeljen in izpolnjevati razpisne pogoje, iz predloga mora biti razvidna dejavnost in doseženi uspehi tistih, ki so predlagani za dodelitev priznanja ter časovno obdobje delovanja;

– predlogi za podelitev občinskega priznanja se pošljejo v pisni obliki na sedež občine Loška dolina, najpozneje do vključno 10.07.2014, v zaprti kuverti, z oznako “ZA RAZPIS – PRIZNANJE SREBRNI GRB – NE ODPIRAJ”, na naslov Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, 1386 Stari trg pri Ložu.

3. Razpisni pogoji za priznanje »Bronasti grb občine Loška dolina« so naslednji:

– v letu 2014 se lahko podeli največ tri priznanja oziroma s sklepom občinskega sveta izjemoma največ pet;

– prejemnik je lahko občan, skupina, društvo ter nevladne in druge organizacije in skupnosti, ki delujejo na območju občine Loška dolina za posebne dosežke v znanosti, gospodarstvu, kulturi, vzgojno-izobraževalni dejavnosti, športu, varstvu narave, humanitarni in prostovoljni dejavnosti v zadnjem letu.

– predlagatelj je lahko vsak član občinskega sveta, župan ali društva, izobraževalne inštitucije, gospodarske družbe ali interesne organizacije v občini Loška dolina;

– predlog mora biti podrobno utemeljen in izpolnjevati razpisne pogoje, iz predloga mora biti razvidna dejavnost in doseženi uspehi tistih, ki so predlagani za dodelitev priznanja ter časovno obdobje delovanja;

– predlogi za podelitev občinskega priznanja se pošljejo v pisni obliki na sedež občine Loška dolina, najpozneje do vključno 10.07.2014, v zaprti kuverti, z oznako “ZA RAZPIS – PRIZNANJE BRONASTI GRB – NE ODPIRAJ”, na naslov Občina Loška dolina, Cesta Notranjskega odreda 2, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, 1386 Stari trg pri Ložu.

Vsa priznanja se lahko podeljujejo tudi posmrtno.

Za pravočasne predloge se bodo šteli vsi pisni predlogi, ki bodo prispeli na navedeni naslov do 10.07.2014 oziroma zadnji dan tega roka oddani predlogi na pošti kot priporočene pošiljke.

Sklep o podelitvi občinskih priznanj bo sprejel Občinski svet občine Loška dolina.

Priznanja bodo podeljena ob občinskem prazniku na slavnostni seji občinskega sveta.

Datum: 22.05.2014

Št.: 094-1/2014-1

Komisija za mandatna vprašanja,

volitve in imenovanja

Predsednik

Marko Gorše l.r.

Na glavno vsebino